5. Дисципліни, методичне забезпечення

Додаткова інформація
1 анотація дисципліни, силабус 4 вказівки для самостійної роботи
2 робоча програма 6 вказівки до курсової роботи
3 конспект лекцій 6 навчальний посібник
5 практикум, лабораторні роботи 5 вказівки для вивчення дисципліни

 

Дисципліни освітньо-професійних програм кафедри обліку та оподаткування

Назва освітньої компоненти Вид компонента Робоча програма Методичні вказівки
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
ОПП "Облік і оподаткування"
ОК 1 Основи академічного письма Навчальна дисципліна

2

54

ОК 2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Навчальна дисципліна

2

3546

ОК 3 Історія України та української культури Навчальна дисципліна

2

34

ОК 4 Філософія та соціологія Навчальна дисципліна

2

354

ОК 5 Корпоративне та підприємницьке право Навчальна дисципліна

2

35456

ОК 6 Вища математика Навчальна дисципліна

2

354

ОК 7 Дослідження операцій Навчальна дисципліна

2

354

ОК 8 Політична економія Навчальна дисципліна

2

354

ОК 9 Макроекономіка Навчальна дисципліна

2

354

ОК 10 Мікроекономіка Навчальна дисципліна

2

354

ОК 11 Мікроекономіка Курсова робота

2

6

ОК 12 Економіка підприємства Навчальна дисципліна

2

354

ОК 13 Інформаційні технології та комп’ютерні системи Навчальна дисципліна

2

54

ОК 14 Статистика Навчальна дисципліна

2

3546

ОК 15 Економетрика Навчальна дисципліна

2

3554

ОК 16 Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності Навчальна дисципліна

2

3546

ОК 17 Менеджмент Навчальна дисципліна

2

35

ОК 18 Маркетинг Навчальна дисципліна

2

35

ОК 19 Фінанси, гроші та кредит Навчальна дисципліна

2

354

ОК 20 Роль бухгалтера в бізнес середовищі та етика Навчальна дисципліна

2

3546

ОК 21 Загальна теорія бухгалтерського обліку Навчальна дисципліна

2

3546

ОК 22 Загальна теорія бухгалтерського обліку Курсова робота

2

366

ОК 23 Бухгалтерське діловодство Навчальна дисципліна

2

354

ОК 24 Інформаційні системи і технології в обліку Навчальна дисципліна

2

3546

ОК 25 Фінансовий облік Навчальна дисципліна

2

354

ОК 26 Фінансовий облік Курсова робота

2

6

ОК 27 Практична підготовка Навчальна дисципліна

2

54

ОК 28 Облік і оподаткування СМП Навчальна дисципліна

2

354

ОК 29 Облік податків Навчальна дисципліна

2

354

ОК 30 Облік податків Курсова робота

2

3546

ОК 31 Податкова звітність Навчальна дисципліна

2

354

ОК 32 Облік в державному секторі економіки Навчальна дисципліна

2

354

ОК 33 Облік за міжнародними стандартами фінансової звітності Навчальна дисципліна

2

354

ОК 34 Звітність підприємств Навчальна дисципліна

2

354

ОК 35 Аналіз фінансової звітності Навчальна дисципліна

2

354

ОК 36 Внутрішньогосподарський контроль Навчальна дисципліна

2

354

ОК 37 Міжнародні стандарти аудиту Навчальна дисципліна

2

354

ОК 38 Міжнародні стандарти аудиту Курсова робота

2

6

ОК 39 Управлінський облік Навчальна дисципліна

2

354

ОК 40 Соціальний облік Навчальна дисципліна

2

354

ОК 41 Виробнича практика Практика 

2

45

ОК 42 Підсумкова атестація Атестаційний кваліфікаційний екзамен

2

 
Вибіркові освітні компоненти з кафедрального каталогу
1 Податкова система і право Навчальна дисципліна

2

354

2 Облік на підприємтсвах нафтогазової промисловості Навчальна дисципліна

2

354

3 Організація бізнес-проектів Навчальна дисципліна

2

354

4 Інформаційні системи і технології в обліку Навчальна дисципліна

2

3546

5 Міжнародні економічні відносини Навчальна дисципліна

2

4

6 Облік і оподаткування субєктів малого підприємництва Навчальна дисципліна

2

354

7 Облік в банках Навчальна дисципліна

2

354

8 Інтернет-технології Навчальна дисципліна

2

35

9 Облікова політика підприємства Навчальна дисципліна

2

354

10 Банківська справа та страхування Навчальна дисципліна

2

354

11 Облік ЗЕД Навчальна дисципліна

2

3546

12 Податкова система і право Навчальна дисципліна

2

354

13 Фінанси підприємств Навчальна дисципліна

2

3546

14 Банківська справа та страхування  Навчальна дисципліна

2

354

15 Етика та психологія ділового спілкування  Навчальна дисципліна

2

354

 

  Другий (магістерський) рівень вищої освіти
  Професійно-орієнтовані дисципліни
  Обов’язкові дисципліни
1 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством Навчальна дисципліна

2

354

2 Адміністрування податків Навчальна дисципліна

2

354

3 Організація бухгалтерського обліку Навчальна дисципліна

2

354

4 Організація і методика проведення аудиту Навчальна дисципліна

2

346

5 Організація і методика проведення аудиту Курсова робота 2 4
6 Методологія складання фінансової звітності за МСФЗ Навчальна дисципліна

2

3546

7 Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін Навчальна дисципліна 2

34

8 Науково-педагогічна практика Навчальна дисципліна

2

 
9 Переддипломна практика Навчальна дисципліна

2

 
10 Магістерська робота Навчальна дисципліна

2

 
  Вибіркові дисципліни
1 Консолідована фінансова звітність Навчальна дисципліна

2

3546

2 Фінансовий моніторинг та публічні закупівлі Навчальна дисципліна 2  
3 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті Навчальна дисципліна 2 54
4 Стратегічний управлінський облік Навчальна дисципліна 2

3546

5 Облік ЗЕД Навчальна дисципліна

2

34

6 Звітність субєктів державного сектору економіки Навчальна дисципліна 2  

Дисципліни кафедри обліку та оподаткування, які викладаються іншим ОПП​​​​

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Бухгалтерський облік і аудит (ОПП Підприємництво, торгівля і біржова діяльність, ОПП Маркетинг) 2

3546

Бухгалтерський облік і аудит (ОПП Фінанси, банківська справа та страхування)

2

3546

Бухгалтерський облік і аудит (ОПП Економіка бізнесу)

2

3546

Бухгалтерський облік і аудит (ОПП Менеджмент)

2

3546

Облік і аудит (ОПП Туризм) 2

3546

Фінансовий облік у фінансових установах (ОПП Фінанси, банківська справа та страхування)

2

3546

Практична підготовка1 (ОПП Підприємництво, торгівля і біржова діяльність)

2

54

Практична підготовка 1 (ОПП Економіка бізнесу)

2

54

Практична підготовка 1 (ОПП Фінанси, банківська справа і страхування) 2

54

Облік податків у підприємництві (ОПП Підприємництво, торгівля і біржова діяльність)

2

 
Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства  (ОПП Туризм)

2

 
Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства  (ОПП Міжнародний готельно-туристичний бізнес)

2

3546