Положення про підрозділ

 

Лабораторія захисту та комерціалізації інтелектуальної власності (ЛЗКІВ) - структурний підрозділ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, який створено наказом ректора № 131 від 01.10.2014р.

Основна мета діяльності ЛЗКІВ - забезпечення набуття університетом прав на об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ), які створені його працівниками у результаті наукової, науково-технічної та науково-дослідницької діяльності; правова охорона та оцінка комерційного потенціалу ОІВ; підготовка інновацій і розробок до комерціалізації; розроблення заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління ОІВ.

Очолює ЛЗКІВ і безпосередньо керує її діяльністю завідувач лабораторії, якого призначає на посаду ректор за поданням проректора з наукової роботи.

Завідувачем ЛЗКІВ може бути особа з числа науково-педагогічних працівників університету, які компетентні з питань інтелектуальної власності та патентно-ліцензійної діяльності.

Завідувач ЛЗКІВ підпорядковується безпосередньо ректору та проректору з наукової роботи університету.

У своїй діяльності ЛЗКІВ керується Конституцією та Законами України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України і Міністерства освіти та науки України та іншими нормативно-правовими актами, а також наказами та розпорядженнями ректора університету.

ЛЗКІВ підзвітна проректору з наукової роботи.

ЛЗКІВ забезпечує набуття університетом прав на ОІВ, які створені його працівниками у результаті наукової, науково-технічної та науково-дослідницької діяльності; здійснює ведення реєстру ОІВ університету; формує звітну документацію; здійснює консультування працівників університету з питань інтелектуальної власності.

ЛЗКІВ надає вичерпну інформацію ректорату і підрозділам, що забезпечують наукову та інноваційну діяльність університету, а також Івано-Франківській обласній організації товариства винахідників і раціоналізаторів України.

ЛЗКІВ погоджує свою діяльність з проректором з наукової роботи.

ЛЗКІВ використовує у своїй діяльності і зберігає примірники (копї) таких зовнішніх документів:

  • Конституція України;
  • Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі";
  • Постанова Кабінету Міністрів України "Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та знаки для товарів і послуг";
  • накази, розпорядження та листи Міністерства освіти і науки України, Укрпатенту, Товариства винахідників і раціоналізаторів України.

ЛЗКІВ використовує у своїй діяльності і зберігає примірники (копії) таких внутрішніх документів:

  • положеня про ЛЗКІВ;
  • посадові інструкції працівників ЛЗКІВ;
  • патенти на винаходи і корисні моделі, свідоцтва про авторське право та інші документи, що є основою патентно-ліцензійної діяльності університету;
  • заяви, службові подання та інші документи, що є основою для наказів та розпоряджень ректора університету;
  • інструкції з охорони праці та пожежної безпеки.

ЛЗКІВ веде журнали, документи й записи, які стосуються її діяльності, зокрема журнал реєстрації поданих заявок та отриманих патентів на винаходи і корисні моделі.