Малімон Віталій Іванович

Малімон Віталій Іванович
Alma mater

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (2004)

Спеціальність

Історія

Кваліфікаційний рівень

магістр історії

Науковий ступінь

кандидат наук з державного управління (тема дисертації «Культурна політика держави як фактор реформування суспільства», 2011).​​​​​​​​​​​​​​

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Наукові інтереси

філософські засади управлінської діяльності;
філософія самотності;
механізми державного управління;
стратегічні комунікації;
практична психологія і психотерапія.

Державні нагороди

грамота Управління освіти та науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації ;
грамота міського голови м. Івано-Франківськ;
грамоти ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Громадська діяльність:
член Асоціації випускників магістратури державної служби ІФНТУНГ, профорг кафедри публічного управління та адміністрування
Інше:
член спеціалізованої вченої ради К 20.052.07 та Вченої ради ІГПДУ ІФНТУНГ

Загальна інформація

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (2004), спеціальність «Історія» магістр історії (диплом з відзнакою); Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2005), спеціальність «Державна служба», магістр державної служби (диплом з відзнакою); аспірантура Національної академії державного управління при Президентові України (2009).​​​​​​

Навчальна робота

вступ до спеціальності
національна та громадська безпека
публічне управління
соціальна та гуманітарна політика
комунікативна діяльність в публічному управлінні
психологія
навчальні модулі:
українська культура
філософія та історія публічного управління (практичні заняття)
державне управління та регулювання суспільних відносин (практичні заняття)

Наукова діяльність

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію «Культурна політика держави як фактор реформування суспільства» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ).

Ідентифікатор ORCID: 0000-0003-0446-3902
https://scholar.google.com.ua/citations?user=U0_EvBIAAAAJ&hl=ru​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

Вибрані публікації

1. Malimon V. І. Ukraina – Polska : współpraca w dziedzinie kultury, edukacji i nauki. Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym. Warszawa: Difin, 2014. S. 235–243.
2. Малімон В. І. Віртуальне спілкування і самотність людини. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. 2015. Випуск 63. С. 108–115.
3. Малімон В. І. Культурна безпека як важлива складова сталого розвитку та національної безпеки. Молодий вчений. 2019. № 5 (69) (травень). С. 308–311. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5/68.pdf.
4. Malimon V. І. Suicide as an outcome of persons loneliness (Самогубство як наслідок самотності людини). Молодий вчений. 2019. № 6 (70) (червень). С. 291–295. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/6/56.pdf.
5. Malimon V. І. Рhenomenon of loneliness : from feeling to life strategy (Феномен самотності : від відчуття до стратегії життя). Вісник Львівського національного університету : філос.-політолог. cтудії. 2019. № 24. С. 55–61. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/24_2019/24_2019.pdf.
6. Малімон В. І. Самотність людини в сучасному інформаційному суспільстві. Молодий вчений. 2019. № 8 (72) (серпень). С. 178–182. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/8/pdf.
7. Малімон В. І. Феномен самотності в буденному, граничному та метаграничному вимірах людського буття. Вісник Львівського національного університету : філос.-політолог. cтудії. 2019. № 25. С. 35–41. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/25_2019/7.pdf.
8. Малімон В.І. Жіноча самотність: філософсько-антропологічні аспекти. Гілея : науковий вісник. К. : Видавництво «Гілея», 2019. Вип. 148 (№ 9). Ч. 2. Філософські науки. С. 114–118.
9. Малімон В. І. Самотність як екзистенціал буття-у-місті. Вісник Львівського національного університету : філософські cтудії. 2019. № 23. С. 47–53. URL: http://fs-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/23_2019/8.pdf.
10. Малімон В. І. Профанні та сакральні смисли самотності. Вісник Львівського національного університету : філос.-політолог. cтудії. 2019. № 26. С. 40–46. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/26_2019.pdf.

 

Методичні матеріали:
1. Малімон В. І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. 328 с.
2. Дзвінчук Д. І., Малімон В. І. Вступ до спеціальності : курс лекцій. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 172 с. Гриф МОНМС.
3. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 352 с. Гриф МОНМС.
4. Психологія управління : навчальний посібник / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон / За заг. ред. Д. І. Дзвінчука. К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. 293 с. Гриф МОНМС.
5. Психологія управління : практикум / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон / За заг. ред. Д. І. Дзвінчука. К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. 256 с.
6. Малімон В. І. Техніка комунікації і ведення переговорів : довідково-інформаційні матеріали. Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2015. 51 с.
7. Малімон В. І. Комунікативні технології в публічному управлінні : навчально-методичні матеріали. Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2018. 51 с.

​​​​​​​

Тези та матеріали конференцій:
1. Малімон В. І. Культурна безпека як фактор сталого розвитку. Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні : питання взаємодії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 10–11 травня 2019 року. Ужгород : Ужгородський національний університет, 2019. С. 65–68.
2. Малімон В. І. Гуманітарна безпека в умовах гібридної війни. Державне управління в Україні : виклики та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 травня 2019 року. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. С. 75–79.
3. Малімон В. І. Проблема легітимності гуманітарних інтервенцій в міжнародному праві. Сучасний вимір держави і права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 1718 травня 2019 року. Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. С. 129–132.
4. Малімон В. І. Правове забезпечення розвитку креативних індустрій відповідно до міжнародного законодавства. Юридична наука : виклики і сьогодення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 7–8 червня 2019 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2019. С. 44–48.
5. Малімон В. І. Реалізація права на медичну допомогу : вітчизняні та міжнародні гарантії. Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 21–22 червня 2019 року. Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019. С. 49–52.
6. Malimon V. І. Loneliness of men and women in the conditions of existential-anthropological crisis (Самотність чоловіка і жінки в умовах екзистенційно-антропологічної кризи). International scientific and practical conference «Key issues of social sciences : development prospects for Ukraine and EU countries» : Conference proceedings, June 28–29, 2019. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. Р. 22–25.
7. Малімон В. І. Актуальні питання сучасного розвитку пенсійної системи України. Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19–20 липня 2019 року). Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. С. 135–137.
8. Малімон В. І. Соціогуманітарна безпека України в умовах євроінтеграції. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали IIІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 9–10 жовтня 2019 року). Маріуполь; Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2019. С. 257–260.
9. Малімон В. І. Організаційно-правове забезпечення впровадження технології «держава в смартфоні». Публічне управління : традиції, інновації, глобальні тренди : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 11 жов. 2019 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. С. 175–176.
10. Малімон В. І. Концептуалізація поняття «когнітивні технології в системі публічного врядування». Державна політика щодо місцевого самоврядування : стан, проблеми та перспективи : збірник матеріалів 10-ї Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції / За наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон : ХНТУ, 2019. С. 111–113.
11. Malimon V. І. The prevalence of loneliness in Europe (Поширення самотності в Європі). VI Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності». Монреаль – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Житомир – Баку – Ніш – Зелена Гура, 3031 жовтня 2019 року. Labyrinth of Reality : collection of scientific works / Еdited by M. A. Zhurba. Montreal : СPM «ASF», 2019. PP. 1012.
12. Малімон В. І. Екзистенційна комунікація як засіб подолання самотності в епоху постмодерну. Трангресивні виміри соціокультури буття постмодерну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 листопада 2019 р. / За ред. А. В. Найчука, В. Г. Чабанова. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2019. С. 60–66.
13. Малімон В. І. Пріоритети розвитку культури в умовах децентралізації. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали ХІІІ наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої пам’яті Решетніченка Андрія Володимировича (29 листопада 2019 року) / За заг. ред. О. Б. Кірєєвої. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. С. 585–587.
14. Малімон В. І. Культура як чинник економічного зростання. Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів : матеріали VIІІ щоріч. наук.-практ. конф. 19 грудня 2019 р. / За заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. С. 140–143.
15. Малімон В. І. Досвід Естонії у сфері роботи з молоддю як орієнтир для України. Молодіжна політика та молодіжна робота : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю, 20 грудня 2019 р., м. Дніпро / за заг. ред. Є. І. Бородіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. С. 88–92.
16. Malimon V. І. Loneliness as a condition of human happiness : philosophical reflections (Cамотність як умова щастя людини : філософські рефлексії). International scientific and practical conference «Social sciences : history, modernity, the future, EU experience». Wloclawek, Republic of Poland, December 27–28, 2019. Wloclawek : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. Р. 26–30.
17. Малімон В. І., Малімон Д. А. Шляхи подальшого розвитку законодавства про децентралізацію в Україні. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 10–11 січня 2020 р. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2020. С. 25–29.
18. Малімон В. І. Організаційно-правові передумови впровадження цифрових сервісів в місцевому самоврядуванні. Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 квітня 2020 року). Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С. 215–218.
19. Малімон В. І. Пріоритетні завдання діяльності правоохоронних органів в умовах пандемії. Державне управління в Україні : виклики та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 8–9 травня 2020 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. С. 112–117.
20. Малімон В. І. Особливості державної політики в сфері культури : польський досвід. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 17-ї регіональної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 року, м. Дніпро / За ред. Л. Л. Прокопенко. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2020. С. 250–252.
21. Малімон В. І. Стратегічні пріоритети українсько-польського співробітництва у короткостроковій перспективі (2020–2025 роки). Україна – Польща : стратегічне партнерство в системі геополітичних координат : зб. наукових праць ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 травня 2020 р. К. : «Міленіум», 2020. С. 201–203.
22. Малімон В. І. Перспективи впровадження цифрових технологій в систему публічного управління в Україні. Україна 2030 : публічне управління для сталого розвитку : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2020. Т. 2. С. 109–111.

Контакти