Шкіца Леся Євстахіївна

Шкіца
Alma mater

Закінчила у 1991 році Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» та здобула диплом спеціаліста з відзнакою.

Науковий ступінь

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

Професор кафедри технічної механіки, інженерної та комп'ютерної графіки

Наукові інтереси

Оцінка та прогнозуванню екологічного стану природно-техногенних систем гірничопромислових та нафтогазових комплексів. Розробка та впровадження методів зменшення техногенного забруднення навколишнього середовища від діяльності нафтогазопромислового обладнання.

Профілі в науково-метричних базах:

Orcid ORCID ID: 0000-0002-5352-3978

Scopus Scopus Author ID: 56006587400

publons ResearcherID: AAN-9353-2020

scholar Google Scholar Profile

Державні нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, 2008; 

Грамота Верховної ради України, 2017.

Загальна інформація

Директор інституту інженерної механіки та робототехніки

Закінчила у 1991 році Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» з відзнакою. У 1996 році в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу захистила дисертацію на звання кандидата технічних наук на тему: «Забезпечення надійності труб при бурінні та експлуатації свердловин» за спеціальністю 05.15.07 - машини і агрегати нафтової і газової промисловості. У 2006 році в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу захистила дисертацію на звання доктора технічних наук на тему: «Екологічна безпека гірничопромислових комплексів Західного регіону України» за спеціальністю 21.06.01- екологічна безпека. Працює у ІФНТУНГ із 1994 року. Звання професора отримала у 2008 році.

Виконавець міжнародних проектів із досвідом стажування в університетах Англії, Швеції, Польщі, Румунії та Франції.   Керівник та засновник ГО «Інтернаціональна спілка інноваторів та дослідників». Член Наукового товариства ім.Шевченка (НТШ).  

2003-2023 роки - завідувачка кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ.   Керівник міжнародного грантового проекту «Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій» (2020-2023 роки).   Член методичної ради університету, вченої ради інституту ІМР.  Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 131- Прикладна механіка.  Член редакційної колегії фахового видання «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування».   Координатор від ІФНТУНГ програми мобільності студентів і співробітників Erasmus+ із Технічним університетом Клуж Напока (Румунія).

Навчальна робота

Здійснює викладання дисциплін «Нарисна геометрія» та «Інженерна та комп'ютерна графіка» для студентів очної та заочної форми навчання, що навчаються за освітньо-професійними програмами: «Видобування нафти і газу», «Газонафтопроводи та газонафтосховища», «Обладнання нафтових і газових промислів», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Системна інженерія - Інтернет речей», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології в техніці та медицині» за спеціальностями 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» та 185 «Нафтогазова інженерія та технології». Є автором 30 науково-методичних розробок із них: 5 посібників, 3 електронні навчальні курси та 22 практикуми та методичні вказівки.

Наукова діяльність

Наукові інтереси полягають у оцінці та прогнозуванні екологічного стану природно-техногенних систем гірничопромислових та нафтогазових комплексів та розробці та впровадження методів зменшення техногенного забруднення навколишнього середовища від діяльності нафтогазопромислового обладнання. За результатами досліджень опубліковано понад 150 наукових праць, із них 12 статтей в журналах, що індексуються науково-метричними базами Scopus i Web of Science, 65 статтей у фахових журналах, 5 патентів України на винахід, 3 патенти України на корисну модель та 1 авторське свідоцтво. Під науковим керівництвом захищено 2 дисертації на звання кандидата наук та 2 дисертації на звання доктори наук. Член спеціалізованої вченої ради Д20.052.05 за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Індекс Хірша (Scopus) - 7

Вибрані публікації
  1. Шкіца Л.Є., Корнута В.А., Корнута О.В. Єдиний інформаційний простір інноваційно-проектної діяльності профільного закладу вищої освіти. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2019. №2 (47). C. 57-64. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2019-2(47)-57-64 
  2. Yatsyshyn T., Shkitsa L., Popov O., Liakh M. Development of mathematical models of gas leakage and its propagation in atmospheric air at an emergency gas well gushing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. №5/10(101). P.49-59. http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/10659 
  3. Shkitsa L., Kornuta V., Kornuta O., Bekish I., Bui V. Information Support of Design Innovation Activity of the Technical University. Management Systems in Production Engineering. 2020. Volume 28. Issue 2. P.127-132. 
  4. Шкіца Л.Є.,Тарас І.П., Бекіш І.О. Методичні аспекти викладання інженерної та комп’ютерної графіки в дистанційному режимі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2021. Вип.201. С.45-48. 
  5. L. Shkitsa, A. Dascalescu, C. Barz, V. Kornuta, Romanian-Ukrainian Trans-Border Academic Development for Research and Innovations. Carpathian Journal of Electrical Engineering. 2021.Vol. 15, №1. Р. 140-149. http://cee.cunbm.utcluj.ro/wp-content/uploads/IIS4.pdf