Вакалюк Василь Михайлович

Вакалюк Василь Михайлович
Alma mater

Чернівецький ордена Трудового

Червоного Прапора державний університет

Спеціальність

Теоретична фізика

Кваліфікаційний рівень

Фізик, викладач

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри загальної та прикладної фізики

Загальна інформація

Народився 14 квітня 1963р. у селі Іллінці Снятинського району Івано-Франківської області. У 1985 році закінчив фізичний факультет Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича. З 1986 по 1991 рік навчався в аспірантурі, а потім працював науковим співробітником у відділі статистичної фізики Інституту прикладної фізики АН МССР (м. Кишинів), де захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теоретична фізика». З 1992 по 1999 рік працював асистентом, а з 2000 року працює  доцентом кафедри загальноЇ та прикладної фізики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Навчальна робота

Дисципліни: «Загальна фізика», «Атомна фізика», «Квантова механіка».

Наукова діяльність

Фізика твердого тіла, фізика низьких температур, дослідження  властивостей потоків газорідинних і рідинногазових сумішей у сепараційному обладнанні та піногенеруючому устаткуванні. Автор понад 60 наукових та науково-методичних публікацій.

Вибрані публікації

1. В.М. Вакалюк,  А.В. Вакалюк Курс загальної фізики. Ч.1 Механіка.Молекулярна фізика та термодинаміка: навчальний посібник, Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021, 200 c.

2. В.М. Вакалюк,  Я.В. Солоничний.  Фізика твердого тіла: Лабораторний практикум. –  Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ, 2009.– 50 с.

3. В.І. Пустогов, В.М. Вакалюк. Загальна фізика: Збірник задач для самостійного вивчення і виконання контрольних робіт – Ч. 1,2 – ІФНТУНГ, 2011. – 188 с.   

4. В.М.Вакалюк, Я.В.Солоничний, А.В.Вакалюк Курс загальної фізики. Ч.3 Оптика.Атомна та ядерна фізика: навчальний посібник - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 474 c.

5. М.О. Галущак, Я.В. Солоничний, В.М. Вакалюк. Загальна фізика: Комп’ютерне моделювання та дослідження фізичних явищ і процесів. Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012.  – 64 с.

6. I.M. Gasyuk, A.V. Vakalyuk, V.M. Vakalyuk. Thermal dependency of Li+-ion conductivity in Li2O-Fe2O3-Al2O3 ceramics. // Materials Today: Proceedings, Volume 35, Part 4, 2021, P.567-571. (- БД Scopus)

7. А.В. Вакалюк, В.М. Вакалюк, М.І. Гасюк, І.М. Гасюк. Механізми електричної поляризації розвпорядкованих систем на основі Al-заміщеної LiFe-оксошпінелі // Фізика і хімія твердого тіла. Т.22,№2 (2021) С.336- 340. (- БД Scopus)

8. В.М.Вакалюк, Ю.М.Лях, Я.В.Солоничний, А.В.Вакалюк Метод розрахунку напруженого стану композиційних матеріалів // ISSN 1993-9973 Розвідка та розробка нафтових і газових  родовищ, № 4 (61), 2016, С.51-54.

9. В.М.Вакалюк, М.М.Лях, Я.В.Солоничний, Е.В. Юр’єв, Р.П. Фурса  Дослідження руху промивної рідин внутрішньою поверхнею камери дегазатора гідроциклонного типу //  ISSN 1993-9973  Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ, 2009,  № 3 (32), С. 12-17. 

10. Москаленко В.А., Палистрант М.Е., Вакалюк В.М. Высокотемпературная сверхпроводимость на основе учета особенностей электронного энергетического спектра     // Успехи физических наук, Т161, №8, С.155-177.

Контакти