Сімків Лілія Євгенівна

Сімків Лілія Євгенівна
Alma mater

Львівський державний університет імені Івана Франка, 1989 р.

Спеціальність

Географія

Кваліфікаційний рівень

Географ. Викладач

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, професор кафедри туризму, рекреації та регіонального розвитку

Наукові інтереси

регіональна економічна політика в умовах децентралізації управління; регіональне управління; диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів

Загальна інформація

Здобула вищу освіту у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Географія» та одержала кваліфікацію «Географ. Викладач».

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу:

 • 19.10.1999 – 01.01.2003 –  асистент кафедри економічної теорії
 • 02.01.2003 – 04.03.2008 – доцент кафедри економічної теорії
 • 05.03.2008 – 30.11.2012 – доцент кафедри економічної теорії
 • 01.12.2012 – 06.09.2014 – доцент кафедри теорії економіки та управління
 • 07.09.2014 – 02.12.2015 – виконуюча обов’язки завідувача кафедри теорії економіки та управління
 • 03.12.2015 – 02.10.2023 – завідувач кафедри теорії економіки та управління
Навчальна робота
 • Національна та регіональна економіка
 • Управління регіональним розвитком
 • Державна регіональна політика
Наукова діяльність
 • кандидат економічних наук з 2001 р. Дисертацію захищено 2 липня 2001 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України, отримано диплом ДК № 012636
 • доктор економічних наук з 2019 р. Дисертацію захищено 1 лютого 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Д 20.051.12 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Міністерства освіти і науки України, отримано диплом ДД № 008468
 • вчене звання доцента кафедри економічної теорії присвоєно у 2004 р. Отримано атестат доцента 02ДЦ № 000999
 • вчене звання професора кафедри теорії економіки та управління присвоєно у 2021 р.

Напрями наукової роботи

 • розробка теоретичних та прикладних аспектів формування та реалізації регіональної економічної політики в умовах децентралізації управління
 • аналіз та оцінка економічного потенціалу регіонів та обґрунтування механізмів подолання структурних диспропорцій у розвитку економіки регіонів
 • дослідження особливостей інвестиційної діяльності в регіонах
 • обґрунтування стратегічних пріоритетів підвищення рівня інвестиційності економіки регіонів
 • вивчення сучасних тенденцій формування та розвитку об’єднаних територіальних громад

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8270-237X

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211203205

Google Scholar (Академія):https://scholar.google.ru/citations?user=Hj1cOtIAAAAJ&hl=uk  

 

Вибрані публікації

Сімків Л. Є. має 157 публікацій, з них 115 праць наукового (в т. ч. 9 монографій, 60 статей) та 42 праці навчально-методичного характеру (в т. ч. 6 навчальних посібників).

Монографії

 1. Simkiv L., Kulyk T. Structural processes in the national economy and their role in promoting sustainable development of regions. Social and economic aspects of sustainable development of regions, T2. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. С. 106-117.
 2. Сімків Л.Є. Регіональна економічна політика: чинники формування, пріоритети та механізми реалізації: монографія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 380 с.

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз (Scopus, Web of Science)

 1. Cherchata, A., Popovychenko, I., Andrusiv, U., Simkiv, L., Klіukha, O & Horai, O. (2020). A methodology for analysis and assessment of business processes of Ukrainian enterprises. Management Science Letters , 10(3), 631-640. doi: 10.5267/j.msl.2019.9.016
 2. Andrusiv, U., Simkiv, L., Dovgal, O., Demchuk, N., Potryvaieva, N., Cherchata, A., Popadynets, I., Tkachenko, G., Serhieieva, O & Sydor, H. (2020). Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method. Management Science Letters , 10(3), 515-522. doi10.5267/j.msl.2019.9.029
 3. Zelinska, H., Andrusiv, U., Simkiv, L.Knowledge economy: trends in the world and analysis of Ukraine. Journal of Eastern European and Central Asian Research7(1), 104-113
 4. . Simkiv, L., Shults, S., Lutskiv, O., & Andrusiv, U. (2021). Analysis of the Dynamics of Structural Processes in the Context of Ensuring Sustainable Development. European Journal of Sustainable Development, 10(1), 153. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p153
 5. Simkiv L., Andrusiv U., Kupalova H., Goncharenko N., Dzoba O., Yushkevych O. Concentration of entrepreneurial activity in the regions of Ukraine in the context of sustainable development. Financial and credit activity: problems of theory and practiceVolume 3(44), 2022. P. 347-356. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3776

Статті у фахових виданнях

 1. Сімків Л. Є. Теоретичні засади формування організаційно-економічного механізму стимулювання економічного зростання в регіонах. Інфраструктура ринку. 2018. №17. С. 295-299. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/17_2018.pdf
 2. Сімків Л. Є. Стратегічні пріоритети регіональної економічної політики в контексті детермінант економічного зростання. «Бізнес Інформ». 2019. №3. с.96-101
 3. Сімків Л. Є. Концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики. «Бізнес Інформ». 2019. №4. с. 157-162
 4. Сімків Л. Є. Концептуальна модель формування регіональної економічної політики в сучасних умовах. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2019. Том 24 Випуск 2 (75). с.78-82
 5. Сімків Л. Є. Підвищення ефективності функціонування системи управління регіональним і місцевим розвитком. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. Вип.1 (21). 2020. С.86-93 URL: https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom/article/view/280/263
 6. Сімків Л.Є. Стан фінансового забезпечення охорони здоров’я України. Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. №1 (112). С.73-78. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-1-12
 7. Сімків Л. Є. Ринкова інфраструктура: елементи та значення в ринковій економіці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 4(144). С. 3-7. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-
 8. Сімків Л. Є. Гальцова О.Л. Стратегічні пріоритети нарощення ринкового потенціалу регіону. Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія:Економіка та підприємництво. 2020. №5 (116). С.144-149 DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-5-25
 9. Сімків Л. Є., Андрусів У. Я. Регулювання диспропорційності економічного зростання регіонів України. Ефективна економіка. №1, 2021 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/20.pdf
Контакти