Попович Василь Ярославович

Фото
Alma mater

Закінчив у 1990 році Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти»

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

завідувач кафедри ТМІКГ ІФНТУНГ

Наукові інтереси

Наукові інтереси полягають у розробці підходів для підвищення ефективності експлуатації обладнання насосних штангових установок.

Профілі в науково-метричних базах:

Orcid ORCID ID: 0000-0003-2438-8532

Scopus Scopus Author ID: 57225774796

 

Загальна інформація

Закінчив у 1990 році Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» та отримав диплом спеціаліста з відзнакою. У 2015 році в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу захистив дисертацію на звання кандидата технічних наук на тему: «Підвищення ефективності експлуатації верстатів-гойдалок» за спеціальністю 05.05.12 – «Машини нафтової та газової промисловості». Працює у ІФНТУНГ з 1990 року. Вчене звання доцента отримав у 2020 році.
 

Навчальна робота

Здійснює викладання дисциплін «Основи проектування машин і механізмів» та «Механіка машин» для студентів, що навчаються за освітньо-професійними програмами: «Видобування нафти і газу», «Газонафтопроводи та газонафтосховища», «Забезпечення військ ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами», «Обладнання нафтових і газових промислів» за спеціальностями 185 - «Нафтогазова інженерія та технології». Є автором трьох курсів дистанційного навчання. Є автором 10 науково-методичних розробок із них: 2 підручників із грифом МОНУ, 3 посібників і 5 практикумів та методичних вказівок.

 

Наукова діяльність

Наукові інтереси полягають у розробці підходів для підвищення ефективності експлуатації обладнання насосних штангових установок. За результатами досліджень опубліковано 37 наукових праць, з них 2 статті у журналах, що індексуються науково-метричними базами Scopus i Web of Science, 18 статей у фахових журналах, 1 патент України на винахід та 1 патент України на корисну модель. Індекс Хірша (Scopus) - 1

 

Контакти

vasyl.popovych@nung.edu.ua