Наукова діяльність

Теми наукових досліджень

науково-педагогічний працівників

кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

 

1. Курляк Петро Омелянович – завідувач кафедри, доцент, канд. техн наук,

petro.kurliak@nung.edu.ua

Тема №1: Моделювання динамічних режимів роботи електроприводних систем різної фізичної природи (симулятори: 20-sim; MatLab (Simulink)).

Main Research Direction: Modeling of dynamic modes of operation of electric drive systems of different physical nature (Simulators: 20-sim;  MatLab (Simulink)).

Тема №2: Моніторинг та діагностика технічного стану електромеханічних об’єктів з метою виявлення несправностей на ранній стадії їх виникнення.

Main Research Direction: Monitoring and diagnostics of the technical condition of electromechanical objects in order to detect malfunctions at an early stage of their occurrence.

2. Павленко Тетяна Павлівна – професор, доктор техн. наук;

3. Габльовська Надія Ярославівна – доцент, канд. техн. наук,

Тема: Розробка та дослідження псевдорідких металевих контактів для автоматичних вимикачів з бездуговою комутацією струму.

Main Research Direction  : Development and research of pseudo-liquid metal contacts for circuit breakers with arc-free current switching.

Федорів Михайло Йосипович

Доцент, к.т.н

fedorivm@ukr.net

Тема №1: Розрахунок та прогнозування надійності електротехнічних комплексів нафтогазової промисловості.

Main Research Direction: Calculation and forecasting of the reliability of electrical engineering complexes of the oil and gas industry.

Тема №2: Математична обробка статистичної інформації про надійність елементів системи електропостачання, визначення механізмів формування відмов, оцінка показників надійності.

Main Research Direction: Mathematical processing of statistical information about the reliability of the elements of the power supply system, determination of failure mechanisms, assessment of reliability indicators.

Тема №3: Побудова математичних моделей надійності  електротехнічних комплексів та систем електропостачання промислових підприємств.

Main Research Direction: Construction of mathematical models of the reliability of electrotechnical complexes and power supply systems of industrial enterprises.

Бацала Ярослав Васильович

Доцент, к.т.н

batsala2012@gmail.com

Тема №1: Дослідження впливу фотоелектричних станцій на електромагнітну сумісність

Main Research Direction  : Research of the influence of photovoltaic stations on electromagnetic compatibility

Тема №2: Підвищення ефективності фотоелектричних станцій з використанням моделей прогнозування генерування електроенергії для вирівнювання графіків навантаженн.

Main Research Direction: Improving the efficiency of photovoltaic stations with using models forecasting for electricity generation for balancing load schedules .

Соломчак Олег Володимирович

Доцент, к.т.н

solomchak@ukr.net

1. Розрахунки та оптимізація режимів електричних мереж

2. Компенсація реактивної потужності

3. Оптимізація електричних мереж технологічних комплексів нафтогазової промисловості

4. Енергозаощадження та енергоаудит

5. Електроосвітлювальні установки і пристрої

Гладь Іван Васильович

Доцент, к.т.н

ghladj@ukr.net

1. Технологія віртуальних приладів в електроенергетиці.

2. Підвищення надійності та ефективності функціонування електрообладнання систем електропостачання.

3. Захист електрообладнання від грозових та комутаційних перенапруг.

Николин Уляна Михайлівна

Доцент, к.т.н

uliana.nykolyn@nung.edu.ua

1. Аналіз надійності електротехнічного обладнання та систем електропостачання.

2. Підвищення надійності функціонування елементів електробурового комплексу.

Яремак Ірина Ігорівна

Доцент, к.т.н

yaremak_iryna@ukr.net

1. Оптимізація усталених режимів роботи електропривідних НПС

Николин Петро Михайлович

Асистент

npm2007npm@gmail.com

1. Дослідження ефективності електропривідних насосних агрегатів

2. Усталені режими роботи

3. Підвищення ефективності функціонування електроприводних технологічних комплексів.

Кіянюк Олександр Іванович

Асистент

oleksandr.kiianiuk@nung.edu.ua

1. Аналіз показників якості електроенергії електроенергії 2. Компенсація реактивної потужності 3. Оцінка ефективності роботи електропривідних агрегатів