Дзівідзінська Ірина Сергіївна

Додаткова інформація
Дзівідзінська Ірина Сергіївна
Alma mater

Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника (факультет іноземних мов)

 

Спеціальність

«Іноземні мови»

 

Кваліфікаційний рівень

«Філолог, учитель англійської і німецької мов»

 

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

 

Вчене звання

доцент

 

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри філології та перекладу

 

Наукові інтереси

семантичний синтаксис

 

Загальна інформація

Дзівідзінська Ірина Сергіївна народилася у м. Івано-Франківськ 28 лютого 1967 року. У 1991 р. вступила до Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника (факультет іноземних мов). З 1991 року працювала в ІФНТУНГ на кафедрі іноземних мов.

2007–2010 рр. – навчання в аспірантурі

2011 р. – захист дисертації за темою: «Семантико-синтаксична структура речень з предикатами фізичного стану особи (на матеріалі української мови)».

2011 р. – отримала Диплом кандидата філологічних наук та почала працювати на кафедрі теорії та практики перекладу ІФНТУНГ.

 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (англійська / німецька – українська / російська)

 • 1991- до теперішнього часу – перекладач-фрілансер у міжнародних, національних та регіональних проєктах (туристичний бізнес, економіка, модульне будівництво, фармацевтика, паливно-енергетична залузь, нанотехнології, медична реабілітація військовослужбовців, нотаріат, адвокатура, метрологія тощо);
 • надання інформаційно-консультаційних послуг адвокату Ватутіну Івану Петровичу, який діє на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №763, виданого Івано-Франківською КДКА (Договір між змовником та ІФНТУНГ);
 • синхронний переклад на міжнародному форумі Паливно-енергетичний комплекс України (ІФНТУНГ);
 • 1991-2023 – переклад технічної літератури та документації (ІФНТУНГ);
 • 1988-1990 – гід-перекладач.

 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД:

 • міжнародні конференції і семінари з проблем семантичного синтаксису,  перекладу  та методики викладання іноземних мов в Україні, Канаді, Японії, США;
 • міжнародне підвищення кваліфікації Zustricz Foundation Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow: Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід 180 год. / 6 ECTS кредитів 6.11.2021 – 12.12.2021 Series and registration number: SZFL-001044 12.12.2021.

 

ЧЛЕНСТВО У НАУКОВИХ СПІЛЬНОТАХ:

Асоціація українських германістів

 

Навчальна робота

Викладає “Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ”, “Лінгвокраїнознавство ОІМ”, “Комунікативні стратегії першої іноземної мови (англійської)”, “Іноземна мова академічного та професійного спрямування”, “Іноземна мова за профспрямуванням”, “Переклад фінансової літератури”.

 

 

Наукова діяльність

ORCID: 0000-0003-2607-0966

 

Основні напрями наукових досліджень: семантичний синтаксис, лінгвістика, методика викладання іноземних мов. Автор понад 90 друкованих праць (2 монографії, наукові статті, тези, рецензії, відгуки, конспекти лекцій, навчальні посібники, методичні вказівки), учасниця багатьох міжнародних наукових семінарів та конференцій.

 

Вибрані публікації

 

 1. Тимофєєва І. С. Суб’єктна позиція в конструкціях з предикатом фізичного стану особи / І. С. Тимофєєва // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 4 : зб. наук. пр. –  К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 176–180.

 2. Тимофєєва І. С. Pedagogic Grammar : The Basics of the Theory / І. С. Тимофєєва // Восточнославянская филология: сб. науч. тр. / Горловский ин-т иностр. языков; Донецкий нац. ун-т. – Вып. 24. Языкознание. – Горловка : Изд-во ГИИЯ ГВУЗ «ДГПУ», 2013. – С. 128–134.

 3. Тимофєєва І. С. Семантична трансформація речень з предикатами стану / І. С. Тимофєєва // Наукові записки. Серія  «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». – Вип. 35. – 2013. – С. 382–384.

 4. Тимофєєва І. С. Функціонально-стилістична диференціація англійської вимови : дидактичний аспект / І. С. Тимофєєва // Наукові записки. Серія  «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». – Вип. 52. – 2015. – С. 253–254.

 5. Тимофєєва І. С. Історія основної іноземної мови : конспект лекцій / І. С. Тимофєєва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 51 с.

 6. Дзівіздінська І. С. Асиндетичні кластери : особливості перекладу / І. С. Дзівіздінська, Р. І. Боднар // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 298-302.

 7. Дзівідзінська І. С. Тeaching phonetics : the introduction of digital technologies into classrooms” – Педагогічний альманах. Збірник наукових праць. Вип. 42. – Херсон, 2019. – С. 91-94; Збірник зареєстровано та представлено у наукометричних та бібліометричних системах системах і БД: Index Copernicus International S.A.

 8. Дзівідзінська І. С. Цифрові технології у навчанні фонетики” – Літні наукові дискусії – 2019, ХХXІI Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція (24 червня 2019 р.). – Вінниця, 2019. – Ч.3, с. 112. – с. 82-86.

 9. Dzividzinska, Irina. Language learning for creative thinking, cultural and philosophical insight. – 8 p. Published online June 04, 2021. 09.00 AM URL: http://www.IntellectualArchive.com/files/2538.pdf

 10. Дзівідзінська І. С. Тестування з англійської мови: комунікативна парадигма. // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 347-352. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-13-15-yanvarya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv/

 11. Дзівідзінська І. С., Семантична типологія предикатів фізичного стану як окремого семантичного класу // Сучасна наука: проблеми та перспективи (частина І): матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 12-13 січня 2022 року. – Київ: МЦНіД, 2022. – C. 46-48.

 12. Дзівідзінська І. С. Особливості роботи з кластерами у перекладацькій практиці – тези на XХХV міжнародну інтернет-конференцію el-conf.com.ua «Світові тенденції сучасних наукових досліджень» (28 жовтня 2019 р.). – м. Вінниця, 2019. – с. 43-47.

 13. Дзівідзінська І. С. Навчання фонетики: запровадження цифрових технологій – Педагогічний альманах. Збірник наукових праць. Випуск 42. –Херсон, 2019. – с. 91-94.

 14. Дзівідзінська І. С. Digital Technologies In Teaching Phonetics// Priority Areas of Science Research. Abstracts of the 10st International scientific and practical conference. – Primedia E-launch LLC, USA, Washington. 2020. Pp. 11-13.URL: http://el-conf.com.ua/.

 15. Дзівідзінська І. С. Тестування з англійської мови: комунікативна парадигма. – Теорія і практика сучасної науки та освіти (частина ІІ): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 20-21 травня 2021 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2021. – 127 с. – С. 34-35. URL: http://lviv-forum.inf.ua/save/2021/20-21.05.2021/частина%202.pdf.

 16. Pindus N. M., Dzividzinska I. S. Implementation of the moodle educational platform in the educational process of the Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas – Автоматизація, електроніка, інформаційно-вимірювальні технології: освіта, наука, практика : матеріали IV Міжнарод. наук.-техн. конфер., 01-02 грудня 2022 р. / Г.В. Лісачук (голова оргком.) Х. 2022. 232 с. – C. 174-175.

 17. Vytvytska L., Ushtan T., Dzvizdinska I. Uncertainty evaluation of monitoring the human skin condition by the optical method. – XIX International Scientific and Technical Seminar “Uncertainty in Measurement: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects”. – UM-2022 – Kharkov national university of radio electronics national scientific centre “institute of metrology” technical university-Sofia union of the metrologists in Bulgaria . Theses of reports.  December 7-8, 2022. – P. 50-51.

 18. Serediuk O.Y., Malisevych V.V., Serediuk D.O., Tkachuk V.V., Dzividzinska I.S. Metrological model of the reference installation for the reproduction of moist air flow based on concept of uncertainty. – XIX International Scientific and Technical Seminar “Uncertainty in Measurement: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects”. – UM-2022 – Kharkov national university of radio electronics national scientific centre “institute of metrology” technical university-Sofia union of the metrologists in Bulgaria. Theses of reports. December 7-8, 2022. – P. 38-40.

 19. Ірина Дзівідзінська, Міжкультурний підхід у викладанні мов // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 1 (23). Ужгород, 2023. С. 219-225. URL: http://philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/philol/issue/view/8

МОНОГРАФІЇ:

​​​​​​​1. Речення з предикатами фізичного стану / І. С. Тимофєєва // Предикат у структурі речення: монографія / за ред. акад. НАПН України В.І. Кононенка. – Київ; Івано-Франківськ; Варшава, 2010. – С. 101-125.

2. Семантико-синтаксична структура речень з предикатами фізичного стану особи: [монографія] / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ: Наукова думка, 2017. – 386 с. – Електронний варіант.

ВИБРАНІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

 1.  
  1. ХХXХ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція “Текст в медіакультурному просторі” (Івано-Франківськ, 11-12 травня 2018 року).

  2. II Міжнародна науково-практична інтернет конференція “Літні наукові дискусії” (24 червня 2019 року, м. Вінниця).

  3. ХХXІI Міжнародна науково-практичніа інтернет – конференція «Літні наукові дискусії – 2019», м. Вінниця

  4. The 10st International scientific and practical conference «Priority Areas of Science Research» (October 26-27, 2020) Primedia E-launch LLC, USA, Washington. 2020.

  5. Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства” (Івано-Франківськ, Україна, 8 квітня 2021 року).

  6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика сучасної науки та освіти" м. Львів, 20-21 травня 2021 року

  7. VІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна наука: проблеми та перспективи" (м. Київ, 12-13 січня 2022 року).

  8. VI Міждународна науково-практична конференція SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS (13-15 січня 2022 року в м. Токіо, Японія). 24 hours (0,8 ECTS credits).

  9. Cемінар ON BEING A SCIENTIST COURSE authorized by European Academy of Science and Research (5 modules; 10 hours; 0,3 ECTS credits).

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

 

 1. Дзівідзінська, І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови: методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 31 с.

 2. Дзівідзінська, І. С. ПКУПМ Практична фонетика: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 132 с.

 3. Дзівідзінська, І. С. Практична фонетика (ПКУПМ): Практикум для самостійної та індивідуальної роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 88 с.

 4. Дзівідзінська І. С., Яковлюк Х. І. Практичний курс усного та писемного мовлення ОІМ (домашнє читання): Навчальний посібник для практичної, самостійної та індивідуальної роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. – 124 с.

 5. Дзівідзінська, І. С. Лінгвокраїнознавсто основної іноземної мови: курс лекцій.– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 78 с.

 6. Дзівідзінська, І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови: Практикум для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 71 с.

 7. Дзівідзінська, І. С. Науково-технічний переклад. Англійська для студентів немовних спеціальностей. : Практикум для самостійної та індивідуальної роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. –76 с.

 
 
 
Контакти

iryna.dzividzinska@nung.edu.ua