Середюк Орест Євгенович

Середюк Орест Євгенович
Alma mater

ІФІНГ

Спеціальність

Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів

Кваліфікаційний рівень

Інженер-електромеханік з автоматизації

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, завідувач кафедри Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Наукові інтереси

Метрологічні дослідження і вдосконалення лічильників, витратомірів, еталонних установок обліку газу, метрологічне перевіряння побутових лічильників газу, контроль якісних характеристик природного газу, термоанемометричний контроль витрати і якості природного газу.

Державні нагороди

Лауреат обласної премії у галузі винахідництва і патентознавства ім. Г. І. Терсенова (2003), Івано-Франківської ОДА й облради в номінації «Відомий науковець року» (2010). Відзначений подякою Держстандарту України (2004), нагрудним знаком «Творець» Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України (2007), Почесною грамотою НАК «Нафтогаз України» (2007).

Загальна інформація

Народився в 1953 р. у м. Івано-Франківськ. У 1975 р. з відзнакою закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу. Трудову діяльність розпочав у науково-дослідному секторі Alma mater, де з 1975 до 1990 р. пройшов шлях від інженера до завідувача галузевої науково-дослідної лабораторії метрологічного забезпечення вимірювання витрати газу. Займався проектуванням, розробленням, метрологічними дослідженнями та впровадженням в експлуатацію різних типів еталонних витратовимірювальних установок метрологічного призначення для лічильників та витратомірів природного газу, які впроваджувалися у підрозділах Держстандарту СРСР (нині Держспоживстандарт України) і метрологічних підрозділах підприємств, які займалися виготовленням і метрологічним контролем за промисловими лічильниками і витратомірами газу.

У 1990 р. почав працювати викладачем в ІФНТУНГ. Обіймав посади асистента, доцента, а з 2009 р. професор кафедри «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції». У 2012 р. отримав вчене звання професора цієї кафедри.

У 2014-2018р. обіймав посаду директора новоствореного Енергетичного інституту.

У 2016-2018р. виконував обов’язки завідувача кафедри «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції».

З вересня 2018р. завідувач кафедри «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Автор і співавтор понад 250 наукових і навчально-методичних праць, понад 50 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі, співавтор чотирьох навчальних посібників та вперше виданих в Україні спеціалізованих довідників у сфері обліку природного газу: «Вимірювання витрати та кількості газу» (2004), «Облік природного газу» (2008).

Член редколегії фахових журналів «Методи та прилади контролю якості»(Івано-Франківськ), «Нафтогазова галузь України» (Київ), «Метрологія та прилади»(Харків), «Перспективні технологій та прилади»(Луцьк). Входить до складу спеціалізованих вчених рад в Івано-Франківську та Харкові із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук.

Член-кореспондент Української нафтогазової академії (2005), академік УНГА (2011) та Академії метрології України (2013).

Член громадського обласного інтелектуального клубу творчих особистостей «Галицькі кмітливці».

Навчальна робота

Викладає дисципліни: Електричний, електромагнітний та магнітний види контролю; Кваліметрія, стандартизація і управління якістю; Патентознавство та захист інтелектуальної власності; Науково-дослідна робота; Основи професійної діяльності за фахом; Інформаційне, програмне та метрологічне забезпечення засобів вимірювання ( для аспірантів); Метрологічне забезпечення єдності вимірювань та випробувань (для аспірантів).

Наукова діяльність

Кандидат технічних наук - дисертація “Випробувальна витратовимірювальна установка зі стабілізацією тиску під дзвоном” (Каунас, Литва, Каунаський технологічний університет, 1990р.).

Доктор технічних наук – дисертація “Метрологічне забезпечення відтворення і передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати природного газу” (Львів, НУ “Львівська політехніка”, 2009р.).

Напрями наукових досліджень: метрологічні дослідження і вдосконалення лічильників, витратомірів, еталонних установок обліку газу, метрологічне перевіряння побутових лічильників газу, контроль якісних характеристик природного газу, термоанемометричний контроль витрати і якості природного газу.

Вибрані публікації

1. Середюк О. Є., Малісевич Н. М., Ткачук В. В., Середюк Д. О. Нові вимірювальні технології у побутових SMART-лічильниках природного газу. Український метрологічний журнал. 2020. №1А. С. 134-135.

2. Serediuk O. Ye., Malisevych N. M. Evaluation of Unauthorization at the Express-Control of Heating of Natural Gas. Measurement Uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects : Scientific Workshop 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL 2019), Sozopol, Bulgaria, 06-08 September 2019. Sozopol, 2019. Р. 694-697.

3. Малісевич Н. М., Середюк О. Є. Аналіз патентозахищених технічних рішень у сфері визначення теплоти згорання природного газу. Методи та прилади контролю якості. 2018. № 1. С. 58-69.

4. Середюк О., Малісевич Н. Дослідження впливу конструктивних факторів на технічну реалізацію методу експрес-контролю теплоти згорання природного газу. Перспективні технології та прилади: Збірник наукових праць Луцького НТУ. 2019. № 15. С. 81-89.

5. Середюк О. Є., Малісевич Н. М. Дослідження впливу температурного фактору за експрес-контролю теплоти згорання природного газу. Метрологія та прилади. 2020. №2(82). С. 44-50.

6. Orest Serediuk, Nataliya Malisevych, Mariusz R. Rząsa. Wpływ wilgotności na błędy metody pomiarowej do wyznaczania wartość ciepła spalania gazu ziemnego. Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej : L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów (MKM 2018), 10-12 września 2018, Szczecin – Kopenhaga: Gdańsk, 2018. №59. S. 175-179.

7. Seredyuk O. E., Malisevych N., Rząsa M. R., Analiza błędów metody pomiarowej do wyznaczania ciepła spalania gazu ziemnego. Pomiary Automatyka Robotyka. R. 23, Nr 2/2019. S. 39-43.

8. Спосіб експрес-визначення теплоти згорання природного газу / О.Є. Середюк, Т.В. Лютенко , Н.М. Малісевич: пат. 112737 C2 Україна; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

9. Калібрувальна поршнева установка для лічильників і витратомірів газу / О.Є. Середюк, В.С. Вощинський, Д.О. Середюк, Н.М. Малісевич: пат. 120308 C2 Україна; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21.

10. Середюк О.Є., Лютенко Т.В., Винничук А.Г. Дослідження можливості оцінювання об’єму газу побутовими лічильниками у всьому діапазоні витрат з використанням статистичних методів. Український метрологічний журнал. 2018. №2. С. 34-45.

11. Лютенко Т.В., Середюк О.Є. Аналіз принципів побудови і технічних можливостей засобів для бездемонтажного метрологічного перевіряння побутових лічильників газу. Методи та прилади контролю якості. 2016. №2 (37). С. 20-29.

12. Середюк О.Е., Компан А.И., Бондарь С.П., Лютенко Т.В.,
Ильенко А.С., Смирнов М.А. Сличение узлов учета природного газа разных принципов действия на реальной среде. Метрология и приборостроение. 2016.№4 (74). С.22-26.

13. Середюк О.Є., Лютенко Т.В. Експериментальні дослідження вузлів обліку природного газу різних принципів дії. Метрологія та прилади. 2015. № 3(53). С.51-56.

14. Seredyuk O., Liutenko T., Seredyuk D., Warsza Z. Badanie bledow pomiarowych gazomierzy membranowych po szesciu latach ich eksploatacj. Zeszyty Naukowe Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej: publ.XXI Miedzynarodowe Sеminarium Metrologow: MSM 2017, 12-15 wrzesnia, 2017. Rzeszow-Czerniowce: Gdansk, 2017. Nr 55. S. 65-68.

15. Комплексний пристрій для бездемонтажного діагностування та перевірки побутових лічильників газу/ О. Є. Середюк, Т. В. Лютенко: пат. 113495 U Україна; опубл. 25.01.17, Бюл. №2.

16. Комплексний пристрій для бездемонтажного діагностування та перевірки побутових лічильників газу / О. Є. Середюк, Б. І. Прудніков, А. Г. Винничук, Т. В. Лютенко: пат. 93805 U Україна: опубл. 10.10.14, Бюл. №19.

17. Спосіб повірки побутових лічильників газу / О. Є. Середюк,
Т. В. Лютенко: пат. 116046 С2 Україна: опубл. 25.01.18, Бюл. №2.

18. Tomaszewska-Wach, B., Rzasa, M., Dobrowolski, B., Serediuk, O.  Influence of the orifice shape on mass flow measurements of air–water mixture WIT Transactions on Engineering Sciences, 2019, 123, pp. 33–42

19. Serediuk, O., Warsza, Z.L. Changes of measurement errors of diaphragm gas meters during their use Zmiany błȩdów pomiarowych gazomierzy miechowych w eksploatacji  Przemysl Chemiczny, 2017, 96(8), pp. 1767–1770.

20. Serediuk, O., Malisevych, V., Warsza, Z.L.  Simulation of the relationship between thermophysical properties and energy of natural gas flow measurements Symulacja związku właściwości cieplnych i energii gazu ziemnego w pomiarach jego przepływu   Przemysl Chemiczny, 2017, 96(10), pp. 2065–2069

21. Облік природного газу : довідник/ М. П. Андріїшин, О.М. Карпаш , Я. С. Марчук, І. С. Петришин, О.Є. Середюк, С.А. Чеховський . Івано-Франківськ: ПП «Сімик», 2008. 180 с.

22. Метрологія і технологічні вимірювання у нафтовій та газовій промисловості: навчальний посібник/Чеховський С.А., Петришин І.С., Піндус Н.М., Ващишак С.П., Кононенко М.А., Романів В.М., Середюк О.Є., Витвицька Л.А. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.-534с.

23. Фізичні основи неруйнівного контролю : навчальний посібник / Р.Т. Боднар, В.Т. Камінський, І.С. Кісіль, З.П. Лютак, О.Є. Середюк - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013.-384с.

24. Електричний, магнітний та електромагнітний види неруйнівного контролю в нафтовій галузі: навчальний посібник /О.Є. Середюк, О.Б. Барна, О.С. Криницький - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2017.-348с.

25. Основи кваліметрії та сертифікації в нафтогазовій галузі: навчальний посібник/ О.Є. Середюк, Л.А. Витвицька, З.П. Лютак. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014.-294с.

 

 

 

 

Scopus    56368090600

ORCID   https://orcid.org/0000-0002-8539-2693

Контакти

o_serediuk@ukr.net