Серняк Олег Ігорович

Серняк Олег Ігорович
Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Наукові інтереси

Інституційний аудит органів виконавчої влади, державно-громадський механізм забезпечення якості вищої освіти, формування місії держав і державних інституцій

Професійний досвід
02.2019 – 12.2019 – експерт Експертної ради з фінансових питань Українського культурного фонду.
08.2017 – по т.ч. – експерт з організаційного розвитку, тренер-консультант.
09.2015 – 08.2017 – доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу та менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету.
09.2011 – 08.2013 – завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ПВНЗ «Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького».
08–11.2007, 11.2010 – 08.2011 – головний спеціаліст управління економіки Гусятинської районної державної адміністрації.

Громадська діяльність
Регіональний координатор Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада» ВГО «Інститут «Республіка» в Івано-Франківську

Загальна інформація

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Навчальна робота

Принципи та етика управління
Прийняття адміністративних рішень
Інституціональне та правове забезпечення публічного управління​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Наукова діяльність

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію «Теоретичні засади формування адміністративного капіталу: державно-управлінський аспект» (Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів).

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-8935-3253
Web of Science Researcher ID
https://publons.com/researcher/3107671/oleh-serniak/

​​​​​​​

Вибрані публікації

1. “Demonopolization” of Higher Education as a Component of National Security of Ukraine (Archetypal Approach). Public management : collection. № 5 (20). December 2019. Kyiv : ДПВидавничий дімПерсонал”. 2019. P. 198–209.
2. Запровадження інституту незалежних освітніх аудиторів як механізму громадського контролю якості вищої освіти в Україні. «Вісник післядипломної освіти»: збірник наукових праць (Серія «Управління та адміністрування»). Вип. 9(38). 2019. С. 49–62.
3. Незалежний освітній аудитор як суб’єкт громадського механізму забезпечення якості вищої освіти.
Демократичне врядування: електронний науковий вісник. Львів : ЛРІДУ НАДУ. 2019. № 23. URL: http://dv.lvivacademy.com/article/view/181484/.

Методичні матеріали:
Методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт із дисципліни «Принципи та етика управління» студентами 2-го курсу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Упорядник Серняк О. І. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. 37 с.

​​​​​​​Тези та матеріали конференцій:
1. Передумови запровадження інституційного аудиту в публічному управлінні та адмініструванні. Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування: проблеми імплементації в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (20 грудня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. М. Микієвича, проф. О. Сушинського, доц. Р. Бедрія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. С. 221–224.
2. Роль інституційного аудиту в забезпеченні організаційного розвитку інституцій регіонального управління та місцевого самоврядування. Розвиток публічного управління в Україні : наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (23 – 24 квітня 2020 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. С. 180–183.
3. Формування місії держави як основа інституційного розвитку органів публічної влади. Збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри» (5 травня 2020 р., м. Тернопіль). Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 46–49.
4. Перспективи залучення громадськості до проведення інституційного аудиту органів публічної влади в Україні. Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи : матеріали ХІ наук. Інтернет-конф. за міжнар. участю для аспірантів та докторантів (29 травня 2020 р., м. Одеса). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. С. 159–161.
5. Роль освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини у професійній підготовці інституційних аудиторів органів публічної влади. Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції : матер. Міжнар. наук.-метод. конф. (Суми, 29-30 травня 2020 р.). / ред. колегія : В. М. Завгородня, А. М. Куліш, та ін. Суми : Сумський державний університет, 2020. С. 100–101.

Контакти

+38(066)246-90-45
​​​​​​​oleh_sernyak@ukr.net