Спільний воркшоп в Івано-Франківську Joint workshop in Ivano-Frankivsk

02-04 лютого 2022 р. відбуватиметься спільний воркшоп у Івано-Франківську. 

Експерти проекту "Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій" (2SOFT/1.2/86) проведуть на базі Центру інноваційного розвитку ІФНТУНГ майстеркласи з виконання проектів від задуму до втілення у матеріалі. Також будуть розглянуті сучасні прогресивні засоби і технології машинобудування, ознайомлення з обладнанням Центру інноваційного розвитку, презентовано можливості реалізації власних проектів ініціативних інноваторів. 

Робота семінару розпочнеться 2 лютого 2022 року о 10:00 в приміщенні Центру інноваційного розвитку ІФНТУНГ (м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15). В перерві роботи, о 12:00, представники ЗМІ зможуть взяти участь в прес-конференції, яку проводитиме проектна група.

Для участі у семінарі заповніть
реєстраційну форму

З врахуванням дії карантинних обмежень воркшоп відбуватиметься одночасно у офлайн та онлайн формах.
Онлайн трансляція відбуватиметься у вигляді Zoom-конференції за адресою:

https://cutt.ly/JOmRXhh - 02/02/2022 10:00-16:00

https://cutt.ly/zOmUdZH - 03/02/2022 10:00-16:00

https://cutt.ly/HOmIiBP - 04/02/2022 10:00-12:00

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) із лютого 2020 року 
виконує міжнародний грантовий проект із загальним бюджетом 293 640 Євро (9 102 840 грн.) в рамках Спільної
Операційної Програми Румунія – Україна 2014-2020, яка фінансується Європейським Союзом через
Європейський Інструмент Сусідства (ЄІС) і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі.
Координатором проекту є ІФНТУНГ. Румунські партнери: Технічний університет Клуж-Напока - Північний
університетський центр Бая-Маре; ГО «Академічна організація для досліджень, інновацій та професійного
розвитку». Внесок Європейського Союзу на виконання завдань проекту становить 264 214 Євро (8 190 634 грн.) на
трьох партнерів, з них 184 330 Євро (5 714 230 грн.) отримає ІФНТУНГ.
Цілі проекту «Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій» (2SOFT/1.2/86) –
це розвиток взаємодії українських та румунських партнерів – університетів та неурядових організацій – з
регіональними компаніями задля використання спільного науково-дослідного та інноваційного потенціалу для
реальних потреб компаній, обміну досвідом, можливості співпраці над інноваціями.
Проектна команда проводить міжнародний науково-практичний семінар для ознайомлення із результатами
виконання проекту та демонстрацією можливостей Центру інноваційного розвитку. Гаслом запланованого заходу є
«Спільна діяльність - досвід співпраці у вирішенні завдань».
Основні напрямки семінару:
1. Центр інноваційного розвитку – простір для науково-технічної діяльності.
2. Ознайомлення з обладнанням Центру, порядком та інструментами отримання доступу до послуг Центру,
тренування навичок планування реалізації власної інноваційної ідеї.
3. Досвід практичної реалізації проектів стейкхолдерів Центру інноваційного розвитку ІФНТУНГ
4. Прогресивні технології у машинобудуванні.
5. Майстеркласи від експертів проекту із відкриванням «секретів» успішного друку, лазерного гравіювання та
різання, 2,5D фрезерування.

On February 02-04, 2022, a joint workshop will take place in Ivano-Frankivsk.

Experts of the project "Ro-Ua Cross-Border Academic Development for Research and Innovation" (2SOFT / 1.2 / 86) will hold workshops on the implementation of projects from conception to implementation in the material on the basis of the Center for Innovative Development IFNTUNG. Also modern advanced means and technologies of mechanical engineering will be considered, acquaintance with the equipment of the Center of Innovative Development, possibilities of realization of own projects of initiative innovators will be presented.

The seminar will start on February 2, 2022 at 10:00 in the Center for Innovative Development IFNTUNG (Ivano-Frankivsk, Karpatska Street, 15). During the break, at 12:00, media representatives will be able to take part in a press conference held by the project team.

To participate in the seminar, fill in
registration form

Subject to quarantine restrictions, the workshop will take place both offline and online.
The online broadcast will take place in the form of a Zoom conference at:

https://cutt.ly/JOmRXhh - 02/02/2022 10: 00-16: 00

https://cutt.ly/zOmUdZH - 03/02/2022 10: 00-16: 00

https://cutt.ly/HOmIiBP - 04/02/2022 10: 00-12: 00

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (IFNTUNG) since February 2020
implements an international grant project with a total budget of 293,640 euros (UAH 9,102,840) under the Joint
Romania-Ukraine Operational Program 2014-2020, funded by the European Union through
The European Neighborhood Instrument (ENPI) is co-financed by the countries participating in the Program.
The project coordinator is IFNTUNG. Romanian partners: Cluj-Napoca North Technical University
Baia Mare University Center; NGO "Academic organization for research, innovation and professional
development ". The European Union's contribution to the project is EUR 264,214 (UAH 8,190,634)
three partners, of which 184,330 Euros (UAH 5,714,230) will be given to IFNTUNG.
Objectives of the project "Ro-Ua Cross-Border Academic Development for Research and Innovation" (2SOFT / 1.2 / 86) -
This is the development of cooperation between Ukrainian and Romanian partners - universities and non-governmental organizations - with
regional companies to use the joint research and innovation potential for
real needs of companies, exchange of experience, opportunities for cooperation on innovation.
The project team conducts an international scientific-practical seminar to get acquainted with the results
project implementation and demonstration of the Center for Innovation Development. The slogan of the planned event is
"Joint activities - the experience of cooperation in solving problems."
The main directions of the seminar:
1. Center for Innovative Development - a space for scientific and technical activities.
2. Familiarization with the equipment of the Center, the procedure and tools for gaining access to the services of the Center,
training of skills of planning realization of own innovative idea.
3. Experience of practical implementation of projects of stakeholders of the Center for Innovative Development IFNTUNG
4. Advanced technologies in mechanical engineering.
5. Workshops from project experts with the discovery of the "secrets" of successful printing, laser engraving and
cutting, 2,5D milling.

Постер

Poster