Казюка Наталія Петрівна

1
Alma mater

ПВНЗ «Галицька академія», 2007-2008 р.

Спеціальність

«Економіка та підприємництво» (2007 р.), «Фінанси» (2008 р.)

Кваліфікаційний рівень

бакалавр з економіки і підприємництва, магістр з фінансів

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент кафедри туризму, рекреації та регіонального розвитку

Місце роботи, посада

доцент кафедри туризму, рекреації та регіонального розвитку

Наукові інтереси

Управлінські моделі підвищення ефективності функціонування готельно-туристичного бізнесу, маркетингові стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанної індустрії

Загальна інформація

Народилась 30 січня 1986 року у м. Івано-Франківську.

У 2008 р. завершила навчання у ПВНЗ «Галицька академія» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

2010-2014 рр. – аспірантка  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

У 2016 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Структурні зміни у зайнятості населення Карпатського регіону» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук (диплом кандидата наук ДК№ 036661 виданий 01  липня 2016 р.).   

Рівень володіння англійською мовою В2:  Сертифікат №11Y21G034DQ17 (Upper-Intermediate) від 20.05.2023 р., LengSkill  B2 CEFR

Міжнародне науково-педагогічне стажування:

- Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Normative Legal Implementation in the Preparation of Experts with Economics, Hotel and Restaurant Business, Tourism and Public Administration, The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka (Польща), 05.11.2020 – 08.12.2020.

- «International Hotel and Tourism Business», International Centre «INTERNOBMEN» in Varna (Болгарія), 03.06.2023 – 03.09.2023.

Загалом опубліковано 64 наукових та навчально-методичних праць, з них 29 статей, 27 тез наукових конференцій, 8 навчально-методичних праць.

 

Навчальна робота

Маркетинг у готельно-туристичному бізнесі

Організація ресторанної справи

Інформаційні системи та технології в готельно-туристичному бізнесі

 

Наукова діяльність

У 2016 р. захищено дисертацію на тему: "Структурні зміни у зайнятості населення Карпатського регіону".

Напрями наукової роботи:

«Управлінські моделі та технології підвищення ефективності готельно-туристичного бізнесу», «Маркетингові стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанної індустрії».

Облікові записи в наукометричних базах даних:

ORCID ID: 0000-0001-9440-7431

Web of Science: CAF-0941-2022

 

Вибрані публікації
 1. Климчук І. Я., Казюка Н. П. Види та джерела конкурентних переваг туристичних інтернет-порталів Івано-Франківської області та перспективи створення нового туристичного веб-сайту // Молодий вчений, № 10 (74), жовтень, 2019 р., С. 666-669.
 2. Казюка Н. П. Специфіка стратегічного менеджменту туристичного підприємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020.  Вип 16. Т.2. 279 с. – С. 246-253. doi: 10.15330/apred.2.16.246-253 https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/4606/5085
 3. Казюка Н. П. Антикризовий маркетинг у туристичному бізнесі в умовах пандемії коронавірусу // Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Харків: Право, 2021. – № 1 (44). – 194 с., c. 103-117. DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2021‑44‑1‑103.
 4. Humeniuk, V., Kaziuka, N. and Sheketa, Y. (2021). Socio-Demographic Factors influencing the Sustainable Development of Carpathian Euroregion: Case of Tourism Development. Grassroots Journal of Natural Resources, 4(1): 106-122. Doi: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.040108 (Web of Science BIOSIS Previews)
 5. Шекета Є. Ю., Казюка Н. П. Ефективний менеджмент сфери туризму як запорука сталого економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття / Є. Ю. Шекета, Н. П. Казюка // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. зб. [за ред. І. Г. Ткачук]. – 2021. – Вип. 17, Т. 2. С. 189-195. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.17.189-195
 6. Казюка Н. П., Шекета Є. Ю. Напрями та резерви повоєнного відновлення економіки України / Є. Ю. Шекета, Н. П. Казюка // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. 2022. Випуск 18. С. 255-264. doi: 10.15330/apred.2.18.255-264
 7. Humeniuk V., Kaziuka N., Malaniuk T., Vivsiuk I., Betlej A. International Hotel and Tourism Business: Anti-Crisis Management Aspects // Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice 2022 № 1 (42). 493-501. DOI: 10.55643/fcaptp.1.42.2022.3738 (Scopus, Web of Science Core Collection)
 8. L.Semyrga, V. Humeniuk, N. Kaziuka, V. Mykytyn, І. Steliga. Security of Hotel and Tourism Business Under Martial Law: a Case of Anti-Crisis Situational Management // Investytsiyi: praktyka ta dosvid. Інвестиції: практика та досвід. № 6 березня 2023. 93-99. DOI:10.32702/2306-6814.2023.6.93
 9. Гуменюк В., Казюка Н., Шекета Є., Семирга Л. Інформаційні технології як засіб модернізації туроперейтингу й інноваційного розвитку готельно-ресторанної справи. Галицький економічний вісник. 2023. Том 81. № 2. С 106-114. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.02.106
 10. Семирга Л. І., Хомин В. Р., Казюка Н. П., Гуменюк В. В. Формування екологічних компетентностей фахівців з міжнародного готельно-туристичного бізнесу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. 2023. Випуск 19. Т.1 doi: 10.15330/apred.1.19.288-298
 11. Казюка Н. П., Гуменюк В. В., Семирга Л. І., Бєлан О. В. Міжнародні інформаційні технології та їх роль в підвищенні ефективності організації готельно-ресторанної справи. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. 2023. Випуск 19. Т.2. С. 29-41. doi: 10.15330/apred.2.19.29-41
 12. Kaziuka N. Application of Information Technologies for Working with Tourist Resources in the Process of Training Specialists in the Hotel and Tourism Business During the Study of Local Science, Country Studies and Excursion Activities. // Digital macro trends and technologies of the XXI century: monograph. Part ІІ. Edited by Irina Tatomyr, Liubov Kvasnii. Praha: OKTAN PRINT, 2023, 268 р., pp. 68-94. https://doi.org/10.46489/dmtato23-17.
 13. Kaziuka N. Investment aspects of the tourist complex in Ukraine. Tourism of the XXI century: Global challenges and civilization values: ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). – Kyiv: KNUTE. – 726 p. P. 112-117.
 14. Казюка Н.П. Фінансове забезпечення розвитку підприємств туріндустрії // Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 22 червня 2020 р.). Херсон : ХНТУ, 2020. 332 с. 248-250.
 15. Казюка Н. П. Застосування інвестиційно-інноваційних інструментів для стимулювання розвитку підприємств туристичного бізнесу // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами: Зб. Матеріалів ІV Всеукр. науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2020. – 720, [1] с., с. 587-590.
 16. Казюка Н. П. Реінжиніринг бізнес-процесів туристичних підприємств // Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні : зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні», м. Херсон, 10 грудня 2020 р. Херсон : ХНТУ, 2020. 414 с., с. 297-299.
 17. Казюка Н. П. Особливості маркетингу у сфері готельно-туристичного бізнесу // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2021. – 378 с., С. 301-302.
 18. Казюка Н. П., Надкерничний А. Р. Застосування маркетингових технологій в готельному бізнесі // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – 292 с. С. 224-225.
 19. Казюка Н. П. Маркетинговий аналіз об'єктів готельно-курортної індустрії транскордонних територій Карпатського регіону України // Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.] / МАУП. – К.: МАУП, 2008 – Вип. 15: Матеріали VI Всеукраїнської звітної науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку в умовах модернізаційних процесів в Україні та світі” (Київ, Міжрегіональна Академія управління персоналом, 8 грудня 2022 р.) / редкол. : М. Ф. Гончаренко (голова) [та ін.]. 2023. 488 с. С. 159-161.
 20. Гуменюк В., Казюка Н. Напрями підвищення ефективності організації готельної справи з використанням управлінської технології блокчейн // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]: Зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції. – К.: КНЕУ, 2023. – 478с. С. 236-239.
 21. Kaziuka N. Risk Management and Economic Security of Tourist Enterprises // Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення: Мат. Х Всеукраїн. наук.-практ. конф. (25–27 травня 2023 р., м. Львів) / упоряд. А. М. Штангрет. Львів: Укр. акад. друкарства, 2023. 128 с. C. 9-11.

 

Контакти