Витязь Олег Юлійович

Додаткова інформація
Витязь Олег Юлійович
Alma mater

Національний університет «Львівська політехніка»

Спеціальність

Автоматизація та комплексна механізація машинобудування

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Директор навчально-наукового Інституту нафтогазової інженерії

Наукові інтереси

- моделювання динаміки роботи бурильного інструменту;

- дослідження умов руйну­вання тривало експлуатованих труб бурильних колон;

- колтюбінгові технології при бурінні, експлуатації та ремонтах свердловин;

- технології видобування метану з природних газогідратних покладів.

Загальна інформація

           Витязь Олег Юлійович народився у м. Долина Івано-Франківської області.

В 1991 р. закінчив механіко-технологічний фа­культет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Авто­матизація і комплексна механізація машинобудування».

Протягом 1991-1993 та 1996-1999 рр. працював на ка­федрі теоретичної механіки на поса­дах інженера, молодшого та старшого наукового співробітника.

З 1993 по 1996 р. навчався в аспірантурі при ка­федрі теоретичної механіки під керів­ництвом проф. В. І. Векерика.

У 2001 р. захистив кандидатську ди­сертацію на тему «Удосконалення тех­нології буріння свердловин долотами ріжучого типу з використанням вібро-захисних пристроїв» та здобув науко­вий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Буріння свердловин».

З 1999 р. – асистент, а з 2001 р. – доцент кафедри морських нафтогазових технологій.           

У 2006 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри морських нафтогазових споруд

У 2008 р. обраний дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка.

З 2005 по 2009 р. - заступ­ник відповідального секретаря Прий­мальної комісії університету.

З 2007 по 2009 р. – заступник декана газонафтопромислового факультету, а з вересня 2009 р. - декан газонафтопромислового факультету.

 З жовтня 2014 р. очолює Інститут нафтогазових технологій.

У 2021 році захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток наукових основ оцінки роботоздатності колон бурильних та гнучких труб» та здобув науковий ступінь доктор технічних наук за спеціальністю 05.05.12 – машини нафтової та газової промисловості.

У 2022 р. присвоєно вчене звання професор кафедри буріння свердловин.

           Є автором більше ніж 120 публіка­цій та методичних розробок, співав­тором шести монографій, має 11 автор­ських свідоцтв та патентів України. До сфери його наукових інтересів нале­жать: моделювання динаміки роботи бурильного інструменту, дослідження умов руйну­вання тривало експлуатованих труб бурильних колон, колтюбінгові технології при бурінні, експлуатації та ремонтах свердловин, технології видобування метану з природних газогідратних покладів.

Нагороди і відзнаки

2004 р. - премія та диплом «Кращий молодий науковець» за рішенням Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради.

2016 р. - медаль «За заслуги» Краківської гірничо-металур­гійної академії ім. С. Сташіца (Польща).

             Scopus Vytiaz   ORCID Vytiaz   Google Vytiaz

         

Контакти

тел. (0342) 72-71-82

                  e-mail:  oleh.vytiaz@nung.edu.ua