Борин Василь Степанович

Борин В.С.
Alma mater

Івано-Франківський технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Автоматизація технологічних процесів і виробництв

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент

Загальна інформація

Народився 02 вересня 1967 року в с. Верхня Калуського району, Івано-Франкіської області. Навчався у Верхнянській середній школі. 1984 -1985 роки з відзнакою закінчив Івано-Франківське професійно-технічне училище № 13 за спеціальністю «Наладчик технологічного обладнання». До призову в армію працював на ВО «Родон». 1985-1987 роки – військова служба.

Закінчив Івано_Франкіський технічний університет нафти і газу у 1994 році за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і виробництв».  З цього ж року почав працювати інженером на кафедрі автоматизації технологічних процесів, а з 1995 року на посаді асистента.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію в Національному університеті «Львівська політехніка» на тему «Автоматизація технологічного процесу абсорбційної осушки газу на на базі нечіткої логіки» за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів (науковий керівник – д.т.н., професор Семенцов Георгій Никифорович). У 2008 році отримав вчене звання доцента.

З 2019 року є гарантом освітньо-професійної програми бакалаврів за спеціальністю 174 – Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка.

Навчальна робота

1. Автоматизація технологічних процесів та виробництв.

2. Основи синтезу систем управління об`єктами галузі.

3. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані системи в нафтогазовій промисловості.

4. Технологічні вимірювання в нафтогазовій промисловості.

5. Теорія оптимізації керування технологічними процесами.

Наукова діяльність

Основний напрям досліджень повязаний з розробкою систем керування газотранспортної системи України.

Вибрані публікації

На даний час є автором більше 100 наукових та навчально-методичних праць.

1. Борин В.С., Сагай І.М. Інтелектуальна система автоматичного керування технологічним процесом підготовки природнього газу на засадах нейронних мереж. Нафтогазова енергетика, 1(29), 2018, С.11-17.

2. Борин В.С., Кучак М.М. Розробка функціональної схеми системи приводу з роздільним живленням двигунів спуско-підйомної установки колони бурильних труб. Nauka i Studia. Тechniczne nauki. – Przemyśl, 2019. - № 7 (196). -С.77-82.

3. Lahoida А., Boryn V., Sementsov G., Sheketa V. Development of an automated system of control over a drilling mud pressure at the inlet to a well. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2020. - №4/2(106). - С. 82-94.

4. Горбійчук М.І., Когутяк М.І., Борин В.С. Порівняльний аналіз методів фільтрації при експериментальному дослідженні динамічних властивостей об’єктів. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020.  №2(45). С. 66-81.

5. Шавранський М. В., Борин В. С., Чигур І. І., Зварич Г. Г., Кучмистенко О. В., Малько О. Г. Модель  пневмометричного густиноміра  для  вимірювання  густини  бурових розчинів нафтогазових свердловин / Методи та прилади контролю якості. Науково-технічний журнал. № 1(46) 2021. – ІФНТУНГ. С.15-24.

6. Когутяк М. І., Борин В.С., Кучак М.М. Автоматизація технологічного процесу буріння свердловин на основі методу структурних схем. Методи та прилади контролю якості. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. №1(46). С. 93-102.

7. Борин В. С., Головач І. Р., Ікалюк А. А.. Розробка автоматизованої системи управління технологічним процесом виробництва етилену. Методи та прилади контролю якості. – Івано-Фрнаківськ, 2022. - №2 (49). – С. 58-65.

8. Борин В.С., Фешанич Л.І., Мельничук В.В.. Удосконалення моделі процесу гідратації етилену з урахуванням його нестаціонарності. Методи та прилади контролю якості. – Івано-Фрнаківськ, 2023. - №1 (50). – С. 62-73.

9. Борин В.С., Димкар А.І. Експериментально-аналітичне обґрунтування автоматизації керування температурновологісними режимами холодильного зберігання плодоовочевої продукції. «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, ТЕХНІЦІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ». Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих учених і студентів, 13 жовтня 2022 року.- ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ. – С. 41-42.

10. Борин В.С., Лещій Р.М. Автоматизація технологічного процесу низькотемпературної сепарації газу. «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, ТЕХНІЦІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ». Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих учених і студентів, 13 жовтня 2022 року.- ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ. – С. 39-40.

11. Борин В.С., Лазарів М.М. Автоматизоване управління газоперекачувальним агрегатом на базі мікропроцесорної системи обробки технологічної інформації.  «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, ТЕХНІЦІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ». Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих учених і студентів, 13 жовтня 2022 року.- ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ. – С. 45-46.

12. Борин В.С., Ікалюк А.А. Оптимізація процесу піролізу етилену. «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, ТЕХНІЦІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ». Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих учених і студентів, 13 жовтня 2022 року.- ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ. – С. 64-65.

13. Борин В.С., Ікалюк А.А. Автоматизоване управління етиленовим піролізним реактором. «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, ТЕХНІЦІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ». Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих учених і студентів, 13 жовтня 2022 року.- ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ. – С. 73-74.

14. Борин В.С., Саведчук Р.В. Синтез модального регулятора багатовимірної системи управління. «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, ТЕХНІЦІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ». Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих учених і студентів, 13 жовтня 2022 року.- ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ. – С. 77-78.

15. Борин В.С., Цимбаліста О.Б. Синтез регулятора стану для дискретної  у часі системи модального управління. «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, ТЕХНІЦІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ». Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих учених і студентів, 13 жовтня 2022 року.- ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ. – С. 82-83.

16. Борин В.С., Андрусяк О.Р. Використання інформаційних технологій для імітаційного моделювання контуру регулювання параметру. «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, ТЕХНІЦІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ». Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих учених і студентів, 13 жовтня 2022 року.- ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ. – С.203-204.

17. Boryn Vasyl, Holovach Ihor, Ikaliuk Andrii. Автоматизація технологічного процесу
піролізу етилену. The 7th International scientific and practical conference “Innovative areas of solving problems of science and practice” (November 08 – 11, 2022) Oslo, Norway. International Science Group. 2022. –С. 595-601 p.

18. Boryn V.S., Feshanych L. I., Melnychuk V. V. Управління процесом прямої гідратації етилену. Innovations and prospects in modern science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 21-27.

19. Борин В.С., Фешанич Л. І., Мельничук В. В. Аналіз методів для отримання прямої гідратації етилену. European scientific congress. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2023. Pp. 21-27.

20. Борин В.С., Фешанич Л. І., Мельничук В. В. Математична модель процесу гідратації етилену з урахуванням його не стаціонарності. ІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ – 2023. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 19 квітня 2023 року.-С. 61-62

21. Борин В.С., Фешанич Л. І., Мельничук В. В. Аналіз технологічного процесу прямої гідратації етилену як об'єкта автоматизації. Science and innovation of modern world. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2023. Pp. 21-27.

22. Борин В.С., Фешанич Л. І., Фешанич О.О. Удосконалення системи контролю та регулювання підігріву природного газу на основі ANFIS – системи. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023, 17-20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 1058 с.

23. Фешанич, Л. І. Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем автоматизації [Текст]: лаб. практикум. Ч.1 / Л. І. Фешанич, В. С. Борин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 57 с.

24. Борин, В. С. Автоматизація технологічних процесів та виробництв [Текст]: лабораторний практикум / В. С. Борин, Л. І. Фешанич, Г. Г. Зварич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 38 с.

25. Борин, В. С. Основи синтезу систем управління об'єктами галузі [Текст]: лабораторний практикум / В. С. Борин, Л. І. Фешанич, Г. Г. Зварич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 39 с.

26. Борин, В. С. Теорія оптимізації керування технологічними процесами [Текст]: лабораторний практикум / В. С. Борин, Л. І. Фешанич, Г. Г. Зварич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 56 c.

27. Борин, В. С. Теорія оптимізації керування технологічними процесами [Текст]: Метод. вказівки для самост. роботи / В. С. Борин, Л. І. Фешанич, Г. Г. Зварич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 25 с.

28. Автоматизація хіміко-технологічних процесів [Текст]: Метод. вказівки для самост.роботи / В. С. Борин, Л. І. Фешанич, Г. Г. Зварич, О. В. Кучмистенко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 32 с.

29. Борин, В. С. Технологічні вимірювання в нафтогазовій промисловості [Текст]: лаб. пррактикум / В. С. Борин, Л. І. Фещанич, Г. Г. Зварич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 31 с.

Контакти

Тел.: +380674156061

E-mail: borynvs@ukr.net

vasyl.boryn@nung.edu.ua