Демчина Любов Іванівна

Демчина Любов Іванівна
Alma mater

Харківська державна академія культури

Спеціальність

бібліотекознавство та бібліографія; кваліфікація: бібліотекар-бібліограф.

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст, кандидат наук

Науковий ступінь

Кандидат наук із соціальних комунікацій

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент каф. документознавства та інформаційної діяльності.

Наукові інтереси

книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

 

Державні нагороди

грамоти ректорату та Інституту

Загальна інформація

Доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Навчальна робота

лектор; викладач, що проводить практичні заняття, керівник  наукових робіт студентів;

 - соціальні комунікації;

- аналітико-синтетична переробка інформації;

- документаційне забезпечення діяльності установ;

- документаційне забезпечення управління;

- патентознавство;

- методика викладання спеціальних дисциплін;

- інтелектуальна власність.

Наукова діяльність

у 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Вища бібліотечно-інформаційна освіта: документологічна складова».

Представник документально-комунікаційного напряму  професійної підготовки документознавців;

Одна із розробників концепції підготовки фахівців за спеціальністю  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

Одна із розробників навчального плану  за спеціальністю  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність» рівнів «бакалавр» і «магістр»;

Автор моделі системи документологічної складової підготовки  фахівців інформаційного профілю України в умовах інформатизації та ступеневої освіти;

Прихильниця системи документологічної підготовки нової генерації інформаційних кадрів України, у якій враховано перехід від монодокументної до полідокументної парадигми змісту освіти, на поєднанні книгитивно-документивної, документивно-інформаційної та документивно-когнітивної парадигм у підготовці молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів інформаційного профілю.

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7396-5984 

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&user=84DvwLwAAAAJ

Автор більше 60 публікацій, з них 50  – наукового характеру в т. ч. – 16 у фахових виданнях й 15 – навчально-методичного характеру, в т. ч. – 2 з грифом Міністерства освіти і науки України.

Підвищення кваліфікації: 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,  кафедра історіографії та джерелознавства (2019 р.).

Громадська діяльність: 

член Української бібліотечної асоціації.

Вибрані публікації

1. Демчина Л. І. Аналітична інформація як засіб підготовки управлінських рішень органами місцевого самоврядування. INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL «Web of Scholar» . 2020. 4(46). С. 32-37 ( Index Copernicus; Google Scholar)

2. Демчина Л. І. Інноваційні тенденції формування змісту підготовки магістрів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Науковий вісник МДУ 2021. №3 (Фахове видання).

Навчально-методичні матеріали

1. Демчина Л. І. Документаційне забезпечення діяльності установи (за фаховим спрямуванням): методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ, 2018. 24 с.

2. Демчина Л. І. Методика викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу : конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 32 с.

3. Демчина Л. І. Методика викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу : методичні вказівки для практичних занять. Івано-Франківськ, 2018. 32 с.

 Матеріали конференцій

1. Демчина Л. І. Система комунікації в контексті науково-інформаційної сфери. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі: Четверта Міжнар. наук. конф., 20 – 22 травня 2021 р., Київ, 2021. С. 191-193.

2. Демчина Л. І., Штих А. Т. Моніторинг інформаційного потоку нафтогазової тематики. Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки (28-29 травня 2021 р., Чернігів, 28-29 травня 2021 р. Херсон, 2021. С. 153-156.

3. Демчина Л. І. Інтеграційний підхід у документознавчій підготовці фахівців спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Реформування та развиток гуманітарних та природничих наук»: ІІ міжнар. науково-практ. конф. (м. Полтава, 22-23 травня 2020 р.). Херсон : Гельветика, 2020. С.87-90

4. Демчина Л. І. Формування нових організаційних принципів розробки методології та змісту спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі: Всеукр. дистанц. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 20 травня 2020 р.). С. 13-19

5. Демчина Л. І. Інформаційно-комунікаційне середовище ВЗО в контексті організації самостійної роботи студентів // Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці. Матеріали науково-практичної конференції (м. Рівне, 19-20 квітня 2019 року). – Херсон, 2019. – С. 81-84

Контакти

Електронна пошта: liubov.demchyna@nung.edu.ua