ПАНЕВНИК Олександр Васильович

Panevnyk O
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

Спеціальність

Машини та обладнання нафтових і газових промислів

 

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст (інженер-механік) 

 

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

 

Вчене звання

Професор

 

Місце роботи, посада

Професор  кафедри нафтогазових машин та обладнання

 

Наукові інтереси

Нафтогазові ежекційні технології

ORCID ID: 0000-0003-2765-3776

 

Державні нагороди

Нагороджений грамотою Івано-Франківської міської ради та медаллю ІФНТУНГ «За заслуги».

 

Загальна інформація

О. В. Паневник народився 24 травня 1957 р. у м.Салават Башкірської АРСР. Вищу освіту отримав (1984 р.) в Івано-Франківському інституті нафти і газу за спеціальністю "Машини та обладнання нафтових і газових промислів", після чого працював на Івано-Франківському арматурному техніком (1980 р.-1982 р.), у науково-дослідному секторі ІФІНГ та на посадах інженера і завідуючого лабораторіями кафедри нафтогазового обладнання (1982 р.-1991 р.). З 1991 по 1994 рік навчався в аспірантурі Державної Академії нафти і газу (м. Москва) і в 1994 році захистив кандидатську дисертацію. З 1996 по 1999 рік навчався в докторантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. З 2008 по 2018 роки очолював кафедру нафтогазової гідромеханіки університету.

 

Навчальна робота

1. Нафтогазове обладнання
2. Раціональна експлуатація бурового та нафтогазопромислового обладнання
3. Методи дослідження нафтогазових машин
4. Експериментальні методи дослідження нафтогазового обладнання
5. Планування і обробка результатів експериментальних досліджень

 

Наукова діяльність

"Розробка та дослідження пристрою для динамічної дії на вибій свердловини з метою підвищення ефективності буріння" (кандидатська дисертація, 1994 р.)
"Теоретичні основи побудови узагальнених гідравлічних моделей свердловинних струминних насосів"(докторська дисернтація, 2000 р.)
Тематика наукових досліджень стосується теоретичних питань використання ежекційно-хвильових технологій в процесах будівництва та експлуатації свердловин і, зокрема, при реалізації наступних технологічних процесів:
- буріння з відбором керну;
- буріння в умовах поглинання бурового розчину;
- буріння свердловин великого діаметра;
- буріння в умовах підвищеної міцності гірських порід;
- видалення з вибою сторонніх предметів;
- ліквідація прихоплень бурильної колони;
- освоєння свердловин;
- видобування пластових  флюідів;
- промивання піскових пробок;
- збір та підготовка продукції свердловин.
Є автором 212 наукових та методичних праць (у тому числі 2 монографій, 1 довідника 21 авторського свідоцтва та патента на винаходи та 5 навчальних посібників).

 

Підвищення кваліфікації :
Стажування у ДВНЗ «Львівський національний університет Львівська політехніка» з 15.02.23 по 29.03.2023 р. Тема стажування: «Сучасний інжиніринг проведення досліджень та експлуатації свердловинних гідрогазомеханічних систем». Довідка №1052 від 12.04.23.

Курси підвищення кваліфікації з основ проектування електронного курсу на базі Центру дистанційного навчання ІФНТУНГ, свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦДН №02070855/000165-22 від 18.06.2022 р.

 

Вибрані публікації

1. Паневник О.В. Використання ежекційно-хвильових процесів для ліквідації ускладнень при бурінні / О.В.Паневник,,Р.С.Яремійчук, А.Г.Чернобильський .- Київ: Українська книга, 1998.– 11 с.
2. Паневник О.В. Вибір оптимальних параметрів свердловинних струминних насосів. Довідковий посібник/О.В.Паневник,Р.С.Яремійчук, В.І.Векерик.-Івано-Франківськ: ІФДТУНГ,1999.- 366 с.
3.Паневник О.В. Контроль та регулювання режиму роботи свердловинних струминних насосів. Монографія / О.В.Паневник,Р.Г.Онацко.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2007.-140 с.
4. Возняк Л.В. Гідравліка: навчальний посібник /Л.В.Возняк, П.Р.Гімер, М.І.Мердух, О.В.Паневник.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015.-327 с.
5. Возняк Л.В. Гідрогазодинаміка: навчальний посібник / Л.В.Возняк, П.Р.Гімер, О.В.Паневник.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2018.-250 с.
6. Возняк Л.В. Гідравліка та гідропривод: збірник задач та вправ / Л.В.Возняк, П.Р.Гімер, О.В.Паневник, М.П.Муж.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018.-283 с.
7. Паневник О.В. Обгрунтування вибору геометричних розмірів свердловинного струминного насоса. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2018. № 4 (69). С.70-76.
8. Паневник О.В., Паневник Д.О. Визначення режиму роботи свердловинного струминного насоса. Молодий вчений. 2019. №1(65). С.193-196. 
9. Паневник О.В. Дослідження перспектив розвитку нафтових струминних насосів. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2019. № 1 (70). С.41-51.
10. Паневник Д.О., Паневник О.В.  Оптимізація операційних витрат під час видобування нафти струминними насосами. Нафтогазова галузь України. 2019. №  2. С.3-7.
11. Паневник Д.О., Паневник О.В. Моделювання економічних показників розробки родовищ сланцевого газу. Нафтогазова галузь України. 2019. №  4. С.3-8.  
12.  Паневник Д.О., Паневник О.В. Підвищення ефективності первинного розкриття продуктивного горизонту. Нафтогазова галузь України. 2020. № 3. С.22– 27. 
13. Паневник Д.А., Паневник А.В. Исследование совместной работы струйного и плунжерного насосов с балансирным кривошипно-шатунным приводом. Нефтяное хозяйство. 2020. № 2. С.58-61.
14. Паневник Д.О., Паневник О.В. Контроль та регулювання режиму роботи свердловинного струминного насоса. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2020. № 1(74). С.18-25.
15. Паневник Д.О., Паневник О.В. Аналіз тенденцій розвитку нафтогазового машинобудування. Нафтогазова енергетика. 2020. № 2. С. 90-100.
16. Пат. на корисну модель України №140774,МПК (2020.01) Е 21В 31/00. Пристрій для очищення вибою //Паневник Д.О., Паневник О.В.:заявник Івано–Франківський національний технічний університет нафти і газу. – №201908763; заявл. 22.07. 2019; опуб. 10.03.2020, Бюл. № 5.
17. Паневник Д.А., Паневник А.В. Повышение энергоэффективности использования скважинных струйных насосов. Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. Т. 63, № 5 (2020), с. 462–471.
18. Паневник О.В. Аналіз процесів інтеграції технологій відновлюваної енергетики в нафтогазову промисловість. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2021. № 4(81). С.7-15.
19. Паневник Д.А., Паневник А.В. Гідравлічна модель змішування потоків. Нафтогазова енергетика. 2021. № 2(36). С. 42–48.
20. Panevnik D.A., Panevnik A.V., Krehel R., Kočiško M. Determination of Jet Pump Performance when Eliminating Borehole Hydrates. Innovative technologies of oil and gas. Chemistry and Technology of Fuels and Oils, (2022). Published: 26 March 2022 (Translated from Khimiya i Tekhnologiya Topliv i Masel. 2022. No. 1. January – February P. 73–76,).  https://doi.org/10.1007/s10553-022-01349-9">https://doi.org/10.1007/s10553-022-01349-9.

Контакти

o.v.panevnik@gmail.com