Загальна інформація

Створенню кафедри, що спеціалізується на неруйнівному контролі, технічній діаг­ностиці і енергетичному менеджменті, передували знакові події  в Івано-Франківському інституті нафти і газу. В 1981 р в СКТБ «Надра» при Івано-Франківському інституті нафти і газу було створено від­діл № 4 «Неруй­нів­ний контроль в нафтогазовій галузі» під керівництвом завідувача відділу О.М. Карпаша. В 1991 р. за ініціативи та організаційного сприяння відділу №4 СКТБ «Надра» в ІФІНГ створена ка­фед­ра для підготовки фахівців за спеціальністю «Фі­зич­ні методи інтро­ско­пії». Цю спеціальність у 1995 р. було перейменовано на «При­лади та системи неруйнівного контролю».

У травні 2005 р. на факультеті нафтогазопроводів ІФНТУНГ під ке­рів­ництвом проф. О.М.Карпаша була створена кафедра «Тех­нічної діаг­нос­ти­ки і моніторингу» і відкрито філіали кафедри на ТзОВ «НВФ «ЗОНД» (www.zond-ndt.com), ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Івано-Франківський НВЦСМС". Збіль­шення об’ємів науково-до­слідних робіт співробітників кафедри в на­прям­ку енергетичного ау­диту та енерге­тичного менеджменту та початок підготовки кафед­рою спеціалістів у даній га­лу­­зі спричинили зміну назву кафедри, яка з 2014 р. має назву кафедра енерге­тичного ме­не­джмен­ту і тех­нічної діагностики (ЕМ і ТД).

До теперішнього складу ка­фед­ри входять: завідувач кафедри, д-р. техн. наук проф. П. М. Райтер, д-р. техн. наук проф. О. М. Карпаш, д-р. техн. наук проф. М. О. Карпаш, кандидати тех­ніч­них наук, доценти А. В. Яворський, І. Р. Ващишак, І. В. Рибіцький, Н. Л. Тацакович, Є. Р. Доценко, В. Д. Миндюк, В. С. Цих,  І. Р. Дарвай та канд. фіз.-мат. наук О. М. Григо­ри­шин, асис­тен­ти О. В. Попович та Л. Я. Жовтуля.  Якісній підготовці фахівців також сприяє навчаль­но-до­по­між­ний персонал: завідувач лабораторій Ю. Д. Миндюк, інженери В. М. Дойчик, Н. Б. Райтер.

З по­чатку створення кафедра забезпечує навчальний процес за окремими дис­циплінами по­­в'я­заними з енергоефективними технологіями, технічною діагностикою, стандартизацією, сер­­ти­фі­кацією та вимірюваннями за програмою підго­тов­­ки бакалаврів, спеціалістів і магістрів спеціаль­нос­тей: «Газонафтопроводи та газонафто­сховища», «Буріння», «Технологія і устатку­вання зва­рювання», «Технологія і устат­кування від­новлення та підвищення зносостій­кос­ті ма­шин і конструкцій», «Обладнання нафтових і газових промислів», «Видобування нафти і га­зу», «Електротехніка та енер­­го­постачання», «Геодезія, кар­то­графія і землевпоряд­ку­вання», «Туризм». З метою забезпечення якісної підготовки фахівців за вказаними спеціальностями викладачами кафедри розроблено та видано 10 навчальних посібників, 5 курсів лекцій, більше 90 методичних вказівок для проведення лабораторних практикумів, практичних занять, практик та виконання курсових та магістерської робіт на кафедрі.

У 2015 р. кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів спеціальністю зі спеціаль­ності 8.05070108 «Енергетичний менеджмент».

При кафедрі активно діє аспірантура та докторантура, що дозволило повністю уком­плек­тувати професорсько-викладацький склад кафедри викладачами з науковими ступенями. Нау­ко­ву школу "Неруйнівний контроль та технічна діагностика бурового нафтогазо­про­мис­ло­вого об­ладнання та інструменту", яка діє при кафедрі, очолює заслужений діяч науки і тех­ніки, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник га­зової про­мис­ловості, професор, д.т.н., О. М. Карпаш. В рамках школи підготовлено 1 доктора та 9 кан­дидатів наук, опубліковано 3 мо­нографії, більше 230 наукових праць, в тому числі, 12 - у за­ру­біжних виданнях, отримано понад 60 охоронних документів на винаходи, розроблено 30 нор­мативних документів різних рівнів. У виробництво впроваджено понад 50 інноваційних рі­шень, з них 3 за кордоном. Інтелектуальна продукція наукової школи відповідає світовому рівню.

Кафедра має сучасну лабораторну базу, при кафедрі функціонує науково-дослідна лабо­ра­торія неруйнівного контролю і технічної діагностики об'єктів нафтогазового комплексу. В ній про­во­дять науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи за напрямами: розроблення тех­нологій та засобів ультразвукової дефектоскопії металоконструкцій; контролю геометричних характеристик виробів; контролю фізико-механічних характеристик металоконструкцій, в т. ч. довготривалої експлуатації; пошуку місць течевтрат у підземних комунікаціях і розташування під­земних комунікацій; розроблення методик оцін­ки технічного стану та визна­чення залиш­ко­вого ресурсу трубопроводів та нафтопромис­ло­вого обладнання; розроб­лен­ня до­кументів що­до декларування безпеки потенційно небез­печних об’єктів; розроблення, гармонізація та пере­клад стандартів, інших нор­мативних документів з НК і ТД на­фто­газопромислового обладнання; роз­роблення методик та проведення досліджень активності зсуву ґрунтів; розроблення засобів обліку газорідинних ба­га­то­фазних потоків; розроблення обладнання і методик для про­ве­дення енергоаудиту при­міщень і комунікацій; розроблення методів та технічних засобів ви­зна­чення енергетичних характеристик природного газу.

З ініціативи  наукової школи кафедри в НВФ «Зонд» функціонує єдина в Західному регіоні Укра­їни випробувальна лабораторія нафтового обладнання та інструменту, сертифікована в системі УкрСЕПРО, і та Атестаційний центр, який проводить атестацію фахівців з неруйнівного контролю у відповідності до європейських норм.

В 2009 р. введено в експлуатацію лабораторію «Енергетичного планування та енергетич­ного менеджменту", отримано ліцензію Національним агентством України з питань забезпе­чення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР)  на проведення енергоаудитів. Упродовж останніх 7 років сформовано значний парк обладнання для проведення енергетичних досліджень і ліцензовано двох співробітників кафедри (доценти Є.Р.Доценко і В.С.Цих) на проведення робіт з енергетчного ау­ди­ту. Це дало змогу за останні три роки виконати значний комплекс робіт з енергетичного ау­ди­ту та енергетичного планування будівель бюджетної сфери, підприємств теплокомун­енерго, жит­лових будинків. Спеціалісти кафедри беруть актив­ну участь у розробці і впровад­жен­ні захо­дів з енергозбереження на муніципальному рівні в межах розробленого  Плану дій ста­лого енер­ге­тичного розвитку міста Івано-Франківська до 2020 року, Місцевих планів дій в га­лузі дов­кілля та енергетики (LEAPs) задля сталого розвитку, енергетичної диверсифікації та громадян­ської активності громад України (Проект здійснюється за підтримки Державного департаменту США).

З метою популяризації інженерних знань серед молоді, поширення інформації про енерго­ефективні технології, методи енергозаощадження та нетрадиційні джерела енергії в іноваційно-виставковому центрі ІФНТУНГ викладачами та співробітниками кафедри створено наукове міс­течко "Нова енергія", яке набуло популярності з моменту створення в 2016 р.   

За результатами наукових досліджень та проектно-конструкторських робіт співробітників кафедри протягом останніх більш як 30 років в науковому доробку кафедри: розробка високо­ефективних методів і засобів неруйнівного кон­тролю якості бурового, нафтогазопромис­ло­вого обладнання (проф. О.М.Карпаш); нові неруйні­вні ме­­тоди, засоби та технології визна­чен­­ня міц­ніс­них характеристик металоконструкцій довготри­валої експлуатації (проф. М.О.Карпаш, доценти Н.Л. Тацакович, Є.Р.Доценко); метод та тех­но­логія дослідження мікро­структурних змін в матеріалах, які використовуються в нафто­газовій галузі, (доц. В. Д. Миндюк); нові ме­тоди та засоби безсепараційного поточного вимірювання фазового скдаду газорідинних потоків в умовах нафтогазових промислів (проф. П. М. Райтер); новий метод безконтактного акус­тичного кон­тролю геометричних характеристик метало­кон­струкцій (доц. І. В. Рибіцький); роз­роб­лення нового методу кон­тролю енергетичних характе­рис­тик природного газу (Дарвай І. Я,); методи, технічні засоби та технології контролю ізоляції тру­бо­проводів в складних умовах їх прокладання та прогнозування місць потенційних течевтрат (доценти А. В. Яворський, В. С. Цих), нові методи та засоби пошуку пошкоджень в тепло­проводах виготовлених з використан­ням поліуретанової ізоляції (доц. І. Р. Ващишак); удосконалений метод та технологія акустич­ного контролю розмірів дефектів на базі антенних фазованих решіток (ас. О.В.Попович).

Викладачами кафедри виконується значний об’єм робіт в підготовці нормативного забезпечення в галузі технічної діагностики в межах роботи в університеті ТК-146 (більше 30 документів), зокрема розроблено стан­дарт організації України "Методика оцінки фактичного технічного стану газопроводів та га­зо­транспортних систем, що експлуатуються в потенційно-небезпечних умовах експлуатації (охоронні зони, переходи, зсувонебезпечні ділянки)", вико­на­на метрологічна атестація інфор­маційно-вимірювального комплексу для оцінки технічного стану обсадних колон на ПСГ, розроблено державний стандарт України «Магістральні трубо­про­води. Деталі сталеві приварні на Ру до 10 МПа. Загальні технічні умови», гармонізацію на­ціо­наль­них стандартів з міжнарод­ни­ми та європейськими, проведено аналіз чинних національ­них стандартів у галузі нафтової газової промисловості і приведення їх у відповідність до вимог ЄС.

Викладачі кафедри беруть активну участь і в міжнародній співпраці з закордонними університетами, зокрема,  в рамках проектів: 543966-TEMPUS-1-2013-1-ВE-TEMPUS-JPCR  Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development (Вища інженерна освіта для екологічно усталених промислових розробок);  544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES Trainings in Automation Technologies for Ukraine  (Тренінги по технологіях ав­то­матизації для України); Проект 609570 (INNOVAER-EAST) Побудова більш ефективного шляху від досліджень до інновацій через співпрацю між країна ЄС та Східного Партнерства у сфері енергоефективності.

За активну науково-дослідну роботу викладачі кафедри за роки її функцонування отрималидержавні нагороди:  Державну Премія в галузі науки і техніки України (проф. Карапаш О.М, доц. Зінчак Я.М.), шість  Премій Обласної державної адміністрації (проф. Райтер П.М, Яворський А.В., Рибіцький І.В., Доценко Є.Р., Тацакович Н.Л., Карпаш М.О.), дві іменні стипендії Кабінету Міністрів України (проф. Карпаш М.О.), три Гранти Президента України для молодих вчених (проф. Карапаш М.О., доц. Доценко Є.Р.), дві Державні премії Президента України для молодих учених (доц. Яворський А.В. та колектив вчених Карпаш М.О.,Рибіцький І.В., Доценко Є.Р., Тацакович Н.Л.), Грамоти Національної академії наук України та Премію КМУ за особливі досягнення молоді у розбудові України.