Хома Світлана Василівна

Хома Світлана Василівна
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

інженер-економіст

Науковий ступінь

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Вчене звання

доцент кафедри обліку і аудиту

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра обліку та оподаткування, доцент

Наукові інтереси

облік, аналіз, оподаткування суб’єктів господарювання; облік за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Державні нагороди

Нагороджена грамотами ІФНТУНГ

Загальна інформація

Здобула вищу економічну освіту в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Економіка підприємства» та одержала кваліфікацію «інженер-економіст».

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу:

01.09.1998  – 14.12.2000 – асистент кафедри обліку і аудиту;

15.12.2000 – 30.08.2006 –  аспірант кафедри обліку і аудиту;

01.09.2006  –  14.11.2006 – асистент кафедри обліку і аудиту;

15.11.2006  – 27.08.2018 – доцент кафедри обліку і аудиту;

27.08.2018  кафедру обліку і аудиту перейменовано на кафедру обліку та оподаткування;

27.08.2018 –  до тепер доцент кафедри обліку та оподаткування.

Професійна компетентність

  • 01.06.2003 по даний час - головний бухгалтер ТОВ "Коропчанин" (за сумісництвом).
  • 01.07.2002-30.04.2004 - головний бухгалтер кредитної спілки ""Тисячоліття"" (за сумісництвом).
  • 01.01.2008-31.03.2009 головний бухгалтер Карпатська територіальна інспекція державної організації ""Інспекція державного геологічного контролю за ведення робіт по геологічному вивченню та використанню надр"" (за сумісництвом)"
Навчальна робота

Хома С. В. проводить лекційні курси з таких дисциплін: «Загальна теорія бухгалтерського обліку», «Облік податків», «Облік за міжнародними стандартами фінансової звіності», «Податкова звітність»,  «Облік і оподаткування суб'єктів малого підприємництва» – для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування.

 Хомою С. В. розроблено необхідне методичне забезпечення.

Наукова діяльність
  • кандидат економічних наук з 2008 року. Тема дисертації «Облік і аналіз амортизації основних засобів на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу».
  • вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у 2010 р.
  • офіційне опонування двох кандидатських дисертації.
Вибрані публікації

 

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 

1. Хома С. В., Костюк У.З. Практичні аспекти обліку та оцінки оренди у орендаря згідно з МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. 2018. № 9 (37). С. 185–190.  (фахове видання, Index Copernicus) http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2018_9_33 

2. Хома С. В. Камінська І.Б., Чучук Ю.В. Соціальний облік як інформаційна база реалізації концепції соціально відповідального бізнесу. Галицький економічний вісник : ТНТУ, 2019. № 5 (60). С. 121–128.  (фахове видання, Index Copernicus) https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05.121 

3. Хома С., Чучук Ю., Савчук Т., Степанюк О. Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами: практичні аспекти. Галицький економічний вісник. 2020. Том 67. № 6. С. 114-121.  (фахове видання, Index Copernicus) https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06.114 

4. Костюк У. З., Савчук Т. В., Хома С. В. Облік на підприємствах ресторанного господарства: теоретичний аспект. Економічний науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». 2021. №63. С. 144-148.  (фахове видання, Index Copernicus) https://doi.org/10.32843/bses.63-22 

5. Хома С. В., Костюк У. З., Савчук Т. В. Дослідження особливостей формування собівартості видобутку вуглеводнів (UPSTREAM) та їх відображення в обліку. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2021. №  1 (23)  С. 45-55   (фахове видання) https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/332 

6. Хома С. В., Долішня Т. І. Особливості оподаткування в умовах дії воєнного стану. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2022. № 25(53). С. 118-124 https://eprints.oa.edu.ua/8699/1/NZ_ek_Vyp_25%2853%29.pdf 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника

1. Облік на підприємствах нафтогазової промисловості за МСФЗ: навчальний посібник / за ред. В.К. Орлової, С.М. Кафки. Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2021. 288 с. - ISBN 978-966-428-799-6 https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470588 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних публікацій з наукової або професійної тематики

1. Хома С. В., Кочержук Х. М. Оцінка особливості фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва. Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання – міждисциплінарний підхід : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців, 15 лист. 2018 р. Харків, 2018. С. 387-390. https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/1981 

2. Хома С. В., Яворська Л. М. Теоретичні основи обліку і нарахування заробітної плати та її оподаткування. Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання – міждисциплінарний підхід : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців, 15 лист. 2018 р. Харків, 2018. С. 394–396. https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/1983 

3. Орлова В.К., Кафка С. М., Хома С. В. Світовий досвід оподаткування в нафтогазовій галузі. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 трав. 2019 р. Береговe, 2019. С. 181–183. http://surl.li/xhcw 

4. Хома С. В., Кафка С. М. Напрями дослідження ефективності НДР, що проводяться на базі вищих навчальних закладів. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації : збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 5 груд. 2019 р. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 7. С. 39-41. http://www.economics.in.ua/2019/12/7.html 

5. Хома С. В. Методичні підходи до обліку малоцінних матеріальних активів. «Science, society, education: topical issues and development prospects» : збірник тез доповідей VI міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 травн. 2020 р. Харків, 2020. С. 1018-1021 https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf 

6. Хома С. В. Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами: основи основ. «Eurasian scientific congress» : збірник тез доповідей V міжнар. наук.-практ. конф., 17-19 травн. 2020 р. Барселона, Іспанія, 2020. С. 704-707. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/EURASIAN-SCIENTIFIC-CONGRESS_17-19.05.2020.pdf 

7. Хома С.В.,  Костюк У.З. Особливості оподаткування підприємств нафтогазової промисловості. «The VIII International Science Conference «Impact of modernity on science and practice» : збірник тез доповідей, April 6-7, 2021, Madrid, Spain. 2021. С. 40-41.  https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2021/04/VIII-Conference-Impact-of-modernity-on-science-and.pdf 

8. Хома С. В., Видрак І. В. Зарубіжний досвід створення резерву на ремонт основних засобів на підприємстві.  Modern science: innovations and prospects : Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. (December 5-7, 2021) SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2021. Pp. 911-914. https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-5-7-dekabrya-2021-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/

Контакти

ауд. 1503-1505, вул. Карпатська,15, м. Івано-Франківськ, 76018, e-mail: s.khoma@nung.edu.ua

Google Scholar