Шкіца Леся Євстахіївна

Шкіца Леся Євстахіївна, фото
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Кваліфікаційний рівень

Інженер-механік

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

 

Завідувач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ

Наукові інтереси

 

  • вдосконалення методів викладання графічних дисциплін;
  • екологічна безпека в межах нафтогазових комплексів.
Державні нагороди

 

2008 рік – диплом лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки.

2017 рік  - грамота Верховної ради України

Загальна інформація

Після закінчення аспірантури в 1994 році почала трудову діяльність на кафедрі. Отримала вчене звання доцента (1997 рік) та професора (2008 рік) кафедри інженерної та комп’ютерної графіки.

2000-2001 роки навчання в магістратурі Гірничого інституту міста Алес (Франція) за спеціальністю «Безпека і охорона навколишнього природного середовища в гірництві».

Із 2003 року - завідувач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки.

Виконавець кількох міжнародних проектів із досвідом стажування в європейських університетах, зокрема Англії, Швеції, Польщі, Румунії.

Керівник  міжнародного грантового проекту  «Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій» (2020-2021 роки).  

Член Вченої ради університету, методичної ради, спеціалізованої вченої ради Д 20.052.05.

Навчальна робота
  • Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка
  • Інженерна та комп`ютерна графіка
  • Інженерна графіка
Наукова діяльність
  • 1996 рік - захист кандидатської дисертації на тему «Забезпечення надійності труб при бурінні та експлуатації свердловин».
  • 2006 рік - захист докторської дисертації «Екологічна безпека гірничопромислових комплексів Західного регіону України».

    Автор понад 150 наукових праць; у співавторстві отримано авторське свідоцтво, дев’ять патентів на винахід та корисні моделі; видано у співавторстві монографію, навчальний посібник з грифом МОН України, 25 навчально-методичних матеріалів із дисциплін кафедри.

    В 2012 році отриманий Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень «Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення навколишнього середовища нафтогазових комплексів». В 2019-2020 роках була серед виконавців держбюджетної науково-дослідної роботи, яка фінансувалась МОН України.

    Щорічно приймає участь у різних наукових заходах, науково-практичних конференціях, є членом організаційного або програмного комітету конференцій. Ініціатор та організатор двох Всеукраїнських науково-практичних семінарів на базі кафедри інженерної та комп’ютерної графіки «Графічна освіта у закладах вищої освіти: стан та перспективи» (2013 р., 2018 р.).

Професор Шкіца Л.Є. працює над створенням наукової школи з розробки та впровадження наукових та методологічних основ екологічної безпеки нафтогазових комплексів. Під її керівництвом підготовлено і захищені 2 докторські та 2 кандидатські дисертації.

Вибрані публікації

1.     Shkitsa L., Kornuta V., Kornuta O., Bekish I., Bui V. Information Support of Design Innovation Activity of the Technical University. Management Systems in Production Engineering. 2020. Volume 28. Issue 2. P.127-132.

2.     Shkitsa L., Yatsyshyn T., Lyakh M., Sydorenko O. Innovative approaches to the formation of environmental safety at the objects of oil and gas production. Materials Science and Engineering: IOP Conf. Series. 2020. №749 012009  https://doi.org/10.1088/1757-899X/749/1/012009  

3.     Яцишин Т.М., Шкіца Л.Є., Корнута В.А. Підвищення якості надання освітніх послуг у сфері вищої технічної освіти.  Iнновацiйний унiверситет i лiдерство: проект i мiкропроекти. Варшава:Wydzial "Artes Liberales" UW, 2019.- 412с. C. 131-143.

4.     Шкіца Л.Є. Методичні аспекти формування дистанційних курсів для вивчення графічних дисциплін. Інноваційні технології в освіті: зб. матеріалів Міжнар. наук.-техн. конф., 9-11 квітня 2019р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. С. 272-274.

5.     Шкіца Л.Є., Корнута В.А., Корнута О.В. Єдиний інформаційний простір інноваційно-проектної діяльності профільного закладу вищої освіти. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2019. №2 (47). C. 57-64. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2019-2(47)-57-64

6.     Онисько О.Р., Шкіца Л.Є., Тарас І.П. Геометричний аналіз технологічності виготовлення конічної замкової нарізі.  Прогресивні технології у машинобудуванні РТМЕ-2019: зб. наук. працьVIII Міжнар. наук.-техн. конф., 4-8 лютого 2019 р. Івано-Франківськ – Яремче, 2019. С. 216-218.

7.     Shkitsa L.Y., Kornuta V.A., Kornuta O.V., Bekish I.O. The model of informational space for innovation and desing activities in the university. Science and Innovation. 2019. №15(6). P.14—22. https://doi.org/10.15407/scin15.06.014.

8.     Yatsyshyn T., Shkitsa L., Popov O., Liakh M. Development of mathematical models of gas leakage and its propagation in atmospheric air at an emergency gas well gushing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. №5/10(101). P.49-59. http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/10659.

9.     Шкіца Л.Є. Формування графічної компетентності студентів інженерних спеціальностей. Графічна освіта у закладах вищої освіти: стан та перспективи: зб. тез доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. сем, 19-21 вересня 2018 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2018. С.7-9.

10.  Innovative development of resourse-saving technologies for mining. Multi-authored monograph - Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2018. – 439 p. /L. Shkitsa., T. Yatsyshyn, M. Liakh Innovative approaches in oil and gas wells environmental safety investigation. P.373-393.

11.  Шкіца Л. Є., Яцишин Т. М., Сидоренко О. І. Методи покращення якості атмосферного повітря під час буріння нафогазових свердловин. Нафтогазова галузь України. 2017. № 5.  С. 42-45.

12.  Шкіца Л. Є.,  Корнута В. А., Корнута О. В., Павлик І. В., Бекіш І. О. Навчальна інформаційна система проектування обладнання для буріння свердловин. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.  2017.  № 1.  С. 77-86.

13.  Шкіца Л. Є., Корнута В. А. Індустрія 4.0 та освіта для сталого розвитку. ЕКОГЕОФОРУМ - 2017. Актуальні проблеми та інновації: матеріали міжнародної  науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 2017. С.376-377.

14.  Шкіца Л. Є., Корнута О. В. Інформаційно-методичне забезпечення графічної підготовки майбутніх інженерів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць №54-55. Харків, 2017. С.135-141.

Shkitsa L., Panchuk V., Kornuta V. Innovation methods of popularizing technical education. Innovative Ideas in Science (IIS2016). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017. Vol.200. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/200/1/012023

Контакти

 

Електронна пошта: lshkitsa@nung.edu.ua 

Кабінет: 4405; телефон: +38 (0342) 72-71-65

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5352-3978

Web of Science Researcher ID: AAN-9353-2020

Google Scholar ID: https://scholar.google.com/citations?user=qxEGkfgAAAAJ&hl=uk

Scopus ID:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56006587400