Палагнюк Михайло Михайлович

Додаткова інформація
Палагнюк Михайло Михайлович
Alma mater

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

Спеціальність

«Історія філософії»

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

кандидат філософських наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний  університет нафти і газу

Наукові інтереси

Сфера інтересів: історія української соціально-філософської думки кін. XIX – поч.XXст., професійне вигорання педагогічних працівників та гендерна проблематика.

 ORCID ID: 0000-0002-2512-075X

Web of Science Researcher ID https://publons.com/researcher/2084295/metrics/

Googl Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PIis3XcAAAAJ

Загальна інформація

Палагнюк Михайло Михайлович народився 30 січня 1981 р. в с. Нові Кривотули Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.

З 1987 по 1996 рік навчався в Ново - Кривотульській загальноосвітній школі I-II ступенів, яку закінчив із відзнакою.

У 1996 році вступив на юридичний факультет Івано - Франківського автотранспортного технікуму ( з 1999 року – Надвірнянський коледж), який закінчив у 2000 році.

Протягом 2001- 2006 рр. навчався на філософському факультеті Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника за спеціальністю «Релігієзнавство».

 У 2006 році отримав диплом магістра з відзнакою та здобув кваліфікацію релігієзнавця, викладача релігієзнавчих і філософських дисциплін.

З 2006 по 2010 роки працював на посадах асистента, викладача кафедри філософії Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника.

З 7.02.2011 року і до тепер працює  в Івано - Франківському  національному  технічному  університеті  нафти і газу.

Навчальна робота

«Філософія», «Соціологія», «Філософські проблеми наукового пізнання»  «Етика бізнесу».

Наукова діяльність

Інтерактивні технології навчання

Вибрані публікації

 

1. Палагнюк М.М. Гендерна проблематика: виклики сучасності / М.М.Палагнюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць, вип.  №60 / Гол. ред. В.Г.Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – С.73-83  (eLIBRERY.RU (RSCI), EBSCO, BASE).

2. Палагнюк М.М. Діалектика етнокультурної ідентичності / М.М.Палагнюк // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 94(3). – С.161-165 (eLIBRERY.RU (RSCI).

3. Палагнюк М.М. «Символічна парадигма» як підхід у формуванні когнітивних здатностей студентів технічних вузів /  М.М.Палагнюк // Virtus:Scientific Journal / Editor-in-Chief  M.A. Zhurba  - December #10,2016  – С.36-41(Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA);Impact Factor (IIJIF))

4. Палагнюк М.М. Інформаційні технології та їх значення у формуванні ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних навчальних закладів/ М.М.Палагнюк //Вісник Дніпропетровського університету.- Т-21, Вип.23(4)- с.115-221

5. Палагнюк М.М. Викладання курсу «Філософії» у технічних вузах та його вплив на формування інноваційного мислення / М.М.Палагнюк // Філософія і політологія в контексті сучасної культури: науковий журнал. – 2016. – Випуск 3 (12). – С.180-189.

6.Budnyk O., Mazur P., Kondur O., Smoliuk S., Palahniuk M. The problem of spare time of teenagers in mountain regions of Poland and Ukraine. Revista Inclusiones. Vol. 7. Número Especial – Julio/Septiembre, 2020. Pp. 493–507. ISSN 0719-4706 (Web of Science). 

7. Smolinska O., Budnyk O., Voitovych A., Palahniuk M., Smoliuk А. The Problem of Health Protection in Modern Educational Institutions. Revista Inclusiones. Vol. 7. Núm. 4. Octubre/Diciembre, 2020. Pp. 108-116. ISSN 0719-4706 (Web of Science). 

8.Palahniuk M. IMPROVING THE QUALITY OF SOCIAL AND HUMANITARIAN TRAINING OF FUTURE ENGINEERS IN THE HIGHER TECHNICAL EDUCATION INSTITUTION  Journal of VasylStefanykPrecarpathian National University. 9, 2 (Apr. 2022), 68-82.(Фаховевидання, категорія  Б).

Методичні матеріали

1. Філософські проблеми наукового пізнання:навчально-методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2015. – 77 с.                                                             

2. Філософські проблеми наукового пізнання: конспект лекцій . - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2018. -175с.

3.Філософія та соціологія: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,

 2019. – 175с

Тези конференцій

1. Палагнюк М.М. Проблема трансформації моральних цінностей студентів ВНЗ / М.М.Палагнюк // Збірник тез учасників IV Міжнародної наукової конференції з етики, 24-25 травня 2013 р., м. Івано-Франківськ, м. Яремче, С.197-199

2. Палагнюк М.М . Інформаційна діяльність  та її значення у формуванні ціннісних орієнтацій  нафтогазових  кадрів(етико-філософський аспект) / М.М.Палагнюк // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет конференції «Інформаційна культура у просторі професійної комунікації» 14-15 квітня 2016р. м. Івано-Франківськ: Фоліант, 2016. – С. 172-177 .

3. Палагнюк М.М .Інтерактивні технології навчання у формуванні об`єктивної самооцінки студентів/ М.М.Палагнюк //  Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Філософські та правові аспекти формування гуманітарно-комунікативної культури фахівців нафтогазової галузі» 24 травня 2016 р. – Івано-Франківськ – 2016. – С.-120-122

4. Палагнюк М.М Інформаційно-комунікативні процеси та їх значення у формуванні ціннісних орієнтацій студентів ВНЗ / М.М.Палагнюк //Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Загально-філософські, психологічні та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України”, Івано-Франківськ, 25-26  травня   2017 р. - С .32-33.

5. Палагнюк М.М. Петришин В.А.  Проблема статі в управлінні:філософсько-психологічний аспект / М.М.Палагнюк  В.А. Петришин //Матеріали міжнародної наукової конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання», (29листопада)м.Дніпропетровськ 2014 р. С.119-123                                                                   

  6. Палагнюк  М. М. Український дослідник підземного архіву Чехії.Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: теорія, методологія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 18-19 жовтня 2019 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2019. – С.77-80.

7.Палагнюк М. Сучасні проблеми викладання дисциплін соціогуманітарного циклу в технічних навчальних закладах//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Електронні комунікації в бібліотечно-інформаційній освіті, науці та практиці». 5 травня 2022 р.  С. 22-24.

8.Палагнюк М.М.  Руско Н.М. Культ Богородиці на території Галицького краю. Матеріали наукової конференції. м.Галич,  27 жовтня 2022. с.137-141.

Контакти

Контакти (телефон, електронна пошта)

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна, 76019,

е-mail:mykhailo.palahniuk@nung.edu.ua