Семирга Людмила Ігорівна

Семирга Л.І.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2020р

 

Спеціальність

Туризм

 

Кваліфікаційний рівень

Магістр

 

Місце роботи, посада

Асистент кафедри туризму, рекреації та регіонального розвитку

 

Наукові інтереси

Поведінка споживачів на ринку туристичних послуг;

Концептуалізація антикризового управління в міжнародному готельно-туристичному бізнесі

 

Загальна інформація

Народилась 24 травня 1996 року у м. Коломия
Закінчила із золотою медаллю у 2013 році Коломийську спеціалізовану школу І-ІІІ ст. ім.В.Стефаника.

2013-2017рр – навчалася в Краківському економічному університеті на спеціальності «Туризм і рекреація».

У 2020р завершила навчання в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та здобула кваліфікацію магістра з туризму.

З 2015р і по даний час – практична діяльність в галузі туризму на адміністраційних посадах туристичних агенцій та готельно-ресторанних підприємств в Польщі, Україні та Іспанії.

З 2021 року  - викладач освітньої програми «Міжнародний готельно-туристичний бізнес» у ІФНТУНГ.

Підвищення кваліфікації:

 1. International Center Internobmen. (Varna, Republic of Bulgaria) Certifiсate (6 credits ECTS). International Internship in the Field of «International Hotel and Tourism Business» No. B 00 01/30.08.2023.
 2. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Сертифікат (1 кредит ЄКТС). «Вивчення структури електронних курсів та основних видів ресурсів і діяльностей університетської навчальної платформи «Moodle». Реєстр ЦПМ дн № 23-000402. Івано-Франківськ, 10.03.2023.

 

Навчальна робота

Менеджмент у готельно-туристичному бізнесі

Організація міжнародних подорожей і транспортного обслуговування туристів

Організація готельної справи

Міжнародний туризм і сфера послуг гостинності

*Поведінка споживачів на ринку туристичних послуг

Світовий ринок туристичних послуг

* Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери

* Діловий туризм

Вступ до фаху та організація наукових досліджень

Туристичне країнознавство та краєзнавча діяльність

Інформаційні системи та технології в готельно-туристичному бізнесі

 

Наукова діяльність

Напрями наукової роботи:
Поведінка споживачів на ринку туристичних послуг;
Концептуалізація антикризового управління в міжнародному готельно-туристичному бізнесі.

Облікові записи в наукометричних базах даних:
ORCID ID: 0000-0001-9558-8705

 

Вибрані публікації

Статті

 1.  Семирга Л.І.,  Хомин В.Р., Казюка Н.П., Гуменюк В.В. Формування екологічних компетентностей фахівців з міжнародного готельно-туристичного бізнесу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.  Випуск 19 Том 1. 2023.  С. 289-298. DOI: 10.15330/apred.1.19.288-298
 2.  Казюка Н. П., Гуменюк В. В., Семирга Л. І., Бєлан О. В. Міжнародні інформаційні  технології  та їх роль в підвищенні ефективності організації готельно-ресторанної справи (подано до друку)
 3.  Гуменюк В., Казюка Н., Шекета Є., Семирга Л. Інформаційні технології як засіб модернізації туроперейтингу й інноваційного розвитку готельно-ресторанної справи. Галицький економічний вісник.  Випуск 2 (81). 2023.  С. 106-114. DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.02
 4. Semyrga, L., Humeniuk, V., Kaziuka, N., Mykytyn, V., & Steliga, I. (2023). Security of Hotel and Tourism Business under Martial Law: A Case of Anti-Crisis Situational Management. Investments: practice and experience, 6, 93–99. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.6.93
 5. Humeniuk V., Semyrga L., Umantsiv H. Economic Behaviour of Singles’ Consumers in the Tourism Services Market. Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). – Kyiv : KNUTE. P. 139-149. DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2020-06-01.17

Матеріали конференцій:

 1. Гуменюк В.В., Костенко Г.П., Семирга Л.І. Математичний інструментарій діагностування цінності партнерства в діловому туризмі. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали дванадцятої міжнар. наук.-практ. конф., 8 вересня 2023 р. Одеса: ОНЕУ, 2023. С. 537-538.
 2. Гуменюк В.В., Семирга Л.І., Ямчук Д.А. Менеджмент готельно-туристичного бізнесу: кращі практики та рекомендації з досвіду організації міжнародного курортно-рекреаційного форуму. Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти: Матеріали шостої міжнар. наук.–практ. конф., 28-29 вересня 2023 р. – відпов. за випуск д.е.н., проф. Кузнецова І. О. – Одеса – C.105-107.
 3. Семирга Л. Міжнародний готельно-туристичний бізнес: концепт антикризового ситуаційного управління [Електронний ресурс] / Семирга Людмила // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 31 берез. 2023 р. / М-во освіти і науки України, М-во фінансів України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана [та ін.] ; [оргком.: Рєпіна І. М. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 101–103. – Назва з титул. екрану.
 4. Гуменюк В. В., Семирга Л. І. Доброчесність як інструмент освітньо-наукового менеджменту та інституційної безпеки організаційного розвитку. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8 груд. 2022 р. Київ, 2022. С. 46-47.
 5. Гуменюк В. В., Семирга Л. І. Державна політика у курортно-рекреаційній сфері: концепт управління змінами в умовах воєнного стану. Стратегічні орієнтири розвитку економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 липня 2022 р.). ЦФЕНД, 2022. С.11-13.
 6. Семирга Л. І. Сучасні проблеми організації міжнародних подорожей і транспортного обслуговування туристів. Аналіз тенденцій розвитку науки, освіти і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 6 липня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 32-35.
 7. Гуменюк В. В., Семирга Л. І. Концептуалізація антикризового управління безпекою готельно-туристичного бізнесу. Збірник наукових праць НДІ ПЗІР НАПрН України. Економічна безпека: міжнародний і національний рівень: за матеріалами І-ї науково-практичної конференції (м. Харків, 27травня 2022 року) / за ред. С. В. Глібка, І. В. Яковюка, О. О. Петришина. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2022. Електронне наукове видання. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/gumenyuk-semirga.doc

 

Контакти

liudmyla.semyrha@nung.edu.ua