Кафка Софія Михайлівна

Додаткова інформація
Кафка Софія Михайлівна
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Облік і аудит

Кваліфікаційний рівень

магістр з обліку і аудиту

Науковий ступінь

доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Вчене звання

професор кафедри обліку та оподаткування

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра обліку та оподаткування, завідувач кафедри обліку та оподаткування

Наукові інтереси

облік, аналіз, оподаткування і аудит суб’єктів господарювання; облік і аудит за міжнародними стандартами; управлінський облік діяльності організацій.

Державні нагороди

Нагороджена грамотами ІФНТУНГ, Івано-Франківської обласної ради

Загальна інформація

Здобула вищу економічну освіту в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Облік і аудит» та одержала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу:

 • 01.08.2001 – 17.11.2010 – асистент кафедри обліку і аудиту;
 • 18.11.2010 – 02.12.2015 – доцент кафедри обліку і аудиту;
 • 03.12.2015 – 27.08.2018 – завідувач кафедри обліку і аудиту;
 • 27.08.2018  кафедру обліку і аудиту перейменовано на кафедру обліку та оподаткування;
 • 27.08.2018 –  до тепер завідувач кафедри обліку та оподаткування.

Професійна компетентність

 •     Сертифікат рівня В2, який підтверджує володіння англійською мовою (Wyzsza Szkofa Lingwistyczna Czçstochowa, сертифікат KJ-A № 20/07/06 від 30.07.2020 р.)
 • Сертифікат аудитора (Аудиторська палата України, № 007484 від 21.12.2017)
 • ACCA Dip IFR  ( АССА, сертифікат № 1840702, червень 2019)
 • IFA (Institute of Financial Accountants, сертифікат № 03/2019/10061, березень 2019)
 • Сертифікат внутрішнього аудитора (Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України № 00905 від 11 січня 2018 р.)
 • CIMA Управління ефективністю бізнесу (сертифікат від 8 лютого 2022 р.)
Навчальна робота

Кафка С. М. проводить лекційні курси з таких дисциплін: «Внутрішньогосподарський контроль», «Управлінський облік» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування; «Фінансовий облік»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; «Стратегічний управлінський облік» , «Консолідована фінансова звітність»  для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування.

Кафкою С.М. розроблено необхідне методичне забезпечення.

Наукова діяльність
 • кандидат економічних наук з 2008 року. Тема дисертації «Облік і аналіз витрат нафтогазовидобувних підприємств : теорія та методика».
 • доктор економічних наук з 2018 року. Тема дисертації «Методологія та організація обліку необоротних матеріальних активів».
 • вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у 2012 р.
 • вчене звання професора кафедри обліку та оподаткування присвоєно у 2021 р.
 • під керівництвом захищено 1 дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, (за видами економічної діяльності).
 • офіційне опонування пяти кандидатських дисертації.
Вибрані публікації

Кафка С. М. має 151 публікацію, з них 133 праці наукового (в т.ч. 7 монографій) та 18 праць навчально-методичного характеру (в т.ч. 3 навчальних посібника).

Монографії

1. Орлова В. К., Кафка С. М., Степанюк О. С. Інформаційне забезпечення оцінки ефективності використання оборотних активів. Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств : колективна монографія / За ред. Куцика П.О. та Пилипенка Л. М. Львів : Растр-7, 2019. С. 220-239.

2. Кафка С. М. Облік необоротних матеріальних активів: методологія та організація: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 504 с.

3. Кафка С. М. Інноваційні трансформації в системі управління університетами. Університетський менеджмент: засади ефективності : монографічна серія у 4 т. Т. 3 / Л. Т. Гораль, І. Л. Дибач, О. Ю. Жукова, С. М. Кафка та ін. Херсон : Гельветика, 2021. – 292 с. С. 143-168

Статті у журналах, що входять до науко метричних баз (Scopus, Web of Science)

1. Kafka S., Horal L., Haliuk L., Havrylenko M. An analysis of financial controlling as a tool of enterprise administrative accounting on firm performance International journal of scientific & technology research. Volume 9, Issue 04, April 2020. pp. 3770-3773. 

2.  Kafka S., Savko O., Melnychuk I., Hobyr I., Stepanyuk O., Danylevska-Zhugunisova O. Ways of Improving Priority Mechanisms of Modernization in Spatial Projection of Ukrainian Economy. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. Volume 12, 07-Special Issue. 2020. pp. 1691-1695.

3. Kafka S.,Bagatska K., Sapiński A., Tkachuk G.,Nikitin D., Zaitsev O. Mathematical Modelling Justification of Financial and Economic Parameters of Enterprises. International Journal of Engineering and Advanced Technology. Volume-9 Issue-1, October 2019. pp. 6273-6277. URL: https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A2149109119.pdf 

4. Kafka S.,Kostin O., Lutsenko I., Liulchak Z., Kuzmenko H., Moskaliuk H. Management and Control Model of Organizational Change in the Process of Monitoring of Financial Results. International Journal of Recent Technology and Engineering. Volume-8 Issue-3, September 2019. pp. 7261-7265

5. Kafka S., Oriekhova T., Poyda-Nosyk N., Malyuga N., Rassadnykova S., Volkova O. Financial Instruments to Create Value Added of the Entities Engaged in Foreign Economic Activity: Analytical Accounting Perspective. WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS. September 2022. Рр. 1551-1563. DOI: 10.37394/23207.2022.19.140

Статті у фахових виданнях

1. Кафка С. М. Формування внутрішньогосподарської звітності щодо подальших витрат на основні засоби підприємств нафтогазового комплексу Актуальні проблеми розвитку регіону: наук. журнал. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені  Василя Стефаника», 2019. Вип. 15. Т. 1. С. 58-68 2019. URL: http://journals.pu.if.ua/index.php/aprde/article/view/4131

2. Кафка С. М., Долішня Т.І. Трансакційні витрати: сутність, їх облік Бізнес Навігатор. Науково-виробничий журнал. Випуск 6.1-2 (56). 2019. С. 180-183

3. Кафка С. М., Гораль Л. Т., Степанюк О. С. Практичні аспекти реалізації облікової політики щодо подальших витрат на основні засоби Облік і фінанси.  № 3 (81). 2018. С. 19-29

4. Задорожний З. М. В. , Орлова В. К., Кафка С. М. Бухгалтерський та управлінський облік спільної діяльності підприємств з використання основних засобів Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2018. № 2. С. 84-93

5. Кафка С. М. Ключові питання облікового забезпечення управління основними засобами нафтогазових підприємств: аналіз особливостей, склад та оцінка. Економіка. Фінанси. Менеджмент. Актуальні питання науки і практики. 2019. Вип. 2 (42). С. 76-87.

Публікації в інших виданнях

1. Kafka Sofiia , Orlova Valentyna , Stepanyuk Olga Problems of Development of Accounting in the Conditions of Globalization of the World Economy TEST Engineering & Management VOL 83: MARCH/APRIL 2020 SUBMITTED: JUL 24, 2019 PUBLISHED: APR 9, 2020 http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/5197

2. Kafka S., Haliuk Larysa , Stepanyuk Olga, Andriy O. Muzychenko Prospects for the Development of Modern Information Systems and Automation Technologies in Accounting in Ukraine TEST Engineering & Management VOL 83: MARCH/APRIL 2020 SUBMITTED: JUL 24, 2019 PUBLISHED: APR 9, 2020 http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/5190

3. Kafka S. , Orlova V. , Riabkova O.  Decommissioning of fixed assets and land recovery: accounting and assessment Economics, Entrepreneuship, Management. Volume 6, Number 2, 2019.  Р. 200-204 

Тези конференцій

1. Kafka S., Horal L., Chuchuk Y., Galyuk L. Forecasting further costs of fixed assets in the gas transportation system for management purposes. Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019) : Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling (Polyanytsia, 25-24 October 2019).  

2. Kafka S., Hobyr I., Babenko V., Bui Y., Savko O., Shmeltser E. Use of simulation modeling for predicting optimization of repair works at oil and gas production enterprises. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2713, pp. 107-124. Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling and Management of Emergent Economy, M3E2-MLPEED 2020; Odessa; Ukraine; 13 July 2020 through 18 July 2020; Code 164290.  (Scopus)

3. Kafka S., Orlova V., Hryniuk I., Boichuk O. Current capital optimization by the mathematical modelling of interconnections between its components. Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019): Proceedings of the 2019 7th International Conference (Polyanytsia, 25-24 October 2019).

4. Орлова В. К., Кафка С. М., Хома С. В. Світовий досвід оподаткування в нафтогазовій галузі. Вплив обліку і фінансів на розвиток економічних процесів : матеріали Міжнародної наукової економічної конференції, м. Берегове, 17-18 трав. 2019 р. Берегове, 2019. С. 181–183.

5. Кафка С.М. Обліково-аналітичне забезпечення систем менеджменту підприємств транспортування природного газу  щодо основних засобів. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Обліково-аналітичне забезпечення систем менеджменту підприємств", м. Львів, 24-26 жовт. 2019 р. Львів, 2019. С. 88–89.6.

6. Кафка С. М. Нормативно-правова основа забезпечення нафтогазової галузі України щодо стимулювання економічної ефективності збільшення видобування власних нафти і газу (у фінансово-економічній частині). Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,  м. Вінниця, 14-15 лист. 2019 р. Вінниця, 2019. С. 42–45.

7. Орлова В. К., Кафка С. М., Степанюк О. С. Матричний баланс як метод дослідження джерел формування оборотних активів підприємства. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,  м.Рівне, 26-27 березня. 2020 р.,. Рівне, 2020.  С. 317-319.

 

 

Контакти

ауд. 1501, вул. Карпатська,15, м. Івано-Франківськ, 76018, e-mail: s.kafka@nung.edu.ua

 

11

Ідентифікатор ORCID

Scopus

Web of Science Researcher ID

Google Scholar