Гурмак Юлія Михайлівна

Додаткова інформація
Гурмак Юлія Михайлівна
Alma mater

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Спеціальність

романські мови

 

Кваліфікаційний рівень

Магістр філології. Викладач французької і англійської мов та світової літератури.

 

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук (спеціальність 10.02.05 – романські мови)

 

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри філології та перекладу

 

Наукові інтереси

методи викладання англійської та французької мов як основної та другої іноземної;

розвиток французької мови в діахронічному аспекті;

відображення особливостей французької мови на певному етапі її розвитку у творах французьких авторів відповідного періоду

 

Загальна інформація

Освіта:

2010 р. – диплом магістра філології Львівського національного університету імені Івана Франка (викладач французької і англійської мов та світової літератури).

2010-2019 рр. – навчання в аспірантурі ЛНУ імені І.Франка (спеціальність 10.02.05 – романські мови).

18.12.2019 р. – захист кандидатської дисертації «Структурно-семантичні типи вторинної номінації у французькій мові періоду Преціозності (XVI–XVII століття)» у Київському національному лінгвістичному університеті.

26.02.20 – диплом кандидата філологічних наук

 

Трудова діяльність:

2022 – по теперішній час – доцент кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ

2014 – 2022 – викладач кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ

            2010 – 2013 – перекладач

Стажування/Підвищення кваліфікації:

 1. Вебінар «Цифрові інструменти Google для освіти» від ТОВ «Академія цифрового розвитку», 2 год (0,07 кредита ECTS), сертифікат №GDTfE-ВПП-03622 від 22.08.2022 р.
 2. Курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень) від ТОВ «Академія цифрового розвитку», 05-18.09.2022 р., 30 год (1 кредит ECTS), сертифікат №GDTfE-02-04594 від 18.09.2022 р.
 3. Курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (середній рівень) від ТОВ «Академія цифрового розвитку», 19-25.09.2022 р., 15 год (0,5 кредиту ECTS), сертифікат №GDTfE-02-С-01876 від 25.09.2022 р.
 4. Освітні вебінари по наукометрії “International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science”, сертифікат №AD 1461 від 12.04.2023 р., 30 год (1 кредит ECTS);
 5. Міжнародне науково-педагогічне стажування «Сучасні методики викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти» (зі спеціальності «Філологія»), Куявський університет, м. Влоцлавек, Республіка Польща, 29 травня – 9 липня 2023 року, сертифікат №FSI-290906-KSW від 09.07.2023 р.,180 год (6 кредитів ЄКТС).
 6. Міжнародне стажування з перекладу в САТ « DELAIR », м. Лабеж, Французька Республіка, сертифікат від 11 серпня 2023 р., 180 год (6 кредитів ЄКТС).

Інше:

2008 р. – Диплом про поглиблене знання французької мови DALF, рівень  C1

2010 р. – Сертифікат перекладача французької мови

Громадська діяльність Учасник ГО «Парі-ІФ»

 

Навчальна робота

Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської);

Наукова іноземна мова діяльності (англ.);

Іноземна мова (підготовка до ЄВІ з англійської);

Англійська мова.

 

 

Наукова діяльність

Ідентифікатор ORCID - https://orcid.org/0000-0003-4265-6246

Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=1jW7228AAAAJ

Web of Science ResearcherID:  ADZ-1664-2022

 

Вибрані публікації
 1. Yatsyshyn N., Koliada E., Lysetska N., Rohach O., Kalynovska I., Cherniak O., Gurmak Yu. Developing effective methods and quality standards in teaching foreign languages to university students specialising in humanities. AD ALTA : Journal Of Interdisciplinary Research. Vol. 13, issue 01, special issue XXXIII. Magnanimitas, 2023. pp. 17-22. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (Online). Indexation: Web of Science (ESCI), ERIH PLUS, CrossRef, EBSCO, Index Copernicus.
 2. Gurmak Yu. M., Klyufinska I. M. La periphrase: mode de parler «autrement» chez les auteurs precieux français. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 13(81). С. 158–161. DOI: 10.25264/2519-2558-2022-13(81)-158-161. ISSN 2519-2558. Indexation: Index Copernicus, Google Scholar.
 3. Гурмак Ю. М., Клюфінська І. М. Граматичні трансформації французької мови під впливом ідеології абсолютизму. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11(79). С. 101–104. ISSN 2519-2558. DOI: 10.25264/2519-2558-2021-11(79)-101-104
 4. Гурмак Ю. М., Клюфінська І. М. Функціонування структурних типів вторинної номінації у французьких поетичних текстах (П. де Марбефа, В. Вуатюра, К. де Мальвіля та М. де Скюдері). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Житомир, 2021. Вип. 1 (94). С.58-67. ISSN (Print): 2663-7642. ISSN (Online): 2707-4463. DOI 10.35433/philology.1 (94).2021.58-67
 5. Гурмак Ю.М. Актуальні підходи дослідження анафоричних процесів у франкомовному дискурсі. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. Київ: Логос, 2019. Вип. 36. С. 117-128. ISSN 2413-5593.
 6. Гурмак Ю. М. Вираження та функціонування вторинної номінації на різних рівнях мови у полікультурному просторі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологія” : наук. журнал. Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2018. Вип. 2 (70). С. 68–72. ISSN 2519-2558.
 7.  Gurmak Yu. Similarities and Differences in Opinions about Grammatical Norms in the French Language of the XVIIth Century. Speech and Context. International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science. Bălţi : Bălţi University Press, 2015. Vol. 1 (VII). рр. 33–41. ISSN 1857-4149.
 8. Гурмак Ю. М. Практикум з англійської мови для підготовки до Єдиного вступного іспиту / Гурмак Ю. М. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023 – 155 с. URL: https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=474819

 

 

Контакти

+38(095)125-75-36, yuliia.hurmak@nung.edu.ua