Фем'як Ярослав Михайлович

Додаткова інформація
.
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Буріння нафтових і газових свердловин

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

завідувач кафедри буріння свердловин

Наукові інтереси

Покращення процесу руйнування гірських порід за рахунок застосування обґрунтованої кавітаційно-пульсаційної технології буріння

 

Загальна інформація

 

      Народився 20 березня 1973 року в селі Созань, Старосамбірського району, Львівської області.

      У 1992 р. закінчив з відзнакою Дрогобицький нафтовий технікум. Працював помічником бурильника експлуатаційного і розвідувального буріння в Українській НГРЕ об’єднання «ЗАХУКРГЕОЛОГІЯ» в Західному Сибіру (Росія).

     У 1996 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, після чого продовжував працювати на посаді інженера, а згодом молодшого наукового співробітника в Науково-дослідному інституті нафтогазових технологій. З 1998 по 2001 р. навчався в очній аспірантурі. З 2001 по 2007 р. працював на посаді асистента кафедри морських нафтогазових споруд.

    У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.15.10 – Буріння свердловин, а в 2009 р. призначений заступником декана газонафтопромислового факультету, згодом директора інституту нафтогазової інженерії. В 2010 році отримав вчене звання доцента.

    Працює завідувачем кафедри буріння свердловин з 2017 р. до теперішнього часу.

    В 2019 році захистив докторську дисертацію на тему «Теорія та практика використання кавітаційних процесів при бурінні свердловин»

   Ярослав Михайлович проводить всі види навчальних занять з базових дисциплін кафедри, веде активну педагогічну та наукову роботу в підготовці фахівців для нафтогазової галузі.

   Опублікував понад 110 наукових і навчально-методичних праць, є автором 10 патентів на винаходи та двох монографій.

 

 

Навчальна робота

 

Технологія буріння нафтових і газових свердловин

Новітні технології буріння свердловин

Освоєння свердловин

Основи морських нафтогазових технологій

 

Наукова діяльність

 

Профіль в Scopus

Профіль у Google Scholar

 

 

Вибрані публікації

 

Femiak V. Y., Kovbasiuk I. M., Martsynkiv O. B., Femiak Y. M.,  Vytvytskyy I. I. (2019). Evaluation of the influence of geological-technical factors on the durability of casing columns in oil and gas wells. Paper presented at the Monitoring 2019 Conference - Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Retrieved from www.scopus.com

Fedoriv V. Petrophysic model for determin clayness of rocks by the results of complex geophysical researches / V. Fedoriv, S. Bagriy, I. Piatkovska, Y. Femiak, А. Trubenko // Geoinformatics 2019. – 13-16 May 2019. – Ukraine. – Kyiv. – 5 p. www.scopus.com

Судаков А. К., Чудик І. І., Фем’як Я. М. Судакова Д. А., Федик О. М. Буріння свердловин на воду: Монографія. – Дрогобич: «Посвіт», 2020. – 332 с. - ISBN 978-617-7835-87-4.

Оринчак М. І. Адгезійні властивості тампонажних розчинів / М. І.  Оринчак, Я. М. Фем’як, Я. М. Кочкодан, Б. В. Харламов // Нафтогазова галузь України. – 2019. - №5. С. 25 – 28.

Якимечко Я. Я. Дослідження закрученого потоку робочої рідини під час проходження її через гідродинамічний кавітатор / Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем’як // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2020. - №1(74). С. 53 – 71.           

 

Фем’як Я. М., Кичма М. В. Проектування технологій освоєння свердловин на морі: методичні вказівки для виконання курсового проекту. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 28 с.

Фем’як Я. М., Мартинець О. Р. Морське буріння: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 113 с.

Якимечко Я. Я. Морські нафтогазові технології: конспект лекцій / Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем’як, С. О. Овецький // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 198 с.

Oveckiy, S. O. OffshorePetroleum Technologies: theconceptoflectures (Module 1) / S. O. Oveckiy, Ya. Ya. Yakymechko, Ya. M. Femyak. – Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2019. – 141 p. 

Богославець В. В. Магістерська робота: Методичні вказівки / В. В. Богославець, Я. С. Білецький, І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків, Я. М. Фем’як, А. Р. Юрич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 60 с.

 

 

Petrophysical determination model of the collector points by the gamma-gamma-density results and gama-spetkrometric methods / Y. M. Femiak, V. V. Fedoriv, *R. O. Marynchak  // International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11– 14  May 2020, Kyiv, Ukraine. www.scopus.com

Фем’як Я. М. Розвиток наукових основ для ефективного спорудження  нафтогазових свердловин в Україні / Матеріали доповіді Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика – 2019», м. Івано-Франківськ, 27 – 31 травня 2019 р., С. 48 – 53.

Фем’як Я. М. Прогнозування кавітаційних режимів течії бурового розчину на основі нелінійних коливань кавітаційного пухирця / Organization of scientific research in modern conditions ‘2020: conference proceedings. – Seattle: (May 14-15): KindleDP, 2020 – 649 p. - P. 3 – 7.

Фем’як Я. М. Дослідження впливу параметрів кавітаційно-пульсаційних навантажень на їх спектральні характеристики / Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 3 червня 2020 р.). Київ, 2020. 393 с. – С. 354 – 358.

Фем’як Я. М. Кавітаційні процеси в бурінні свердловин / Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 - 29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – 611 с. – С. 473 – 474. 

 

 

Контакти

 

0342 72-71-37

 

yaroslav.femiak@nung.edu.ua