Карпаш Олег Михайлович

Карпаш Олег Михайлович
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФНТУНГ)

Спеціальність

Автоматизація хіміко-технологічних процесів

Кваліфікаційний рівень

Інженер - механік

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

професор кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики

проректор з наукової роботи ІФНТУНГ (2001-2017)

завідувач кафедрою ТДМ (2005-2014)

 

Державні нагороди

Заслужений діяч науки і техніки України (2001), Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2006), орден «За заслуги»(2010)

Загальна інформація

Email: oleh.karpash@nung.edu.ua
Facebook: facebook_Karpash   

Посилання на профілі у наукових виданнях:

ORCID ID      Scopus       web of science             Google scholar

ORSID        Scopus          WOS       Google Scholar
Навчальна робота
 •   Дисципліни, які викладаються на ОП "Інженерія відновлювальної енергетики":фон

 • Філософія та екологічна етика
 • Стратегія сталого розвитку
 •     Дисципліни, які викладаються на ОП "Енергетичний менеджмент":

 • Методологія наукових досліджень в енергентиці
 • Фандрайзинг
 • Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта
Наукова діяльність

фонТема дисертаційного дослідження док. тех. наук: "Методи та засоби забезпечення роботоздатності трубних колон" (1996)

    Наукові інтереси: енергоефективність, відновлювані джерела енергії, інформаційно-вимірювальна техніка, неруйнівний контроль, технічна діагностика

    Участь у міжнародних наукових проектах та підвищення кваліфікації:

 • Researcher, Project 543966 "Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development". Programme Funded by EU. (TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) 2015-2017.
 • Researcher, Project 609570 "Building a more effective pathway leading from research to innovation through cooperation between the European Union and Eastern Partnership countries in the field of energy efficiency" (INNOVAER-EAST). The INNOVER-EAST project is funded by the Seventh Framework Programme of the EU. 2015-2016. 
 • Attendance Certificate “MANAGEMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES”. Within the Project: Cross-border innovation network for technological transfer. 15-17 January 2014. Technical University Of Cluj Napoca – North University Center Of Baia Mare.
 • В рамках освітнього проекту TEMPUS 543966 «Вища інженерна освіта для екологічно усталеного промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development) в період з 7 по 13 червня 2015 року проведено навчальне стажування в Католицькому університеті Льовена (м. Гент, Бельгія) - Certificate of attendance of the training course on the EU practices in life-long leaning and distance education, approacher for liason with industry and other social partners, experience in providing the customized training courses fot industry staff, development and implementation in teaching practices the web-based learning materials.
 • Сертифікат виданий учаснику науково-технічної конференції з міжнародною участю «  Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському союзі» 24-27 жовтня 2017 року, м.Люблін, Польща. 
 • Підвищена кваліфікація шляхом особистої участі в реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Івано-Франківськ і м. Чернівці в період з 02.05.2017р. по 31.12.2017р. Сертифікат "NorskEnergi" (Норвегія) V1-0210-17.      
Вибрані публікації
 • Карпаш О.М,, Блощинська В.А., Карпаш М.О. Філософія та екологічна етика в контексті сталого розвитку. Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване природокористування», №2(24).2021. с.123-130
 • Карпаш О.М,, Блощинська В.А., Карпаш М.О. Окремі аспекти етико-екологічної світоглядності в ретроспективі загальної філософії Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване природокористування», №1(25).2022,с.90-99
 • Підприємництво та лідерство в умовах реалізації стратегії сталого розвитку. Навч. посібник, за заг. ред. проф. М.Карпаша- Київ: Гнозіс,2021.-236с.
 • V. Volovetskyi, Ya. Doroshenko, O. Karpash, О. Shсhyrba, S. Matkivskyi, O. Ivanov, H. Protsiuk. Experimental studies of efficient wells completion in depleted gas condensate fields by using foams // Strojnícky časopis – Journal of MECHANICAL ENGINEERING.2022. Vol. 72 (2022), NO 2. P. 219–238. DOI: 10.2478/scjme-2022-0031.
 • I. V. Rybitskyi, A. P. Oliynyk, A. V. Yavorskyi, O. M. Karpash, M. O. Karpash, V. S. Tsykh, M. B. Slobodyan. Impact Assessment of Non-Technological Fluid Accumulations in the Cavity of an Existing Gas Pipeline on the Energy Efficiency of Its Operation. PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE. V. 20, № 4 (2019) p. 457-466. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. ISSN 1729-4428. УДК 622.691.4, 620.179.17. DOI: 10.15330/pcss.20.4.457-466. http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/issue/view/233
 •  V.D.Myndyuk, N.I.Chaban,I. V. Rybitskyi , O.M.Karpash Relationship Between the Parameters of Acoustic Structural Noise and the Mecanical Properties of Structural Steels. Materials Science. 56. 333-339 (2020). Pub/ 03.12.2020

Тези та матеріали конференцій:

 • Райтер П.М., Осташ А.Г.Методи діагностики газорідинних потоків. Використання волоконно-оптичних датчиків МНТК «Нафтогазова енергетика-2021». Матеріали конференції. Секція Д. ІФНТУНГ. 2021р.
 • Рибіцький І.В.,Олійник А.П.,Карпаш М.О.,Максимюк С.Я. Дослідження течії з малими збуреннями з точки зору забезпечення енергоефективності роботи ГТС МНТК «Нафтогазова енергетика-2021». Матеріали конференції. Секція Д. ІФНТУНГ. 2021р.

Патенти:

 • EP 3 098 378 A1. № 15169228.2 Method for recovery of oil and/or gas/ Bazhaluk. I., Karpash O./ Date of publication 30.11.2016.
 • Патент на корисну модель UA 114212 Cпосіб експрес визначення теплоти згоряння природного газу з урахуванням температури / Карпаш О.М., Дарвай І.Я., Карпаш М.О., Яворський А.В., Рибіцький І.В., Височанський І.І. (Україна). – Опубл. 10.03.2017, Бюл.№ 5, 2017р.
 • Патент на корисну модель UA 117156 Cпосіб підвищення нафто вилучення із пласта на завершальній стадії експлуатації  / Карпаш О.М., Бажалук Я.М., Райтер П.М.  та ін. (Україна). – Опубл. 26.06.2017.
 • Патент на корисну модель UA124268U. Спосіб оцінки напружено-деформованого стану магістральних нафтогазопроводів /  Жовтуля Л.Я, Олійник А.П., Карпаш М.О., Яворський А.В. (Україна). – Опубл. 26.03.2018, Бюл. №6, 2018 р. 
 • Патент на корисну модель UA127919. Пристрій для експрес-визначення теплоти згорання природного газу без спалювання / Карпаш М.О.,  Рибіцький І.В. , Яворський А.В., Райтер П.М. (Україна). – Опубл. 27.08.2018.