Озьмінська Ірина Дмитрівна

Озмінська Ірина Дмитрівна
Науковий ступінь

Кандидат філософських наук

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Наукові інтереси

​​​​​​​Державна політика у сфері мовного законодавства, іноземна мова в умовах становлення smart-суспільства, методика викладання іноземної мови для дорослих, англійська мова у публічному управлінні, філософія проблеми освіти.

​​​​​​​Пройшла міжнародне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників на базі Економічного Університету у місті Краків, Польща (14 вересня – 09 жовтня 2020 року).​​​​​​​

Загальна інформація

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Навчальна робота

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Ділова іноземна мова             
Професійна іноземна мова у публічному управлінні​​​​​​​​​​​​​​

Наукова діяльність

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Мова як чинник формування самосвідомості особистості», 15 вересня 2017р. (м. Київ, НПУ ім. М.Драгоманова)

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-2521-8626​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

Вибрані публікації

​​​​​​​​​​​​​​ 1. Дзвінчук Д.І., Озьмінська І.Д. Освітні тренди ХХІ століття // Освітній дискурс: збірник наукових праць / Голов. ред. О. П. Кивлюк. Київ: ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2020. Випуск 21 (3). – С. 7-19.
2. Dzvinchuk D., Petrenko V., Orliv M., Mazak A., Ozminska I. “Progressive Capitalism” by J. Stiglitz: Rethinking the Priorities of Its Formation // The Journal of Business and Economic Development. Scince PG, Dec. 2019. Vol. 4. Issue 4. P: 128-133. URL: http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=297&doi=10.11648/j.jbed.20190404.11
3. Dzvinchuk D., Ozminska I. Nation as a reflection of history, memory, language and culture // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. –  № 74 (2018). –  С. 13-27.
4. Озьмінська І. Мовна компетентність як шлях до успішної особистості. // Вісник Львівського університету : філос..-політолог. студії. – 2018. Випуск 18. – с. 176-183.
5.Озьмінська І. Напрями модернізації мовної політики України / І. Озьмінська // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. / Гол.
ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавницт-во «Гілея», 2017. – Вип. 121 (6) . – С. 153-156.

Методичні матеріали:

1. Філософія: методичні вказівки до самостійної роботи з навчального модулю «Філософія» / І.  Д.  Озьмінська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 21 с.
2. Філософія: методичні вказівки для підготовки до практичних занять / І. Д. Озьмінська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018.  – 34 с.
3. Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни / І.  Д.
Озьмінська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 33 с.
4. Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки для підготовки до практичних занять / І.Д. Озьмінська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018.– 46 с.
5. Автор практикуму «English for Public Administration» (м. Івано-Франківськ, 2017 р.)
6. Методичні рекомендації до дисципліни  «Професійна іноземна мова у публічному управлінні» для слухачів магістратури спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / упорядник : І. Д. Озьмінська. – Івано-Франківськ, 2016. – 36 с.

Тези та матеріали конференцій:

1. Озьмінська І.Д. Цифрова трансформація освіти: виклики дистанційного навчання в Україні // Theoretical foundations of modern science and practice. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. Melbourne,  Australia, 2020. Рр. 353-355. URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/04/XI-Conference-06-07-Melbourne-Australia.pdf
2. Струк Н.П., Озьмінська І.Д. Базові принципи оцінки результативності реалізації державної регіональної політики // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сорок шості економіко-правові дискусії» (м. Львів, 28 квітня 2020 р). Львів, 2020. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3436/
3. Ozminska I., Struk N. Hurdles in Training Public Servants: Language Aspect //Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 березня 2020 року). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2020. С.20-22.
4. Orliv M., Ozminska I. Training and Development of Human Resources: The Global Trends and Challenges for Ukrainian Public Sector // Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за між нар.участю (Київ, 31жовтня – 1 листоп. 2019 р.): у 2-х т. / за ред. А.П. Савкова, І.О. Дегтярьової. Київ: НАДУ, 2019, Т.1. С.196-199.
5. Озьмінська І. Діалогізм як фактор становлення особистості // Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ столітті : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, С. 43-46. (м.Одеса, Україна, 12-13 квітня 2019р.)
6. Баран М., Струк Н., Озьмінська І. Технологія «партисипативне управління+колективне лідерство+краудсорсинг» як основа «належного врядування» інтелектуальними ресурсами об’єднаних територіальних громад в Україні // Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування:  Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю, С.48 – 52. (Київ, 1–2 листопада, 2018 р.)
7. Витко Т., Кушнірюк В., Озьмінська І., Петренко В. Про ідентифікацію дефіциту соціально-орієнтованих компетенцій публічних службовців // Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика: збірник матеріалів, доповідей круглого столу в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні», м. Маріуполь, 21 червня 2018 р. Маріуполь : ДонДУУ, 2018. – С. 14-18
8. Озьмінська І. Д. Виклики глобалізації: мовна захищеність чи уніфікація/ І. Озьмінська // Актуальні питання, відкриття та досягнення в галузі суспільних наук: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018 р. – С. 15 – 19.
9. Озьмінська І. Д. Ґенеза дослідження мовного осягнення самосвідомості. / І. Озьмінська // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські проблеми сучасності»: статті й тези / редкол. Берегова Г.Д., Герасимова Е.М., Лєнь Т.В. й ін.. – Херсон : РВВ «Колос», 2015. – С. 138 – 141.
10. Озьмінська І. Д. Культура як фактор впливу на формування особистості у творчості Г. Плеснера та Ф.Ніцше / І. Д. Озьмінська // Суспільні науки: напрями та тенденції розвитку в Україні та світі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ГО «Причорноморський центр дослідження проблем суспільства», 2015.  – С. 83 – 85.
11. Озьмінська І. Д. Філософсько-антропологічні основи становлення самосвідомості особистості / І. Д. Озьмінська // Ukraine-EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. – Chernihiv : CNUT, 2015. – С. 195 – 198.
12. Озьмінська І. Д. Самосвідомість та її зв'язок з мовою в історії філософської думки / І. Д. Озьмінська // Філософські проблеми сучасності. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції : статті й тези / ред.кол. Берегова Г.Д., Герасимова Е.М., Лєнь Т.В. й ін. – Херсон : РВВ «Колос», 2014. – С. 166 – 168.
​​​​​​​

Контакти

iradzvinka@ukr.net​​​​​​​