Наукова діяльність

                         

«Чим люди освіченіші, тим вони вільніші»                                                                                                                                Вольтер

Напрями наукових інтересів кафедри теорії економіки та управління охоплюють широкий спектр актуальних для вітчизняної економіки проблем, що відображається у держбюджетній науково-дослідній роботі. Викладачі кафедри беруть активну участь у розробці комплексних цільових програм, проектів та стратегій соціально-економічного розвитку територіальних громад, розробці теоретичних питань удосконалення економічних відносин у виробництві. Значна увага колективу приділяється питанням ринкової трансформації української економіки, реформуванню системи її державного регулювання.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, «круглих столах», симпозіумах. Здійснюється публікація монографій, статей у фахових, а також інших виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Крім цього, викладачі кафедри виступають офіційними опонентами на захистах дисертаційних робіт.

Особлива увага приділяється науково-дослідній роботі студентів. Доброю традицією кафедри стало проведення щорічних наукових конференцій серед студентів, де вони мають можливість показати результати своїх наукових досліджень та провести дискусії з актуальних економічних питань. Студенти також залучаються до написання наукових робіт економічного та управлінського спрямування для публікації у наукових фахових виданнях. Науковці кафедриздійснюють консультування та керування наукової роботи студентів. 

Для забезпечення навчального процесу кафедрою теорії економіки та управління підготовлено і видано цілий ряд методичних матеріалів (навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки до вивчення дисципліни та написання курсових робіт, тестові завдання тощо) для допомоги студентам у навчальному процесі. Професорсько-викладацький склад кафедри приділяє значну увагу впровадженню у навчальний процес інноваційних технологій, підвищує якість надання освітніх послуг. Викладачі кафедри у навчально-методичній роботі ведуть постійний пошук нових, більш досконалих форм і методів навчання, зосереджують свої зусилля на модернізації системи викладання. Підтвердженням цього є розроблені курси для дистанційного навчання.

Розвиток кафедри теорії економіки та управління відбувається у відповідності до сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове товариство.

 

       Монографії кафедри теорії економіки та управління:

Наукова діяльність

 1. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку соціально-економічних систем в контексті підвищення енергетичної безпеки України : колективна монографія / За заг. ред. О. Г. Дзьоби, Л. Є. Сімків, С. М. Кафки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 276 с.
 2. Сімків Л.Є. Регіональна економічна політика: чинники формування, пріоритети та механізми реалізації: монографія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 380 с.
 3. Сімків Л.Є. Диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів України: теорія та практика. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / за заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. Херсон: Видавничий дім «Гельветика». Т. 2. 2015. 420 с.
 4. Сімків Л.Є. Вплив структурних зрушень на динаміку економічного розвитку регіонів. Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними соціально-економічними системами: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., професора Петренка В.П., д.е.н., професора Полянської А.С. ІФНТУНГ, 2015. С. 209-218.
 5. Кісь С.Я. Інтелектуалізація діяльності підприємств: доцільність, умови, технології: монографія. Івано-Франківськ. ІФНТУНГ, 2015. 268 с.
 6.  Кісь С.Я., Ю.П. Колбушкін. Методи, технології, інструменти та напрямки інтелектуалізації процесів управління і діяльності систем мезо- і мікроекономічного рівня. Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними соціально-економічними системами: колективна монографія / за заг. ред. д. е. н. професора Петренка В. П., д. е. н., професора Полянської А. С. ІФНТУНГ, 2015. С. 15-28.
 7. Мацьків Р.Т. Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації / В.І. Варцаба, Я.С. Витвицький, О.М. Витвицька, У.Я. Витвицька, Н.О. Гавадзин, Л.С. Головкова, І.Б. Запухляк, Р.Т. Мацьків, В.П. Петренко, С.А. Побігун, Г.С. Степанюк // Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. 468 с.
 8. Andrusiv U. Y., Kinash I. P., Mazur I. M. The analysis of the effectiveness of the regional social security mechanism. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for UkraineCollective monograph edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov.  Vol. 1. “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Kielce, 2016. P. 390-409.
 9. Andrusiv U. Y., Dovgal O. V. Implementation of innovative technologies of ecologization of construction industry enterprises in the context of sustainable development. Social and economic of sustainable development of regions. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration  in Opole, 2017. P. 135-144.
 10. Сімків Л.Є. Енергозбереження в системі пріоритетів регіонального розвитку. Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи: монографія / за ред. д.е.н, проф. Данилюка М. О., д.е.н., проф. Полянської А. С. Івано-Франківськ, 2017. С. 213-224.
 11. Сімків Л.Є., Даляк Н.А. Концептуальні основи формування та реалізації регіональної політики енергозбереження. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку соціально-економічних систем в контексті підвищення енергетичної безпеки України: колективна монографія / за заг. ред. О.Г. Дзьоби, Л.Є. Сімків, С.М. Кафки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. С. 51-63.
 12. Simkiv L., Kulyk T. Structural processes in the national economy and their role in promoting sustainable development of regions. Social and economic aspects of sustainable development of regions, T2. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. С. 106-117. 
 13.  Danyleychuk R., Zhytnikovich M. Financial instruments for the supporting of small business infrastructure subjects in the region. Social and economic of sustainable development of regions. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration  in Opole.2018.
 14. Andrusiv U. Y., Dovgal O. V., Kravchenko M.V., Datsenko A.E. The methodological approaches to assessing the financial and economic security of the enterprises in the agrarian sector.  Social and economic of sustainable development of regions. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. P. 198-207.
 15. Андрусів У. Я., Сидор Г. В. Реалії банківського сектору. Розвиток економіки України : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Кульчицької Н. Є. Чортків: ЧННІПБ,  2018. С. 181–190.
 16. Романко О.П. Сучасне управління конкурентоспроможно-сті: регіональний аспект: монографія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 254 с.