10. Матеріально-технічне забезпечення

Додаткова інформація

В ІФНТУНГ створені всі умови для забезпечення навчального процесу студентів в повному його обсязі. В усіх навчальних корпусах університету обладнані приміщення, необхідні для проведення поточних лекцій з кількістю студентів від 25 до 200 студентів, практичних, лабораторних занять від 15 до 30 студентів, комп’ютерні класи та спортивні зали, необхідні для роботи студентів в аудиторний час та час самостійної роботи студентів. Аудиторії та лабораторії оснащені згідно з вимогами навчальних планів і програм. Це дає можливість проводити лекційні, лабораторні та практичні заняття на високому професійному рівні.

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування» 

 

Найменування комп’ютерної лабораторії, її площа

Найменування дисципліни за навчальним планом

Модель і марка персональних комп’ютерів, їх кількість

Назви пакетів прикладних програм

(в тому числі ліцензованих)

Можливість доступу до Інтернет, наявність каналів доступу (так/ні)

Спеціалізований комп’ютерний клас кафедри обліку та оподаткування, ауд. 1506, 65 м2

Практична підготовка 

Інформаційні системи і технології в обліку

12 – ПК Celeron ouse/pad

5 – Gigabyte

BAS (свідоцтво), 

MathCAD, MS EXCEL, MS Access, MS Word, Opera, Google, Chrome, Statistika 

так

 

Кожна дисципліна навчального плану здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського)  рівнів вищої освіти  забезпечена комплексом навчально-методичного забезпечення та навчальними матеріалами (підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, довідниками, стандартами згідно з переліком рекомендованої літератури або їх електронними варіантами з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність). 

Наявність офіційного веб-сайту ІФНТУНГ, на якому розміщена основна інформація про його діяльність -  https://nung.edu.ua/

Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання:

- електронна бібліотека  http://library.nung.edu.ua/;

- центр дистанційного навчання http://dn.nung.edu.ua/.

Згідно наказу ректора ІФНТУНГ 31.08.2018 р. № 204 за кафедрою обліку та оподаткування закріплено приміщення:

  • 1501 - кабінет завідувача кафедри ОП;
  • 1503 - викладацька кафедри ОП;
  • 1504 - мультимедійна лекційна аудиторія (проектор);
  • 1505 - лаборантська кафедри ОП;
  • 1506 - компютерний клас кафедри ОП;
  • 1507 - лекційна аудиторія кафедри ОП.

ауд. 1504 

1504115042150431504515046

ауд. 1506

150621506215063

ауд. 1507

15072150731507415071