Положення про науково-технічну бібліотеку

Додаткова інформація

1. Загальні положення

         1.1 Науково-технічна бібліотека (НТБ) створюється (ліквідується) за наказом ректора ІФНТУНГ.

         1.2 Науково-технічна бібліотека створена з метою забезпечення літературою та інформацією навчально-виховного та наукового процесу університету.

         1.3 Основні функції НТБ:

1.3.1 Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

1.3.1.1 Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

1.3.1.2 Безкоштовно надає користувачам бібліотеки основні бібліотечні послуги.

1.3.1.3 Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного та міжнародного абонементів, внутрішнього та міжнародного книгообміну, електронної доставки документів тощо.

1.3.1.4 Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів закладу вищої освіти, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування. Проводить соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення.

1.3.1.5 Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечує користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

1.3.1.6 Організовує роботу громадських інформаторів з кафедр і наукових підрозділів закладу вищої освіти, надає їм необхідну методичну допомогу.

1.3.1.7 Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчально-виховній роботі закладу вищої освіти, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки.

1.3.1.8 Організовує для студентів заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.

1.3.1.9 Здійснює керівництво та надає методичну допомогу бібліотекам закладів вищої освіти (ЗВО) міста як обласний методичний центр бібліотек ЗВО  м. Івано-Франківська.

1.3.1.10 Проводить передплату періодичних та інформаційних видань.

1.3.1.11 Надає користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

1.3.2 Формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень закладу вищої освіти, шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних видань та електронних баз даних вироблених як в Україні, так і за кордоном.

1.3.2.1 Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і підсобних бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, консервацію, копіювання та оцифровування.

1.3.2.2 Систематично аналізує забезпечення навчальною літературою дисциплін ЗВО, використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації.

1.3.2.3 Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.

1.3.3 Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та баз даних на традиційних та електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

1.3.4 Проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп'ютерних технологій.

1.3.4.1 Спільно з відповідальними за виховну роботу у закладі вищої освіти,  викладачами та представниками громадських організацій проводить читацькі конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші культурно-просвітницькі заходи.

1.3.5 Проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці користувачів та співробітників бібліотеки на основі даних повноважень.

1.3.6 Бере участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.

1.3.7  Проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, інформатики, бібліографії, історії книги та ін.

1.3.8 Вивчає та впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на новітні бібліотечні технології.

1.3.9 Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.

1.3.10 Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

       1.4 Керівництво бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректору та проректору з науково-педагогічної  роботи  і є членом Вченої ради університету. Директор бібліотеки обирається Вченою радою закладу вищої освіти і затверджується наказом ректора. У разі відсутності директора його функції виконує заступник директора або вчений секретар.

         1.5  Науково-технічна бібліотека  у своїй діяльності керується Законами України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», «Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», Положенням про державний заклад вищої освіти, наказами та нормативними актами МОНу України, державними нормативно-правовими актами з охорони праці й пожежної безпеки, національними та галузевими стандартами, а також Статутом, наказами ректора, стандартами та іншими регламентуючими документами Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та цим Положенням, розробленим згідно з СОУ 02070855 1.02:2012 «Документація. Положення про структурний підрозділ ІФНТУНГ. Зміст, порядок розробляння та затвердження» .

         1.6 Навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці працівників НТБ здійснюється за встановленим порядком в університеті  до початку виконання посадових обов’язків та періодично один раз на три роки.

1.7 Працівники НТБ не можуть залучатися до виконання робіт, не передбачених чинними законодавчими та норма­тивними актами, відповідними положеннями з питань безпеки життє­діяльності  та цим Положенням.

1.8 Науково-технічна бібліотека має печатку з написом «Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Науково-технічна бібліотека» та прямокутні штампи з написами «Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Науково-технічна бібліотека, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15», «відділ бібліографії та бібліотечного обслуговування користувачів», «сектор організації та зберігання основних фондів», «абонемент наукової та навчальної літератури», «абонемент художньої літератури»,  «обмінний фонд»,  необхідні для виробничої діяльності НТБ.

1.9 Усі зміни й доповнення до цього Положення розробляють і вводять в дію в тому ж порядку, що й саме Положення.

 

 

 

2. СТРУКТУРА

2.1 Науково-технічна бібліотека належить до основних структурних  підрозділів університету.

2.2 Науково-технічна бібліотека функціонує як структурний підрозділ, що входить до складу університету.

2.3 Науково-технічна бібліотека безпосередньо підпорядковується ректору та проректору з науково-педагогічної роботи.

2.4 Керівництво національного технічного університету нафти і газу забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп'ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.

2.5 Структура та штатний розклад бібліотеки визначаються на основі типових положень, затверджуються ректором закладу вищої освіти, за поданням директора бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп'ютерної техніки, доступу до електронних баз даних Інтернету тощо.

           2.6 Для узгодження діяльності бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою університету та надання їй дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності, на правах дорадчого органу створюється Бібліотечна рада, до складу якої входять як представники Інститутів, кафедр так і провідні спеціалісти бібліотеки. Склад Ради затверджується ректором університету за поданням директора бібліотеки.

2.7 До складу Науково-технічної бібліотеки входять:

- відділ бібліографії та бібліотечного обслуговування користувачів (в т.ч. зал каталогів та картотек; сектор абонементів та читальних залів:  абонемент наукової та навчальної літератури, абонемент художньої літератури, читальний зал технічних та гуманітарних наук,  читальний зал наукових та періодичних видань); сектор соціокультурної та маркетингової діяльності);

- відділ технологій та інформаційних ресурсів  (в т.ч. Інформаційно-науковий центр; електронний читальний зал;  лабораторія зі сканування друкованих видань; сектор комплектування та наукової обробки документів; сектор організації та зберігання основних фондів (виставковий зал рідкісних та цінних видань);

2.8 Чисельність, структуру і штат Науково-технічної бібліотеки, а також посадові інструкції її працівників затверджує ректор ІФНТУНГ згідно з встановленим порядком.

2.9 За Науково-технічною бібліотекою наказом ректора закріплені такі виробничі приміщення корпусу №8 (вул. Карпатська, 15): кімнати №№ 06, 07, 07а, 11, 12, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 33, 35, 37, 42.

2.10 Режим роботи бібліотеки встановлюється ректором відповідно до внутрішнього трудового розпорядку університету.

2.11 З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці співробітників бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

 

3. Завдання й обов’язки

3.1 Науково-технічна бібліотека  забезпечує та організовує безпосереднє виконання:

3.1.1 Забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників,  співробітників університету згідно з  їх  інформаційними запитами  на основі широкого доступу
до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

3.1.2 Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

3.1.3 Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

3.1.4 Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

3.1.5 Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

3.1.6 Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

3.1.7 Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

3.2 Під час карантину та запровадження Кабінетом Міністрів України посилених протиепідемічних заходів та згідно з  відповідними розпорядженнями ректора університету, науково-технічна бібліотека  працює  тільки з використанням електронних технологій дистанційного обслуговування користувачів.

3.3 Науково-технічна бібліотека  бере участь:

3.3.1 У веденні науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства спільної з іншими організаціями і установами.

3.4 Науково-технічна бібліотека  сприяє:

3.4.1 Виконанню заходів з координації та кооперації діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами університету, громадськими організаціями, співпраці та взаємодії з бібліотеками інших систем і відомств.

      1. Виконанню заходів з налагодження прямих зв'язків з бібліотеками інших країн, співробітництва з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами тощо.

3.5 Науково-технічна бібліотека  зобов’язана:

3.5.1 Своєю діяльністю забезпечувати реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

3.5.2 Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування Науково-технічною бібліотекою.

3.5.3 Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси  з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

3.5.4 Звітуватись про свою роботу перед Вченою радою університету.

3.5.5 Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

3.6 Науково-технічна бібліотека :

- готує проекти положень, інструкцій, наказів, документів тощо;

- перевіряє виконання робіт та їх якість;

- контролює дотримання вимог охорони праці і пожежної безпеки при веденні робіт тощо.

 

4. Права

4.1 Відповідно до чинного законодавства, яке регламентує внут­рішню діяльність університету, керівнику та працівникам Науково-технічної бібліотеки для виконання покладених на них завдань та обов’язків надані такі права:

4.1.1 Представляти інтереси університету, бібліотеки за дорученням ректора, безпосереднього керівника в органах влади, державних, приватних і громадських організаціях.

4.1.2 Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про бібліотеку.

4.1.3 Розробляти структуру, штатний розклад бібліотеки, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку кадрів.

4.1.4 Визначати згідно з Правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

4.1.5 Надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

4.1.6 Безперешкодно (протягом робочого часу) відвідувати об’єкти підрозділу, університету для виконання виробничих завдань.

4.1.7 Користуватись щорічною відпусткою згідно Закону України «Про відпустки» за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку (до шести календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та університетом.

4.1.8 Призупиняти роботу підрозділу чи окремих працівників у разі виникнення ситуації, небезпечної для життя або здоров’я оточуючих.

4.1.9 Отримувати від посадових осіб, працівників необхідні відомості, документи, пояснення (письмово чи усно) з питань виробничої діяльності.

4.1.10 Вносити пропозиції з поліпшення умов праці й побуту і добиватися їх виконання.

4.1.11 Звертатися до вище поставленого керівника з питань виробничої діяльності, що не вирішуються в підрозділі в інтересах покращення вироб­ництва, побуту, охорони праці, протипожежного режиму, удоско­налення організаційної структури, поліпшування системи управління якістю тощо.

4.1.12 Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

4.2 Керівник Науково-технічної бібліотеки має право затверджувати й підписувати документи у межах наданої компетенції, видавати розпорядження з певних питань, ініціювати у встановленому порядку призначення, звільнення, заохочення або стягнення з підлеглих йому працівників.

4.3 Бібліотечні працівники мають право:

4.3.1 На підтримку з боку університету в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної роботи та соціокультурної діяльності бібліотеки.

4.3.2 На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

 

        5.  Взаємодія з іншими структурними підрозділами

5.1 Науково-технічна бібліотека отримує:

-  від ректорату – накази, розпорядження, періодичність отримання – по необхідності ;

- від навчального відділу – накази, розпорядження, періодичність отримання  –  по необхідності;

- від Інститутів, кафедр – накази, розпорядження, періодичність отримання  –  по необхідності;

- із відділу кадрів – накази, розпорядження, службові подання, періодичність отримання  –  по потребі.

5.2 Науково-технічна бібліотека  надає:

- ректорату, навчальному відділу, Інститутам, кафедрам  –  інформаційний  бюлетень  «Вища школа», періодичність надання  – щомісячно;

- ректорату, навчальному відділу, Інститутам, кафедрам  –     «Бюлетень нових надходжень», періодичність надання – щоквартально;

- навчальному відділу, Інститутам, кафедрам – інформацію по забезпеченню навчально-методичною літературою дисциплін відповідних кафедр, періодичність надання – по потребі.

5.3  Науково-технічна бібліотека  погоджує такі документи:

- накази, розпорядження, посадові інструкції, положення, Правила користування НТБ.

5.4 Науково-технічна бібліотека у встановленому порядку отримує матеріальні цінності із відділу матеріально-технічного забезпечення,  видавництва «Факел»,  інформаційно-обчислювального центру.

 

6. Відповідальність

6.1 Працівники Науково-технічної бібліотеки несуть від­пові­дальність за:

6.1.1 Невідповідність прийнятих рішень вимогам чинного законодавства за відповідним напрямком діяльності.

6.1.2 Невиконання та неналежне виконання завдань і обов’язків, визначених Положенням про Науково-технічну бібліотеку і посадовими інструкціями.

6.1.3 Недостовірність або несвоєчасність підготовки статистичних звітів (матеріальних звітів) за напрямком виробничої діяльності, недостовірність даних у документації.

6.1.4 Недотримання типових норм часу на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності.

6.1.5 Недотримання вимог збереження бібліотечних фондів.

6.1.6 Недостовірність та несанкціоноване розголошення інформації з обмеженим доступом.

6.1.7 Незабезпечення встановленого протипожежного режиму.

6.1.8 Незабезпечення виконання вимог охорони праці та безпечного ведення робіт, вимог електробезпеки, несвоєчасне розслі­дування й прихо­ву­вання нещасних випадків, аварій.

6.1.9 Недотримання вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, маршрутів безпечного руху по території об’єктів університету.

6.1.10 Втрату матеріальних і грошових цінностей, отриманих під звіт.

6.2 Керівник Науково-технічної бібліотеки додатково до наведеного у п. 6.1 несе відповідальність за невиконання завдань бібліотеки, за стан доку­ментації, її невідповід­ність вимогам нормативно-правових актів, стан­дартів, за неналежну організацію роботи бібліотеки та роботу з кадрами, а також за невиконання завдань, покладених на керівника Положенням про НТБ.

6.3 Персональна відповідальність керівника та працівників Науково-технічної бібліотеки  визначена посадовими інструкціями.

 

7. Документація НАУКОВО-Технічної БІБЛІОТЕКИ

7.1 Науково-технічна бібліотека використовує у своїй діяльності і зберігає примірники (копії) таких зовнішніх документів:

- накази, розпорядження, листи МОН України, інших центральних органів державної влади з питань роботи НТБ та листування з ними;

- листування про організацію роботи НТБ і комплектування бібліотечного фонду.

7.2 Науково-технічна бібліотека використовує у своїй діяльності і зберігає примірники (копії) таких внутрішніх документів:

- накази ректора з навчально-методичних, адміністративно-господарських та інших питань діяльності університету (без індекса, з індексами 1,2). Розпорядження. Копії;

- накази ректора університету по студентському складу (з індексами 7, 8, 14). Копії;

- розпорядження директора НТБ;

- положення про НТБ;

- посадові інструкції працівників НТБ;

- штатний розпис НТБ. Копії;

- річні (квартальні) плани роботи НТБ;

- річні звіти про роботу НТБ;

- акти інвентаризаційної перевірки бібліотечного фонду;

- акти списання друкованих видань;

- прибуткові акти на літературу, одержану безкоштовно або без супровідних документів.

7.3 Науково-технічна бібліотека веде журнали, документи й записи, які стосуються її діяльності, а саме:

- щоденники роботи  НТБ;

- журнал обліку літератури, втраченої читачами та прийнятої взамін;

- журнали реєстрації обліку інструктажів (первинного, повторного, позапланового, цільового) з питань охорони праці та пожежної безпеки;

- журнал реєстрації приходу на роботу і виходу з роботи працівників;

- журнал реєстрації відлучень працівників НТБ;

- протоколи науково-методичних рад НТБ та рад при директору;

- протоколи культурно-просвітницьких заходів;

- каталоги книг (систематичні, алфавітні, предметні);

- формуляри читачів;

- звітні відомості руху бібліотечного фонду. Копії.

7.4 Науково-технічна бібліотека  зберігає оригінали таких документів:

- інвентарні книги;

- книги сумарного обліку.

 

 

 

               Директор 

науково-технічної бібліотеки                                                            Р.Б. Пуйда