Курляк Петро Омелянович

Курляк ПО
Alma mater

ІФНТУНГ

Спеціальність

Електротехнічні системи електроспоживання

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, ДК № 011025,  1.03.2013 р.

Вчене звання

Доцент, 12 ДЦ № 042083; 28.04.2015 р

Місце роботи, посада

Доцент кафедри ЕЕМ

Наукові інтереси

1. BOND GRAPH моделювання електроприводів

2. Дослідження пускових процесів електропривідних насосних агрегатів

Загальна інформація

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1. викладач-стажист каф. ЕП і ЕО – 2003-2004 р.р.

2. заступник голови профкому студентів ІФНТУНГ – 2003-2007 р.

3. асистент кафедри ЕП і ЕО

4. доцент кафедри ЕП і ЕО з 2013 року,

5. Заступник декана з виховної роботи факультету електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій ІФНТУНГ (2013р.–2014р.).

6. Заступник директора з навчальної роботи енергетичного інституту  (2014р. – 2018р.).

7. В. о. завідувача кафедри ЕЕМ з 2020 року до грудня 2022 року.

8. Завідувач кафедри ЕЕМ з грудня 2022 року

Навчальна робота

Силова напівпровідникова техніка

Перехідні процеси в СЕП

Електронні пристрої систем електропостачання

Комп'ютерне моделювання та симулювання електротехнічних комплексів

Наукова діяльність

Аспірантура - ІФНТУНГ, 2004-2007р.р. «Електротехнічні комплекси та системи»

Теми дисертацій, місце захисту:

Моделювання динамічних режимів роботи електроприводних відцентрових насосних агрегатів магістральних нафтопроводів на основі методу Bond - Graph в Вінницькому національному технічному університеті на спеціалізованій вченій раді К 05.052.05. Захист відбувся 16 листопада 2012 року.

Керівник д.т.н професор Костишин Володимир Степанович.

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:
- Кравець Олексій Михайлович "Електромеханічна система зниження динамічних навантажень  у насосному комплексі". Спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. Кременчук, 2015.
- Лисяк Владислав Георгійович "Усталені режими роботи електротехнічного комплексу «електропостачальна система – помпова станція»" Спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. Львів, 2016.

Вибрані публікації

Останні наукові праці:

1. В. С. Костишин, І. І. Яремак, П. О. Курляк. Створення об’єктно-орієнтованої моделі відцентрового насоса на основі методу електрогідродинамічної аналогії // Науковий вісник .НГУ, -2019. -№6. -С. 72-79. (Scopus) 6_2019_kostyshyn.pdf   SCOPUS

2. Maksim Bezzub; Olexii Bialobrzheskyi; Oleh Todorov; Petro Kurliak; Ihor Reva. Current Harmonics Distribution Influence of a Traction Transformer Secondary Winding on a Power Losses Level Taking Into Account Distortion Power, 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) Kremenchuk, Ukraine. 2021, pp. 1-6, DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598623 https://ieeexplore.ieee.org/document SCOPUS

3. Kurliak P. О., Kostyshyn V.S., Batsala Y.V.  Modeling of energy converters of different physical nature //  Modern engineering and innovative technologies.– 2019.–Issue 9. Part 1.– P. 123-129. DOI: 10.30890/2567-5273.2019-09-01-032 (Index Copernicus).

4. Glad I.V., Batsala YV / Kiianiuk O.I. Kurliak P. О.  Development of energy efficiency monitoring device for centrifugal pumps //  Modern engineering and innovative technologies.– 2019.–Issue 9. Part 1.– p. 112-117. DOI:10.30890/2567-5273.2019-09-01-027  (Index Copernicus).

5. Kurliak P. О. Аpplication of bond graph method for study of dynamic behavior of electrotechnological complexes // Modern Engineering and Innovative Technologies, 2020.– Issue 12. Part 1.–  р. 59-65. (Index Copernicus).

6. Галущак І.Д,  Курляк П.О., Михайлів М.І., Федорів М.Й., Михайлів І.М. Підвищення енергоефективності електроприймачів шляхом покращення показників якості електричної енергії  // SworldJounal. - Issue №6 part 6, с 12-16. Desember 2020 (Index  Copernicus).

7. Федорів М.Й. Підвищення надійності електроприводів насосних агрегатів / М.Й. Федорів, І.Д. Галущак., П.О. Курляк // Ровідка та розробка нафтових і газових родовищ». – 2018. - №2(67).- С.47-52.

8. Курляк П.О. Дослідження енергетичних параметрів магістральних насосних агрегатів нафтоперекачувальних станцій. / П.О. Курляк // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – №1(54).– С.81-88.

9. V.S. Kostyshyn. Simulation of performance characteristics of centrifugal pumps by the electro-hydrodynamic analogy method. / V.S. Kostyshyn, P.O. Kurlyak // Journal of  Hydrocarbon Power Engineering.–2015.–Volume 2. Issue 1. – P. 24-31.

10. Курляк П.О. Діагностика несправностей в асинхронних двигунах насосних агрегатів на ранній стадії їх виникнення. / П.О. Курляк // Наукові праці  Донецького національного технічного університету. – 2014. – № 1 (16).– С.  119-123.

11. Михайлів М.І.,Курляк П.О., Галущак І.Д., Федорів М.Й.  Підвищення надійності електроприводів бурильних установок . Sworld –Ukr conferece proceedings. Іноваційні погляди в майбутнє: Збірник матеріалів конференції , 2021 с.9-13 (28-29 січня ) (Index  Copernicus).
12.  П.О. Курляк, М.Й. Федорів, І.Д. Галущак, І.В. Гладь. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДНИХ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ. Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова енергетика 2021». с. 168-170.
13. П.О. Курляк, B.C. Костишин, Підвищення енергоефективності динамічних режимів електроприводних насосних агрегатів на прикладі магістрального нафтопроводу «Дружба». Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Нафтогазова енергетика – 2019" 30-31 травня 2019 року.м Івано-Франківськ.

Більше статей в Google Scholar

http://orcid.org/0000-0001-8113-5211

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214242215

https://www.researchgate.net/profile/Po_Kurlyak

Індекс Хірша - 1.

Основні методичні праці:

1. Курляк П.О. Силова напівпровідникова техніка: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015р. –152 с.
2. Курляк П.О. Комп’ютерне моделювання та симулювання електротехнічних комплексів: Методичні вказівки до курсового проектування –Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. –85 с.
3.. Курляк П.О. Комп’ютерне моделювання та симулювання електротехнічних комплексів: Лабораторний практикум –Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. –72 с.
4. Курляк, П. О. Комп'ютерне моделювання та симулювання електротехнічних комплексів [Текст] : методичні вказівки до курсового проектування / П. О. Курляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 63 с
5. Курляк, П. О. Електронні пристрої систем електропостачання [Текст] : лабораторний практикум / П. О. Курляк, Я. В. Бацала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 74 с.
6. Курляк, П. О. Математичні задачі електроенергетики [Текст] : практикум / П. О. Курляк, Я. В. Бацала, Л. М. Шиндак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 83 с.

7. Основи електропостачання підприємств практикум/М. І. Михайлів, П. О. Курляк, О. І. Кіянюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 84 с.

8. Основи електропостачання підприємств лабораторний практикум / М. І. Михайлів, П. О. Курляк, О. І. Кіянюк. – 3-те вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 92 с.

Підвищення кваліфікації:

АТ "Прикарпаттяобленерго", м. Івано-Франківськ, 2018 р. (наказ №28/4 від 15.02.2018 р.), довідка про підвищення кваліфікації № 053/ 1660 від 13.03.18 р. Тема "Дослідження ефективності перетворення енергії в електротехнічних комплексах промислових підприємств".

Пройшов стажування у службі підстанцій АТ «Прикарпаттяобленерго» в період з 8 червня по 29 липня 2022 року, тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС) згідно з наказом №70/4 від 01.06.2022

International Interdisciplinary Winter School “Smart Public Space in Prosument Energy Transition” в Сілезькому технологічному університеті у м. Глівіце (Польща) (Silesian University of Technology. Gliwice, POLAND), яка відбувалася в період з 01.02.2023 по 10.02.2023.  Сілезький технологічний університет

Контакти