07. Наукова діяльність

Держбюджетна науково-дослідна робота кафедри:

 • Держбюджетна науково-дослідна робота кафедри 2020–2023 н.р. «Проблеми теорії, історії регіональної архітектури та містобудування Західної України»

 • Держбюджетна науково-дослідна робота кафедри 2018–2020 н.р. «Дослідження традиційної регіональної архітектури та містобудування Західної України»

 • Держбюджетна науково-дослідна робота кафедри 2016–2017 н.р. «Розробка заходів для сприяння сталому розвитку туризму в Українських Карпатах»

 • Держбюджетна науково-дослідна робота кафедри 2013–2015 н.р. «Архітектурно-просторова інвентаризація та обґрунтування проектних рішень з відновлення історичних рекреаційних об’єктів Прикарпаття»

 • Держбюджетна науково-дослідна робота кафедри 2009–2013 н.р. «Обґрунтування теоретико-методологічних засад архітектурно-ландшафтного освоєння та реконструкції рекреаційного простору регіону Українських Карпат»

 

Публікації:

Лукомська З.В.

 • Лукомська З.В. Новий погляд на історико-урбаністичний портрет міста Івано-Франківськ / З.В. Лукомська // Збірник “Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спецвипуск. Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві”. - Київ. ЗНДІЕП. – 2003, – С.151 – 155.

 • Лукомська З.В. Втілення принципів європейського містобудування ХVІ – ХVІІ ст. при закладенні міста Івано-Франківська / З.В. Лукомська // Науковий вісник, Львівський державний лісотехнічний університет, - Випуск 14.4. – Львів, - 2004. – С.27 – 34.

 • Лукомська З.В. Місто Івано-Франківськ – Історія і сучасність / З.В. Лукомська // Вісник НУ Львівська Політехніка. Архітектура, - № 505, - Львів, - 2004. – С.197 – 201.

 • Лукомська З.В. Історико-архітектурний розвиток міста Івано-Франківська / З.В. Лукомська // Вісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника, – Серія “Мистецтвознавство“, - Вип. VIII, - Івано-Франківськ, - 2005. – С.3 – 9.

 • Лукомська З.В. Збереження та пристосування елементів історико-архітектурної спадщини. (На прикладі історичного центру м. Івано-Франківська). / З.В. Лукомська // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Святогірськ, 25-27 травня 2005 р. – Слов’янськ, - 2005. – С.84 – 89.

 • Лукомська З.В. Оборонна система міста Івано-Франківська. Існуючий стан / З.В. Лукомська // Проблемы теории и истории архитектуры Украины“. – Сборник научных трудов ОГАСА. Архитектурное наследие. – Одесса, 2005. - Выпуск 6. – С.75 – 79.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська, М.В. Бевз // Проблеми і досвід регенерації історичних центрів у містах Італії / З.В. Лукомська // Місто. - Львів, 2005. - №1. – С.49 – 57.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська // Моделювання розвитку розпланувально-композиційної структури середмістя ( на прикладі міста Івано-Франківська). –  Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сборник научных трудов. Выпуск 9. – Одеса, – 2009. – С.82 – 88.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська // Пристосування колишнього палацу Потоцьких у місті Івано-Франківську під музейно-виставковий комплекс. – Проблеми розвитку міського середовища:Наук-техн. збірник / - К. : НАУ, 2011- Вип. 5 – 6. – С.144 – 155.

 • Лукомська З.В. Екскурсійний маршрут на території історичного центру міста Івано-Франківська // Туризмознавство: наукові та практичні аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 вересня 2011р.) - Івано-Франківськ: “Факел”, - 2011р. – С.169 – 175.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська // Палац Потоцьких у місті Івано-Франківську. – Українознавчі студії: наук.-теорет. журнал інституту українознавства при Прикарпатському університеті. - Івано-Франківськ: – 11- 12. 2010 – 2011. – С.397 – 406.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська // Ochrona i adaptacja elementów dziedzictwa architekturno-urbanistucznego (na przykładzie centrum historycznego miasta Iwano-Frankiwska). – Karta krakowska 2000 – 10 lat pozniej.Praca zbiorowa pod redakcia A. Kadluczki- Krakow: Wydawnictwo PK, - 2011 r. – S. 183– 199.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська, П. Прокопців // Wyeksponowanie światłem wartości architektonicznych Twierdzy Ivano-Frankowsk – (Stanisławów). – „Wartościowanie zabytków architektury”,praca zbiorowa pod redakcją B. Szmygina, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, - Warszawa – 2013. – S. 173– 180.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська, П. Прокопців // Ознакування історико-архітектурної спадщини колишньої фортеці Станіславова (Івано-Франківська). – Проблеми дослідження, збереження та реставрації  історичних фортифікацій. Зб. наук. праць за результ. V міжнародної конференції молодих науковців – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Вип. 6. – С.24 – 33.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська, Г.В. Лукомська // Інвентаризація цінної історичної забудови – перший крок до її збереження. – Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознав., архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голов. ред.), К.: Фенікс, 2013. — Вип. 9. – С.97 – 104.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська, Г.В. Лукомська // Inventory of  Valuable Historical Recreational Facilities of Hytsulland. – Geodesy, Architecture &Construction. Proceedings of the 5th International Conference of Young Scientists GAC-2013– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С.28 – 31.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська, Г.В. Лукомська // The main factors forming SPA-architecture. – Geodesy, Architecture &Construction. Proceedings of the 5th International Conference of Young Scientists GAC-2013– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С.46 – 47.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська // Стратегія регенерації середовища історичного містобудівного комплексу (на прикладі міста Івано-Франківська). – Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн.зб/ - К.:НАУ, 2014. – Вип.1 (11). – С.79 – 92.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська, Г.В. Лукомська // Особливості пристосування цінних історичних палацових комплексів (на прикладі палацу Потоцьких XVII – XVIII ст. У Івано-Франківську). – Архітектурний вісник КНУБА: - КНУБА, 2014. - Вип.3. – С.32 – 42.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська, Н. Баб’як // Інтерактивний музей Cтаніславівських фортифікацій. – Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. Зб. наук. праць за результ. V міжнародної конференції молодих науковців – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Вип. 6. – С.48 – 53.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська // Концепція програми регенераціі історичного ядра міста Івано-Франківська. – Українознавчі студії: наук.-теорет. журнал інституту українознавства при Прикарпатському  університеті. - Івано-Франківськ: – Вип.16. – С.397 – 406.

 • Лукомська З.В. / З.В. Лукомська, Л. Скепко, Р. Могитич, С. Кравченко // Коротка історична довідка. Межі опрацювання. Історико-архітектурний  опорний план. Визначення меж історичного ареалу. – Історико-архітектурний опорний план міста Івано-Франківська.

 • Лукомська З.В. Об’єкти містобудівної спадщини XVII – XVIII ст. на території Івано-Франківської області / З.В. Лукомська // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. Зб. наук. праць. Число 7. – Львів: Видавництво Растр – 7, 2015. –– С. 189 – С. 202.

 • Лукомська З.В. Ознакування історико-архітектурної спадщини колишньої фортеці Станіславова (Івано-Франківська) / З.В. Лукомська, П. Прокопців // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. Зб. наук. праць. Число 7. – Львів: Видавництво Растр – 7, 2015. –– С. 204 – С. 208.

 • Лукомська, З. (2017), "Розпланувально-просторова структура історичного міста Єзуполя періоду XVII ст.", Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн.збірник, Вип. 47, КНУБА, Київ, сс.116-125.

 • Lukomska, Z. (2016), "Unchanged elements of the hictoric environment in cities of Western Ukraine", IV / VII Miedzynarodowa konferencja architektura bez granic “Miasto – stolica kultury. Wyzwania i efekty, 18 – 19 listopada, PW Wydzial Architektury, Wroclaw, ss. 30-31.

 • Лукомська, З. (2016), "Представлення цінності ландшафтної складової історичних барокових міст Західної України у сучасному міському середовищі" Жовква крізь століття. Випуск IV. Львів: «Растр-7» сс. 50-60.

 • Лукомська, З. (2016), "Символічне ознакування втраченої історикоархітектурної спадщини (на прикладі Станіславівської фортеці)", Пам’ятки Тустані в контексті освоєння карпат у доісторичну добу та в середньовіччі: проблеми їх збереження та використання. ІІІ міжнародна наукова конференція: Збірник тез, Львів, сс. 150-152.

 • Lukomska, Z. (2016.) “Unchanged elements of the hictoric environment in cities of Western Ukraine”, Architecture in the forming of cities culture. Monograph of Faculty of Architecture of Wroclaw University of Technology,Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ss. 107– 125.

 • Lukomska, Z. (2016), "An interdisciplinary approach focused on finding ways for research of valuable historic complexes", Current issues in research, conservation and restoration Of historic fortifications, Вип. 8, Видавництво Львівської політехніки, Chelm – Lviv, pp.141-148.

 • Лукомська, З. (2017), "Методика ознакування втраченої історикоархітектурної спадщини (на прикладі Станіславівської фортеці)", Архітектурний вісник КНУБА, Вип.11-12, КНУБА, сс. 78-88

 • Бевз, М., Лукомська, З. (2017), “Замок як туристичний об’єкт: реставраційний та адаптаційний аспекти (на прикладі вибраних замків Західної України)”, Current issues in research, conservation and restoration of historic fortification – Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій, Число 9, Chelm – Львів, сс.34-46.

 • Лукомська, З. (2017), “Інтердисциплінарний підхід пошуку шляхів дослідження цінних історичних комплексів”, Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн.збірник, Вип. 49, КНУБА, Київ, сс. 330-343. 7. Лукомська, З. (2017), “Містобудівна спадщина Івано-Франківської області XVII – XVIII ст.,” Архітектурний вісник, Вип. 13, КНУБА, Київ, сс. 230-247.

 • Лукомська, З., Поліщук Л. (2016), "Особливості містобудівного розвитку історичного міста Почаєва", Архітектурний вісник КНУБА, Вип.10, КНУБА, сс. 197-204.

 • Лукомська, З. (2017), “Історичні містобудівні комплекси XVII – XVIII ст. у сучасній об’ємно-розпланувальній структурі міст Тернопільщини,” Науковий вісник будівництва, Вип. 4 (90). ХНУБА, Харків, сс.42-48. 

 • Лукомська, З. (2017), "Історична фортеця Окопи Святої Трійці на Тернопільщині", Вісник Національного університету "Львівська політехніка", № 856: Архітектура, сс. 178-186. 20. Лукомська З. (2018), “Туристичний потенціал історичної фортифікації періоду XVII – XVIII ст. міст Західної України”, Проблемы теории и истории архитетуры Украины. Сборник научных трудов, Выпуск 18, Одеса, сс. 103-114.

Поліщук Л.К.

 • Поліщук Л.К. Традиційна культура гірських курортних місцевостей та її вплив на формування оздоровчо-рекреаційної архітектури кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції Прикладні науково-технічні дослідження. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. – С. 189 – 191

 • Поліщук Л.К., Федунків З.Б. Містобудівна спадщина історичного міста Михальче ХVII – ХVIII ст. // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Збірник наукових праць. – Книга 3. – Полтава, 2019. – С. 76 – 82

 • Поліщук Л.К. Тенденції модернізації і перебудови історичних будинків гірських східно-карпатських курортів / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції Прикладні науково-технічні дослідження. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2018. – С. 153 – 154

 • Атлас українських історичних міст. ‒ Том 2: ГАЛИЧ / Наук. ред. М. Капраль; Автори: М. Бігун, М. Капраль, В. Козелківський, І. Креховецький, Ю Лукомський, В. Петрик, Л. Поліщук, А. Стасюк, Т. Ткачук, З. Федунків, А. Фелонюк, А. Фіголь, А. Чемеринський, С. Ямелинець. ‒ Львів, 2018. ‒ 54 сторінки текстової частини, 11 листів з планами та картами, 7 ‒ з картами-реконструкціями, 8 ‒ з видами міста

 • Поліщук Л. Історичні курортно-рекреаційні будинки і комплекси гірських східно-карпатських курортів. Тенденції модернізації. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Архітектура і дизайн. Традиції. Новітність. Майбутнє. – Івано-Франківськ, 2018. – 102 с. – С.56-57

 • Поліщук Л.,  Скрипин Д.-Т. Археологічні парки у системі рекреаційних територій як форма збереження, вивчення і популяризації об’єктів культурної спадщини (на прикладі археологічного міста Галич) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Архітектура і дизайн. Традиції. Новітність. Майбутнє. – Івано-Франківськ, 2018. – 102 с. – С.57-59

 • Поліщук Л.К., Федунків З.Б. До питання охорони, збереження і використання об’єктів фортифікаційної спадщини історичної Галицької землі. -  Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К.: ЦП «Компринт», 2017. – Вип. 3(19). –  С.140–151

 • Larysa Polishchuk, Zoriana Lukomska, Halyna Lukomska. Adaptation of Valuable Historical Resort Buildings, Situated in Hutsul Region, to Spa Function. - Architecture in the Forming of Cities’ Culture: Monograph of Faculty of Architecture of Wroclaw University of Technology – Wroclaw: Wrocławskie Wydawnictwo Oswiatowe, 2016, - s. 125 – 138.

 • Поліщук Л., Лукомська З.. Генеза історичних містобудівних комплексів Івано-Франківської області XVII – XVIII ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 43: в 2-х частинах. – Ч. 2. – 436 с. – С. 159-171

 • Поліщук Л.К., Лукомська З.В. Особливості містобудівного розвитку історичного міста Почаєва  Архітектурний вісник КНУБА: Наук. збірник. – К.: Кнуба, 2016. – Вип. 1. – С. 197 - 204

 • Поліщук Л.К. Історична об’ємно-розпланувальна структура міста Галича XVI – XVIII  ст. // Галич. Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Івано-Франківськ:  Лілея НВ, 2016. – С. 87 – 102.

 •  Звід пам’яток Івано-Франківської області. Івано-Франківськ і села селищної ради. / Р. Гандзюк, І Бондарев, Л. Поліщук, М. Головатий, З. Федунків та ін. / Книга перша. Пам’ятки археології, історії та мистецтва. – Смт. Делятин. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2016. – 383 с.

 • Polishchuk L. Disclosure of the value of urban heritage in the Western Ukraine as a way to its preservation / Z. Lukomska, L. Polishchuk, H. Lukomska // Czasopismo techniczne. Architektura. – Zeszyt 7-А. – № 10. – Kraków, 2015. – S. 39 – 50

 • Поліщук Л.К. Місто-фортеця Богородчани / Л.К. Поліщук, А Савчук // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. Зб. наук. праць. Число 7. – Львів: Видавництво Растр. – 7, 2015. – С. 221 – 232

 • Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / П. Арсенич, Г. Буженко, Л. Поліщук та ін. Енциклопедичне видання: у 2 кн.  Книга друга. – Смт. Делятин. – Івано-Франківськ: Лілея НВ,  2015. – 111 с.

 • Поліщук Л. Стильові особливості курортно-рекреаційної архітектури в регіоні гірського Пруту на Гуцульщині міжвоєнного періоду (1920-1930-ті рр.) // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст. Збірник наукових праць. – Кн. 3. – Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2015. – 577 с. – С. 120 – 124

 • Polishchuk L. /  Zoriana Lukomska, Larysa Polishchuk, Halyna Lukomska, Role of architectural theories in transformation of the historic environment // Architecture confrontation with the past, Monograph of Faculty of Architecture of Wroclaw university of Technology, Wroclaw: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, 2014., 131 – 145 s. ISBN 978-83-65071-00-2

 • Поліщук Л.К. Стильові особливості курортно-рекреаційної архітектури Гуцульщини міжвоєнного періоду (1920 – 1930 рр.). Міжнародний українсько-польський науково-дослідний проект (2009 – 2013). – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2014 (у співавторстві)

 • Поліщук Л.К. / Л. Поліщук, З. Федунків, В. Нагірний // Городище княжої доби Чернелиця IV: результати попередніх досліджень // Княжа доба: історія і культура / Національна академія наук України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – Вип. 8. – 418 с. – С. 225 – 234.

 • Поліщук Л.К. Архітектурно-парковий ансамбль Палац Кшечуновичів у Більшівцях // Краєзнавець Прикарпаття. Регіональний науково-методичний альманах. – №21. – січень – червень 2013. – С. 26 – 27.

 • Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / Р. Гандзюк, Л. Поліщук, З. Федунків, М. Головатий та ін. – Енциклопедичне видання: у 2 кн. Книга перша. – Місто Надвірна. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. – 132 с.

 • Поліщук Л. Об’ємно-планувальна характеристика Галицького замку за планом інженера А. Гегерштайна / Замки України: дослідження, збереження, використання / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Галич, 2011. – С. 98 – 105.

 • Поліщук Л. Оборонні мотиви в архітектурі Станіславова / Станіславівська фортеця // Збірник статей. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 64 -91

 • Поліщук Л. Споруди резиденції Потоцьких / Станіславівська фортеця // Збірник статей. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 24-31. (у співавторстві)

 • Структурний аналіз особняків м. Станіславова періоду сецесії /Проблемы теории и истории архитектуры Украины // Сборник научных трудов. – В. 9. – Одесса, 2009. –  С. 174 – 194

 

Василишин Я.В.

 • Василишин Я.В. Історико-архітектурно-естетичний потенціал регіону Українських Карпат. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції "Туризмознавство: наукові та практичні аспекти", м.Івано-Франківськ, (22.09-23.09). 2011. – С.140-143 

 • Василишин Я.В. Деякі містобудівні проблеми м. Івано-Франківська. Матеріали дев'ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив", 19-21 листопада 2012 року, Київ. – Ч.2. – С.66-69.

 • Я.Василишин, Я.Чубінський, З.Лукомська, Л.Поліщук, О.Новицька, І.Веркалець. Курортно-рекреаційна спадщина карпатського регіону в архітектурній освіті. Міжнародний українсько-польський науково-дослідний проект (2009-2013). - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2014.

 • Василишин Я.В., Василишин В.Я. Еколого-енергозберігаюча будівельна практика. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток наукових досліджень '2014'", 26.11.2014 р., Полтава. – С.16-19.

 • Василишин Я.В. Удосконалення використання рекреаційної мережі території Дністровського каньйону. Матеріали XXIX  Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал світової науки – XXI сторіччя", Т.2 – Природничі і точні науки. –  19-25 листопада  2014 р., Запоріжжя.– С.16 – 17.​​​​​​​

 • Василишин Я.В., Василишин В.Я. Спільне українсько-польське дослідження історичної курортно-рекреаційної архітектури Івано-Франківщини. Міжнародне наукове видання. International Scientifik Journal. Збірник наукових праць. Вип. №4(37), 2014. Т.18. 

 • Василишин Я.В., Василишин В.Я. Курортно-рекреаційна спадщина Прикарпаття в архітектурній освіті. Матеріали ювілейної XX міжнародної науково-методичної конференції “ Управління якістю підготовки фахівців”. – Ч.2, 23-24 квітня 2015 р. – Одеса. – С.13-14.

 • Василишин Я.В. Обгрунтування напрямів дослідження естетичного впорядкування рекреаційних ландшафтів. Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Зб. наук. праць. Кн. 3; ПНПУ ім. В.Г.Короленка, Інститут реклами. – Полтава: ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 2015. – С.332-337.

 • Василишин Я.В., Василишин В.Я. Joint Ukrainian-Polish stude of the historikal resort and recreational architecture Ivano-Franrivsk J11504-001. International periodic scientifik journal “SWorldJournal” Arts, Architecture and Construction Volume J11504? Maj 2015, page 3-6.

 • Василишин Я.В., Василишин В.Я. Деякі особливості архітектури житлових будинків Станіславова на рубежі XIX-XX століть. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 43, у 2 частинах. Частина 2. – 455 с.     

 • Василишин Я.В., Василишин В.Я. Ewolucja architekture spektakularnych budynkow I budowli z czasow starozytnych. Збірник наукових праць. XVII Міжнародна науково-практична конференція: “Актуальні проблеми сучасної науки”. – 27.02.2017. – Санкт-Петербург-Астана-Київ-Відень. – С. 10 – 13.

 • Василишин Я.В., Василишин В.Я. Pprojekt architektoniczny: wyzwania i rozwiazania. Матеріали науково-практичної конференції “Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій”. – 26-27 січня 2018 р. – К., 2018. – С.184-187.

 • Василишин Я.В. Концепції удосконалення туристично-рекреаційної мережі території Дністровського каньйону. Прикладні науково-технічні дослідження: Матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції, 3 – 5 квітня 2019 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. – С.151.

 • Василишин Я.В. Ферми – конструктивний інструмент архітектурної форми. The 2 nd International scientifik and practical conference “Dynamics of the development of world science” (October 23 – 25, 2019)/ Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. p.354 – 359.

 • Василишин Я.В. Несуча система як конструктивний інструмент архітектурної форми. The 2 nd International scientifik and practical conference “Scientific achievements of modern society” (October 9 – 11, 2019). Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. p.403 – 408.

 • Василишин Я.В. Оптимізація архітектурних проектних рішень. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства” (м.Київ, 25 – 26 жовтня 2019 р.) / ГО “Інститут інноваційної освіти”; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО “Інститут інноваційної освіти”, 2019. – С.172 – 174.

 • Василишин Я.В. Компоновка сталевих систем перекриття і покриття у будівлях. Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень: XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповіді, Харків, 11 жовтня 2019 р. – Ч.1. – Дніпро: ГО “НОК”, 2019. – С.9 – 15.

 • Василишин Я.В. Arcicad – основний засіб проектування студентів спеціальності “Архітектура та містобудування”. The 3 rd International scientifik and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (November 13 – 15, 2019). Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2019. p.191 – 195.

 • Василишин Я.В. Концептуальний архітектурний проєкт енергоефективного житлового комплексу. The 9 nd International scientifik and practical conference “Dynamics of the development of world science” (May 13 – 15, 2020)/ Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. p.373 – 376.

 • Василишин Я.В. Деякі аспекти збереження архітектурної та містобудівної спадщини. VI International Scientific and Practical Conference “Eurasian Scientific Congress ”. (14 – 16) June 2020  Barcelona,  р. 235 – 241.   

 • Василишин Я.В. Сучасні можливості сталевих конструкцій для досягнення архітектурної виразності. Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки: X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Ч.1. – Дніпро: НБК, 2018. – С. 5 – 9.

 • Василишин Я.В. Організація рекреаційно-туристичного простору Прикарпаття. Прикладні науково-технічні дослідження: Матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції, 3 – 5 квітня 2019 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. – С.148.

 • Василишин Я.В. Історична спадщина та формування сучасного міського архітектурного середовища. IV International Scientific and Practical Conference “Innovative Development of Science and Education”. (21 – 23) June 2020  Athens, Greece, р. 156 – 161.

Скрипин Т.В.

 • Скрипин Т.В. Методи допроектного аналізу в структурі навчального процесу архітектурного проектування / Т.В. Скрипин // Всеукраїнська науково-методична конференція “Методика розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності педагогів технічних вищих навчальних закладів України”, 27-29.04.2009,  ІФНТУНГ.

 • Скрипин Т.В. Рекреаційне селище як форма матеріально-просторової організації рекреаційної діяльності / Т.В. Скрипин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Туризмознавство: наукові та практичні аспекти”, 22-23.09.2011, ІФНТУНГ.

 • Скрипин Т.В. До питання освоєння рекреаційних територій Галичини в долині р. Прут у міжвоєнний період / Т.В. Скрипин // Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – К., КНУБА, 2014. – Вип. 51, ст. 534-541.

 

Андрусяк У.Б.

 • Полутренко У. Б. Пнівський замок. Історія, сучасний стан та шляхи залучення до туристично-рекреаційного простору Прикарпаття / У. Б. Полутренко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – 2012. – № 6. – С. 173 – 176.

 • Полутренко У. Б. Галицький замок. Особливості впливу на планувальну структуру міста Галича та рекреаційний простір Прикарпаття / У. Б. Полутренко // Містобудування та територіальне планування. – 2013. – № 49. – С. 431 – 439.

 • Полутренко У. Б. Методи збереження та відновлення палацово-замкових комплексів прикарпаття / У. Б. Полутренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2014. – № 37. – С. 255 – 262.

 • Полутренко У. Б. Типологія палацово-замкових комплексів Прикарпаття / У. Б. Полутренко // Містобудування та територіальне планування. – 2014. – № 53. – С. 425 – 434.

 • Полутренко У. Б. Методика оцінки історико-культурних туристичних об’єктів / У. Б. Полутренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2015. – № 39. – С. 112 – 118.

 • Федунків З. Б., Полутренко У. Б. Спроба реконструкції вигляду Галицького замку після перебудови Ф. Корасіні 1658 р. // Міжнародна науково-практична конференція «Замки України: дослідження, збереження, використання» (Галич, 3 листопада 2011): тез. доп. Галич, 2011. – С. 228 – 235.

 • Полутренко У. Б. Етнодизайн в архітектурній організації палацово-замкових комплексів Прикарпаття // ІІ Міжнародний конгрес «Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст» (Полтава, 16 – 17 жовтня 2013), тез. доп. Полтава, 2013. – С. 204 – 208.

 • Полутренко У. Б. Восстановление Раковецкого замка и включение его в туристическое пространство Западной Украины // V Международная научно-практическая конференция «Образование. Наука. Культура» (Гжель, 22 ноября 2013): тез. докл. Гжель, 2013. – С. 501 – 503.

 • Полутренко У. Б. Замок Черторыйских в Чернелице: перспективы восстановления и включения в рекреационно-туристическое пространство Западной Украины // Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Минск, 28 - 29 ноября 2013): тез. докл. Минск, 2013. – С. 71 – 75.

 • Полутренко У. Б. Перспективи використання архітектурного потенціалу садиби Рея в туристично-рекреаційному просторі Прикарпаття // International scientific and practical congres «Scientific resources management of countries and regions» (Copengagen. 18 July 2014): report of thesis. Copengagen. 2014. – С. 88 – 99.

 • Полутренко У. Б. Міжнародна й національна правові системи охорони палацово-замкових комплексів // International Scientific and practical congress «Global scientific unity 2014» (Praga. 26 - 27 September 2014); report of thesis. Praga. 2014. – С. 70 – 81.

 • Полутренко У. Б. Комп’ютерне моделювання в архітектурному проектуванні будівель і споруд // Всеукраїнський науково-практичний семінар «Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи» (Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013); тез. доп. Івано-Франківськ. 2013. – С. 66 – 69.

 • Полутренко У. Б. Архітектурний потенціал садиби рея в туристично-рекреаційному просторі прикарпаття // Международная научно-практическая Интернет-конференция Scientific world «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании '2014» (17 - 28 июня 2014) // www.sworld.com.ua [сайт]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer35/660.pdf

 • Полутренко У. Б. Ревіталізація палацово-замкових комплексів як один із методів збереження пам’яток архітектури // Международная научно-практическая Интернет-конференция Scientific world «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2014» (1 - 12 октября 2014) // www.sworld.com.ua [сайт]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/arts-architecture-and-construction-314/architectural-solutions-of-construction-and-reconstruction-314/23339-314-552

 •   Polutrenko U. Principles and planning models of functional and territorial reorganization of castle complexes. Scientific Journal «Space & FORM». Gdansk, Polish Academy of Sciences, 2018. №35. S. 141 - 156. ISSN 1895-3247.

 • Полутренко У. Б. Методичні підходи до пам’яткоохоронного зонування території замкових комплексів. Науково-технічний збірник «Проблеми розвитку міського середовища». Київ, НАУ, 2017. Випуск 3 (19). С. 151-158.

 • Полутренко У. Б. Пам’яткоохоронне зонування території замкових комплексів, тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура: естетика + екологія + економіка» (Полтава, 2 - 3жовтня 2017 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2017. С. 26 - 27.

 • Полутренко У. Б. Методика оцінки впливу містобудівних і культурологічних факторів на туристичне використання замкових комплексів. Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». Київ, КНУБА, 2016. Випуск 43 (частина 2). С. 172-179.

 •  Полутренко У. Б. Методика оцінки історико-культурних туристичних об’єктів. Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». Київ, КНУБА, 2016. Випуск 39. С. 112-118.

Смадич І.П.

Публікації у фахових виданнях України:

 • Смадич І. П. Народна культура в архітектурній організації туристично-рекреаційного простору українських Карпат/ Г. М. Юрчишин, І. П. Смадич // Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2012. – Вип. 46.- с. 666-675

 • Смадич І. П. Нові види рекреації на основі мегалітичних святилищ Прикарпаття / І.П. Смадич // Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2013. – Вип. 49. - с. 493–501.

 • Смадич І.П. Власні методики дослідження, використані при дослідженні архітектурно-просторового потенціалу нових видів рекреації в Карпатському регіоні / І.П. Смадич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2014. – Вип. 37. – с. 274 – 280.

 • Смадич І.П. Систематизація нових видів рекреації, та їх місце в структурі галузі. /І.П. Смадич // Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2014. – Вип. 53. - с. 496–502.

 • Смадич І.П. Принципи формування рекреаційного простору з включенням нових видів рекреації /І.П. Смадич// Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 55. - с. 380-386.

 • Смадич І.П. Застосування методу пошуку радіального осередку в контексті нових видів рекреації на Прикарпатті/ І.П. Смадич// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 38. – с. 283-292.

 • 7.Смадич І.П. Пістиняк І.В. Характеристика конструктивної схеми будівель на основі великопролітних дерев’яних конструкцій/ І.П. Смадич// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 43, Ч-2. – с. 403-408.

 • Смадич І.П. Формування структури рекреаційного середовища в існуючій системі розселення об’єднаних територіальних громад Прикарпаття/ І.П. Смадич// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. Збірник.-К.: «Компринт», 2018.- Вип. 1 (20). - с.129-136

 • Смадич І.П. Застосування принципу конфіденційності при проектуванні житлових будинків в природньому середовищі/ І.П. Смадич// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. Збірник.-К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019.- Вип. 1 (22). - с.130-144

 • Смадич І.П. Обгрунтування вимог розвитку рекреації гірських районів Івано-Франківської області в контексті екологічної безпеки/ І.П. Смадич// Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: Наук.-техн. Журнал.-Івано-Франківськ.:  ІФНТУНГ, 2019. – Вип.1 (19). – с. 120-129.,  DOI: 10.31471/2415-3184-2019-1(19)-120-129

 • Смадич І.П. Реалізація ідеї паттернів К. Александера при проектуванні житлових об’єктів (на прикладі проекту “TEL CHAI”, Раанана, Ізраїль) / І.П. Смадич // Містобудування та територіальне планування: Наук.- техн. Збірник / Головн. ред. М.М. Осєтрін.-К., КНУБА, 2019. – Вип. 70.- с. 538-549

 • Cмадич І.П. Сучасні тенденції формування архітектури

 • сміттєпереробних підприємств / І.П. Смадич //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2019. – Вип. 54. – с. 310-322

 • Смадич І.П. Категорійно-понятійний апарат в дослідженні соцікультурних потреб людини та його роль в формуванні архітектури житла / І.П. Смадич // Містобудування та територіальне планування: Наук.- техн. Збірник / Головн. ред. М.М. Осєтрін.-К., КНУБА, 2019. – Вип. 71.- с. 321-333

Публікації у фахових зарубіжних виданнях:

 • Смадич І.П. Розвиток екстремальних видів спорту, як нового виду рекреації в Карпатському регіоні // Сборник научных трудов SWorld.  Выпуск 3(36). Том 18. –  Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – с. 22 – 26 ЦИТ: 314-343
 • Smadych I.P. Analysis of the touristic potential of mountainous areas in Ivano-Frankivsk region to create the development conditions for recreation in the Carpathian region of Ukraine. Urbe. 11,e20190011. 2019.  http://dx.doi.org/10.1590/2175-3369.011.e20190011 

Тези конференцій:

 • И. П. Смадыч. Развитие нових форм рекреации Западной Украины на основании мегалитических святилищ Прикарпатья // Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и исскуств», г. Минск, 28-29 ноября 2013 г. – с. 125-132

 • І. П. Смадич. Ресурсний потенціал в архітектурній організації рекреаційного простору гірських районів Івано-Франківської області // Scientific and practical edition: Denmark, 18 July 2014. Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Copenhagen, 2014. c. 100 – 108.

 • И.П. Смадыч. Создание туристско-экскурсионных маршрутов на основании обнаруженных мегалитических святилищ в Косовском и Верховинском районах //  Материалы V Международной научно-практической конференции «Образование. Наука. Культура», г. Гжель 22 ноября 2013 г. -  c. 508 – 512.

 • І.П. Смадич. Ресурсний потенціал в архітектурній організації рекреаційного простору Українських Карпат // Международная научно-практическая Интернет-конференция «Современные направления теоретических и прикладных  исследований», 18 – 30.03. 2014 г.

 • Смадич Іван. Сільський туризм, як основа розвитку рекреації в сільській місцевості Карпат (на прикладі Івано-Франківської області) // The European Scientific and Practical Congress vol. 1 “Global scientific unity 2014” 26 – 27  september, Prague, s.81 – 89.

 • Смадич І.П., Юрчишин Г.М.. Вплив етнодизайну на розвиток нових форм рекреації Українських Карпат// Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст, Збірник наукових праць, книга третя. Полтава -2015,  с. 199-204.

 • Смадич І.П. Особливості вибору програмного забезпечення архітекторами в умовах «deadline» (на прикладі візуалізації проектного рішення реконструкції спортивного комплексу  ім. Гемби А.П. ІФНТУНГ)//Науково-практичний семінар «Графічна освіта у закладах вищої освіти: стан та перспективи», Збірник тез доповідей. Івано-Франківськ, 19-21 вересня 2018 – с. 47-51.

 • Смадич І.П. Формування структури рекреаційного середовища в існуючій системі розселення об’єднаних територіальних громад Прикарпаття// міське середовище – ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу. Київ, 14-16 березня 2018, - с. 44-48.

Голубчак К.Т.

 • Голубчак К.Т. Релігійний туризм, як передумова розвитку духовно-реколекційних центрів Прикарпаття / К.Т. Голубчак, Г.М. Юрчишин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 38. – С.359 – 368.

 • Голубчак К.Т. . Особливості архітектурної організації духовно- реколекційних центрів у Європі// Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА. - 2017. - №63. – С. 77-87.

 • Голубчак К. Т.  Духовні реколекції в системі освіти молоді та визначення їх місця в архітектурному просторі/ К.Т. Голубчак // Архітектурний вісник КНУБА. Наук.-вироб. збірник. – К.: КНУБА, 2017. - Вип. 11-12. - С. 436-447

 • Голубчак К.Т. Ретроспективний аналіз рекреаційних об'єктів гірської частини Івано-Франківської області // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА. - 2016. - №43. – С. 103-114.

 • Голубчак К.Т. Архітектурний потенціал Погінського паломницького центру в сакрально-туристичному просторі Прикарпаття– К.: КНУБА. - 2017. - №49. – С. 275-284.

 • Голубчак К.Т. Містобудівні засади організації духовно-реколекційних центрів / К. Т. Голубчак // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса: ОДАБА, 2014. Вип. 68. С. 3–8.

 • Holubchak K. Fundamental Principles Of Architectural Internal Arrangements Of Space Of Spiritual-Retreat Centre / K. Holubchak//  Architectural Studies - Архітектурні дослідження : [науковий журнал] / Lviv Polytechnic National University;– Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. – Volume 3, number 1.

 • Голубчак К.Т. Принципи формування мережі духовно-реколекційних центрів УГКЦ (на прикладі Західної України) / К. Т. Голубчак // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник/ - К.: ЦП "Компринт", 2017. - Вип. 3 (19). - 49-60 с.

 • Holubchak K. Principles of architectural planning arrangements of spiritual retreat centres/ K. Holubchak// Space & Form: scientific journal. - Szczecin: Polish Academy of Sciences, 2017. - № 31. - p. 127-134

 • Голубчак К. Т. Соціально-економічні аспекти формування духовно-реколекційних центрів / К. Т. Голубчак // Молодий вчений. — 2017. — №10. - с. 370-376

 •  Holubchak K. Spiritual retreat centers as a new type of recreational structure and its influence on the spiritual growth of the nation/ K. Holubchak// Modern Problems  of  Improve  Living  Standards  in  a  Globalized  World:  Conference  Proceedings  of  the  International  Scientific  Internet-Conference  (December  8,  2016,  Opole  –  Berdyansk  –  Slavyansk),  2016. - p. 336-340

 •  Голубчак К.Т. Аналіз впливу культурно-географічного фактору на архітектурно-планувальну організацію  духовно-реколекційних центрів/ Голубчак К.Т. // Актуальні  питання  сучасної  науки.  Матеріали  V  Міжнародної науково-практичної  конференції  (м.  Івано-Франківськ,  7-8  липня 2017  року).  –  У 2-х  частинах.  –  Херсон  :  Видавничий  дім  «Гельветика», 2017. – Ч. 1. – с.7-10

 •  Голубчак К.Т. Історичні передумови формування духовно- реколекційних центрів на території України/ Голубчак К.Т. // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХV Междунар. научн. конф., 26-27 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав- Хмельницкий, 2017. - Вып. 5(25). 6 – 12 с.

 • Голубчак К.Т. Екологічні засади формування духовно-реколекційних центрів. / К.Т. Голубчак // Архітектура: естетика+екологія+економіка: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Architecture: Aesthetic+Ecology+Economics : International Scientific Practical Conference Proceedings / Полт. національн. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С.

 • Голубчак К.Т. Архітектурна організація духовно-реколекційних центрів як шлях до збереження пам'яток сакральної архітектури. / К.Т. Голубчак //  Експлуатація та реконструкція будівель і споруд: матеріали ІІ Міжнародної конференції/ Одеська державна академія будівництва та архітектури - Одеса: ОДАБА, 2017. - с. 25-28.

 • Голубчак К. Т. Принципи класифікації духовно-реколекційних центрів / К.Т. Голубчак // "International Trends in Science and Technology": Proceedings of the International Scientific Conference/ Warsaw, Poland, 2017. - vol. 1. p. 34-41.

 • Голубчак К.Т. Містобудівні засади організації духовно-реколекційних центрів. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса: ОДАБА, 2017. Вип. 68. С. 3–8.

 • Голубчак К.Т. Основні засади архітектурної організації внутрішнього простору духовно-реколекційних центрів. Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування: Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції (Харків Листопад 2017 р.). Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. C. 174-175.

 • Голубчак К. Т. Гошів як центр паломництва. Проблеми та шляхи реформування і розвитку. Архітектурний вісник КНУБА. Наук.-вироб. збірник. К.: КНУБА, 2017. Вип. 13. С.423-434

 • Голубчак К. Т. Світовий досвід архітектурної організації духовнореколекційних центрів для практики України. Проблемы теории и истории архитектуры Украины. 2018. Вип. 18. С. 232-239.

 • Голубчак, К. Т. Художньо-композиційні основи формування духовнореколекційних центрів УГКЦ. [Електронний ресурс]. Cовременное промышленное и гражданское строительство. 2018. Том 14, № 1. С. 33-40. Режим доступу : http://donnasa.ru/publish_house/journals/spgs/2018-1/04_holubchak.pdf

 • Голубчак К.Т. Архітектурний потенціал Погінського паломницького центру в сакрально-туристичному просторі Прикарпаття/ К.Т. Голубчак // // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА. - 2017. - Вип. 49. – С. 275- 284.

Обиночна З.В.

 • Обиночна З.В. До питань архітектурно-просторової організації рекреаційно-реабілітаційних центрів на основі іпотерапії/ З. В. Обиночна // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. - К.: КНУБА, 2015. - Вип.57. - С.290-298.

 • Обиночна З.В. Архітектурна організація іпотерапії в реабілітаційній сфері. Формування закладів іпотерапії в реабілітації:історія розвитку та спроба класифікації/ З. В. Обиночна // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.  - К.: КНУБА, 2015. - Вип.58. - С. 315-321.

 • Обиночна З.В. Архітектурна й соціально-медична складові іпотерапії в реабілітації хворих дітей Прикарпаття/ З. В. Обиночна //Сучасні проблеми архітектури та містобудування:Наук.-техн. збірник.  - К.: КНУБА, 2015- Вип.40. - С. 393-398.

 • Обиночна З.В. Класифікація та особливості архітектурно-планувальної організації об’єктів іпотерапії Прикарпаття/ З. В. Обиночна //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник.  -  К.: КНУБА, 2016 - Вип.44.  - С.197-203.

 • Обиночна З.В. Світовий досвід з проектування реабілітаційних центрів іпотерапії/ З. В. Обиночна //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник.  - К.: КНУБА, 2018- Вип.51.  - С.328-336.

 • Ковальська Г. Л., Обиночна З. В. Особливості планувальної організації сенсорного саду при реабілітаційних центрах. – подана до друку

 • Обиночна З.В. Особливості розміщення та функціональної організації території реабілітаційних центрів іпотерапії // Архітектурний  вісник  КНУБА. Наук.-вироб. збірник.  К.: КНУБА, 2018. Вип. 16. - подана до друку

 • Обиночна З.В. Систематизація факторів, які впливають на формування реабілітаційних центрів іпотерапії. / З. В. Обиночна //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник.  -  К.: КНУБА, 2018 - Вип.52- подана до друку

 • Обиночна З.В. Функціональні особливості закладів, що надають послуги іпотерапії / З. В. Обиночна // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.  - К.: КНУБА, 2018. - Вип.68. - подана до друку

 • Obynochna Z. Principles and techniques of the architectural planning organization of rehabilitation centers of hippotherapy. Norwegian Journal of development of the International Science No 23/2018, 3– 13

 • Ковальська Г. Л., Обиночна З. В., Тенденції вирішення інтер’єру реабілітаційного центру іпотерапії. INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL «Web of Scholar». 11(29). Warsaw: RS Global Sp. z O.O

 • Обиночна З. В. Основні тенденції розвитку та проблеми архітектурно-планувальної організації реабілітаційних центрів іпотерапії. Молодий вчений. 2018. Вип. № 9 (61). С. 16-20.

 • Обиночна З.В. Чинники, які впливають на архітектурно-планувальну організацію іпотерапевтичних центрів  / Сучасне місто – проблеми та їх вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 21-23 листопада  2017р.) / Мін-во освіти і науки України, Одеська обл. держ. адм., Одеська міська рада, Академія архітектури України, Одеська держ. акад. буд-ва та арх.-ри,      Slovenska Technicna Univerzita. Одеса: ОДАБА, 2017. – С. 66-68

 • Обиночна З.В. Іпотерапія в регіонах України. Сучасний стан та перспективи розвитку / Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика: Вип.ІІІ. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22-23 листопада 2017р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. І архіт-ри та ін. «Бескиди» - 2017. В 3-х ч. – Ч.3. – С. 21-26.

 • Обиночна З.В. Організація рекреаційних зон при іпотерапевтичних центрах / Сталий розвиток міст (містобудівний аспект): матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, листопад  2017р. / [редкол.: В. Т. Семенов (відпов.ред.) та ін.], Харків. нац. ун-т міськ.госп-ва ім.О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2017. – С. 230-231.

 • Обиночна З.В. Використання дерева як екологічно чистого матеріалу в архітектурі іпотерапевтичних центрів / Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, листопад  2017р. / [ред. кол. : Г. О. Осиченко (відпов.ред.) та ін.] ;  Харків. нац. ун-т міськ.госп-ва ім.О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2018. – С. 73-74.

 • Obynochna Z. V. Landscape components in planning hippotheraphy centers / Obynochna Z. // International scientific – practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017». –  Kyiv, 28.11-01.12.2017, 115 – 116. https://www.bmc-conf.com/download/programm_articles.pdf

 • Обиночна З. В. Реабілітаційні центри іпотерапії у сучасному містобудівному середовищі /Тези міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура і дизайн. Традиції. Науковість. Майбутнє». –Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – С. 54-56.

 • Обиночна З. В. Особливості архітектурно-планувальної організації трибун на території реабілітаційних центрів іпотерапії / Obynochna Z. //  International scientific – practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2018». –  November 2018, Kyiv, 42-43

Федунків З.Б.

 • 1. Галицький релігійний центр: проблеми і факти [монографія про митрополичо-єпископский центр 14-19 ст. на місці княжого Галича]. – Івано-Франківськ: Нова зоря, 2001. – 287 с.

 • 2. Коштовний камінь Прикарпаття. Історичні нариси про минувшину й сучасність міста Бурштина. – Івано-Франківськ: Сіверсія, 2006. – 823 с.

 • 3. Хроніка бурштинського футболу. –  Івано-Франківськ, Лілея НВ, 2006. – 100 с.

 • 4. Дем’янів: епізоди історії. – Івано-Франківськ-Галич: ПП Гусак, 2008. – 44 с.

 • 5. Герби Івано-Франківська (Станиславова) / «Серія моє місто». – № 13. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2008. – 80 с.

 • 6. Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України. Оборонна архітектура / Методичні матеріали до курсу лекцій і практичних занять. – Частина 1. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 73 с.

 • 7. Галицький замок [історико-архітектурне дослідження про пам’ятку фортифікаційної архітектури Галицької землі]. – Івано-Франківськ: Нова зоря, 2013. – 183 с.

 • 8. Станиславів на давніх мапах та планах / «Серія моє місто». – № 34. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2014. – 176 с.
  Книги у співавторстві:

 • 1. Міста і села Галицького району: історія, пам’ятки, особистості. – Івано-Франкцівськ: Нова зоря, 2001. – 784 с. (Кол. авт., автор 27 статей).

 • 2. Маріямпіль – місто Марії. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2003. – 144 с. (Співавт. В. Боцюрко, В. Рубан, В. Тихонь).

 • 3. Літопис ВАТ Прикарпаттяобленерго. Віхи історії. Події та люди. – К.: Друкарня діапринт, 2005. – 290 с. (Співавт. К. Стоєвський, М. Головатий).

 • 4. Пам’ятки історії Івано-Франківської області (Словникова частина) // Вісник Івано-Франківської обласної ради. – 2005. – № 31-32. – Ч. 1-2. – Івано-Франківськ, 2005. (Кол. авт.). – Ч. 1. – 172 с., Ч. 2. – 180 с.

 • 5. Походження, генеалогія і відомі особистості роду Федунківих. – Івано-Франківськ: Самвидав, 2005. – 113 с. (Співавт. Г. Федунків).

 • 6. Івано-Франківський локомотиворемонтний завод. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2006. – 193 с. (Співавт. Б. Купчинський).

 • 7. По місцях перебування й увіковічнення пам’яті Івана Франка на Прикарпатті. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006. (Співавт. В. Федорак, Р. Гандзюк).

 • 8. Стежками Української Повстанської Армії. Туристичний путівник». – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 200 с. (Співавт. В. Федорак, Р. Гандзюк, Г. Мельник).

 • 9. Бурштин. Путівник. – Галич, 2007. – 37 с. (Співавт. П. Мороз).

 • 10. Звід пам’яток Івано-Франківської області. Богородчанський район. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2008. – 330 с. (Керівник авт. кол., автор 71 статті).

 • 11. Звід пам’яток Івано-Франківської області. Івано-Франківськ і села міської ради. Некрополі. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2008. – 224 с. (Керівник авт. кол., автор 5 статей).

 • 12. Повінь 23-27 липня 2008 року на Прикарпатті. Хроніка. Завдана шкода. Ліквідація наслідків. Благодійники і жертводавці. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 244 с. (Керівник авт. кол.).

 • 13. Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район. Книга 1. Місто Надвірна. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. – 131 с. (Керівник авт. кол.).

 • 14. Звід пам’яток Івано-Франківської області. Івано-Франківськ і села міської ради. Історико-архітектурний нарис. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2014. – 96 с. (Керівник авт. кол., співав. Р. Гандзюк, М. Головатий.).

 • 15. Звід пам’яток Івано-Франківської області. Івано-Франківськ і села міської ради. Книга 1. Пам’ятки археології, історії та мистецтва. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2016. – 383 с. (Керівник авт. кол., співав. Р. Гандзюк, М. Головатий.).

 • 16. Музеї Івано-Франківщини. Довідник. – Івано-Франківськ, 2016. – 128 с. (Керівник редакційної групи., співав. В. Федорак, Р. Гандзюк, Г. Брицька).

Автор-упорядник, упорядник і науковий редактор книг:

 • 1. Ісаїв П. Історія міста Станиславова / Серія «Моє місто» №10. –  Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008. – 96 с. (Упор. З. Федунків).

 • 2. Звід пам’яток Івано-Франківської області. Івано-Франківськ і села міської ради. Некрополі. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2008. – 224 с. (Автори-упорядники З. Федунків, Р. Гандзюк, М. Головатий, О. Максимонько, Г. Максимців, М. Олійник).

 • 4. Батьківщина Степана Бандери. Пам’ятні місця Старого Угринова. \ До 100-річчя від дня народження Степана Бандери. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008. – 31 с. (Упор. Б. Яневич, З. Федунків, С. Леськів, М. Базюк).

 • 5. Повінь 23-27 липня 2008 року на Прикарпатті. Хроніка. Завдана шкода. Ліквідація наслідків. Благодійники і жертводавці. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 244 с. (Автори-упорядники З. Федунків, Р. Гандзюк, О. Максимонько, Г. Максимців, М. Олійник, Нагірний М., Белих О.).

 • 6. Станиславівська фортеця. Збірник наукових статей / Серія «Моє місто» №26. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2010. – 192 с.  (Упор. І. Бондарев і З. Федунків).

 • 7. Заленський С. Отці єзуїти у Станиславові / Серія «Моє місто» №29. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2011. – 71 с. (Упор. З. Федунків).

 • 8. Вулицюга. Краєзнавчий збірник на пошану Михайла Головатого (з нагоди 70-річчя від дня народження і 30-річчя краєзнавчої діяльності). – Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2013. –  С. 123-140. (Упор. І. Бондарев і З. Федунків).

 • 9. Звід пам’яток Івано-Франківської області. Івано-Франківськ і села міської ради. Історико-архітектурний нарис. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2014. – 96 с. (Автори-упорядники З. Федунків, Р. Гандзюк, М. Головатий, О. Максимонько, Г. Максимців, М. Олійник).

 • 10. Chowaniec C. Historia twierdzy stanisławowskiej (1662–1812). – Iwano-Frankiwsk : Ladex, 2018. – 314 s. Redakcja naukowa: M. Wołoszczuk, N. Mika, Z. Fedunkiw.

Статті у наукових журналах і конференціях:

 • 1. Уділ тисяцького Дем'яна // Літопис Червоної Калини. – 1993. – Ч. 10-12. – С. 34-36.

 • 2. Греко-католицьке духовенство в просвітніх змаганнях галиць­ких українців // Матеріали наукової конференції, присвяченої 125-й річниці заснування «Просвіти». – Івано-Франківськ,  1993. – С. 104-105.

 • 3. Таємниці Галицької церкви Різдва Христового // Літопис Червоної Калини. – 1994. – Ч. 4-6. – С. 42-46.

 • 4. Герб міста Івано-Франківська // Знак (м. Львів). – 1995. – Ч. 10 (серпень).

 • 5. Оборонні споруди Галича і його околиць // Старожитності (Київ). – 1995. – Ч. 1-2. – С. 11-12.

 • 6. До проблеми  походження українського князівського роду Святополк-Четвертинських // Матеріали. Шоста наукова геральдична конференція (Львів, 27-23 березня 1997 року). – Львів, 1997. – С.158-160.

 • 7. Назви населених пунктів Галицького району // Галич і Галицька земля. Збірник наукових праць. – Київ-Галич, 1998. – С. 132-135.

 • 8. Галицький релігійний центр: передумови виникнення, статус та головні етапи історії // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України (матеріали міжнародної ювілейної наукової конференції. – Івано-Франківськ-Галич, 1998. – С. 258-263.

 • 9. Замок та палац у Маріямполі // Краєзнавець Прикарпаття. – 2005. – №5 (січень-червень). – С. 38-40.

 • 10. Бурштинський палац та його власники // Краєзнавець Прикарпаття. – 2006. – №7 (липень-грудень). – С. 37-42.

 • 11. Походження, генеалогія і відомі особистості роду Федунківих // Краєзнавець Прикарпаття. – 2007. – №9 (січень-червень). – С. 13-15.

 • 12. Історичні вогні янтарного міста (про історико-архітектурні пам’ятки м. Бурштина) // Карпати, туризм, відпочинок. – 2007. – №4 (квітень). – С. 45-49.

 • 13. Таємниці Маріямпільської твердині [про руїни замку ХVІІ ст. в с. Маріямпіль] // Галичина (Івано-Франківськ). – 2008. – 17–23 квіт. – (№ 57/58). – С. 17.

 • 14. Хотимир. Укріплений монастир і місто-фортеця // Краєзнавець Прикарпаття. – 2009. – №14. – С. 8-11.

 • 15. В’їзні брами Станиславівської фортеці // Галицька брама (Львів). – 2009 (січень–березень). – № 1–3. – С. 21–22

 • 16. Герби Станиславова та Івано-Франківська // Галицька брама. – 2009 (січень-березень). – №1-3. – С. 3-6.

 • 17. Оборонні укріплення села Нижнева [сторожова твердиня, укріплений монастир, шляхетський верхній замок, шляхетський нижній замок, сторожова вежа на горі Стражниця, оборонний монастир паулінів, форт австрійської армії] // Краєзнавець Прикарпаття. – 2010. – №16 (липень-грудень). – С. 3-6.

 • 18. Просвітянський рух на Рогатинщині // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. пр. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – Вип. 19. – С. 276-277.

 • 19. Господарі Галицького старостинського замку // Замки України: дослідження, збереження, використання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Галич, 3 листопада 2011 року). – Галич, 2011. – С. 57-74.

 • 20. Спроба реконструкції вигляду Галицького замку після перебудови Ф. Корасіні 1658 р. // Замки України: дослідження, збереження, використання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Галич, 3 листопада 2011 року). – Галич, 2011. – С. 228-236. (Співавт. У. Полутренко).

 • 21. Фортифікаційні складові скельного комплексу «Бубнище» та його функціональне використання // Замки України: дослідження, збереження, використання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Галич, 3 листопада 2011 року). – Галич, 2011. – С. 228-236. (Співавт. О. Стьоганцева).

 • 22. Федунків З. Галицький замок //  Пам’ятки України. – 2013. – № 6 (червень). – С. 44-53.

 • 23. Міські укріплення Галича // Краєзнавець Прикарпаття. – 2013. – №21 (січень-червень). – С. 14-17.

 • 24. Фортеці, замки та інкастельовані споруди Прикарпаття на карті Фрідріха фон Міга // Археологія & Фортифікація Середнього Подністров’я. Збірник матеріалів. – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2013. – С. 166-173.

 • 25. Фортифікаційні об’єкти Тлумача: датування, реконструкції, локалізація // Тлумач: історія та сучасність. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 800-річчя заснування м. Тлумача. – Тлумач: Злагода, 2013. – С. 68-73.

 • 26. Дискусійні питання історії міста Тлумача: отримання міського статусу та належність до королівського домену // Тлумач: історія та сучасність. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 800-річчя заснування м. Тлумача. – Тлумач: Злагода, 2013. – С. 68-73.

 • 27. Замки і фортеці Прикарпаття очима резидента французької розвідки Ульріха фон Вердума // Археологія & Фортифікація Середнього Подністров’я. Збірник матеріалів. – ІV Всеукраїнська науково-практична конференція Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвячена 180-й річниці від дня народження В. Б. Антоновича (1834-1908). – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2014. – С. 341-345.

 • 28. Фортифікація Більшівців: міські укріплення, замок, інкастельований монастир / З. Федунків // Галич і Галицька земляЗбірник. – Матеріали міжнародної наукової конференції, Галич, 30-31 жовт. 2014 р. – Галич, 2014. – C. 336-345.

 • 29. Фортеці, замки та інкастельовані споруди Прикарпаття на картах Гійома Левассера Боплана // Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної заочної конференції 5–6 червня 2014 р. – К., 2014. – С. 69-75.

 • 30. Городище княжої доби Чернелиця IV: результати попередніх досліджень // Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. Володимир Александрович]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 225-234 (співавт. Л. Поліщук, В. Нагірний).

 • 31. Теоретична реконструкція Чернелицького замку //  Пам’ятки України. – 2015. – № 3 (212) (лютий). – С. 58-71.

 • 32. Локалізація замку і міських укріплень м. Калуш XVI–XVIIІ ст. за історичними та картографічними матеріалами // Праці Центру пам’яткознавства. Збірник наукових праць. – №27. – К., 2015. – С. 278-291.

 • 33. Эволюция оборонительных укреплений бастионных регулярных замков Западной Украины // Вопросы фортификации.  2015. – №5. – С. 15-28.

 • 34. Укріплене містечко Більшівці та проблеми його дослідження // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. Збірник наукових праць. – Ч. 7. – Львів, 2015. – С. 306-316. (Співавт. О. Дуфенюк).

 • 35. Замок і міські укріплення м. Калуша XVI – XVIIІ ст. в світлі історичних та картографічних джерел // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. Збірник наук. праць / За заг. ред. М. Бевза. – Львів: «Растр-7», 2015. – 408 с. – С. 297-305.

 • 36. Адміністративно-територіальний устрій та територіальні межі Галицької землі Руського воєводства // Краєзнавство. – 2015. – №3/4. – С. 187-198.

 • 37. Рожнятівський замок: історія та архітектурно-планувальна характеристика в світлі нових і нововиявлених джерел // Археологія & Фортифікація України. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. – Кам’янець-Подільський: «Рута», 2015. – 324 с. – С. 193-199.

 • 38. Оборонні об’єкти Богородчан: історія і фортифікаційно-планувальні особливості // Краєзнавець Прикарпаття. – 2015. – №25. – С. 21-33.

 • 39. Еволюція оборонних укріплень бастіонних регулярних замків Західної України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-технчний збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. №43. – У 2-х частинах. - Ч.1. -  364 с. – С. 332-342.

 • 40. Галич у «Історично-статистичному-географічному словнику королівства Галичини» Франциска Сярчинського // Галич. – Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. – С.155-178.

 • 41. Динаміка розвитку замкових наріжників на західноукраїнських землях у 14-17 ст. // Проблеми розвитку міського середовища. Науково-технічний збірник. – Вип. 3 (19). – Київ: НАУ, 2017. – С. 188-201.

 • 42. До питання охорони, збереження і використання об’єктів фортифікаційної спадщини історичної Галицької землі Руського воєводства // Проблеми розвитку міського середовища. Науково-технічний збірник. – Вип. 3 (19). – Київ: НАУ, 2017. – С. 140-151. (співавт. Поліщук Л.).

 • 43. Ангул Галицького старостинського замку // Галич. – Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. – С.119-136.

 • 44. Галицький старостинський замок: реконструкція будівельних етапів // Атлас українських історичних міст. – Т. 2: Галич / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2018. – С. 19-26.

 • 45. Містобудівна спадщина історичного міста Михальче XVII – XVIII ст. // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. – Кн. 3: Зб. наукових праць. – Полтава: ПНПУ,  2019. – С. 76-81. Співавт. Поліщук Л.

 • 46. Дослідження рештків Тисменицької брами Станиславівської фортеці у м. Івано-Франківську у 2018 р. // Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications. – № 11. – Chelm-Lviv, 2019. – S. 58-70.