Дисципліни, методичне забезпечення

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» ‒ обов’язкова дисципліна, базисом якої є фундаментальні та прикладні науки (фізика, хімія, біологія, екологія,  економіка, психологія) і яка дозволяє проводити успішну професійну діяльність з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек. (Читається для бакалаврів усіх спеціальностей університету).

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» ‒ це обов’язкова дисципліна, яка вивчає загальні аспекти, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього середовища та майна в надзвичайних ситуаціях (НС), реагуванням на них, функціонуванням Єдиної Державної Системи Цивільного Захисту (ЄДСЦЗ). (Читається для бакалаврів усіх спеціальностей університету).

Навчальна дисципліна "Основи охорони праці"це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній професійній діяльності рівня знань з правових та організаційних питань з охорони праці; з основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії; з техніки безпеки; та з пожежної безпеки. (Читається для бакалаврів усіх спеціальностей університету).

Навчальна дисципліна "Охорона праці в галузі" – це нормативна дисципліна, яка передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу. (Читається для магістрів усіх спеціальностей університету).

Навчальна дисципліна "Безпека професійної діяльності”- це дисципліна, яка передбачає вивчення питань забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. (Читається для магістрів спеціальностей: 076 Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 051 Бізнес-економіка).

Навчально-методичні розробки

Всі електронні варіанти навчально-методичних розробок кафедри можна переглянути та скачати на сайті НТБ ІФНТУНГ

(http://library.nung.edu.ua)

або на сайті Читальня ONLINE НТБ ІФНТУНГ

(http://chitalnya.nung.edu.ua/)

Навчальні посібники

1. Перкун І. В.,  Погребняк В. Г.  Цивільний захист: навчальний посібник. ІФНТУНГ, 2023. 95 с.

2. Кривенко Г. М., Шиманський В. Я., Лялюк-Вітер Г. Д., Стеліга І. І. Безпека та здоров’я працівників індустрії інформаційних технологій та енергетики:навчальний посібник.  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023.  308 с.

3. Гораль, Л. Т. Основи охорони праці : навч. посіб. / Л. Т. Гораль, Я. М. Семчук. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. - 246 с.

http://chitalnya.nung.edu.ua/osnovi-ohoroni-praci.html-1

4. Семчук, Я. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Я. М. Семчук, О. В. Паневник, О. М. Мандрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 132 с.

http://chitalnya.nung.edu.ua/bezpeka-zhittiediyalnosti.html-2

5. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Г. М. Кривенко, Я. М. Семчук, Л. Я. Савчук, І. О. Камаєва; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2010. - 461 c.

6. Семчук, Я. М. Охорона праці : навч. посіб. / Я. М. Семчук, І. В. Воєвідко, М. П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 310 с.

http://chitalnya.nung.edu.ua/ohorona-praci.html-4

7. Стан природно-техногенної безпеки Івано-Франківської області : навч.-наоч. посіб. / Я. М. Семчук, Р. М. Довгань, Г. М. Гаврилів [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 74 с.

http://chitalnya.nung.edu.ua/stan-prirodno-tehnogennoyi-bezpeki-ivano-frankivskoyi-oblasti.html

8. Цивільний захист та техногенна безпека нафтогазових об'єктів : навч. посіб. / Я. М. Семчук, О. Ю. Витязь, М. П. Кулик, М. П. Школьний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 339 с.

http://chitalnya.nung.edu.ua/node/3354

9. Охорона праці в нафтогазовій галузі: навч. посіб. / Ю. М. Герасименко, В. Р. Костанян, М. П. Лінчевський [et al.] ; Лисяний Г. М., ред. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 304 с.

10. Цивільний захист населення в умовах надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / Я. М. Семчук, В. П. Курилович, М. В. Осипчук [et al.] ; Адаменко Я. О., рец. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 123 с.

11. Физика: учеб. пособие / В. Г. Погребняк, С. В. Горбань, В. А. Гаркушева, А. В. Пащенко. – 2-е изд. доп. – Краматорск : Каштан, 2016. – 391 с.

12. Погребняк, В. Г. Энергосбережение и эффект Томса (на примере тел, движущихся в воде) [Текст] : монография / В. Г. Погребняк, В. С. Волошин ; Иванюта Ю. Ф., ред. – К. : Освита Украини, 2017. – 440 с.

13. Семчук, Я. М. Захист атмосферного повітря від забруднень: навч. посіб. / Я. М. Семчук, Л. Я. Савчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 197 с.

Конспекти лекцій

1 Семчук, Я. М. Безпека життєдіяльності : конспект лекцій / Я. М. Семчук, О. В. Паневник, О. М. Мандрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 90 с.

2 Семчук, Я. М. Охорона праці в галузі : конспект лекцій / Я. М. Семчук, Г. Д. Лялюк-Вітер, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 145 с.

3 Охорона праці в галузі : конспект лекцій / Я. М. Семчук, Г. Д. Лялюк-Вітер, І. І. Стеліга, Л. Я. Савчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 229 с.

4 Охорона праці в галузі : конспект лекцій / О. В. Калічак, Г. М. Кривенко, І. І. Стеліга, В. Я. Шиманський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 214 с.

5 Перкун, І. В. Цивільний захист: конспект лекцій / І. В. Перкун, В. Г. Погребняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 97 с. 

6 Перкун, І. В. Безпека життєдіяльності: конспект лекцій. Ч. 1 / І. В. Перкун, В. Г. Погребняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 65 с.

7 Перкун, І. В. Безпека життєдіяльності: конспект лекцій. Ч. 2 / І. В. Перкун, В. Г. Погребняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с. 

Практикуми

1 Охорона праці в галузі : практикум / І. І. Стеліга, О. О. Калічак, Й. І. Рошак, Г. М. Кривенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 72 с.

2 Охорона праці в галузі: практикум / Я.М.Семчук, Г.Д.Лялюк-Вітер, О.М.Мельничук, І.І.Стеліга. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. - 83 с.

3 Безпека життєдіяльності: практикум / Г.Д.Лялюк-Вітер, О.М.Мельничук, Г.М.Кривенко, І.І.Стеліга. - 2-ге вид., зм. і дп. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 104 с.

4 Охорона праці в галузі: практикум / Г. М. Кривенко, І. І. Стеліга, Г. Д. Лялюк-ВІтер, В. Я. Шиманський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 170 с.

5 Древицька, Н. Ю. Цивільний захист = Civil Protection : практикум = Practical works / Н. Ю. Древицька, Г. М. Кривенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 98 с.

6 Безпека життєдіяльності = Life Safety : практикум = practical works / Г. М. Кривенко, Н. Ю. Древицька, Г. Д. Лялюк-Вітер, Е. Е. Скиба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 52 с.

Лабораторні практикуми

1 Основи охорони праці : лаб. практикум / І. І. Стеліга, Г. М. Кривенко, М. П. Школьний, В. Я. Шиманський. - 2-ге видання, змінене і доповнене. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 140 с.

Дипломне проектування

1 Охорона праці : методичні вказівки для дипломного проектування / О. В. Калічак, І. І. Стеліга, М. П. Кулик, І. В. Воєвідко. - Івано-Франківськ : Факел, 2008. - 82 c.

2 Охорона праці : дипл. проектування / Я. М. Семчук, О. М. Мандрик, І. І. Стеліга, Е. Е. Скиба. - 2-ге вид., зм. і дп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 83 с.

3 Семчук, Я. М. Охорона праці : дипл. проектування / Я. М. Семчук, І. І. Стеліга. - 2-ге видання, зм. і доповн. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 69 с.

4 Калічак, О. В. Охорона праці. Дипломне проектування : метод. вказівки / О. В. Калічак, І. І. Стеліга, І. В. Воєвідко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 36 с

5 Калічак, О. В. Охорона праці. Дипломне проектування : метод. вказівки / О. В. Калічак, І. І. Стеліга, І. В. Воєвідко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 36 с

6 Охорона праці : методичні вказівки для дипломного проектування / О. В. Калічак, І. І. Стеліга, М. П. Кулик, І. В. Воєвідко. - Івано-Франківськ : Факел, 2008. - 82 c.

7 Кривенко, Г. М. Охорона праці : дип. проектув. / Г. М. Кривенко, О. В. Калічак, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 64 с.

8 Рошак, Й. І. Охорона праці : методичні вказівки для дипломного проектування / Й. І. Рошак, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : Факел, 2009. - 22 с.

9 Лялюк-Вітер, Г. Д. Охорона праці : дипломне проектування / Г. Д. Лялюк-Вітер, Г. М. Кривенко, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 30 с.

10 Кривенко, Г. М. Охорона праці : метод. вказівки до викон. розд. диплом. роботи бакалавра / Г. М. Кривенко, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 86 с.

11 Охорона праці: дипл. проектування / Я.М.Семчук, Е.Е.Скиба, І.І.Стеліга, Л.Я.Савчук. - 2-ге вид., зм. і дп. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 74 с.

12 Кривенко Г. М. Охорона праці [Текст] : метод. вказівки до викон. розд. диплом. роботи бакалавра / Г. М. Кривенко, І. І. Стеліга. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 86 с. 

13 Лялюк-Вітер, Г. Д. Охорона праці [Текст] : дипломне проектування / Г. Д. Лялюк-Вітер, Г. М. Кривенко, І. І. Стеліга. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 30 с.

 

Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів

1 Стеліга, І. І. Основи охорони праці : метод. вказівки / І. І. Стеліга, Г. М. Кривенко. - 2-ге вид., змінене і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 25 с.

2 Стеліга, І. І. Основи охорони праці : метод. вказівки / І. І. Стеліга, Г. М. Кривенко, В. Я. Шиманський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 29 с.

3 Основи охорони праці : метод. вказівки / І. І. Стеліга, Й. І. Рошак, О. В. Калічак, Г. Д. Лялюк-Вітер. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 42 с.

4 Калічак, О. В. Основи охорони праці : метод. вказівки / О. В. Калічак, І. І. Стеліга. - 2-ге вид., доповнене. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 41 с.

5 Основи охорони праці : метод. вказівки / І. І. Стеліга, Й. І. Рошак, О. В. Калічак, Г. Д. Лялюк-Вітер. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 42 с.

6 Рошак, І. Й. Основи охорони праці. Охорона праці в галузі : метод. вказівки / І. Й. Рошак, І. І. Стеліга, В. Я. Шиманський. - 2-ге вид., доповнене. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 47 с.

7 Семчук, Я. М. Охорона праці в галузі : метод. вказівки / Я. М. Семчук, О. М. Мандрик, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 31 с.

8 Калічак, О. В. Основи охорони праці : метод. вказівки для самостійної роботи студентів / О. В. Калічак, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 40 с.

9 Кривенко, Г. М. Безпека життєдіяльності : метод. вказівки / Г. М. Кривенко, Г. Д. Лялюк-Вітер, І. О. Камаєва. - 2-ге вид., змін. і допов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.

Робочі програми дисциплін що читаються викладачами кафедри можна знайти на Googlдиску за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1HnqrsuKd8jg_pUacLbJnwxMNFdp2CJLO?usp=sharing