Роп'як Любомир Ярославович

Роп'як Любомир Ярославович
Alma mater

Івано-Франківський  інститут нафти і газу

Спеціальність

0501 - Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

 

Кваліфікаційний рівень

Інженер-механік

Науковий ступінь

доктор технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування

Вчене звання

Старший науковий співробітник

доцент  кафедри технології нафтогазового машинобудування

Місце роботи, посада
Наукові інтереси

Історія науки і техніки, механічна інженерія, інтелектуальна власність, проектування технологічного оснащення, підвищення екологічної безпеки технологічних процесів.

Загальна інформація

Здобув вищу технічну освіту в Івано-Франківському інституті нафти і газу за спеціальністю технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти (кваліфікація інженер-механік), диплом з відзнакою та пройшов військову підготовку за профілем інженера трубопровідних військ (1981 р.).

З 1981 року розпочав науково-дослідну та викладацьку роботу з посади асистента ІФІНГ. 1982-1983 рр. працював стажистом-викладачем, а із 1983-1986 рр. навчався в очній аспірантурі у Московському інституті нафти і газу ім. І. М. Губкіна та захистив кандидатську дисертацію. У 1987 року працював в ІФІНГ на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, а у 1989 р. прийнятий на посаду доцента кафедри технології машинобудування. З 2019 року і по нині працює на посаді професора кафедри комп’ютеризованого машинобудування в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Навчальна робота

Працює в університеті з 1981 р. Викладає на кафедрі комп’ютеризованого машинобудування та розробляє навчально методичні матеріали для таких дисциплін:

 • Приводи верстатних систем
 • Основи формоутворення
 • Обладнання гнучких автоматизованих виробництв
 • Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва (ВБ)
 • Виконавчі елементи мехатронних систем
 • Інновації та управління проектами в галузі механічної інженерії
Наукова діяльність

Основні напрямки наукових досліджень: математичне моделювання, розробка технологічних процесів зміцнення деталей покриттями та складання виробів.

Науково-дослідна робота:

 • кандидатська дисертація на тему «Оцінка ефективності захисту від корозії мікроелектрохімічним методом при різних видах навантаження у сірководневовмісних середовищах» за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів і захист від корозії;
 • вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Хімічний опір матеріалів і захист від корозії».
 • вчене звання доцента кафедри технології нафтогазового машинобудування.
 • докторська дисертація на тему «Науково-технологічні основи виготовлення деталей та складання виробів, зміцнюваних мікродуговим оксидуванням алюмінієвого шару» за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування
 • під керівництвом захищено 2 дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування
 • офіційне опонування трьох кандидатських дисертації у Фізико-механічному інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України.
 • на даний час науковий керівник трьох аспірантів та двох здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук

Наукові праці та винаходи:

автор понад 140 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. 14 статей у журналах, які входять до науково-метричної бази Scopus, 47 патентів на винаходи та корисні моделі, 7 авторських прав на комп’ютерні програми із нафтогазової тематики.

Нагороджений грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України з врученням нагрудного знаку «Творець».

Член галузевої експертної ради НАЗЯВО з галузі знань 13 «Механічна інженерія».

Член експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «технічні науки».

Вибрані публікації

Посібники та методичні праці:

 1. Роп‘як Л. Я. Обладнання автоматизованого виробництва: основні системи і механізми: навчальний посібник / Л. Я. Роп’як, М. Й. Бурда, В. В. Кустов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 122 с.
 2. Борущак Л.О. Основи проектування механоскладальних дільниць і цехів. Навчальний посібник / Л.О. Борущак, В. Г. Панчук, Л.Я. Роп'як, Л.Д. Пітулей. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ. – 2018. – 194 с.
 3. Обладнання і транспорт механообробних цехів: Лабораторний практикум / Кустов В.В., Роп’як Л.Я., Войтенко П.І., Витвицький В.С. / Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 60 c.
 4. Автоматизоване проектування різальних інструментів: навч. посіб. / Копей В. Б., Онисько О. Р., Борущак Л. О., Роп’як Л. Я. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 208 с. (з грифом МОН).
 5. Кустов. В. В. Обладнання автоматизованого виробництва: Лабораторний практикум / В.В. Кустов. Л.Я. Роп’як, В.Ф. Плисак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 64 с

 

 

Монографії:

 1. Роп’як Л. Я. Применение поверхностного упрочнения алюминиевых сплавов и покрытий для повышения корозионно-механической стойкости деталей нефтегазопромыслового оборудования / Л. С. Саакиян, А. П. Ефремов, Л. Я. Ропяк, А. В. Эпельфельд. М.: ВНИИОЭНГ, 1986. Вып. 6(58). − 61 с. Обзорная информация: серия «Борьба с коррозией и защита окружающей среды».
 2. Електродугове наплавлення дисперсно-зміцнених композитних покриттів / Д. Л. Луцак, П. М. Присяжнюк, Л. С. Шлапак, Л. Я. Роп'як, М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНТУНГ, 2018. – 151 с. ISBN 978-966-694-342-5.
 3. L.Ropyak, T.Pryhororvska, Simulation of Drilling Equipment Structural Elements, Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-0-45802-5.
 4. Проблеми безпечної експлуатації компресорного та насосного обладнання в сучасній промисловості: [колективна монографія] / В. С. Марцинковський, В. Б. Тарельник, Є. В  Коноплянченко, В. О.  Радіонов, А. В.  Загорулько, О. П.  Гапонова, С. М.  Гудков, Л. Я.  Роп'як, А. С.  Величкович, В. С.  Витвицький, М. В.  Шовкопляс, Н. В.  Тарельник, М. Ю. Думанчук; за ред. В. Б. Тарельника, Є. В. Коноплянченка. – Суми: ФОП Литовчено Є. Б., 2020. – 410 с. ISBN 978-966-97721-8-30.
 5. Проблемы безопасной эксплуатации компрессорного и насосного оборудования в современной промышленности: (монография) / В. С. Марцинковський, В. Б. Тарельник, Е. В . Коноплянченко, А. В. Радионов, А. В. Загорулько, О. П. Гапонова, С. М. Гудков, Л. Я. Ропяк, А. С. Величкович, В. С. Витвицький, М. В. Шовкопляс, Н. В. Тарельник, М. Ю. Думанчук; под. ред В. Б. Тарельника, Е. В. Коноплянченка. – Сумы: ФЛП Литовченко Е. Б., 2020. – 434 с. ISBN 978-966-97981-0-7

 

 

Патенти

 1. Деклараційний пат. 39303А Україна, МПК G 01 N 27/30. Мікроелектрод для електрохімічних вимірювань / Л. Я. Роп’як, Д. Ю. Петрина, І. О. Шуляр, В. В. Кустов, В. М. Гусак; заявник і патентовласник ІФДТУНГ. – № 2000010334; заявл. 20.01.00; опубл. 15.06.01, Бюл. № 5. – 3 с.
 2. Деклараційний пат. 40784А Україна, МПК (2006) C23С4/04. Установка для напилення композиційних покриттів електродуговим методом / В. В. Кустов, Л. Я. Роп’як; власник ІФДТУНГ. − № 200010333; заявл. 20.01.2000; опублік. 15.12.2001, Бюл. № 7. – 3 с.
 3. Пат. 40784 Україна, МПК С 23 С 4/04, 26/02, 28/00. Установка для напилення композиційних покриттів електродуговим методом / В. В. Кустов, Л. Я. Роп’як; заявник і патентовласник ІФДТУНГ. – № 2000010333; заявл. 20.01.00; опубл. 15.12.03, Бюл. № 12. – 3 с.
 4. Пат. 79345 Україна, МПК (2006) C 25 D 11/18. Спосіб нанесення захисного оксидного покриття на алюміній та його сплави, розчин для термічної обробки та колоїдна суспензія для ущільнення покриття / Л. Я. Роп’як, О. С. Малишевська, В. М. Білінський заявник і патентовласник ІФНТУНГ. − № а 200506816; заявл. 11.07.2005; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8. –4 с.
 5. Пат. 85519 Україна, МПК (2006) G 01 N 3/20. Спосіб нанесення осесиметричних вихідних втомних тріщин на циліндричних зразках / Д. Ю. Петрина, Л. Я. Роп’як; власник ІФНТУНГ. − № а 200705249; заявл. 14.05.2007; опубл. 26.01.2009, Бюл № 2. – 6 с.
 6. Пат. на корисну модель 43750 Україна, МПК (2009) Е 21 В 17/00. Спосіб зміцнення насосних штанг для свердловинних насосів / І. І. Стеліга, Л. Я. Роп’як, В. М. Білінський; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. − № u 200903944; заявл. 21.04.2009; опублік. 25.08.2009, Бюл. № 16. – 3 с.
 7. Пат. на корисну модель 67165 Україна, МПК (2012) B 05 D 3/14. Спосіб підготовки поверхні деталей перед газотермічним напиленням покриттів / В. В Кустов, Л. Я Роп’як, А. К Смаглюк; заявник і патентовласники – винахідники. – № u201107081; заявл. 06.06.11; опубл. 10.02.12, Бюл. № 3. – 3 с.
 8. Пат. на корисну модель 72831 Україна, МПК (2006) G 01 N 3/20. Спосіб визначення тріщиностійкості твердих сплавів, керамічних матеріалів та покриттів / Л. Я. Роп’як, О. В. Рогаль, О. М. Яковин, І. Г. Барило; заявники і патентовласники – винахідники. − № u 201202856; заявл. 12.03.2012; опублік. 27.08.2012, Бюл. № 16. – 5 с.
 9. Пат. на корисну модель 68266 Україна, МПК (2012) Е 21 В 10/00. Спосіб кріплення зубків у шарошках бурових доліт / І. О. Шуляр, А. К. Смаглюк, С. Д. Вуйцік, Д. С. Вуйцік, С. С. Вуйцік, Л. Я. Роп’як; заявники і патентовласники – винахідники. – u201108805; заявл. 13.07.11; опубл. 26.03.12, Бюл. № 6. – 5 с.
 10. Пат. на корисну модель 72832 Україна, МПК (2006) В 24 В 39/04. Інструмент для фрикційно-зміцнюючої обробки деталей / В. В. Остапович, Л. Я. Роп’як; заявники і патентовласники – винахідники. − № u 201202858; заявл. 12.03.2012; опублік. 27.08.2012, Бюл. № 16. – 6 с.
 11. Пат. 103529 Україна, МПК (2013) Е 21 В 17/00. Спосіб зміцнення бурильних труб із алюмінієвих сплавів / Л. Я. Роп’як, О. В. Рогаль; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. − № а 201114404; заявл. 05.12.2011; опублік. 25.10.2013, Бюл. № 20. – 6 с.
 12. Пат. 106512 Україна, МПК (2014) С23 С 22/02. Спосіб формування зносостійких шарів на деталях із алюмінієвих сплавів / М. Й. Бурда, Л. Я. Роп’як, О. В. Рогаль, Ю. М. Бурда; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. − № а 201208799; заявл. 17.07.2012; опублік. 10.09.2014. Бюл. № 17. – 4 с.
 13. Пат. 108341 Україна, МПК (2015) F 16 J 1/00. Циліндро-поршневий вузол насоса / Г. В. Григорчук, Л. І. Григорчук, Л. Я. Роп’як, М. Й. Бурда; заявники і патентовласник – винахідники. – № а 201408647; заявл. 30.07.2014; опубл. 10.04.2015, Бюл № 7. – 6 с.
 14. Пат. 109077 Україна, МПК (2006) В 23 В 27/06. Різець для нарізання зовнішньої трикутної циліндричної різьби / О. Р. Онисько, Л. Я. Роп'як, В. Г. Панчук; заявники і патентовласники – винахідники. – № а 201403278; заявл. 31.03.14; опубл. 10.07.15, Бюл. № 13. ‒ 7 с.
 15. Пат. 114372 Україна, МПК (2017) С 25 D 19/00. Пристрій для локального формування покриттів із електроліту на довгомірних деталях / Л. Я. Роп’як, М. Й. Бурда, О. В. Рогаль, Ю. Й. Стрілецький; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. − № а 201600557; заявл. 25.01.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. – 5 с.
 16.  Пат. 116066 Україна, МПК (2006) Е 21 В 17/00. Бурильна труба із легкого сплаву / Л. Я. Роп'як, О. О. Власій, В. В. Мазуренко, О. В. Рогаль, М. Й. Бурда; заявник і патентовласник ІФНТУНГ.  – № a 201612570; заявл. 09.12.2016; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2. ‒ 3 с.
 17. Пат. 116950 Україна, МПК (2018) B 21 H 3/04. Інструмент для фрикційного зміцнення конічних замкових різьб / О. В. Рогаль, М. Й. Бурда Л. Я. Роп'як, І. П. Тарас; заявник і патентовласник ІФНТУНГ.  – № a 201613592; заявл. 29.12.2016; опубл. 25.05.2018, Бюл. 10. ‒ 9 с.
 18. Патент України на корисну модель № 128078, МПК (2006.01) G01B 5/14. Пристрій для контролю биття бурового долота / Т.О.Пригоровська, Л.Я.Роп'як, О.В.Рогаль, М.В.Шовкопляс; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. − № u 201804522; заявл. 24.04.2018; опубл. 27.08.2018, бюл. № 16.
 19. Патент України на корисну модель № 129444, МПК (2006.01) G01B 5/14. Пристрій для контролю бурового долота / Т.О.Пригоровська, Л.Я.Роп'як, О.В.Рогаль, М.В.Шовкопляс; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. − № u 201805867; заявл. 25.05.2018; опубл. 25.10.2018, бюл. № 20.
 20. Патент України на винахід 118818, МПК (2006.01) С23С 26/02. Пристрій для нанесення покриттів / М.Й.Бурда, Л.Я.Роп'як, Ю.М.Бурда, С.С.Деменський; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. − № а201707775; заявл. 24.07.2017. – Опубл. 11.03.2019, бюл. № 5.
 21. Патент України на винахід № 119278, МПК (2006.01) G01N 3/56. Пристрій для випробовування матеріалів на зношування при терті по абразивному прошарку / М.Й.Бурда, Л.Я.Роп'як, Ю.М.Бурда, І.П.Шацький, Л.С.Шлапак, П.М.Присяжнюк, В.С.Витвицький; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. – № а201708020; заявл. 01.08.2017; опубл. 27.05.2019, бюл. № 10.
 22. Патент України на винахід № 119908, МПК (2006.01) G01N 3/56. Пристрій для випробовування матеріалів на абразивний знос / Л.Я.Роп'як, І.П.Шацький, Л.С.Шлапак, М.Й.Бурда, Ю.М.Бурда, Д.Л.Луцак; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. – № а201708958; заявл. 08.09.2017; опубл. 27.08.2019, бюл. № 16.
 23. Патент України на винахід № 120619, МПК (2006.01) А47В 3/00. Розкладний стіл / В.Я.Роп'як, Л.Я.Роп'як, М.В.Маковійчук, Т.Ф.Тутко, В.В.Кустов, В.С.Витвицький; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. – № а201700935; заявл. 02.02.2017; опубл. 10.01.2020, бюл. № 1.
 24. Патент України на корисну модель № 140283, МПК (2006.01) С04В 18/04. Будівельна суміш з техногенних відходів / В.Л.Челядин, Л.І.Челядин, М.М.Богославець, Л.Я.Роп'як, Т.О.Пригоровська, А.С.Величкович; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. – № u201908295; заявл. 16.07.201; опубл. 10.02.2020, бюл. № 3.
 25. Патент України на винахід № 121791, МПК (2006.01) B29B 17/04, B02C 4/02, B02C 18/06. Пристрій для подрібнення пластикових пляшок / О.С.Малишевська, Л.Я.Роп'як; заявник і патентовласник ДВНЗ «Івано-Франківський нац. мед. ун-т». – № a201805548; заявл. 18.05.2018; опубл. 27.07.2020, бюл. № 14.
 26. Патент України на винахід № 122254, МПК (2006.01) G01N 3/56. Спосіб випробовування матеріалів на зносостійкість при терті об нежорстко закріплені абразивні частинки та пристрій для його реалізації / М.Й.Бурда, Л.Я.Роп'як, П.М.Присяжнюк, Д.Л.Луцак, О.С.Малишевська; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. – № а201806986; заявл. 21.06.2018; опубл. 12.10.2020, бюл. № 19.
 27. Пат. 117625 Україна, МПК (2006) G 01N 3/56. Спосіб випробовування матеріалів на зношування при терті по абразивному прошарку / М. Й. Бурда, Л. Я. Роп'як, Й. М. Бурда, О. В. Рогаль, В. В. Перепічка, В. С. Витвицький; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. – № а 201700398; заявл. 16.01.2017; опубл. 27.08.2018, Бюл № 16. – 7 с.
 28. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79151, Комп’ютерна програма «Розрахунок температурних полів у багатошарових тілах з розподіленими та зосередженими джерелами тепла» («TFiMLS (Temperature Fielfds in Multi Layered Solids)») / О.О.Власій, Р.М.Тацій, Л.Я.Роп'як, В.С.Витвицький; Дата реєстрації 18.05.2018. Авторське право і суміжні права. Бюл. № 49, 2018. – С. 477–478.
 29. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89355, Комп’ютерна програма «Розрахунок температурних полів у багатошарових плоских, циліндричних і сферичних тілах з розподіленими та зосередженими джерелами тепла» («TFiMLFCSS) / О.О.Власій, Р.М.Тацій, О.С.Малишевська, Б.О.Власій, Л.Я.Роп'як, В.С.Витвицький; Дата реєстрації 05.06.2019. Авторське право і суміжні права. Бюл. № 53, 2019. – С. 842.
 30. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92700, Комп’ютерна програма «Моделювання процесу мікродугового оксидування алюмінію та його сплавів» («PEO-Andromeda (Plasma electrolytic oxidation)») / Г.В.Григорчук, А.П.Олійник, Л.І.Григорчук, Л.Я.Роп'як, Т.О.Пригоровська, А.С.Величкович, О.В.Корнута; Дата реєстрації 08.10.2019. Авторське право і суміжні права. Бюл. № 55, 2019. – С.249.
 31. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95399, Комп’ютерна програма «Розрахунок на жорсткість проміжних валів» («ZhVK») / В.В.Кустов, Л.Я.Роп'як, В.С.Витвицький, Т.О.Пригоровська; Дата реєстрації 17.01.2020. Авторське право і суміжні права. Бюл. № 57, 2020. – С.125-126.

 

Статті у журналах, що входять до науко метричних баз (Scopus, Web of Science)

 1. Ropyak, L.Y., Pryhorovska, T.O., Levchuk, K.H. Analysis of materials and modern technologies for PDC drill bit manufacturing (2020) Progress in Physics of Metals, 21 (2), pp. 274-301. DOI: 10.15407/ufm.21.02.274
 2. Shatskyi, I., Ropyak, L., Velychkovych, A. Model of contact interaction in threaded joint equipped with spring-loaded collet (2020) Engineering Solid Mechanics, 8 (4), pp. 301-312. DOI: 10.5267/j.esm.2020.4.002
 3. Shatskyi, I.P., Perepichka, V.V., Ropyak, L.Y. On the influence of facing on strength of solids with surface defects (2020) Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, 42 (1), pp. 69-76. DOI: 10.15407/mfint.42.01.0069
 4. Velychkovych, A., Petryk, I., Ropyak, L. Analytical study of operational properties of a plate shock absorber of a sucker-rod string (2020) Shock and Vibration, 2020, статья № 3292713, . DOI: 10.1155/2020/3292713
 5. Pryhorovska, T., Ropyak, L. Machining Error Influnce on Stress State of Conical Thread Joint Details (2019) Proceedings of the International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL, 2019-September, № 9019544, pp. 493-497. DOI: 10.1109/CAOL46282.2019.9019544
 6. Ropyak, L.Ya., Shatskyi, I.P., Makoviichuk, M.V. Analysis of interaction of thin coating with an abrasive using one-dimensional model (2019) Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, 41 (5), pp. 647-654. DOI: 10.15407/mfint.41.05.0647
 7. Velychkovych, A.S., Andrusyak, A.V., Pryhorovska, T.O., Ropyak, L.Y. Analytical model of oil pipeline overground transitions, laid in mountain areas (2019) Oil and Gas Science and Technology, 74, статья № 2019039, . DOI: 10.2516/ogst/2019039
 8. Tatsiy, R.M., Pazen, O.Y., Vovk, S.Y., Ropyak, L.Y., Pryhorovska, T.O. Numerical study on heat transfer in multilayered structures of main geometric forms made of different materials (2019) Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, 13 (2), pp. 36-55. DOI: 10.24874/JSSCM.2019.13.02.04
 9. Bulbuk, O., Velychkovych, A., Mazurenko, V., Ropyak, L., Pryhorovska, T. Analytical estimation of tooth strength, restored by direct or indirect restorations (2019) Engineering Solid Mechanics, 7 (3), pp. 193-204. DOI: 10.5267/j.esm.2019.5.004
 10. Popadyuk, O.Y., Malyshevska, O.S., Ropyak, L.Y., Vytvytskyi, V.S., Droniak, M.M. Study of nano-containing biopolymer films therapeutic and physical-mechanical properties (2019) Novosti Khirurgii, 27 (1), pp. 16-25. DOI: 10.18484/2305-0047.2019.1.16
 11. Ropyak, L.Ya., Shatskyi, I.P., Makoviichuk, M.V. Influence of the oxide-layer thickness on the ceramic-aluminium coating resistance to indentation (2017) Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, 39 (4), pp. 517-524. DOI: 10.15407/mfint.39.04.0517
 12. Vlasiy, O., Mazurenko, V., Ropyak, L., Rogal, O. Improving the aluminum drill pipes stability by optimizing the shape of protector thickening (2017) Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (7-85), pp. 25-31. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.65718
 13. Ropyak, L., Ostapovych, V. Optimization of process parameters of chrome plating for providing quality indicators of reciprocating pumps parts (2016) Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (5), pp. 50-62. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.65719
 14. Shatskyi, I.P., Ropyak, L.Y., Makoviichuk, M.V. Strength optimization of a two-layer coating for the particular local loading conditions (2016) Strength of Materials, 48 (5), pp. 726-730. DOI: 10.1007/s11223-016-9817-5
 15. Ropyak, L., Schuliar, I., Bohachenko, O. Influence of technological parameters of centrifugal reinforcement upon quality indicators of parts (2016) Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (5), pp. 53-62. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.59850
 16. Saakiyan, L.S., Efremov, A.P., Ropyak, L.Ya. Effect of stress on the microelectrochemical heterogeneity of steel (1989) Protection of Metals (English translation of Zaschita Metallov), 25 (2), pp. 185-189.
 17. Saakiyan, L.S., Efremov, A.P., Ropyak, L.Ya., Gorbatskii, A.V. A method of microelectrochemical investigations (1987) Soviet Materials Science, 23 (3), pp. 267-269. DOI: 10.1007/BF00720884

 

Статті у фахових виданнях

 1. Роп’як Л. Я Аналіз токсичності електролітів для отримання композиційних електрохімічних оксидних покрить / Л. Я. Роп’як, Л. Я. Побережний, І. О. Шуляр // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2000. – Вип. 37.  – Т. 5. – С. 134–140.
 2. Роп’як Л. Я. Оптимізація технологічних процесів виготовлення плунжерів бурового насоса // Л. Я. Роп’як, І. О. Шуляр, Б. О. Борущак // Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2001. – Вип. 17. – С. 206–211.
 3. Роп’як Л. Я. Мікроелектрохімічна неоднорідність зварних з’єднань трубопроводів при різних видах термічної обробки / Л. Я. Роп’як, Ю. Д. Петрина, О. О. Онищук, Д. Ю. Петрина, М. Б. Налісний // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2003. – Вип. 3. – Т. 8. – С. 131–133.
 4. Роп’як Л. Я. Локальні напруження у покритті неоднорідної основи / І. П. Шацький, Л. Я. Роп’як // Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНТУ – 2004. – Вип. 28. – С. 277–282.
 5. Роп’як Л. Я. Про згин пластинки на неоднорідній вінклерівській основі [Текст] / Л. Я. Роп’як, І. О. Шуляр, І. П. Шацький // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2007. – Т. 12. – № 3. – С. 22–26.
 6. Роп’як Л. Я. Дослідження напруженого стану комбінованого зубка: твердий сплав – сталь / Л. Я. Роп’як, І. Г. Барило, Л. Д. Пітулей, І. Б. Копей // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2009. – № 3. – С. 131–133.
 7. Роп’як Л. Я. Дослідження впливу форми зубка на міцність його з’єднання з корпусом шарошки / С. Д. Вуйцік, С. С. Вуйцік, Д. С. Вуйцік, І. О Шуляр, Л. Д. Пітулей, Л. Я. Роп’як // Нафтогазова енергетика: всеукраїнський науково-технічний журнал. – 2010. – № 2 (13). – С. 9–11.
 8. Роп’як Л. Я. Моделювання руху частинок порошку при напиленні покриттів електродуговим методом / В. В Кустов, М. В. Маковійчук, Л. Я. Роп’як // Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – Вип. 41. – С. 188–197.
 9. Роп’як Л. Я. Аналітичне дослідження електричного опору мікроелектродів конічної форми / М. В. Маковійчук, В. В. Остапович, Л. Я. Роп’як // Методи та прилади контролю якості. – 2011. – № 26. – С. 103–108.
 10. Роп’як Л. Дослідження процесу зміцнення поверхонь деталей машин обробкою іскровими розрядами / Л. Григорчук, В. Кустов, М. Осипчук, Л. Роп’як // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. – 2011. – Т. 16. – № 3. – С. 116–122.
 11. Роп’як Л. Я. Вплив зносу деталей пари крейцкопф – напрямні поршневого насоса двосторонньої дії на його кінематичні та силові параметри / В. В. Остапович, Л. Я. Роп’як, А. Ю. Годлевський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2011. – № 3 (29). – С. 64–70.
 12. Роп’як Л. Я. Електрохімічні дослідження захисної дії та роботоздатності гальванічних покриттів / В. В. Остапович, Л. Я. Роп’як // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. – № 2 (39). – С. 71–75.
 13. Роп’як Л. Я. Аналіз позаштатного напружено-деформованого стану штока поршневого насоса двосторонньої дії, спричиненого зносом пари тертя «крейцкопф – напрямні» / А. С. Величкович, В. В. Остапович, Л. Я. Роп’як // Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – Вип. 2 (44). – С. 36–50.
 14. Роп’як Л. Я. Дослідження напружено-деформованого стану вкритої хромовим покривом ділянки штока поршневого насоса двосторонньої дії в умовах позаштатного навантаження / В. В. Остапович, Л. Я. Роп’як, А. С. Величкович // Методи та прилади контролю якості. – 2013. – № 2 (31). – С. 118–125.
 15. Роп’як Л. Я. Оцінка міцності вкритої шаруватим покриттям ділянки штока бурового насоса з урахуванням позаштатних напружень / А. С. Величкович, Л. Я. Роп’як // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. − 2013. − № 772. − С. 182–191.
 16. Роп’як Л. Дослідження руху твердих частинок у рідкому сплаві при відцентровому армуванні з двома взаємно перпендикулярними осями обертання ливарної форми / І. Шуляр, М. Маковійчук, Л. Роп’як // Наукові нотатки. – 2013. № 40. – С. 321–330.
 17. Роп’як Л. Я. Раціональний підбір натягу у з’єднанні зубця з шарошкою / І. П. Шацький, І. О. Шуляр, В. А. Корнута, Л. Я. Роп’як // Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – Вип. 1, 2 (45). – С. 279–285.
 18. Ропяк Л. Я. Оптимизация комбинированного твердосплавного инструмента для бурения горных пород / И. О. Шуляр,  В. В. Врюкало,  Л. Я. Ропяк,  Д. Ф. Лялюк // Наукоемкие технологии в машиностроении. – М.: Машиностроение. – 2013. – № 10 (28). – С. 27–33.
 19. Роп’як Л. Я. Розрахунки з’єднань із натягом у шарошках, оснащених композиційними зубцями зі сталевим хвостовиком / І. О. Шуляр, І. П. Шацький, В. А. Корнута, Л. Я. Роп’як // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2013. – № 1 (34). – С. 126–133.
 20. Роп’як Л. Я. Дослідження руху та нагрівання частинок порошку в процесі напилення композиційних покриттів електродуговим методом / В. В. Кустов, М. В. Маковійчук, Л. Я. Роп’як. // Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки». − Луцьк: ЛНТУ, 2014. – Вип. 44. – С. 154–163.
 21. Роп’як Л. Я. Вплив ейлерових сил на точність механічної обробки отворів при свердлінні / Л. Я. Роп’як, К. Г. Левчук, К. І. Цідило // Високі технології в машинобудуванні. – 2014. – № 1. – С. 139–147.
 22. Роп’як Л. Я. Аналіз точності токарної обробки зовнішньої циліндричної поверхні втулок / В. В. Кустов, Л. Я. Роп’як // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1 (90). – Ч. 1. – С. 86–93.
 23. Роп’як Л. Я. Оптимізація режимів різання при шліфуванні деталей з хромовим покриттям / Л. Я. Роп’як, В. В. Остапович // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: зб. наук. праць. – Краматорськ, 2015. – Вип. 37. – С. 113–121.
 24. Роп’як Л. Я. Теоретичне дослідження зміни кута підйому гвинтової лінії конічних різьб / Л. Я. Роп’як, М. В. Маковійчук, О. В. Рогаль // Різання і інструмент в технологічних системах. – 2015. – Вип. 85. – С. 252–262.
 25. Роп’як Л. Я.  Оцінка міцності двошарового покриття під локальним навантаженням / Л. Я. Роп’як, І. П. Шацький, М. В. Маковійчук // Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки». − Луцьк: ЛНТУ, – 2015. – № 50. – С. 148–152.
 26. Ropyak L.Ya. Elementary calculation of clip connection with incomplete swep of shaft / I. P. Shatsky, L.Ya. Ropyak // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi. – 2015. – Issue 2. – P. 51-56.
 27. Роп’як Л. Я. Повышение качества соединения крупногабаритных составных изделий / В. Т. Лебедь, Н. В. Тарельник, О. Н. Лашкарев, Л. Я. Ропьяк // Вісник Національного технічного університету «ХПИ». Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ «ХПИ», 2015. – № 4 (1113). – С. 181 – 184.
 28. Роп’як Л. Я. Технологічні аспекти армування тіл обертання гранулами легких карбідів у процесі електрошлакового відцентрового лиття / О. Р. Онисько,  О. М. Богаченко,  Л. Я. Роп’як  // Сучасні технології в машинобудуванні. – 2015. – Вип. 10. – С. 128-139.
 29. Роп’як Л. Я. Кінетика просочування Cr3C2 марганцевим мельхіором у процесі отримання керметів // Т. А. Шіхаб, Я. А. Криль, Ю. І. Парайко, П. М. Присяжнюк, Л. Я. Роп’як, В. В. Тирлич / Фізика і хімія твердого тіла. − Івано-Франківськ. 2015. − Т. 16. № 2. С. 408412.
 30. Ropyak, L. Ya. Determination of the optimal allowances for machining of parts with coatings / VVKustov, L. Ya. Ropyak, N. V. Makoviychuk, V. V Ostapovich. // Metallurgical and Mining Industry.2016. – №. 1. P. 164-171.
 31. Роп’як Л. Я. Дослідження впливу режимів алмазного шліфування на шорсткість хромового покриття методом математичного планування експерименту / Л. Я.  оп’як, В. В. Остапович // Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки». − Луцьк: ЛНТУ, 2016. – Вип. 53. – С. 131–139.
 32. Роп'як Л. Я. Дослідження напруженого стану литої заготовки лопатевого долота / Т. О. Пригоровська, Л. Я. Роп’як, І. С. Когут, В. Г. Панчук, Л. О. Борущак, І. О. Шуляр // Вісник ЖДТУ. – 2017. – Т. 2. – № 2 (80). – С. 135-141.
 33. Ropyak L. Analytical estimations of strength of two layer coating loaded along a line / I. Shatskyi, M. Makoviichuk, L. Ropyak // Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series. – 2017. – Vol. 17. 2. – P. 109-114.
 34. Роп’як Л. Я. Складальні напруження в робочому колесі відцентрового вентилятора / Л. Я. Роп’як // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ «ХПИ», 2017. – №. 26 (1248). – С. 86−93.
 35. Ropyak L. Estimation of ultimate loads for clip connection with partial sweep of shaft / L. Ropyak, IShatskyi, A. Velychkovych // International Scientific Journal «Machines. Technologies. Materials». – Sofia, Bulgaria. – 2017. – Year XI, Issue 2. – P. 39−42. 10)
 36. Пригоровська Т.О., Величкович А.С., Роп’як Л.Я. (2019) Дослідження впливу точності виготовлення деталей на розподіл навантаження між витками конічного з’єднання / Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Випуск 1/2019 (114), 82-90.

ORCID ID

ResearcherID:

Scopus Author ID: 6507116986

Індекс Гірша - 21

Профіль Google Scholar

Контакти