Архипова Людмила Миколаївна

Архипова Л.М.
Alma mater

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

 

Спеціальність

Географ, гідролог, гідрохімік

 

Науковий ступінь

Доктор технічних наук за спеціальністю 21.06.01-екологічна безпека.

 

 

Вчене звання

Професор (по кафедрі туризму, 2015 р.)

Підвищення кваліфікації:

1. Cвідоцтво про підвищення кваліфікації "Вивчення стурктури електронних курсів та основних видів ресурсів і діяльностей університетської навчальної платформи MOODLE"  (1 кредит) 10 березня 2023 р

2. Certificate of Attendance Erasmus teaching mobility at the Technical University of Cluj Napoka - North University Centre of Baia Mare ROMANIA, 06/11/2018-10/11/2018

3. Свідоцтво PROMETEUS "Експерт з акредитації освітніх програм: - онлайн-тренінг"Національного Агенства забезпечення якості освіти 2019 р.

4. Сертифікат про підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «Тренінг для керівників експертних груп обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС)» № 0124/2021(167) від 6 травня 2021 р.

5. Сертифікат про підвищення кваліфікації №ЦПМ -21-000087 «Підвищення педагогічних, психологічних, цифрових компетентностей викладача» обсягом 3 кр./90 год. від 1 липня 2021 р.

6. Certificate from the BETA Technological Center, in University of Vic-Central University of Catalonia (UVic-UCC) confirm that Liudmyla Arkhypova, , completed the internship from 1 April 2022 to 31 of July 2022 in the field, laboratory, experimental and theoretical components of research related to the assessment of the impact on the environment of various types of human activity, including tourism .

7. Сертифікат учасника Форум академічної доброчесності від 04.10.2022

8. Erasmus Certificate of Attendance – ERASMUS staff training mobility at the Technical University of Cluj Napoka - North University Centre of Baia Mare ROMANIA,  23/01/2023-27/01/2023

п.9 Certificate of participation Liudmyla Arkhypova  in the Inernational Staff Training week “Sustainable collaboration in Rapidly Changing Society”, 12-16 June 2023, Silesian University of Technology, Poland

 

Мовні компетентності  (Сертифікат з анлійської мови №044178)

 

Місце роботи, посада

Завідувачка кафедри туризму

Наукові інтереси

Розроблення методології забезпечення сталого розвитку туризму; стратегічна екологічна оцінка програм розвитку туризму, детальних планів територій песпективного розташування готельно-туристичних комплексів; оцінка впливів на довкілля рекреаційно-туристичних та курортних комплексів; розроблення заходів (технічних, практичних, економічних, природоохоронних та ін.) для розв’язання екологічних проблем туристичних комплексів.

Загалом опублікувала близько 430 праць, з них 80 навчально-методичного характеру, в тому числі 4 підручника, 9 навчальних посібників. Є автором 6 патентів України на корисну модель та 1 патенту на винахід, автором та співавтором 13 монографій, 46 статей у фахових виданнях, 35 статей в наукометричних виданнях, в тому числі 19 в базах Scopus, Web of science, більше 30 публікацій у закордонних виданнях.

 

Державні нагороди

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України – 2002 р

Почесна Відзнака у вигляді ордену «За розбудову освіти, за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у становлення сучасної освіти – 2007 р.

Диплом, Нагрудний знак і премія голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Відомий науковець року» - 2014 р.

Грамота Верховної Ради України – 2017 р.

 

Загальна інформація

 

Працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 1995 року. За цей час працювала на посадах інженера, наукового співробітника, аспіранта, асистента, доцента, завідувача кафедри. Більше 25 років професійного досвіду. Виступала в якості експерта в проектах оцінка впливу на навколишнє середовище гірськолижних туристично-рекреаційних комплексів " Буковель", "Бистриця", "Чорногора"; «Свидовець», проектах оцінки впливу на навколишнє середовище нафтових і газових родовищ у Карпатському регіоні, виконавця «Наукових еколого-експертних оцінок проектів будівніцтва малих ГЕС в Карпатський регіоні» та ін..

Навчальна робота

 

Географія туризму,

Міжнародний туризм,

Проектування і дизайн туристичних комплексів,

Керівництво аспірантами

Переддипломна практика 242 Туризм бакалаврський рівень

Виробнича практика на підприємствах тур бізнесу 242Туризм магістерський рівень

Управління науковими проєктами та програмами наукових екологічних досліджень

Гідрометеорологія

Обробка метеорологічних спостережень для потреб енергетики

 

Наукова діяльність

Тема докторської дисертації: «Науково-методологічні основи природно-техногенної безпеки поверхневих гідроекосистем Карпатського регіону»

 

https://orcid.org/0000-0002-8725-6943

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191408374

https://www.webofscience.com/wos/author/record/E-5920-2016

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=0n_pZ3QAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Arkhypova

 

Професійний досвід

1. Керівник проекту "Валоризація культурно-історичної спадщини через розвиток і промоцію Карпатського культурного шляху" HUSKROUA/1901/3/1/0005, 2021-2023

2. Керівник госпдоговірної теми 175/21 "Оцінка рекреаційного навантаження на територію готельно-туристичного комплексу "Буковель".

3. Експерт проекту 2SOFT/2.1/91 «Розвиток транскордонного співробітництва щодо популяризації об’єктів історичної та культурної спадщини на транскордонній території Румунії й України» 2020 р.

4. Експерт проекту HUSKROUA/1702/6.1/0022 «Регіональний центр навчання та моніторингу впливу електроустановок на навколишнє середовище» 2020 р.

5. Відповідальний виконавець наукової теми Д-5-15-Ф (фінансування МОНУ 2015-2017) «Методологія екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону».

6. Керівник теми 61/2018 "Підготовка звіту з "Оцінки впливу на довкілля будівництва малої ГЕС №2 дериваційного типу на річці Шопурка за межами населеного рункту селища Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області та його технічний супровід"

7. Керівник теми 4/2020 "Підготовка звіту з "Оцінки впливу на довкілля будівництва мікро ГЕС на річці Білий Потік в межах с. Ділове Рахівського району Закарпатської області та його технічний супровід"

8.Відповідальний секретар редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку фахових видань України категорії Б «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»: науково-технічний журнал/засн.ІФНТУНГ

9. ВІдповідальний виконавець госпдоговірної теми 176/21 "Оцінка впливу на навколишнє середовище будівництва свинокомплексу в Галицькому районі Івано-Франіквської області"

 

Громадська діяльність

1. Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.05 (2015-2017); Д 20.052.05 (2016-2021), учений секретар цієї ради з 07.2019, учений секретар докторської ради з 2022 р

2.Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (з 2019 р.)

3 Експерт Національного Фонду досліджень України (з 2020 р)

4. Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з туризму, 2017 р., 2018 р.

5. Член жюрі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі "Нафтова та газова промисловість" 2017/2018 р. та 2018/2019 у номінації "Геологія, геофізика,екологія та геотуризм",

6. Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Рекреалогія», 2019 р.

7. Член жюрі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі "Раціональне природокористування та екологічна безпека" у 2021/2022 н.р.

8. Член Громадської Ради при управлінні туризму Івано-Франківської облдержадміністрації (2015- 2022 рр)

9. Член наукової Ради Карпатського національного природного парку 2016-2023 рр.

10. Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2021-2022 н.р. 26.02.2022 р. Відділення наук про Землю, наказ № 84 від 22.02.2022 р.

11. Член Івано-Франківського відділення Українського Географічного Товариства ( з 2022 р. - по т.ч)

 

Наукове керівництво здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеня

1. Корчемлюк М.В. Підвищення рівня екологічної безпеки Прутської екосистеми. 2016 р.

2. Качала С.В. Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі верхнього Дністра). 2018 р.

3. Гринюк В.І.. Закономірності самоочищення природних водотоків у межах впливу нафтогазовидобувних підприємств (на прикладі НГВУ "Долинанафтогаз"). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківськ, 2021. Спеціалізована вчена рада Д 20.052.05.    

 

Наукове керівництво здобувачами, які одержали перемоги на Всеукраїнських конкурсах

1. Гузій Анна, гр.ТУ-17-1 – ІІ місце ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Рекреалогія», 2019 р.

2. Гузій Тетяна, гр.ТУ-17-1 – І місце Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності «Готельно-ресторанна справа», 2021 р https://www.onaft.edu.ua/download/konfi/2021/Statistical-reference-of-the-competition-with-GDS-2021.pdf

 

Вибрані публікації

Статті в Scopus, Web of science

1. Arkhypova, L.M., Korobeynikova, Y.S., Kachala, S.V., Vinnychenko, I., Pobigun, O.V., Hryniuk, V.I., 2022. Geography of visitors to the historical and cultural heritage of the Carpathian region and prospects for the growth of tourist flows. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol 31, № 2. 199-210. https://doi.org/10.15421/112219 (Web of Science).

2.Lyudmyla Arkhypova, Igor Vinnychenko, Iryna Kinash, Lidiіa Horoshkova, Ievhen Khlobystov. Theoretical Substantiation of Modeling of Recreational Systems Ecological Engineering & Environmental Technology 2022, 23(5), 99–108 https://doi.org/10.12912/27197050/151758

https://doi.org/10.12912/27197050/151758 Scopus

3. Matiyiv K., Klymchuk I., Arkhypova L., Korchem­lyuk M. 2022. Surface water quality of the prut river basin in a tourist destination. Ecological Engineer­ing & Environmental Technology, 23(4), 107–114. DOI: 10.12912/27197050/150311

4.Klymchuk I., Matiyiv K., Arkhypova L. and Korchemlyuk M. 2022. Mountain tourist destination – the quality of groundwater sources. Ecological Engineering & Environmental Technology, 23(3), 208–214. DOI: 10.12912/27197050/147764

5. Victoria I. Hryniuk, Lyudmyla M. Arkhypova, Marta V. Korchemlyuk Investigation of buffer capacity of the recreational environmental through the self-purification of natural-technogenic hydroecosystems in the Carpathian region. Journal of Geology, Geography and Geoecology Vol 30 No 3 (2021 441-448 Web of Science. DOI https://doi.org/10.15421/112140

6.  Prykhodko M, Arkhypova L, Horal L, Kozhushko S 2020 Concept of ecosystem services and its implementation in Ukraine Journal of Geology, Geography and Geoecology 36 (2) pp 68-80

7. Mandryk O, Moskalchuk N, Arkhypova L, Prykhodko M and Pobigun O 2020 Prospects of environmentally safe use of renewable energy sources in the sustainable tourism development of the Carpathian region of Ukraine, E3S Web Conf. 166 04005

8. Korchemlyuk M, Arkhypova L, Kravchynskyi R and Mykhailyuk J 2019 Anthropogenic influence from point and diffuse sources of pollution in the Upper Prut River basin, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 1(169), pp 125-131.

9 . I Р Kinash , L M Arkhypova , A S Polyanska , O G Dzoba, U Y Andrusiv and Iu I Iuras. Economic evaluation of tourism infrastructure development in Ukraine/ IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering Volume 477 (2019) 012020 International Conference on Applied Sciences 9–11 May 2018, Banja Luke, Bosnia and Herzegovina. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/477/1/012020

10. Hryniuk V I, Arkhypova L M 2018 Regularity of effects of climatic changes on quality indicators of surface water of the Dniester basin, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3(165), pp 125‒133, DOI: 10.29202 /nvngu /2018-3 /17.

11. Hryniuk, V., Arkhypova, L., Kachala, S., Korobeynikova, Y., Pobigun, O., & Pokolodna, M. (2023). Assessment of the attractiveness of material objects of the historical and cultural heritage of the Carpathian region. Journal of Geology, Geography and Geoecology32(2), 266-275. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112325

 

 

Статті у фахових виданнях, патенти

1. Мадибур В., Архипова Л. Аналіз проблем і перспектив розвитку міжнародного туризму в Івано-Франківську. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій та газовій промисловості. № 1(27) - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. - С. 90-100 (фахове видання, SIS, Rootindexing)  DOI: 10.31471/2409-0948-2023-1(27)-90-100

2.  Дячук І.І., Архипова Л.М. Аналіз сфери гостинності Івано-Франківської області з точки зору іноземного споживача туристичних послуг. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій та газовій промисловості. №1(25) - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. - С. 124-137 (фахове видання, SIS, Rootindexing)  DOI: 10.31471/2409-0948-2022-1(25)-124-137

3 Х.М.Матіїв, М.В.Корчемлюк, Л.М.Архипова Сезонні коливання фізико-хімічного складу поверхневих вод у межах Яремчанської туристичної дестинаціїЕкологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-технічний журнал/засн.ІФНТУНГ. №1(25)- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. - С. 59-66 (фахове видання, ERIHPLUS, SIS, Rootindexing)

DOI: 10.31471/2415-3184-2022-1(25)-59-66

4. Т.В.Гузій, Л.М.Архипова, С.В.Качала. Екологічні аспекти проектування і дизайну туристичних комплексів з використанням інформаційних технологій. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-технічний журнал/засн.ІФНТУНГ. №2(24)- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. - С. 112-122 (фахове видання, ERIHPLUS, SIS, Rootindexing) DOI:10.31471/2415-3184-2021-2(24)-112-122

5. І.Я. Климчук, М.В. Корчемлюк, Л.М. Архипова. Сезонні коливання фізико-хімічного складу води з джерел та колодязів в межах Яремчанської туристичної дестинації . Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-технічний журнал/засн.ІФНТУНГ. №2(24)- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. - С. 27-34 (фахове видання, ERIHPLUS, SIS, Rootindexing) DOI:10.31471/2415-3184-2021-2(24)-27-34

6. Л.М.Архипова, Я.О.Адаменко. Екоресурсне забезпечення проектування туристичного комплексу у Рахівському районі Закарпатської області. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-технічний журнал/засн.ІФНТУНГ. №2(22)- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020.  С. 72-82

7. Архипова Л.М., Приходько М.М. Екосистемні послуги- аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду концепції. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-технічний журнал/засн.ІФНТУНГ. №2(20)- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - С. 24-32 DOI: 10.31471/2415-3184-2019-2(20)-24-324.

8. М.М.Лагойда, О.Є.Яремко, Л.М.Архипова Тенденції часового розподілу кліматичних показників на території Івано-Франківської області. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-технічний журнал/засн.ІФНТУНГ. №1(19)- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - С. 34-42 (фахове видання, SIS, ERIHPLUS) DOI: 10.31471/2415-3184-2019-1(19)-34-42

9. І.Є. Смик, Л.М. Архипова Імперативи сталого розвитку туризму на Прикарпатті. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-технічний журнал/засн. ІФНТУНГ. №2(14) - С. 190-195, Івано-Франківськ 2016.

10. Архипова Л.М. Гранична місткість та сталий розвиток рекреаційної зони «Буковель» (2014) Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-технічний журнал/засн.ІФНТУНГ; №2(10)- Івано-Франківськ: Симфонія форте. - С. 93-100

 

Монографії

1. Архипова Л.М. Теоретичні і практичні аспекти управління сталим розвитком туризму Карпатського регіону. Розділ монографії «Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі»: колективна монографія. Видання шосте / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – 332 с.

2.Florin Pintescu, Liudmyla Arkhypova. Discover the past for the future Historical heritage at the foot of the Carpathian. Trecut pentru viitor: patrimoniu istoric la poalele Carpatilor = Discover the past for the future Historical heritage at the foot of the Carpathian/ Florin Pintescu Liudmyla Arkhypova. – Suceava: Editura Universitatii “Stefan cel Mare”, 2021 – 78 c ISBN 978-973-666-682-7.

3. Методологія екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону//колективна монографія за ред. Л.М.Архипової [О.М.Мандрик, Л.М.Архипова, М.М.Приходько, Я.О.Адаменко, О.В.Побігун, Н.М.Москальчук, С.В.Качала] – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 298 с.

Методичні матеріали

1. Arkhypova, L. International Tourism in Sustainable Development [Текст] : methodical instructions for independent work / L. Arkhypova. – Ivanо-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. – 45 p.

2. Методичні вказівки з переддипломної практики для спеціальності 242 – туризм освітнього ступеня  магістр/Переддипломна практика: методичні вказівки /Л. М. Архипова.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 23 с.

3. Архипова Л.М. Основи гідрометеорології. Навчальний посібник. Рекомендований Вченою радою ІФНТУНГ– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 240 с.

4. Методологія і організація наукових досліджень : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для спеціальності 242 – туризм освітньо-кваліфікаційного рівня магістр: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 37 с.

5. Міжнародний туризм : практикум для спеціальності 242 - туризм освітньо-кваліфікаційного рівня магістр: практикум для спеціальності 242 - туризм / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 27 с.

6. Міжнародний туризм : курсове проектування для спеціальності 242 – туризм освітньо-кваліфікаційного рівня магістр: курсове проектування / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 29 с.

7. Л. М. Архипова, С.В. Качала. Переддипломна практика [Текст] : методичні вказівки для освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 242 - туризм: методичні вказівки / Л. М. Архипова, С. В. Качала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 16 с. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=455500

8. Л. М. Архипова. Екологія з основами гідрометеорології: методичні вказівки для  курсового проектування :курсове проектування / Л. М. Архипова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 37 с. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=464108

 

Тези та матеріали конференцій

1. Семирга Л.І., Архипова Л.М. Роль вільного часу людини у відновленні трудового потенціалу на прикладі зарубіжного досвіду. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі» (м. Харків 17 квітня 2020 р.). Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. Стр.128-130.

2. Mandryk O, Moskalchuk N, Arkhypova L, Prykhodko M and Pobigun O 2020 Prospects of environmentally safe use of renewable energy sources in the sustainable tourism development of the Carpathian region of Ukraine, E3S Web Conf. 166 04005

3. Arkhypova L, Fomenko N, Kinash I and Golovnia O 2019 Territorial Recreational Systems and Sustainable Development 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES) Advances in Economics, Business and Management Research, Published by Atlantis Press (99), pp189-194, https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919213

4. Kinash I, Arkhypova L, Polyanska A, Dzoba O, Andrusiv U and Iuras Iu 2019 Economic evaluation of tourism infrastructure development in Ukraine, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 477 012020 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/477/1/012020

5. Дехтяр Ю.Л., Архипова Л.М. Тенденції розвитку міжнародного туризму в Південній Європі на прикладі Іспанії. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 30-31 жовтня 2019 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С.71-73

6. Mandryk O, Arkhypova L, Pukish A, Zelmanovych A and Yakovlyuk Kh 2017 Theoretical and methodological foundations of sustainable development of Geosystems. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 200 012018. http://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/200/

7. Архипова Л., Андріїв А. Напрями пiдвищeння eфeктивнoстi туристичнoгo пiдприємства «Іванo-Франкiвськ турист». Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельноресторанної індустрії : збірник матеріалів міжнародної науковопрактичної конф., 29-30 трав. 2019 р. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 251 с.

8. Mandryk O, Moskalchuk N, Arkhypova L, Pryhodko M and Pobigun O 2020 Research quantitative indicators of the potential of solar energy in the Carpathian region of Ukraine, IOP Conf. Ser: Mater. Sci. Eng. 749 012033

9. Смик І.Є., Архипова Л.М. Туризм в економічній системі України і міжнародному середовищі. Proceedings of XХХVII International scientific conference ―Scientific look at the present (Boston Dec 7, 2018). Morrisville, Lulu Press., 2018. Р.56-58

10. Архипова Л.М., Корчемлюк М.В. Народні промисли як складова етнокультурної спадщини і туристичного потенціалу. Матеріали науково-практичної конференції, що відбулася у рамках XXV Міжнародного гуцульського фестивалю  «Гуцульщина – ХХІ сторіччя: проблеми та перспективи збереження гірської природи та етнічної культури в гуцульському регіоні Українських Карпат в умовах глобалізації» (м. Яремче, 27 липня 2018 року) С.141-144

11. Venglovskiy V., Arkhypova L. Organizational mechanisms for ensuring sustainable development of international tourism. Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2021: матеріали VII Міжнародної науковопрактичної конференції / Національний університет “Києво-Могилянська академія” / за ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2021. — С.454-458. — Електронне видання. ISBN: 978-617-7668-33-5..

12. Л. Архипова, І.Винниченко. Мінімізація ризику понаднормового туризму: реалії курорту «Буковель». Туризм у ХХІ столітті: виклики та реаґування [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 листопада 2020р.)]. – К.,2020. – 156-158 с.

13. Л.М.Архипова. Оцінка атрактивності історико–культурної спадщини для використання в туристичній діяльності. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 28-29 жовтня 2020 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.202-204 ISSN 978-966-428-490-2

14. Климчук І., Архипова Л. Аналіз туристичних Інтернет-ресурсів Івано-Франківської області. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міський туризм: реалії, виклики, перспективи» (м.Київ, 27 березня 2020 р.)- К.: Альфа-ПІК, 2020. С.66-67.

15.Плугатор О.М., Архипова Л.М.Аналіз розвитку міжнародного туризму в Україні. Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ніжин, 10-11 лютого 2022 року). Ніжин: НДУ ім. Гоголя, 2022. С.203-206. ISBN 978-617-527-260-2

16. Івасів Т., Архипова Л.М.Туризмознавчі дослідження Закарпатської області. Туристичне регіонознавство: матеріали науково-практичного семінару кафедри міжнародного туризму та країнознавства Національного авіаційного університету : збірник тез. Київ : НАУ, 2022. 109 -112с

17. Архипова Л.М.  Грецька мапа столиці України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та туризм» (Київ, 27 травня 2022 р.) – К.: ТОВ «Геопринт», 2022 – С.200-206

 

Контакти

8(0342)72-12-03, l.konsevich@gmail.com