Одосій Зіновій Михайлович

Одосій Зіновій Михайлович
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Кваліфікаційний рівень

інженер-механік

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, 1995.

Вчене звання

Доцент кафедри технології машинобудування, 2000.

Місце роботи, посада
Наукові інтереси

процеси механічної обробки, технології підвищення довговічності та надійності обладнання, зокрема деталей машин, технологія машинобудування

Загальна інформація

Освіта: 1988 – 1991, аспірантура, Івано-Франківський інститут нафти і газу;

Професійна діяльність: 1986 – 1988, Калуський завод «Нафтобурмаш», змінний майстер; 1991 – 1993, Iва­но-Франкiвський державний технічний універси­тет нафти i газу,  науковий співробітник НДС, 1993 – 1995, асистент кафедри технологiї машинобудування, з 1995 – доцент, а з 2012 р. — професор кафедри ТНМ (з 2017р. КМВ). 2012 – 2017 - заступник директора Інституту інженерної механіки.

Навчальна робота

Викладає дисципліни для підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальністю 131 Прикладна механіка: «Технологічні основи машинобудування», «Технології машинобудування», «Технологічні основи ГАВ», «Технології машинобудівного виробництва»

Наукова діяльність

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук "Вплив умов одержання і обробки на структуру, напружений стан і властивості аморфізованих газотермічних покриттів на основі Fe-B" (1995, Київський політехнічний інститут)

Вибрані публікації

Посібники

1. Одосій З.М., Петрина Ю.Д., Яким Р.С., Пітулей Л.Д. Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення. Навчальний посіб-ник. — Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, . — 2015. — 312 с.

2. Одосій З.М., Петрина Ю.Д., Яким Р.С., Шиманський В.Я. Сучасні технологічні методи зміцнення деталей  машин: Навчальний посіб-ник. — Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, . — 2016. — 196 с.

Публікації

1.Одосій 3. М. Перспективні методи зміцнення деталей машин нафтової та газової промисловості / 3. М. Одосій, В. Я. Шиманський, Л. Д. Пітулей : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу», Івано-Франківськ, 16-20 травня 2016 р. — Івано-Франківськ, 2016. — С. 291−293.

2. Одосій 3. М. Підвищення довговічності опор кочення тришарошкових бурових доліт / Р. С. Яким, Д. Ю. Петрина, 3. М. Одосій : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу», Івано-Франківськ, 16-20 травня 2016 р. — Івано-Франківськ, 2016. — С. 328−332.

3. Шуляр І.О. Вплив технологічних факторів на міцність зчеплення армованої зони / І. О. Шуляр, З. М. Одосій, П. Є. Лескович // Materialy XIII Mezinarodni vedecko-prakticka conference  “Veda a vznik - 2017», 22-30 prosincu 2017: тези доп. – Praha, 2017. —  C. 42−46.

4. Врюкало В. В. Комп'ютерне моделювання та фізичний експеримент як невідємні ланки процесу створення сучасних виробів./ В. В. Врюкало, З.М. Одосій, П. І. Войтенко Матеріали науково-практичного семінару "Графічна освіта у закладах вищої освіти: стан та перспективи", 19-21 вересня 2018 р., м. Івано-Франківськ — 2018. — с. 65-69.

5. Одосій З.М., Шиманський В.Я., Піндра Б.В. Залишкові напруження в армованих газотермічних покриттях. // Матеріали доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні PTME-2019» 4-8 лютого 2019 р. — Івано-Франківськ - Яремче, 2019. С. 176-178.

6. V.V.Vriukalo, Z.M. Odosii, Shpytalnyi T.M. Research the tensional state of thread joints drilling pipes under the external loads. Conference procedings of the IX international scientific conference “ Advanced technologies in mechanical engineering”.Lviv. -2020. – P.39-41

7. Одосій З.М., Шиманський В.Я., Піндра Б.В. Підвищення твердості поверхонь металевих деталей обкатуванням. XV międzynarodowa naukowo-praktychna konferencja

„Aktualne problemy nowochesnyh nauk”–2019 07-15. 06. 2019. Przenysl,  Nauka i studia 2019 С.95-99

8. З. М. Одосій, В. Я. Шиманський, Б. В. Піндра  Вплив зміцнюючої обробки поверхонь пластичним деформуванням та експлуатаційні властивості деталей машин. Науковий вісник ІФНТУНГ 2019 №2 (47) с. 7-14.

9. Одосій З.М., Шиманський В.Я. Куцела Р.В. Пристрій для дослідження на ударно-абразивне зношування.  Science, society, education: topical issues and development prospects/ Abstracts of VII Snternational Scientific and Practical Conference/ Kharkiv, Ukraine. 7-9 June 2020. pp.371-374

10. Одосій З.М., Шиманський В.Я, Харун П.В. Вплив зміцнюючого механо-ультразвукового оброблення на експлуатаційні показники поверхонь деталей. Dynamics of the development of world science/ Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. June 10-12, 2020. Vancouver 2020. pp/ 612-615

Напрями наукової роботи

Підвищення довговічності та надійності оснащення технологічних процесів та обладнання паливно-енергетичного комплексу

Патенти

1. Пат. 101775Україна, МПК G 01 N 3/56 Стенд для випробування на абразивне зношування елементів озброєння бурового інструменту. Семеген О.М.,Одосій З.М., Войтенко П.І.,Семеген М.М. Заявник і патентовласник ІФНДТУНГ . – № а2012 04601; заявл. 12.04.12; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8.

2. Пат.116693 Україна, МПК B23 H 7/26, B 23 H 1/00Багатоелектродна головка для електроіскрового легування. Одосій З.М., Шиманський В.Я., Смаглюк А.К.. Заявник і патентовласник ІФНДТУНГ . – № а2016 05301; заявл. 16.05.16; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

3. Пат.№138767 України, МПК G01 N 3/56 (2006/01)/ Пристрій для визначення коефіцієнта тертя спокою. Бурда М.Й., Одосій З.М., Шиманський В.Я. Заявник і патентовласник ІФНДТУНГ заявл. 20.05.19; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23.

4. Пат.№120446 України, МПК (2019.01) C23C 8/00 B22F 3/10 (2006/01) C21D 1/62 ()2006/01) F27D 1/18 (2006/01)/Контейнер для хіміко-термічної обробки.  Одосій З.М., Шиманський В.Я.,Бурда М.Й. Заявник і патентовласник ІФНДТУНГ заявл. 16.11.17; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23.

5.Пат.№120535 України, МПК G01N 3/56 (2006/01)/Пристрій для дослідження матеріалів на ударно-абразивне зношування.  Одосій З.М., Шиманський В.Я.,Бурда М.Й. Заявник і патентовласник ІФНДТУНГ заявл. 16.11.17; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24. 

ORCID ID 0000-0003-0914-2489

 

Контакти