Пуйда Роман Богданович

Додаткова інформація
Пуйда Роман Богданович
Науковий ступінь

Доктор історичних наук

Вчене звання

  професор

Місце роботи, посада

професор кафедри суспільних наук

директор науково - технічної бібліотеки 

 

 

Наукові інтереси

 

 

«Парламентська діяльність українського націонал-демократичного об’єднання 1935-1939 рр.»

«Церковно-релігійні процеси в західних областях УРСР у другій половині 1960-х - першій половині 1980-х рр.: регіональні особливості» та інші дослідження з історії України.

https://orcid.org/0000-0003-0438-9415

https://www.webofscience.com/wos/author/record/41379756

 

 

Державні нагороди

 

Нагороджений грамотами університету

Громадська діяльність

Голова обласного методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти м. Івано-Франківська.

Активно займається виховною роботою в університеті.

Загальна інформація

З 2004 р. працює в ІФНТУНГ на кафедрі історії та політології ІФНТУНГ.

З 2007 р. на посаді асистент кафедри історії та політології ІФНТУНГ.

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка м. Тернопіль на тему: «Парламентська діяльність українського націонал-демократичного об’єднання 1935-1939 рр.» та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук.

З 2013 р. доцент кафедри історії та політології, заступник директора Центру організації навчань іноземних студентів ІФНТУНГ.

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцент.

З 2017 р. заступник директора Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ.

З 2019 р. по сьогодні працює директором Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. Голова обласного методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти м. Івано-Франківська.

У 2021 р. захистив докторську дисертацію в Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України м. Львів на тему: «Церковно-релігійні процеси в західних областях УРСР у другій половині 1960-х - першій половині 1980-х рр.: регіональні особливості».

З 2022 р. професор кафедри суспільних наук.

У 2023 р. присвоєно вчене звання професор.

Пуйда Р.Б. є автором понад 100 праць, 2 посібники, 3 монографій, 10 статей у наукометричних базах, 68 наукового та  понад 20 науково-методичних праць.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: Історія України та української культури 

 

Наукова діяльність

Історія та культура України

Вибрані публікації

  1. Puyda, R. The soviet union in the policy of prometheism in Poland 20s - 30s of the xx century. Ukrainskyiistorychnyizhurnal/ 2023. Issue1. p. 82-   102.http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=IDP=&2_S21STR=UIJ_2023_1_7

 

2. Puyda, R.  Tax Register of Drohobych Povit in 1511. East European Historical Bulletin. 2023. Is. 28. P. 20- 28. DOI 10.24919/2519-058X.28.287555 http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/287555

 

  3. Haruk A., Puyda R. Western Ukrainian people's Republic in ukrainian historiography

of the 1990s. - SCIENTIFIC-DISCUSSION. 2023 № 81, P. 16–20. https://scientific-discussion.com/wp-content/uploads/2023/10/Scientific-discussion-No-81-2023.pdf

 

4.  Навчальний посібник доповнений, друге видання «Історія української культури». – Мандрик Я.І., Пуйда Р.Б. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=471608

 

5.  Українські політичні організації та громадські товариства на захисті рідної мови в 1919 – 1935 р. Гілея, науковий вісник. – Вип.161.(3-4). – Ч.1. – Історичні науки. – 2021.http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=247

6.    Суспільні науки як духовне підгрунтя національної безпеки. – Гілея, науковий вісник. – Вип. 158(10).  – Ч.2. – Філософські науки. – 2020.http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=233

7.    Боротьба за українську мову як засіб збереження національної ідентичності в 1919-1939 рр. (на прикладі Станіславівського повіту). -  Прикарпатський вісник НТШ «Думка». - №4(56). – 2019. https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/1104/1082

8.    Утворення незалежної держави в межах етнографічних земель України ХVІІ ст.  Proceedingsof XXXI Internationalscientificconference  “Scienceofthefuture”. - Morrisville, Oct 25, 2018. - 173 p.

9.    Соціально-економічне і культурноосвітнє життя села Побережжя в 1919-1939 рр. - Прикарпатський вісник НТШ «Думка». – 6(50), 2018. Крижанівський Є.І., Пуйда Р.Б.https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/433/421

10. Конспект-лекцій з курсу «Історія української культури». – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015.

11. Навчальний посібник «Історія української культури». – Мандрик Я.І., Пуйда Р.Б. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=250719

12. Пуйда Р. Б. Боротьба радянської влади із «залишками уніатства» в Українській РСР на зламі 1970-х – 1980-х рр. Схід. Історичні науки. 2021. Том 2(2) Липень-Серпень. С. 31-36. (категорія B).http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/239428/237923

13. Пуйда Р. Б. Державно-церковні відносини в західних областях Української РСР: наприкінці 1970-х – початок 1980-х рр. Politicus. 2021. Вип.4. С. 47-52. (категорія B).http://politicus.od.ua/4_2021/7.pdf

14. Пуйда Р. Б. Контроль за виконання релігійними громадами законодавства про релігійні культи: досвід Української РСР (70-ті – 80-ті роки ХХ ст.). Молодий вчений. 2021. Вип. 8(96). С. 47-51. (IndexCopernicus).https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/1846/1821

15.  Пуйда Р. Б. Українські політичні організації та громадські товариства на захисті рідної мови в 1919 – 1935 рр. (Станіславський повіт). Гілея. 2021. Вип. 161. Ч.1. С.134-138. (IndexCopernicus).http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=247

16. Пуйда Р. Б. Атеїзм в Українській РСР у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. ХХ ст.: теорія, пропаганда, протидія (наприкладі Івано-Франківської області). Молодий вчений. 2021. Вип. 9(97). С. 128-132. (IndexCopernicus).https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2230/2214

17. Пуйда Р. Б.  Державно-церковні відносини в західних областях Української РСР: загальні тенденції, локальні особливості (кінець 1970-х – початок 1980-х рр.). Літопис Волині. 2021. Ч.24. С.126-131. (категорія B).http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/237/187

18. Пуйда Р., Романюк М. Спільна політика безпеки й оборони Європейського союзу: виклики виклики для української держави: колективна монографія/ Р. Пуйда, М. Романюк. Львів: НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крипякевича, 2021. С. 243-254.https://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?downloadid=806

19. Красівський О. Я. Окупація Кримського півострова Російською Федерацією: реакція українських політичних партій: колективна монографія / О. Я. Красівський, Р. Б. Пуйда.  Riga: Baltija Publishing, 2022 // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects. - С. 557-563.(колективна монографія)http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8946

 

Контакти

 

Контакти (телефон, електронна пошта)

roman.puida@nung.edu.ua

0 (342) 50 47 63