Політика у сфері якості

Додаткова інформація

Політика Івано-Франківського національного університету нафти і газу у сфері якості

МІСІЯ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) є закладом вищої освіти, який бере участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку України через формування людського капіталу, надання високоякісних освітніх послуг і реалізацію інноваційних наукових досліджень відповідно до сучасних потреб економіки та вимог зацікавлених сторін, поширення наукових знань, культурно-просвітницьку діяльність, збереження та примноження кращих традицій університетської освіти.

ГОЛОВНА МЕТА

Надання якісної багаторівневої освіти, підготовка конкурентоспроможних фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, трансфер нових знань та новітніх технологій, розроблення інноваційної продукції світового рівня, упровадження у практику результатів наукових досліджень, технічних, технологічних та проектно-конструкторських розробок, входження до провідних науково-освітніх центрів світу.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ:

  • Постійний розвиток та вдосконалення освітніх послуг і наукової діяльності;
  • Систематичний аналіз вимог і очікувань усіх зацікавлених сторін та їхнього задоволення послугами, які надає університет;
  • Забезпечення ефективної та результативної співпраці з усіма зацікавленими сторонами у процесі формування і реалізації освітніх програм та здійснення наукової діяльності;
  • Забезпечення ефективного та неперервного удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
  • Забезпечення розуміння працівниками політики та цілей в сфері якості, а також їхньої ролі в досягненні необхідного рівня виконуваних робіт і послуг,регулярне навчання та підвищення компетентності працівників;
  • Інтернаціоналізація освітньої та наукової діяльності, входження в міжнародний освітній та науковий простір;
  • Постійне впровадження передового досвіду освітньої та наукової діяльності, оновлення освітньо-наукової матеріально-технічної бази;
  • Створення в університеті сприятливих умов для розвитку творчої співпраці науково-педагогічних працівників та студентів;
  • Забезпечення прозорого процесу інформування про діяльність університету усіх зацікавлених сторін;
  • Впровадження самоконтролю та самоаналізу на всіх рівнях діяльності університету.

Керівництво ІФНТУНГ забезпечує розуміння і підтримку всіма працівниками цієї Політики у сфері якості, важливості її ефективної реалізації і несе повну відповідальність за ефективне, результативне функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.