Гуменюк Володимир Володимирович

Гуменюк В.В.
Alma mater

Київський національний торговельно-економічний університет

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри туризму

Наукові інтереси

Ціннісно-орієнтоване управління підприємствами. Міжнародний готельно-туристичний бізнес і менеджмент.  Корпоративна культура. Соціальна відповідальність. Фінансовий менеджмент. Актуальні проблеми державного регулювання ринку курортно-рекреаційних послуг, фінансового забезпечення розвитку туризму; модернізації системи охорони здоров’я населення.

•Функціонування державних систем та механізм і управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, методи і економічні важелі регулювання економічних процесів, ефективність функціонування національного господарства; економічна політика держави, шляхи та засоби її реалізації; форми, методи та важелі державного регулювання національної економіки.

•Аналіз фінансових ресурсів, формування та використання капіталу, доходів і грошових фондів, що опосередковують розподіл та перерозподіл вартості ВВП у суспільстві на макрорівні, грошова, фінансова і кредитна системи та їх інституційна інфраструктура, функціонування державних фінансів, фінансового і страхового ринків, фінансова внутрішня і зовнішня політика держави та її складові.

Загальна інформація

Основні етапи науково-педагогічної роботи

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу:

2019р.  –  по даний час – гарант ОП «Міжнародний готельно-туристичний бізнес»;

2018 р. –  по даний час – професор кафедри туризму;

2018 р. –  по даний час – член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії зі спеціальностей: 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством;

08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами.

Київський національний торговельно-економічний університет:

2016 ‒ 2017 рр.  науковий співробітник НДЧ КНТЕУ, доцент кафедри туризму і менеджменту ЧТЕІ;

2013‒2016 рр. ¬– докторант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, науковий співробітник НДЧ КНТЕУ.

Навчальна робота

•Економічна теорія та конкурентна політика в сфері туризму. •Менеджмент в туризмі.

•Курортна справа.

•Державне та регіональне управління туризмом.

•Світовий ринок туристичних послуг.

•Рекреалогія.

•Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери. •Планування і організація туристичного бізнесу.

•Методологія та організація наукових досліджень та академічна доброчесність.

•Економіка підприємств сфери туризму.

•Економіка та фінанси туристичних підприємств.

Наукова діяльність

Наукові здобутки:

•2019  р. –  присвоєно вчене звання професора;

•2017 р. – присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Державне регулювання ринку курортно-рекреаційних послуг»;

•2009 р. – присвоєно вчене звання доцента;

•2007 р. – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 ‒ гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації: «Фінансове забезпечення субʼєктів господарювання туристичної галузі»;

Стажування, підвищення кваліфікації:

•Міжнародне стажування у Мазовецькому закладі вищої медичної освіти у Варшаві». Тематика стажування: «Сучасні знання та досвід державного регулювання, менеджменту та маркетингу у розвитку системи охорони здоров’я, туризму та курортної справи».

•Свідоцтво про підвищення кваліфікації Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України.

•Сертифікат Консорціуму із удосконалення бізнес-освіти в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

 

Облікові записи в наукометричних базах даних

Web of Science  AAL-5772-2020

Scopus  Author ID: 57218243640

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZojiPMsAAAAJ&hl=uk&authuser=2

ORCID ID: 0000-0002-8493-4470  https://orcid.org/0000-0002-8493-4470

Вибрані публікації

Монографії

 1. Гуменюк В.В. Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 372 с.
 2. Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціальноекономічних систем Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Мелітополь : 2019. – 456с. Особистий внесок: Гуменюк В.В. Розділ 2.1. Конкуренція та конкурентна політика в умовах трансформації системи державного регулювання курортів і туризму. С.275-297
 3. Методологія та практика сталого розвитку туризму. Монографія. Полтава.: ПП «Астрая», 2018. ‒ 452с. Особистий внесок: Гуменюк В.В. Розділ 2.2. Регіональні кластери в системі стратегічних пріоритетів сталого розвитку курортів і туризму. С. 66-74.
 4. Zarządzanie społeczno-ekonomiczne wobec wyzwań XXI wieku. Monografija. Redakcja naukowa: Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła, Marcin Mastalerz. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018. 204 s. Rozdział 18. Humeniuk V.,  Kyś S., Petrenkо V. Intelektuialisacja turystyki uzdroweskowej  w kontekście zmian społeczno-kulturowych. S. 157–163.
 5. Kyś S., Humeniuk V.,  Jasińska J., Petrenkо V. Naukowe i praktyczne podejście do potrzeb oceny, realizacji i przewidywania skutków zmian na podstawie intelektualizacji. Monografija. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018. 154 s.

Статті

 1. Sytnyk N., Humeniuk V., Sych O.,Yasinovska I. Development of the Carpathian Region in the Context of EU Macro-Regional Strategy. Journal of Settlements and Spatial Planning. 2020. Vol. 11, No. 1, P.31-43.    DOI: https://doi.org/10.24193/JSSP.2020.1.04
 2. Humeniuk V., Semyrga L., Umantsiv H. Economic Behaviour of Singles’ Consumers in the Tourism Services Market. Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). – Kyiv : KNUTE. P. 139-149. DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2020-06-01.17
 3. Humeniuk V. (2019), Financial security of enterprises in resort and recreation sphere, Financial and credit activity: problems of theory and practice Vol 1, No 28 P.87-94. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.164013
 4. Humeniuk V. (2018), Financial nature of resort multiplier, Financial and credit activity: problems of theory and practice , no. 25, vol 2, pp. 417-423. DOI:  https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136501
 5. Humeniuk V., Shtan M. Concepts of Regulation of Resort and Recreational Services Pricing in the Conditions of Globalization. Global Imperatives for Business and Law Development : II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019,). – Kyiv : KNUTE. – P. 428-438. DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2019-10-10.50
 6. Levandivskyi O., Humeniuk V., Kaziuka N. Capital investments of agricultural producers in the globalization conditions // Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifi cal and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects. Volume V / [Editors: A. Dushniy, M. Makhmudov, M. Strenacikova]. – Baku – Banska Bystrica – Uzhhorod – Kherson: Posvit, 2019. 616 p., P. 540-549.
 7. Гуменюк В.В. Солоджук Т.В. Валютне регулювання в системі чинників активізації зовнішньої торгівлі. Економічна теорія та право. 2019. № 2 (37). С.11-27. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Economic-Theory-and-Law-2-2019.pdf
 8. Гуменюк В., Кісь С., Солоджук Т., Кісь Г. Перспективи розвитку фінасових комунікацій банківських установ. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 16–21. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/10_ 2019/5.pdf
 9. Запухляк І.Б., Кісь С.Я., Гуменюк В.В., Кісь Г.Р. Вектор відповідального розвитку газотранспортних підприємств. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 16–19.  URL:http://www.economy.in.ua/pdf/5_2019/5.pdf
 10. Гречаник Б.В., Гуменюк В.В., Кісь С.Я. Компаративний аналіз готельних інновацій. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6842.
 11. Petrenko V., Kyś S., Humeniuk V. Intellect usage as a function of vital activity of the society. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018.  № 1 (February).  P. 104112.
 12. Гуменюк В.В., Кісь С.Я., Гречаник Б.В. Готельно-ресторанна справа в системі координат ціннісно-орієнтованого управління. Фінансовий простір. 2018.  № .4  URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/ 
 13. Кісь С.Я., Гуменюк В.В., Кісь Г.Р., Гречаник Б.В. Концептуальні засади розвитку готельно-ресторанної та курортно-рекреаційної інфраструктури нафтогазового комплексу. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості», 2018,  N 2(18), 18-25. URL: http://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/
 14. Гуменюк В.В. Державне регулювання конкуренції на ринку курортно-рекреаційних послуг // Економіка України. – 2016. – №11. – С. 34‒44
 15. Gumeniuk V. Die Grenzen des Marktes der Kur- und Wellnessdienstleistungen in dynamischer Hinsicht.. Living Economics: Yesterday, Today, Tomorrow: The International Scientific and Practical Web- Congress of Economists and Jurists, Fribourg, Switzerland, 2016. – P. 30–36.
 16. Gumeniuk V. Factors of dynamics of the resort and recreational services market capacity Innovative Economy. – 2016. – № 8. – P. 126131
 17. Гуменюк В.В. Кредитування підприємств курортно-рекреаційної сфери // Фінансовий простір. - 2015. – № 3. – С. 248‒253. [Електронне наукове фахове видання]. - Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua
 18. Гуменюк В.В. Структурні перетворення на ринку курортних послуг в умовах сучасних загроз безпеці людського розвитку в Україні // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2015. – № 2(19) – С. 285–292
 19. Гуменюк В.В. Трансформація рекреаційної діяльності на тлі геополітичних чинників соціальної напруги в Україні // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 8. – C. 25‒31.
 20. Gumeniuk V. Design of the Mechanism of Government Regulation of Health Resort Services Market in Ukraine. Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 1 –Aspekt Publishing, Taunton, MA, USA, 2015. - P. 4750
 21. Гуменюк В.В. Развитие методологических подходов к определению емкости рынка курортных услуг // «Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи». Сборник с доклади от междунар. науч. конф. (10‒16.09.2015). - Варна: Наука и икономика. - 2015. - С. 328-332.

Матеріали конференцій

 1. Гуменюк В.В. Вектор відповідального розвитку в державному управлінні економікою знань. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у XXI ст.: перспективи нової парадигми тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (28-29.05.2019). – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – С. 76‒78.
 2. Гуменюк В.В. Кореспонденція міжнародного туризму у платіжному балансі. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти. Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (28-29.03.2019). Дніпро: Національна металургійна академія України, 2019. URL: https://nmetau.edu.ua/ua/mnews/i6/p0/e3180
 3. Гречаник Б.В. Гуменюк В.В., Кісь С.Я. Інноваційний вектор управління  конкурентоспроможністю курортних готелів. Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21.01.2019). Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019. URL: http://www.donnuet.edu.ua
 4. Сучасні знання та європейський досвід державного та регіонального управління туризмом [Електронний ресурс] : збірник матеріалів круглого столу магістрантів. Науковий керівник Гуменюк В.В. (м. Івано-Франківськ, 20.05.2019). Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. URL:   https://bestmagistr.blogspot.com/
 5. Гуменюк В.В. Маркетингова цінова політика на ринку курортно-рекреаційних послуг// Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (26-28.04.2018)/ за заг. ред. проф. І.І. Черленяка. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. ­ С.10-13.
 6. Гуменюк В.В., Куян В.Б. Інституціоналізація  та сучасний розвиток управлінської технології блокчейн // Сучасні управлінські технології  в умовах трансформації соціально-економічних відносин: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (19-20.04.2018):  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. ‒ С.291-294.
 7. Гуменюк В.В., Куян В.Б. Інтегровані маркетингові комунікації та їх роль у підвищенні ефективності функціонування інноваційних структур нафтогазового комплексу // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інт.- конф. (19.01.2018). Кривий Ріг:  Донецький нац. ун-т екон. і торг.   ім. М. Туган-Барановського, 2018. ‒ С.14-16.
 8. Гуменюк В.В., Гречаник Б.В. Антикризове управління економікою туризму і курортів в умовах геополітичних загроз. Публічне управління економікою України в умовах загроз державності [Електронний ресурс] : збірник матеріалів круглого столу (05.12.2018 ) . Київ : КНЕУ, 2018.  URL:  http://irbis.kneu.edu.ua/cgibin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=17401792n0m7p3365513&Image_file_name=CONF_EL%5CPublich_upravlin_ek_Ukrayiny_umovakh_zahroz%20derzhav_18.pdf
 9. Гуменюк В.В., Кісь С.Я., Левандівський О.Т. Технологія інтелектуалізації у  розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій банків // Модернізація фінансово-кредитної системи: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (27.03.2018). – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – С. 7678.
 10. Гуменюк В.В. Напрями удосконалення державної регіональної політики розвитку курортів і туризму // Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики. Дванадцяті регіональні та муніципальні читання: збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. (26-27.10.2017). ч. 1.– Тернопіль-Збараж:  ТАЙП, 2017.‒ C.29-30.
 11. Гуменюк В.В. Курортна дестинація: генезис поняття та прикладні аспекти його застосування в системі маркетингових комунікацій // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва: Збірник матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф. (30.11.2017). Київ : Юдіна Л. 2017, С.103-105.
 12. Гуменюк В.В. Актуальні проблеми державного управління сталим розвитком курортно-рекреаційних територій // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (20.10.2017)  – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017, C.49-53.
 13. Гуменюк В.В. Інституційний концепт модернізації державного регулювання підприємницької діяльності на ринку курортно-рекреаційних послуг // Економічні перспективи підприємництва в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27.10.2017).– Ірпінь: УДФСУ, 2017. – С.39-42.
 14. Гуменюк В.В. Нафтогазові кластери в системі координат нового публічного менеджменту // Національна економіка України в умовах європейської інтеграції: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (19-20.10.2017)  – Дніпро: НМетАУ, 2017, C.50-53.
 15. Гуменюк В.В. Напрями удосконалення державного управління рекламою курортів і туризму // Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (11–13.10.2017). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. ‒ С.316-318.
 16. Гуменюк В.В. Державне управління процесом модернізації транспортної інфраструктури курортно-рекреаційного туризму // Управління туристичною індустрією: методологія і практика: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28.09.2017). – Полтава: Полтавський літератор, 2017. ‒ С.38-40.
 17. Гуменюк В.В. Еволюція концептуальних підходів до визначення курортно-рекреаційної сфери // Особистість, суспільство, політика: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16.02.2016): ч.1. – Люблін: WSEI, 2016. – С. 7981.
 18. Гуменюк В.В. Тенденції розвитку велнес-туризму та їх вплив на трансформацію курортно-рекреаційної сфери  // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (07.04.2016). – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – С. 9193.
 19. Гуменюк В.В. Елементи нового публічного менеджменту курортно-рекреаційної сфери  // Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (19.05.2016). – Луцьк: Східноєвропей. нац. ун-т. ім. Л. Українки, 2016. – C. 252253.
 20. Гуменюк В.В. Відновлення безпеки підприємництва в курортно-рекреаційній сфері  // Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (24.05.2016 р.). – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – С. 181183.
 21. Гуменюк В.В. Інноваційно-інвестиційна складова економічної безпеки підприємств курортно-рекреаційної сфери // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конференції (22.04.2016). ‒  Київ: КНЕУ, 2016. ‒ С. 135137.
 22. Гуменюк В.В. Концептуальні засади побудови економіко-математичної моделі сталого розвитку курортно-рекреаційної сфери  // Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (30.06 2016). - Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2016.‒ C. 99100.
 23. Гуменюк В.В. Економічне обґрунтування стратегії державного регулювання розвитку курортів і туризму Миколаївської області / В.В. Гуменюк // Сучасні тенденції розвитку туризму: тези доп. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (10.11.2016): ч. 1. – Миколаїв: ВП МФ КНУКІМ, 2016.- С. 3335 (0,14 д. а.).
 24. Гуменюк В.В. Cучасні проблеми розвитку підприємництва та їх вплив на динаміку ємності ринку курортних послуг в Україні / В.В. Гуменюк // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14–15.05.2015). – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – С. 6163.
 25. Гуменюк В.В. Актуальні проблеми формування та реалізації державної політики сталого розвитку курортної сфери в Україні // Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кошице, 13‒16.09. 2015). - Київ: Центр навчальної літератури, 2015. – С. 38‒39.
 26. Гуменюк В.В. Удосконалення рентного регулювання користування надрами в контексті сталого розвитку курортної сфери // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Трускавець, 5‒8.10.2015). - Київ: Державна комісія України по запасах корисних копалин, 2015. – С. 255-258.
 27. Гуменюк В.В. Стратегічні пріоритети державного регулювання курортно-рекреаційної сфери / В.В. Гуменюк // Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційних сферах: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (15.10.2015). - Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2015. – С. 6567.
 28. Гуменюк В.В. Чинники фінансової безпеки курортно-рекреаційної сфери // Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (29.10.2015) – Ужгород: Говерла, 2015. - С. 384‒386.
 29. Гуменюк В.В. Сучасні тенденції міжнародного туризму та їх вплив на розвиток курортно-рекреаційної сфери // Сучасні тенденції розвитку туризму: тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (05.11.2015): ч. 1. – Миколаїв: ВП МФ КНУКІМ, 2015.- С. 4851.
Контакти

v.humeniuk@nung.edu.ua