Горбійчук Михайло Іванович

Горбійчук М.І.
Alma mater

Львівський політехнічний інститут

Спеціальність

Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій, професор

Загальна інформація

Народився 15 липня 1944 р. в селі Сокирчин Тлумацького району Івано-Франківської області.

Здобув середню освіту в 1961 році.

У 1966 році закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут.

З 1966 по 1973 працював на посаді асистента.

1973 – 1976 навчався в аспірантурі.

Після закінчення аспірантури працював асистентом до 1982 року.

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1982 по 2000 рік доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології.

У 2000 році захистив докторську дисертацію.

У 2002 році присвоєно вчене звання професора.

З 2004 по 2019 обіймав посаду завідувача кафедри комп’ютерні системи і мережі.

З 2020 року завідувач кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Навчальна робота

1. Сучасна теорія керування та методи оптимізації технологічних об’єктів.

2. Теорія автоматичного керування.

3. Оптимальне та адаптивне керування в нафтогазовій промисловості

4. Математичні методи оптимізації.

Наукова діяльність

Оптимальне керування технологічними процесами на засадах штучного інтелекту, 2020.

Вибрані публікації

№ п/п

Назва

Характер роботи

Видавництво, журнал (номер, рік) чи номер патенту на винахід

Об-сяг, стор.

Співавтори

1

Определение момента подъема долота в условиях неопределенности.

стаття

Известия вузов. Горный журнал. - 1985.- № 8.- С. 102- 104

3

Семенцов Г. Н., Телышева Т. А.

2

Об одном алго-ритме оптимального управления процессом углибления скважин.

стаття

Известия вузов. Горный журнал. - 1985.- № 11.- С. 72-78.

7

Семенцов Г.Н.

3

Некоторые аспекты изучения геологического разреза скважин в процессе бурения

стаття

Известия вузов. Горный журнал. – 1986 - № 7 – С. 79-83.

5

Семенцов Г. Н., Телышева Т. А.

4

Многостадийная оптимизация процесса углубления скважин.

стаття

Известия вузов. Горный журнал. – 1987 - № 7 – C. 105-109.

5

Семенцов Г. Н.

5

Идентификация параметров математической модели в процессе бурения скважин.

стаття

Известия вузов. Нефть и газ. – 1989 - № 9 – с. 79-83.

4

Семенцов Г. Н., Телышева Т. А.

6

Адаптивное управление процессом бурения скважин на нефть и газ.

тези

13-th International committed on Automation in Mining Conference and 13-th International Conference on Process Control and Simulation ICAMC 98/ASRTP 98. – High Tatras, Slovak Republic, 1998. – P. 167 – 170.

4

-

7

Методика і алгоритми визначення меж пластів гірських порід у процесі проводки глибоких свердловин.

стаття

Методи та прилади контролю якості. - 1999.- № 3.- С.28-30.

3

-

8

Адаптація оптимального режиму до зміни умов буріння

стаття

Науковий віс-ник Національ-ного технічного університету нафти і газу. – 2001. - № 1. – С. 40 – 49.

10

-

9

Оптимальне адаптивне керування проце-сом буріння свердловин

стаття

Нафтова і газова проми-словість. – 2002. - № 2. – С. 18 – 20.

3

Семенцов Г. Н.

10

Нечітка модель статики відцентрового нагнітача природного газу

стаття

Науковий віс-ник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2002. - № 2 (3). – С. 89 – 93.

5

Когутяк М. І.

11

Оптимізація технологічного режиму компримування природного газу

стаття

Нафтова і газова промисловість. – 2003. - № 6. – С. 40 – 42.

 

Когутяк М. І., Ковалів Є. О.

12

Оптимізація процесу буріння глибоких свердловин.

Моно-графія

Івано-Франківськ: Факел, 2003.

493

Семенцов Г. Н.

13

Метод оцінки екологічної ситуації Галицького району на базі теорії нейромереж

стаття

Науковий віс-ник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2008. - № 1 (17). – С. 159 – 163.

5

Пендерецький О. В., Шуфнаровач М. А.

14

Оптимальне керування робо-тою нагнітачів природного газу із врахуванням технічного стану ГПА

стаття

Восточно-евронейский журнал пере-довых технологий. – 2008. – № 4/3 (34). – С. 22 – 24.

3

Заячук Я. І.

15

Оптимізація процесу поглиблення свердловин на засадах генетичних алгоритмів

стаття

Восточно-евронейский журнал передовых технологий. – 2008. – № 5/3 (35). – С. 44 – 47

4

Гуменюк Т. В.

16

Method and Parallelization Algorithms of Synthesis of Empirical Models Taking Into Account the Measurement Errors

стаття

The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics CADSM 2015, Lviv 2015. – Р. 319-328.

(Scopus)

10

A.M. Lazoriv,   V.V. Bandura, N.C. Pasyeka, I.Yu.Yurchak

17

Analysis of Parallel Algorithm of Empirical Models Synthesis on Principles of Genetic Algorithms

стаття

Journal of Automation and Information Sciences. – vol. 48, is. 2. – P. 54 -73. (2016)

(Scopus)

20

Mikhail I. Gorbiychuk, Vera M. Medvedchuk,  Alla N. Lazoriv

18

Synthesis Method of Empirical Models Optimal by Complexity under Uncertainty Conditions

стаття

Journal of Automation and Information Sciences. – vol. 48, is. 9. – P. 64 -74.

(Scopus)

11

Mikhail I. Gorbiychuk, Taras V. Humenyuk

19

Neural network identification technology for manufacturing operations of drilling rig

стаття

Науковий вісник національного гірничого університету. – 2017. – № 3 (159). – С. 107 – 113.

(Scopus)

7

M. I. Horbiichuk, T. V. Humeniuk

20

Solution of the optimization problem of the control over operation of gas pumping units under fuzzy conditions

стаття

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Information technology. Industry  control system. – 2017.  – Vol. 5, No 2(89). – p. 65 – 71.

(Scopus)

7

M. Gorbiychuk,   B. Pashkovskiy, O. Moyseenko,  N. Sabat.

21

Development of the imitation model of the two-stage separation process of oil. Industry control systems.

стаття

Earsten-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. - № ½  (92). – Р. 20 – 27.

(Scopus)

8

M. I. Gorbiychuk, D. D. Povarchuk, T. V. Humeniuk,  N. T. Lazoriv

22

Методы исскуственного интеллекта в экологии:

Моно-графия.

Latvia, EU: LAMBERT Academic Publishing. 2018.

192

Горбийчук М. И., Шуфнарович М. А.

23

Спосіб визначення концентрацій важких металів у ґрунті.

 

Пат. 92534. Україна, МПК (2009), G01N 33/24, G01N 5/00 / Горбійчук М. І.; заявник і патентовласник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. - № а200900727; заявл. 02.02.2009; опуб. 10.11.2010. Бюл. № 21

 

Пендерецький О. В., Шуфранович М. А.

24

Спосіб прогнозування техногенного забруднення повітря, ґрунтів, водних горизонтів

 

Пат. 92534. Україна, МПК (2009), G01N 33/00 / Горбійчук М. І.; заявник і патентовласник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. - № а200905147; заявл. 25.05.2009; опуб. 27.12.2010, Бюл. № 24

 

Пендерецький О. В.

 

25

Construction of Polyharmonic Models with Nonmultiple Frequencies on Principles of Genetic Algorithms for Describing Vibrational Processes

стаття

Journal of Automation and Information Sciences. – vol. 50, is. 11. – P. 44 -57.

(Scopus)

8

Mikhail I. Gorbiychuk, Natalya V. Sabat, Mariana A. Shufnarovich 

26

Evaluation of dynamic roperties of gas pumping units according to the results of  experimental Researches

стаття

Earsten-European Journal of Enterprise Technologies. 2/2(98). 2019. Рр. 73 – 81.

(Scopus)

9

M. Gorbiychuk, O. Zamikhovska, L. Zamikhovskiy, S. Zikratyi, L. Shtaier

27

Modeling the parallelism of empirical models of optimal complexity using a petri net

стаття

Earsten-European Journal of Enterprise Technologies. 3/4(99). 2019. Рр. 56 – 68.

(Scopus)

13

M. Gorbiychuk, O. Bila, T.  Humeniuk,

28

Development of a method for optimizing operation of centrifugal gas superchargers under conditions of uncertainty

стаття

Earsten-European Journal of Enterprise Technologies. 5/4(101). 2019. Рр. 6 – 17.

(Scopus)

12

Gorbiychuk M. І., Bila O. T., Humeniuk T. V., Zaiachuk Y. I.

29

Method for evaluating Technical Condition of Aggregates Based on Artificial Intelligence

стаття

Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. № 2. P. 141 – 147.

(Scopus)

7

M. l. Horbiichuk, O. T. Bila, Y. I. Zaiachuk, T. V. Humeniuk

30

Depth-Optimal Distribution of Drilling Meterage Under Uncertainty

стаття

Cybernetics and Systems Analysis. Volume 56, Issue 2, March 2020. P. 269 – 277.

(Scopus)

9

M. I. Gorbiychuk, O. T. Lazoriv & Y. I. Zaiachuk

31

Determining the effect of fuzziness in the parameters of a linear dynamic system on its stability

стаття

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Mathematic and cybernetics – applied aspects 2/4 (110) 2021/ P. 15 – 21.

(Scopus)

7

Lazoriv Naliia, Feshanych Lidiia

32

Determining configuration parameters for proportion-ally integrated differentiating controllers by arranging the poles of the transfer function on the complex plane

стаття

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (2 (113)), (2021). 80-93.

(Scopus)

7

Lazoriv N., Chyhur L., Chyhur I.

33

Improving empirical models of complex technological objects under conditions of uncertainty

стаття

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. №2 (122), 2023. Р. 53-63

(Scopus)

10

D.Kropyvnytskyi, V.Kropyvnytska

34

Experimental research on muffle furnace dynamic properties

стаття

NAUKOVYI VISNYK Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. №3 (195). 2023. С. 144-150.

(Scopus)

6

N.T.Lazoriv, M. I.Kohutyk, I.Z.Manuliak

35

Математична модель підігрівника з проміжним теплоносієм. Методи та прилади контролю якості

стаття

Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. №2(47). С. 83-96.

 

10

Когутяк М. І., Гарасимів В. М.

36

Оптимальне керування роботою газоперекачувальних агрегатів з використанням методів штучного інтелекту

тези

Інформаційні технології а освіті техніці та промисловості. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. Івано-Франківськ, 08.10.2020. С. 78 – 80.

 

2

N.T.Lazoriv, M. I.Kohutyk, I.Z.Manuliak

37

Синтез емпіричних моделей оптимальної складності

тези

Інформаційні технології а освіті техніці та промисловості. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. Івано-Франківськ, 08.10.2020. С. 83 – 84.

 

2

Лазорів Н. Т.

38

Нейромережева технологія визначення станів бурової установки

тези

Інформаційні технології а освіті техніці та промисловості. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. Івано-Франківськ, 08.10.2020. С. 238 – 239.

 

2

Чемеринський В. Я.

39

Метод визначення параметрів налаштування промислових ПІД-регуляторів

тези

Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості. Збірник тез доповідей. Івано-Франківськ, 2021. С. 162 – 164.

 

2

Лазорів Н. Т., Лазорів А. М.

40

Дослідження стійкості динамічної системи при врахуванні нечіткості параметрів передавальної функції

тези

I Міжнародна науково-практична конференція «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences»: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 7 травня 2021, Вінниця, Україна. С. 229 – 231.

 

2

Лазорів Н.Т., Фешанич Л.І.

Контакти

Тел.:+38068 992 2825

E-mail: gorb@nung.edu.ua

mykhailo.horbiichuk@nung.edu.ua