Архипова Людмила Миколаївна

Додаткова інформація
Архипова Л.М.
Alma mater

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Спеціальність

Географ, гідролог, гідрохімік

Науковий ступінь

Доктор технічних наук за спеціальністю 21.06.01-екологічна безпека.

 

Вчене звання

Професор (по кафедрі туризму, 2015 р.)

Підвищення кваліфікації: Cвідоцтво про підвищення кваліфікації ЦДН №02070855/000063-18 "Основи проектування електронного курсу" з 20.11.2017 по 15.06.2018 р

2. Certificate of Attendance Erasmus teaching mobility at the Technical University of Cluj Napoka - North University Centre of Baia Mare ROMANIA, 06/11/2018-10/11/2018

3. Свідоцтво PROMETEUS "Експерт з акредитації освітніх програм: - онлайн-тренінг"Національного Агенства забезпечення якості освіти 2019 р.

Місце роботи, посада

Завідувачка кафедри туризму

Наукові інтереси

Розроблення методології забезпечення сталого розвитку туризму; стратегічна екологічна оцінка програм розвитку туризму, детальних планів територій песпективного розташування готельно-туристичних комплексів; оцінка впливів на довкілля рекреаційно-туристичних та курортних комплексів; розроблення заходів (технічних, практичних, економічних, природоохоронних та ін.) для розв’язання екологічних проблем туристичних комплексів.

 Загалом опублікувала близько 400 праць, з них 75 навчально-методичного характеру, в тому числі 4 підручника, 5 навчальних посібників. Є автором 6 патентів України на корисну модель та 1 патенту на винахід, автором та співавтором 12 монографій, 40 статей у фахових виданнях, 25 статей в наукометричних виданнях, в тому числі 11 в базах Scopus, Web of science, більше 20 публікацій у закордонних виданнях.

Державні нагороди

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України – 2002 р

Почесна Відзнака у вигляді ордену «За розбудову освіти, за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у становлення сучасної освіти – 2007 р.

Диплом, Нагрудний знак і премія голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Відомий науковець року» - 2014 р.

Грамота Верховної Ради України – 2017 р.

Загальна інформація

Працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 1995 року. За цей час працювала на посадах інженера, наукового співробітника, аспіранта, асистента, доцента, завідувача кафедри. Більше 25 років професійного досвіду. Виступала в якості експерта в проектах оцінка впливу на навколишнє середовище гірськолижних туристично-рекреаційних комплексів " Буковель", "Бистриця", "Чорногора"; «Свидовець», проектах оцінки впливу на навколишнє середовище нафтових і газових родовищ у Карпатському регіоні, виконавця «Наукових еколого-експертних оцінок проектів будівніцтва малих ГЕС в Карпатський регіоні» та ін..

Навчальна робота

Географія туризму,

Міжнародний туризм,

Проектування і дизайн туристичних комплексів,

Рекреаційні ресурси і курортологія,

Екологія з основами гідрометеорології,

Методологія і організація наукових досліджень,

Гідрологія і метеорологія

Наукова діяльність

Тема докторської дисертації: «Науково-методологічні основи природно-техногенної безпеки поверхневих гідроекосистем Карпатського регіону»

 

https://orcid.org/0000-0002-8725-6943

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191408374

https://publons.com/researcher/2287493/liudmyla-konsevich-arkhypova/

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=0n_pZ3QAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Arkhypova

 

Професійний досвід

1. Експерт проекту 2SOFT/2.1/91 «Розвиток транскордонного співробітництва щодо популяризації об’єктів історичної та культурної спадщини на транскордонній території Румунії й України» 2020 р.

2. Експерт проекту HUSKROUA/1702/6.1/0022 «Регіональний центр навчання та моніторингу впливу електроустановок на навколишнє середовище» 2020 р.

3. Відповідальний виконавець наукової теми Д-5-15-Ф (фінансування МОНУ 2015-2017) «Методологія екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону».

4. Керівник теми 61/2018 "Підготовка звіту з "Оцінки впливу на довкілля будівництва малої ГЕС №2 дериваційного типу на річці Шопурка за межами населеного рункту селища Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області та його технічний супровід"

5. Керівник теми 4/2020 "Підготовка звіту з "Оцінки впливу на довкілля будівництва мікро ГЕС на річці Білий Потік в межах с. Ділове Рахівського району Закарпатської області та його технічний супровід"

6.Відповідальний секретар редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку фахових видань України категорії Б «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»: науково-технічний журнал/засн.ІФНТУНГ

 

Громадська діяльність

1. Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.05 (2015-2017);

Д 20.052.05 (2016-2020), учений секретар цієї ради з 07.2019

2.Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (з 2019 р.)

3 Експерт Національного Фонду досліджень України (з 2020 р)

4. Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з туризму, 2017 р., 2018 р.

5. Член жюрі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі "Нафтова та газова промисловість" 2017/2018 р. та 2018/2019 у номінації "Геологія, геофізика,екологія та геотуризм"

6. Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Рекреалогія», 2019 р.

7. Член Громадської Ради при управлінні туризму Івано-Франківської облдержадміністрації (2015- 2020 рр)

8. Член наукової Ради Карпатського національного природного парку 2016-2020 рр.

 

Наукове керівництво здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеня

1. Корчемлюк М.В. Підвищення рівня екологічної безпеки Прутської екосистеми. 2016 р.

2. Качала С.В. Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі верхнього Дністра). 2018 р.

Вибрані публікації

1.  Prykhodko M, Arkhypova L, Horal L, Kozhushko S 2020 Concept of ecosystem services and its implementation in Ukraine Journal of Geology, Geography and Geoecology 36 (2) pp 68-80

2. Korchemlyuk M, Arkhypova L, Kravchynskyi R and Mykhailyuk J 2019 Anthropogenic influence from point and diffuse sources of pollution in the Upper Prut River basin, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 1(169), pp 125-131.

3 Методологія екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону//колективна монографія за ред.. Л.М.Архипової [О.М.Мандрик, Л.М.Архипова, М.М.Приходько, Я.О.Адаменко, О.В.Побігун, Н.М.Москальчук, С.В.Качала] – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 298 с.

4. Патент на винахід №116269 Спосіб ліквідації розливів нафти у водотоках/Назаренко С.А., Архипова Л.М.; опубл. 26.02.2018, Бюл. №4.

5. Ресурси альтернативної енергетики в системі забезпечення сталого розвитку Карпатського регіону (Архипова Л.М., Мандрик О.М., Приходько М.М., Побігун О.В., Москальчук Н.М.) //Сталий розвиток  —  ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ ― Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського‖; Ін-ститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2017. —-173. 

6. Hryniuk V I, Arkhypova L M 2018 Regularity of effects of climatic changes on quality indicators of surface water of the Dniester basin, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3(165), pp 125‒133, DOI: 10.29202 /nvngu /2018-3 /17.

7. Adamenko Y O, Arkhypova L M, Mandryk O M 2016 Territorial standard quality hidroekosystem protected areas, Hydrobiological Journal, 52 (6) P 51–59 English version published by Begell House

8. Стратегічна оцінка використання відновлювальних джерел  енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону: колективна монографія / [О.М.Мандрик, Л.М.Архипова, Я.О.Адаменко, М.М.Приходько, О.М.Адаменко, О.В.Побігун, О.Р.Манюк, Н.М.Москальчук, Ю.І.Мурава, Ю.Д.Михайлюк]; за ред. Л.М.Архипової.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 323 с.

9. Korchemlyuk M, Arkhypova L 2016 Environmental audit of Ukrainian basin ecosystem of the Prut river, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5 (155) pp 98-106

10.Патент на корисну модель № 105568.  Спосіб очищення господарсько-побутових стічних вод /Корчемлюк М.В., Архипова Л.М.; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6.

11. І.Є. Смик, Л.М. Архипова Імперативи сталого розвитку туризму на Прикарпатті. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-технічний журнал/засн. ІФНТУНГ. №2(14) - С. 190-195, Івано-Франківськ 2016.

12. Патент на корисну модель № 108256.  Пристрій примусової витяжної вентиляції для сухого компостую чого екотуалету/ Мурава Ю.І., Корчемлюк М.В., Архипова Л.М. Коробейникова Я.С.; опубл. 11.07.2016, Бюл. №13.

13. Патент на корисну модель № 109087.  Спосіб очистки води від нафтопродуктів/ Гринюк В.І., Архипова Л.М.; опубл. 10.08.2016, Бюл. №15

14. Arkhypova L M, Pernerovska S V 2015 Forecasting water bodies hydrological parameters using singular spectrum analysis Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2 (146) pp 45-50

15. Архипова Л.М. Гранична місткість та сталий розвиток рекреаційної зони «Буковель» (2014) Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-технічний журнал/засн.ІФНТУНГ; №2(10)- Івано-Франківськ: Симфонія форте. - С. 93-100

 

Методичні матеріали

1. Arkhypova, L. International Tourism in Sustainable Development [Текст] : methodical instructions for independent work / L. Arkhypova. – Ivanо-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. – 45 p.

2. Методичні вказівки з переддипломної практики для спеціальності 242 – туризм освітнього ступеня  магістр/Переддипломна практика: методичні вказівки /Л. М. Архипова.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 23 с.

3. Архипова Л.М. Основи гідрометеорології. Навчальний посібник. Рекомендований Вченою радою ІФНТУНГ– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 240 с.

2. Методологія і організація наукових досліджень : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для спеціальності 242 – туризм освітньо-кваліфікаційного рівня магістр: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 37 с.

3. Міжнародний туризм : практикум для спеціальності 242 - туризм освітньо-кваліфікаційного рівня магістр: практикум для спеціальності 242 - туризм / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 27 с.

4. Міжнародний туризм : курсове проектування для спеціальності 242 – туризм освітньо-кваліфікаційного рівня магістр: курсове проектування / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 29 с.

5. Методичні вказівки з виробничої практики для спеціальності 242 – туризм освітньо-кваліфікаційного рівня магістр: методичні вказівки з виробничої практики - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 36 с

6. Міжнародний туризм : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для спеціальності 242 – туризм освітньо-кваліфікаційного рівня магістр: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 49 с.

7. Л.М. Архипова, Я.О. Адаменко Гідрологія:навч. посібник/ Л.М. Архипова, Я. О. Адаменко – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015.-276 с.

 

Тези та матеріали конференцій

1. Семирга Л.І., Архипова Л.М. Роль вільного часу людини у відновленні трудового потенціалу на прикладі зарубіжного досвіду. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі» (м. Харків 17 квітня 2020 р.). Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. Стр.128-130.

2. Mandryk O, Moskalchuk N, Arkhypova L, Prykhodko M and Pobigun O 2020 Prospects of environmentally safe use of renewable energy sources in the sustainable tourism development of the Carpathian region of Ukraine, E3S Web Conf. 166 04005

3. Arkhypova L, Fomenko N, Kinash I and Golovnia O 2019 Territorial Recreational Systems and Sustainable Development 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES) Advances in Economics, Business and Management Research, Published by Atlantis Press (99), pp189-194, https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919213

4. Kinash I, Arkhypova L, Polyanska A, Dzoba O, Andrusiv U and Iuras Iu 2019 Economic evaluation of tourism infrastructure development in Ukraine, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 477 012020 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/477/1/012020

5. Дехтяр Ю.Л., Архипова Л.М. Тенденції розвитку міжнародного туризму в Південній Європі на прикладі Іспанії. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 30-31 жовтня 2019 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С.71-73

6. Mandryk O, Arkhypova L, Pukish A, Zelmanovych A and Yakovlyuk Kh 2017 Theoretical and methodological foundations of sustainable development of Geosystems. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 200 012018. http://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/200/

7. Архипова Л., Андріїв А. Напрями пiдвищeння eфeктивнoстi туристичнoгo пiдприємства «Іванo-Франкiвськ турист». Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельноресторанної індустрії : збірник матеріалів міжнародної науковопрактичної конф., 29-30 трав. 2019 р. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 251 с.

8. Mandryk O, Moskalchuk N, Arkhypova L, Pryhodko M and Pobigun O 2020 Research quantitative indicators of the potential of solar energy in the Carpathian region of Ukraine, IOP Conf. Ser: Mater. Sci. Eng. 749 012033

9. Смик І.Є., Архипова Л.М. Туризм в економічній системі України і міжнародному середовищі. Proceedings of XХХVII International scientific conference ―Scientific look at the present (Boston Dec 7, 2018). Morrisville, Lulu Press., 2018. Р.56-58

10. Архипова Л.М., Корчемлюк М.В. Народні промисли як складова етнокультурної спадщини і туристичного потенціалу. Матеріали науково-практичної конференції, що відбулася у рамках XXV Міжнародного гуцульського фестивалю  «Гуцульщина – ХХІ сторіччя: проблеми та перспективи збереження гірської природи та етнічної культури в гуцульському регіоні Українських Карпат в умовах глобалізації» (м. Яремче, 27 липня 2018 року) С.141-144

11. Архипова Л.М. Сучасні  підходи  до  підготовки  магістрів спеціальності «Туризм». Матеріали  ІV  Міжнародної  науково-практичної  інтернет конференції  «Управління  туристичною  індустрією:  методологія  і практика» (Полтава, 27-28 вересня 2017 року):  збірник  наукових  праць.  –  Полтава:  Полтавський літератор, 2017. – С.137-139.

12. O M Mandryk, L M Arkhypova, O V Pobigun, O R Maniuk. Renewable energy sources for sustainable tourism in the Carpathian region// IOP Publishing. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 144 (2016) 012007. International Conference on Innovative Ideas in Science (IIS2015)12–13 November 2015, Baia Mare, Romania. Volume 144. -August 2016. http://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/144/1 Web of science (Thomson reuters)

13 Архипова Л.М. Дністровський каньйон в системі народногосподарського комплексу країни: пріоритети. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м.Житомир, 20-21 жовтня 2016 р.) – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2016 - С. 16-18

 

Контакти

8(0342)72-12-03, l.konsevich@gmail.com