Чучук Юрій Володимирович

Чучук Юрій Володимирович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2008 рік

Спеціальність

Облік і аудит

Кваліфікаційний рівень

магістр з обліку і аудиту

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра обліку та оподаткування, доцент (за сумісництвом)

ТОВ «АУДИТ-СЕРВІС ІНК», виконавчий директор

Наукові інтереси

Практика аудиту і Міжнародні стандарти фінансової звітності

Загальна інформація

Чучук Юрій Володимирович

Професійна компетентність

 • Головний бухгалтер ПП "Тростянці": вересень 2007-березень 2010;
 • Головний бухгалтер ТОВ "Професійне обладнання": лютий 2011 -березень 2017;
 • Аудитор ТОВ "Аудит-сервіс ІНК": лютий 2015 - листопад 2016;
 • Виконавчий директор ТОВ "Аудит-сервіс ІНК": з листопада 2016 - по даний час)
 • сертифікат аудитора №007342 від 24.12.2015,
 • сертифікат аудитора банків №0251 від 26.06.2018р.,
 • ACCA DipIFR(rus),
 • IFA: DipIFRS,
 • DipSM,
 • DipIA

Членство в професійних організаціях:

 • Спілка аудиторів України з 2018 року;
 • Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України з 2018 року;
 • Аудиторська палата України з 2018 року;
 • ГО «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД»

 

Навчальна робота

Практична підготовка, інформаційні системи і технології в обліку, облік в банках.

Вибрані публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Хома С., Чучук Ю., Савчук Т., Степанюк О. Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами: практичні аспекти. Галицький економічний вісник. 2020. Том 67. № 6. С. 114-121.

2. Камінська І.Б., Хома С.В., Чучук Ю.В. Соціальний облік як інформаційна база реалізації концепції соціально відповідального бізнесу. Галицький економічний вісник: ТНТУ, 2019. №5 (60). С. 121-128.  (Index Copernicus)

3. Chuchuk Y.,  Kafka S., Horal L., Galyuk L.Forecasting further costs of fixed assets in the gas transportation system for management purposes. Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019) : Proceedings of the 6th International Conference (Khmelnytskyi, 8-9 October 2019).  URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917691

4.  Chuchuk YHalyuk L., Stepanyuk  O., Kafka S. Concept of assessment of accounting objects and the information display in accounting and financial statements. The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances. Issue 1-2. 2021. рр. 42-49

5. Чучук Ю.В. Порядок обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про розвідку та оцінку запасів корисних копалин у відповідності з МСФЗ. Науковий вісник ОНУ: серія Економіка. 2017. Том 22 Випуск 4(57). С. 35-41

Наявність виданого підручника чи навчального посібника

1. Облік на підприємствах нафтогазової промисловості за МСФЗ: навчальний посібник / за ред. В.К. Орлової, С.М. Кафки. Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2021. 288 с. - ISBN 978-966-428-799-6 https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470588 

2. Основи бухгалтерського обліку : навч. посібник. / За ред. В. К. Орлової, С. М., Кафка, С. В. Хома, Л. І. Галюк та ін. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 232 с. : рис. – 231. ISBN 978-966-428-750-7 http://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=465822

Тези конференцій

1. Чучук Ю. В. Необхідність і проблеми модернізації газотранспортної системи України. Економіка країни: стан, досягнення та перспективи подальшого співробітництва з країнами ЄС: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 19 – 20 вересня 2014 р. Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – С. 181 – 183

2. Чучук Ю. В. Основні методи оцінки ефективності газоперекачувальних агрегатів. Виробничо-експортний потенціал національної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Ужгород, 3 – 4 жовтня 2014 р. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. С. 258 – 260

3. Чучук Ю. В. Рекомендації по застосуванню критеріїв для оцінки економічної ефективності газоперекачувальних агрегатів.  Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Херсон, 10 – 11 жовтня 2014 р. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. С. 154 – 156

4.Чучук Ю. В. Теоретична сутність поняття оцінка техніки. Сучасна економіка та пошук ефективних механізмів господарювання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених. м. Київ, 17 – 18 жовтня 2014 р. К: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. Ч. 2. – С. 71 – 72

5. Чучук Ю.В., Костюк У.З. Сучасні тенденції формування аудиторських висновків відповідно до міжнародних стандартів аудиту.  Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем». 11-13 жовтня 2017 року. м. Івано-Франківськ). С. 29-33.

Контакти

ауд. 1503-1505, вул. Карпатська,15, м. Івано-Франківськ, 76018, e-mail: yurii.chuchuk@nung.edu.ua

Ідентифікатор ORCID

Researcher ID

Google Scholar