9. Наукова діяльність

Додаткова інформація

Наукова діяльність викладачів кафедри обліку та оподаткування є складовою частиною планів науково-дослідної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Основні наукові напрямки роботи кафедри обліку та оподаткування формуються виходячи із завдань підготовки бакалаврів і магістрів, актуальності, практичного значення та наукового потенціалу кафедри та ІФНТУНГ.

Впродовж багатьох років ведуться наукові дослідження в сфері обліку за національними та міжнародними стандартами. Це насамперед госпдоговірна тематика для нафтогазових підприємств НАК "Нафтогаз України". Викладачами кафедри проводились дослідження з обліку за МСФЗ: "Єдиний класифікатор видів робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні та ремонті основних засобів ПАТ "Укртрансгаз" з урахуванням технічних вимог щодо експлуатації та стандартів бухгалтерського обліку" (№ державної реєстрації 0117U003437), в межах якої розроблено класифікатор видів робіт, які виконуються в процесі технічного обслуговування та ремонту необоротних матеріальних активів на підприємствах нафтогазової промисловості. 

Сьогодні працівники кафедри працюють над комплексною держбюджетною темою інституту економіки та менеджменту "Теоретичні та прикладні засади забезпечення інноваційного розвитку соціально-економічних систем в умовах перманентних кризових явищ"  щодо "Інноваційні дослідження в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні соціально-економічних систем спрямовані на інтеграцію до європейського освітнього та наукового простору".

Результати наукових досліджень викладачів кафедри знаходять своє втілення у підготовці та виданні підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів, публікуванні наукових статей, захисті дисертацій.

Кафедра видала навчальний посібник "Бухгалтерський облік на підприємствах нафтогазового комплексу", "Основи бухгалтерського обліку",  "Облік на підприємствах нафтогазового комплексу за міжнародними стандартами фінансової звітності".

За час існування кафедри  викладачами опубліковано понад 100 наукових праць в фахових і наукометричних виданнях.

Результати власних наукових досліджень викладачі використовують у навчальному процесі, що сприяє підвищенню якості підготовки фахівців з обліку і оподаткування та інших спеціальностей.

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари викладачів, здобувачів і аспірантів. На засіданнях розглядаються актуальні проблеми вдосконалення викладання окремих дисциплін, дистанційні методи навчання, проблеми застосування Болонської системи у навчальному процесі, результати досліджень аспірантів та здобувачів. 

Наукові результати кафедри обліку та оподаткування  за 2020-2021 навчальний рік
Наукові результати кафедри обліку та оподаткування  за 2021-2022 навчальний рік

Кафедра обліку та оподаткування приділяє велику увагу організації науково-дослідної роботи студентів. Студенти з перших курсів залучаються до науково-дослідної роботи, результати якої доповідають на щорічних науково-практичних конференціях. В межах науково-дослідної тематики кафедри науково-педагогічними працівниками кафедри та студентами проводяться спільні дослідження, які стосуються питань удосконалення системи обліку, зокрема проблем обліку фінансових результатів підприємств, формування витрат діяльності, особливостей здійснення різних форм контролю, оцінки капіталу підприємства як визначального фактору виробництва і головного джерела формування добробуту його власників щодо питань ефективного його використання й оптимізації його структури. Кращі студентські роботи представляються на Всеукраїнські конкурси наукових робіт стужентів та науково-практичні конференції. 

Студенти спеціальності "Облік і оподаткування" беруть активну участь у проведенні олімпіад з фахових дисциплін, конкурсах наукових студентських робіт, конкурсах дипломних і магістерських робіт, міжнародних та всеукраїнських наукових студентських конференціях:

В ІФНТУНГ щороку проводиться студентська конференція серед студентів, де студенти спеціальності займають призові місця:

 • Наказ № 04/2 від 25 травня 2022 р. про Підведення підсумків XXXIY науково-технічної конференції студентів 2021-2022 н.р.

Викладачі та студенти публікують результати спільних наукових досліджень:

 1. Хома С. В., Видрак І. В.Зарубіжний досвід створення резерву на ремонт основних засобів на підприємстві. Modern science: innovations and prospects : Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. (December 5-7, 2021) SSPG Publish. Stockholm, Sweden. Pp. 911-914.  
 2. Царук О.Р., Долішня Т.І. Порядок ефективного керування рухом грошових коштів на підприємстві. Антикризові заходи в умовах економічної нестабільності : матеріали міжнарод. наук.-практич. конф. (Одеса, 26 лист. 2021 р). Одеса : Східноєвропейський центр . С. 45-48.
 3. Степанюк О. С., Рогів А. Ковенанти: розкриття інформації у фінансовій звітності. PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT: V International Scientific and Practical Conference. (м. Київ, 24-26 січня 2021 р.). Київ, 2021. С. 1527-1539.
 4. Кириленко Т., Савчук Т. Сутність амортизації основних засобів як економічної категорії.  Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики: збірник тез за матеріалами Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (14-15 квітня 2021 . С. 140-143
 5. Савчук Т., Юзьків М. Удосконалення складу і організації обліку адміністративних витрат. Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики: збірник тез за матеріалами Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (14-15 квітня 2021 року). Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. С. 231-234.
 6. Стефанишин І., Савчук Т. Облік знижок з продажу товарів. Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики: збірник тез за матеріалами Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (14-15 квітня 2021 року). Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. С. 257-260.
 7. Савчук Т. В., Видрак І. В.Нульова ліквідаційна вартість: переваги і ризики. Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 5 лютого 2021 р). Одеса : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 90-93
 8. Naida Oleksandr, Kafka Sofiia, Bezanyuk Yarema. STAGES AND DIRECTIONS OF STANDARDIZATION AND HARMONIZATION OF ACCOUNTING TO INTERNATIONAL STANDARDS . XV Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих ученихБухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку”, 14-15 травня 2020 р. м. Львів
 9. Дідур Д. Р. Нормативна база бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні із застосуванням міжнародних стандартів. XIV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку», 15-16 травня 2019 р. Керівник Кафка С. М.
 10. Дем’янець Х. Т. Звіт про рух грошових коштів: особливості складання. XIV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку», 15-16 травня 2019 р. Керівник Кафка С. М.
 11. Андрішак Л. Р. Організація аудиту матеріально-виробничих запасів. VI Міжнародна студентська наукова конференція «Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки», 10.11.2020р., м. Львів. Керівник Кафка С. М.
 12. Костюк У.З., Довганич М. А. Сучасний розвиток та державна підтримка малого підприємництва. Priority directions of science and technology development: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 листопада 2020 р. м. Київ, Україна). С. 1251-1257.
 13. Костюк У. З., Давимука Д. В. Ризики основних засобів на підприємстві та управління ними. Modern science: problems and innovations: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (13-15 грудня 2020 року, м. Стокгольм, Швеція). С.578-583.
 14. Флягіна У. В. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення контролю обліку власного капіталу Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (12 жовтня 2019 року, м. Миколаїв, Україна) Керівник Костюк У.З
 15.  Веляник І.М. Необхідність формування резерву сумнівних боргів та списання безнадійної дебіторської заборгованості  сільськогосподарських підприємств. Вплив глобальної фінансової кризи на розвиток національних фінансових систем: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18 квітня 2020 року).С.84-87. Керівник Костюк У.З.
 16. Долішня Т.І., Драгомерецька В.А. Оцінка запасів. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., 26 березн. 2020 р. : у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. С.22-24.
 17. Долішня Т.І., Кабалій О.О. Формування облікової політики в частині основних засобів.  Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м.Дніпро, 19 жовт. 2019 р.  Дніпро, 2019. C.113-115.
 18. Оліградська  Ю.І. Проблеми обліку дебіторської заборгованості та шляхи їх вирішення. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 11-12 квітня 2019 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019.  С. 247 -249. Науковий керівник Долішня Т.І.
 19. Дем’янець Х. Т. (науковий керівник: Хома С. В.). Реалії резерву сумнівних боргів. Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2018 р. Івано-Франківськ, 2018. C.204-207.
 20. 2. Захаренко Ю. С. (науковий керівник: Хома С. В.). Особливості відображення уцінки основних засобів з метою податкових розрахунків. Особливості організації і розвитку власної справи в Україні : матеріали конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 30 трав. 2018 р. Івано-Франківськ, 2018. С. 18.
 21.  Хома С. В., Кочержук Х. М. Оцінка особливості фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва. Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання – міждисциплінарний підхід : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців, 15 лист. 2018 р. Харків, 2018. С. 387–390.
 22. Хома С. В., Сплавник Т. М. Теоретичні основи обліку основних засобів в закладах освіти. Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання – міждисциплінарний підхід : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців, 15 лист. 2018 р. Харків, 2018. С. 390–393.
 23. Николенко І. В. (науковий керівник: Хома С. В.) Актуальні проблеми обліку нематеріальних активів. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 11-12 квіт. 2019 р. Івано-Франківськ, 2019.  С. 245–247.
 24. Видрак І. В. (науковий керівник: Хома С. В.). Визначення строку корисного використання основних засобів. Економіка, облік та право: проблеми, тенденції, досягнення: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 21 грудня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С. 104–105
 25. Савчук Т.В. Лисюк Б. Ліквідаційна вартість основних засобів: підходи до оцінювання Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: матеріали ІІ Всеукр. наук. – практ. інтернет конф. (28-29 квітня 2020 року). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.  С. 205-207
 26. Савчук Т.В., Андрішак Л. Облік виплат працівникам за українськими та міжнародними вимогами. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: матеріали ІІ Всеукр. наук. – практ. інтернет конф. (28-29 квітня 2020 року). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. С. 208-211
 27. Дідур Д. Р. Удосконалення інформативності фінасової звітності шодо забезпечень підприємства. Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (21 лист. 2019 р.) / Харків. нац. автомобільно-дорожн. ун-т. Харків: ХНАДУ, 2019. С. 74-76. Науковий керівник: Савчук Т. В.
 28. Романів В. Р. Нормативно-методичне регулювання обліку виплат працівникам у розрізі пенсійного забезпечення. Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (21 лист. 2019 р.) / Харків. нац. автомобільно-дорожн. ун-т. Харків: ХНАДУ, 2019. С. 266-270 Науковий керівник: Савчук Т. В.
 29. Фультинська Н. Ф. Облік придбання товарів зі знижкою. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 05 листопада 2019 року. У 2 ч. / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Х.: «Стильна типографія», 2019. Ч. 1. С. 211-213. Науковий керівник: Савчук Т. В.
 30. Яцюк А.В. Особливості визнання земельних ділянок в обліку. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 05 листопада 2019 року. У 2 ч. / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Х.: «Стильна типографія», 2019. Ч. 1. С. 213-216. Науковий керівник: Савчук Т. В.
 31. Костюк У. З., Давимука Д. В. Ризики основних засобів на підприємстві та управління ними. Modern science: problems and innovations: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (13-15 грудня 2020 року, м. Стокгольм, Швеція). С.578-583. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/MODERN-SCIENCE-PROBLEMS-AND-INNOVATIONS-13-15.12.20.pdf
 32. Костюк У.З., Довганич М. А. Сучасний розвиток та державна підтримка малого підприємництва. Priority directions of science and technology development: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 листопада 2020 р. м. Київ, Україна). С. 1251-1257.https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-22-24-noyabrya-2020-goda-kiev-ukraina-arhiv/
 33. Мельничук Р. І. (науковий керівник: Хома С. В.). Шляхи вдосконалення організації обліку заробітної плати Наука, освіта і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції ( Полтава, 8 квітня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 33-35 http://www.economics.in.ua/2022/04/blog-post_20.html
 34. Підгородецька В. М. (науковий керівник: Долішня Т.І.) Організація бухгалтерського обліку: автоматизація.Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VIII Міжнародної студентської наукової конференції.  Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2022. C.198-200.
 35. Царук О.Р (науковий керівник: Долішня Т.І.) Порядок ефективного керування рухом грошових коштів на підприємстві.  Антикризові заходи в умовах економічної нестабільності : матеріали міжнарод. наук.-практич. конф. (Одеса, 26 лист. 2021 р). Одеса : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С.45- 48. URL: https://researcheurope.org/product/book-27/
 36. Стефанишин І.М., Степанюк О.С. Проблеми визначення доходу від операцій з продажу товарів із наданням знижок. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки: тези доповідей XIII Міжнар. наук.- практ. конф. молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів. (м.Луцьк, 3 грудня 2021 р.). Луцьк, 2021. С. 90-91.
 37. Федорів М.М (Науковий керівник: Степанюк О.С.) ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ.  Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VІ Міжнародної студентської наукової конференції. (Львів, 10 листопада 2020).  Львів, 2020.  с. 110-113   https://www.conf.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirnyk_OA_2020.pdf
 38. Голованчук Х.С.  (Науковий керівник: Степанюк О.С.) ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ЗАРОБІТНЬОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ.  Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VІ Міжнародної студентської наукової конференції. (Львів, 10 листопада 2020). с. 20-23 https://www.conf.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirnyk_OA_2020.pdf
 39. Юзьків М.В.,  (Науковий керівник: Кафка С.М.) ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ.  Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VІ Міжнародної студентської наукової конференції. (Львів, 10 листопада 2020). с. 74-75 https://www.conf.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirnyk_OA_2020.pdf
 40. Андрішак Л. Р.  (Науковий керівник: Кафка С.М.) ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ.  Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VІ Міжнародної студентської наукової конференції. (Львів, 10 листопада 2020). с. 82-84 https://www.conf.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirnyk_OA_2020.pdf
 41. Сенюк Н.Я (Науковий керівник: Кафка С.М.) ДОКАЗИ ДОСТОВІРНОСТІ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ.  Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VІ Міжнародної студентської наукової конференції. (Львів, 10 листопада 2020). с. 106-108 https://www.conf.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirnyk_OA_2020.pdf
 42. Стефанишин І.М.  (Науковий керівник: Кафка С.М.) ПРОЦЕДУРИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ.  Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VІ Міжнародної студентської наукової конференції. (Львів, 10 листопада 2020). с. 108-110 https://www.conf.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirnyk_OA_2020.pdf
 43. Кириленко Т.О.  (Науковий керівник: Кафка С.М.) КОНЦЕПЦІЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЇЇ СУТНОСТІ.  Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VІ Міжнародної студентської наукової конференції. (Львів, 10 листопада 2020). с. 159-161. https://www.conf.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirnyk_OA_2020.pdf
 44. Найда О. А., (Науковий керівник:Степанюк О.С.) Поняття «аудиторський висновок» та «звіт незалежного аудитора»: історія тлумачення у аудиторській практиці. Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м.Львів, 1-2 червня 2022 р.). Львів, 2022. С. 107-109. http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Nauko…
 45.  Підгородецька В. М.,(Науковий керівник: Степанюк О.С.) Методи оцінки аудиторського ризику. Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м.Львів, 1-2 червня 2022 р.). Львів, 2022. С. 109-111. http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Nauko…
 46.  Тимчишин А. П.,(Науковий керівник: Степанюк О.С). Цілі, методи та функції системи внутрішнього контролю. Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м.Львів, 1-2 червня 2022 р.). Львів, 2022. С. 117-119 http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Nauko…
 47.  Грушка І. І., (Науковий керівник:Степанюк О.С.)  Огляд амортизаційної політики в Україні та країнах Європи. Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м.Львів, 1-2 червня 2022 р.). Львів, 2022. С. 153-157. http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Nauko…
 48.  Рошко Я. Ю.,(Науковий керівник: Кафка С.М). СУТНІСТЬ ВИБІРКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В АУДИТІ. Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м.Львів, 1-2 червня 2022 р.). Львів, 2022. С. 113-115 http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Nauko…
 49. Худа В. І.,(Науковий керівник:Кафка С.М). РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА: СУТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ. Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м.Львів, 1-2 червня 2022 р.). Львів, 2022. С. 123-125 http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Docs/Oblik_Materialy_XVII.pdf
 50. 1.Долішня Т. І., Озар Т. С. Організація обліку дебіторської заборгованості. Причорноморські економічні студії. 2022. Вип. 74. С.216-220. URL: http://bses.in.ua/journals/2022/74_2022/34.pdf  (фахове видання).
 51. Долішня Т.І., Гурська Х.Я. Сучасні аспекти контролю довгострокових матеріальних активів. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м.Умань, 25 листоп. 2022 р.: у 2 ч. Умань: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1.  С.17-18. URL: http://www.economics.in.ua/2022/12/25-1.html
 52. Долішня Т.І., Гірник Ю.В. Аналіз динаміки фонду оплати праці в умовах впливу пандемії COVID-19. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м.Умань, 25 листоп. 2022 р.: у 2 ч. Умань: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1.  С.13-14. URL:http://www.economics.in.ua/2022/12/25-1.html
 53. Долішня Т.І., Озар Т.С. Внутрішній контроль дебіторської заборгованості: мета, об’єкти і завдання. Наука, освіта та суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 19 листоп. 2022 р.: у 2 ч. Кропивницький: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. С.12-14. URL: http://www.economics.in.ua/2022/12/19-2.html
 54. Долішня Т.І., Найда О.А. Особливості інвентаризації нематеріальних активів та обліку її результатів у суб’єктів державного сектору  економіки. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м.Умань, 25 листоп. 2022 р.: у 2 ч. Умань: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1.  С.15-16. URL:http://www.economics.in.ua/2022/12/25-1.html
 55. Долішня Т.І., Гірник Ю.В. Сутність заробітної плати: її функції. Нові напрями розвитку науки та техніки в умовах світової кризи: збірник тез доповідей укладено за матеріалами доповідей XСV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція,  м. Ужгород, 19 серпня 2022 року. С.63-66. URL:https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/09/Uzhhorod_19082022.pdf
 56. Долішня Т.І., Гурська Х.Я. Дефініція поняття «довгострокові активи». Місце України у світовому розвитку науки та техніки: зб. тез доп. укладено за матеріалами доповідей XСIV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м.Хмельницький, 28 липн. 2022 р. Хмельницький, 2022. С.30-33. URL:    el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/Khmelnytskyi_280722.pdf
 57. Долішня Т.І., Кліщ А.І. Новації документального відображення господарських операцій для фізичних осіб-підприємців. Наука, освіта, технології та суспільство: актуальні проблеми теорії та практики: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м.Полтава, 25 травн. 2022 р.: у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. С.22-24. URL: http://www.economics.in.ua/2022/06/1.html
 58. Долішня Т.І., Андрішак Л.Р. Підходи до оцінки запасів. Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: досвід та перспективи : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 3 листоп. 2021 р. Полтава: ЦФЕНД, 2021.  С.37-38. URL: http://www.economics.in.ua/2021/11/blog-post_20.html
 59. Долішня Т.І., Худа В.І. Особливості створення бюджету доходів  та витрат на підприємстві будівельної сфери. Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті: матеріали ХIІ міжнар. наук.-практ. конф. фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців, м.Одеса, 21-22 жовтня 2021 р. Одеса: ОДАБА, 2021. С.219-221. URL: https://cutt.ly/v09gCJh
 60. Долішня Т.І., Сусак Д.О. Перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення в торгівлі. Літні наукові дискусії: зб. матеріалів доп. LXVІІІ міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф., м.Чернівці, 10 червн. 2021 р. Чернівці, 2021. С.168-170. URL: https://cutt.ly/WPFIrOx
 61. Долішня Т. І., Рогів А. М. Людський капітал: сутність поняття, об’єкт обліку. IMPLEMENTATION OF MODERN SCIENCE INTO PRACTICE: the 1 th International scientific and practical conference, 12-13 Januar. SH SCW  «NEW ROUTE»Varna, Bulgaria.2020.рр.18-21. URL: https://cutt.ly/gPFNu8p.
 62. Долішня Т. І., Найда О. А. Стандартизація і гармонізація бухгалтерського обліку. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., 23 січн. 2020 р.: у 6 ч. Полтава:ЦФЕНД,2020.Ч.3.C.16-17. URL:http://www.economics.in.ua/2020/01/6.html
 63.  

Кафедра обліку та оподаткування плідно співпрацює з Міністерством освіти і науки України; Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України; Спілкою аудиторів України; АССА; СІМА та іншими професійними організаціями, а також підприємствами різних галузей економіки України; закладами вищої освіти України.