Прунько Ігор Богданович

І. Б. Прунько
Загальна інформація

Прунько Ігор Богданович народився 26 квітня 1969 р. в м. Івано-Франківську. Після закінчення в 1991 р. Івано-Франківського інституту нафти  і газу за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” направлений на роботу на роботу на Івано-Франківське виробниче об’єднання «Промприлад», де працював інженером-конструктором до 1994 р. В період з 1994 по 2000 р. працював майстром виробничого навчання у ВПУ 21 м. Івано-Франківська. В 2000 р. вступив до аспірантури ІФНТУНГ. В 2001 р. прийнятий на посаду інженера кафедри нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки. Роботу на кафедрі суміщав з науковою діяльністю та навчанням в заочній аспірантурі. В 2011 році у спеціалізованій вченій раді Хмельницького національного університету захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності „Тертя та зношування в машинах” та в 2014 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри нафтогазового технологічного транспорту.

     Пруньком І.Б. одноосібно та у співавторстві опубліковано більше 27 наукових статей (з них 5 – у виданнях, реферованих у наукометричній базі даних Scopus), отримані позитивні рішення на 3 патенти на корисну модель, видано більше 20 навчально-методичних праць, 1 посібник з грифом, Основні напрямки наукових досліджень: закономірності зношування деталей автомобілів, підвищення зносостійкості деталей автомобілів методом електроіскрового легування.

Контакти

Прунько І.Б. – igorprynko@gmail.com, 099250179