Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Додаткова інформація: Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки           

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» забезпечує підготовку професіоналів в області виробництва, передачі, перетворення, розподілу та споживання електричної енергії.

Мета програми

Підготовка професіоналів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, здатних до практичної реалізації отриманих знань в науці, виробництві та бізнесі.

Орієнтація програми

Освітньо-професійна. Програма пропонує інтегративний підхід до підготовки професіоналів на основі поєднання теоретичних знань та практичної підготовки, що реалізується через теоретичні і практичні заняття, практичні дослідження у різноманітних сферах інженерної діяльності.

Особливості програми

Програму розроблено із врахуванням регіональних особливостей та з метою підготовки професіоналів для вирішення регіональних проблем електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Перелік компонент освітньої програми максимально наближений до європейських освітніх програм з метою забезпечення мобільності студентів та професорсько-викладацького складу.

Програма містить три блоки вибіркових дисциплін за спрямуваннями: електропостачання, електромеханіка та електротехнології, а також 8 дисциплін вільного вибору студента, що в сукупності забезпечує набуття необхідних компетентностей для подальшої професійної діяльності у всіх напрямах спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» .

Програма передбачає набуття студентами компетенцій і навичок, які формують професіонала з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, здатного вирішувати професійні функції, зокрема на підприємствах паливно-енергетичного комплексу.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти бакалавра за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 № 867. 

 

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програмиСтруктурно-логічна схема освітньо-професійної програми

     Освітньо-професійні програми та навчальні плани

Освітньо-професійна програма 2018

переглянути

Навчальний план  2018 денна форма

переглянути

Навчальний план  2018 заочна форма

переглянути

Навчальний план  2020 денна інтегрована форма 2 роки навчання

переглянути

Навчальний план  2020 заочна інтегрована форма 2 роки навчання

переглянути

 

Освітньо-професійна програма 2021

переглянути

Навчальний план 2021 денна форма

переглянути

Навчальний план 2021 заочна форма

переглянути

Навчальний план 2021 денна форма зі змінами в 2023 році

переглянути

Навчальний план 2021 заочна форма зі змінами в 2023 році

переглянути

Навчальний план  2022 денна інтегрована форма 3 роки навчання

переглянути

Навчальний план  2022 заочна інтегрована форма 3 роки навчання

переглянути

Навчальний план  2023 денна інтегрована форма 2 роки навчання

переглянути

Навчальний план  2023 заочна інтегрована форма 2 роки навчання

переглянути

 

Освітньо-професійна програма 2023

переглянути

Навчальний план 2023 денна форма

переглянути

Навчальний план 2023 заочна форма

переглянути

Навчальний план 2024 денна інтегрована форма 3 роки навчання

переглянути

Навчальний план 2024 заочна інтегрована форма 3 роки навчання

переглянути