Педич Василь Пилипович

Додаткова інформація
Педич  Василь Пилипович
Alma mater

 Історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Місце роботи, посада

Доцент кафедри суспільних наук

Наукові інтереси

Ідентифікатор ORCID: orcid.org/0000-0002-8942-8374

Загальна інформація

Народився 20 липня 1958 р. в с.Кімличка, Липоводолинського району Сумської області. В 1982 р. закінчив з відзнакою Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. 1996 р.- захистив кандидатську дисертацію «Львівська історична школа Михайла Грушевського (1894-1914 р.р.) в Інституті української археографії, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Академії Наук України (м.Київ). Працював на посаді асистента – з 1982 , а з 1997 р. – на посаді доцента в Івано-Франківському інституті нафти і газу (згодом Івано-Франківському національному університеті нафти і газу).

Плідно працює над історіографічним аналізом наукової спадщини попередніх генерацій українських істориків кінця ХІХ – початку ХХ ст. повертаючи до наукового вжитку їх творчий доробок.

 Головна сфера наукових зацікавлень –грушевськознавство. Автор понад 120 наукових праць українською та польською мовою (з них понад 60 присвячені творчому доробку М.Грушевського та учнів). Монографія «Львівська історична школа Михайла Грушевського.-Львів, видавництво «Світ», 2016 р. номінувалася на премію «Найкраща книга форуму 2016».

   Упродовж, 2002-2007 рр. брав участь Міжнародній дослідницькій групі  (далі МДГ) «Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ –ХХ століттях», яка була створена на базі Жешувського університету (республіка Польща). Щорічно звітував про науково - дослідну роботу на наукових конференціях та публікував результати своїх наукових пошуків в тематичних щорічних збірниках (друкувалися в Польщі). Підсумком роботи в МДГ стало колективна монографія «ZłotaksięgahistoriografiilwowskiejXIX-XXwieku» (2007).

З 2007 по 2012 р. брав участь у новому п’ятирічному міжнародному проекті «Історія – Ментальність – Ідентичність. Місце і роль історії та істориків в житті українського та польського народів в ХІХ-ХХ століттях». Звітував, як член МДГ на щорічних наукових конференціях: в Жешові (2007), Познані (2008), Лодзі (2009), Львові (2010), Гданську (2011), Чудці (2012).

З 2017 року беру участь у міжнародному науковому проекті : «KrakówLwów:książki, czasopismabibliotekiXIXIXXwieku» на базі інституту наукової інформації та бібліотекознавства Краківського педагогічного університету, в рамках якого займаюся вивченням видавничого, літературного та бібліотечного руху в Галичині в ХІХ-ХХ ст.

            Друкувався в наукових виданнях Польщі: «RESHISTORICA» (Люблінській університет),«TradycjeIwspółczesność» (Варшавський університет) та ін..

            Іноземний член Польського історіографічного товариства. Член Національної спілки краєзнавців України.

Навчальна робота

​​​​​​​Дисципліни, які викладає: «Історія України»; «Історія України та української культури»

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: українська історіографія кінця ХІХ-першої третини ХХ ст.

 

Вибрані публікації

Вибрані публікації

  1. Монографія: Педич В., Тельвак В. Львівська історична школа Михайла Грушевського.-Львів, 2016.-440с.
  2. Педич В. Революція гідності: Євромайдан:хронологія подій. – Івано-Франківськ, 2015.- 60 с.
  3. Статті у фахових виданнях:

1.Wasyl Herasymczuk (1880-1944)// złotaksięgahistoriografiilwowskiej XIX i XX wieku./ Toм II.- WydawnictwoUniwersytetuRzeszowskiego, Rzeszów,2014.

2.Тематична репрезентативність на сторінках «Літературно-наукового вісника» (1808-1906рр.)//Kraków –Lwow. Książki, czasopisma, biblioteki ХІХ і ХХ wieku. Czasopisma. Том ХІІ. – Kraków, 2014.-S. 39-47.

3.Львівська історична школа Михайла Грушевського: Комунікативна природа та психологічний клімат//Історіографічні дослідження в Україні. Збірник наукових праць. Вип.25. -Київ, 2014. -с. 26-52.

4.Мирон Кордуба на тлі української історіографії першої половини ХХ століття//Historiahistoriografii і metodologiahistorii w Polsce і na Ukraine.-Rzeszów, 2015. -S. 274-287.

5.Історико-церковні дослідження Олександра Сушка //Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2015р. Книга І. -Львів,2015. -с. 252-262.

6.Іван Виговський та Гадяцький трактат в дослідженні Василя Герасимчука//Переяславський літопис:збірник наукових статей. Вип.У.-Переяслав-Хмельницький, 2016-с. 74-82.

7.Від інтерпретації до міфологізації: Львівська історична школа Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях ХХ століття//Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових працю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.-Дрогобич,2016- Вип.16.-с.111-120.

8.Львівська історична школа імені Михайла Грушевського: діаспорний дискурс// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» – Острог,2015-Вип.23-с.89-96.

9.Львівська історична школа Михайла Грушевського: становлення, функціонування, структура//Galicja.Studia I materialy.-Rzeszów,2015-T.1. S. 229-251

10.Персональний склад Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект//Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія».-Дрогобич, 2015.- Вип.36.-с.18-35.

11.Norman theoryintheUkrainianhistoriographyoftheinterwartime// V kongresmediewistówpolskich. Recepcja i odrzucenie.Kontaktymiędzykulturowe w Średniowieczu. Księga abstraktów.-Rzeszów,2015.-S.144-145.

12. «Студії над організацією Львівської Ставропігії від кінця XVI до половини XVII століття» – історико-церковне дослідження Федора Срібного//Історія релігій в Україні. Науковий збірник пам'яті професора Ярослава Дашкевича (1926-2010). -Львів, 2016.- Частина І. Церковна історія.-с.148-160.

13. «Ми, ученики професора Грушевського»: до проблеми визначення персонального складу історичної школи у Львові//Historia. Cąigtosc і zmiana. StudiaofiarowaneProfesorowiJeremu Materniekiemu.-Rzeszów,2016. -S. 89-105.

14.Львівська історична школа Михайла Грушевського: козакознавчий дискурс//Черкаський історіографічний симпозіум присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського. -Черкаси, 2016.-с.250-274.

15.Історичний процес в інтерпретації Івана Франка//Для України жив. (До 160-річчя від дня народження Івана Франка. -Івано-Франківськ, 2016. -с.107-111.

16.Про деякі стереотипи у вивченні Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічні уваги//Historiografia w kontekstakhnieoczekiwanych? Wobeczmiany I ciągłości: pejzaziewspółezesnegоdyskursuhistorycznego. -Liblin, 2017.-S.143-156.

17.Історико-церковні проблеми в дослідженні Івана Крип'якевича «Львівська Русь в першій половині XVI віку»//Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2017р.Частина 2.-Львів,2017.-с.316-326.

18.Рецензія на монографію: Пиріг Р.Я., Тельвак В.В., М.Грушевський: біографічний нарис.-К., Либідь, 2016.-576 с.//Записки Наукового Товариства ім.Шевченка. Праці Історично-філософської секції. - Львів, 2017.-С.641-647.

19.Політика польської держави на українських землях у дослідженнях галицьких учнів Михайла Грушевського // Проблеми гуманітарних наук. Серія «Історія». Випуск 40.-Дрогобич. Редакційно - видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018.-с.145 – 164.

20.       Хмельниччина в дослідженнях львівських учнів Михайла Грушевського // Спільна спадщина. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці XIX i XX ст.: колективна монографія / за редакцією Віталія Тельвака, Лідії Лазурко та Павла Сєрженги. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. –  С. 203-220.

21.       Тельвак, В. П. &Педич В. П. (2019). MykhailoHrushevsky's «HistoryofUkrainianLiterature» inassessmentsofhiscontemporaries. Східноєвропейський історичний вісник, 12, 36-52.

Методичні матеріали

  1. Навчально-методичний посібник: Педич В.П. Джерела та документи з історії України до ХХ ст. – Івано-Франківськ, 2010.-102 с.
  2. Підручник: Педич В., Голобін В., Кісь Я. Історія України: дати, події, коментарі.- Івано-Франківськ, 2010.- 205 с.
  3. Педич В. Як підготувати і написати наукову роботу з історії. Методичні рекомендації для студентів наукового гуртка з історії. – Івано-Франківськ, 2013 -40 с.
  4. Педич В. Методичні вказівки до планів семінарських занять і самостійної роботи з історії України. - Івано-Франківськ, -2019.-70 с.
Контакти

Контакти (телефон, електронна пошта): 050 267 15 44; vasyl.pedych@nung.edu.ua

​​​​​​​