Вступнику

Додаткова інформація

 

Кафедра нафтогазової геофізики випускає фахівців за спеціалізацією "Геофізика" спеціальності "103 - Науки про Землю" степенів "Бакалавр" та "Магістр". Підготовка фахівців здійснюється за очною та заочною (дистанційною) формами за трьома спрямуваннями (за вільним вибором): 

     -     геофізичні методи пошуків та  розвідки, 

     -     геофізичні дослідження свердловин,

     -     геофізична апаратура і обладнання.

Фахівець, освоївши освітню програму "Геофізика":

- (блок геофізичні методи пошуків та розвідки) - володіє геофізичними методами дослідження геологічної і тектонічної будови надр Землі, пошуку та розвідки корисних копалин. Геофізичні методи (сейсморозвідка, гравірозвідка, електророзвідка, магніторозвідка) - це технології спостережень фізичних полів біля поверхні Землі, методи геологічного тлумачення аномалій фізичних полів з використанням складних сучасних ком'ютерних систем обробки і візуалізації полів, двовимірного та тривимірного моделювання будови геологічних середовищ, які спрямовані на виявлення структурних форм, сприятливих для утворення пасток  нафти і газу, а також прогнозу контурів родовищ нафти і газу, у тому числі, і на великих глибинах;

- (блок геофізичні дослідження свердловин)- володіє геофізичними методами (електричними, акустичними, радіоактивними, магнітними) дослідження надр Землі у розрізі пробурених свердловин з метою вивчення колекторських властивостей гірських порід та встановлення насичених нафтою і газом інтервалів та виділення продуктивних горизонтів;

- (блок геофізична апаратура і обладнання) - володіє методами розробки та використання спеціальної апаратури геофізичних досліджень у свердловинах.

Програма фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста спеціальності 103 Науки про Землю (Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія).

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) спеціальності 103 Науки про Землю (Геофізика).

Навчальні (геолого-ознайомча з елементами геофізики - ІІ курс) та виробничі та переддипломні практики (III, IV, V) студенти проходять як на базі університету, так і на виробництві у провідних геолого-геофізичних організаціях України: ДГП “Укргеофізика”ЗУГРЕ, СУГРЕ, "УКРНАФТА"НАК "Надра України" та ін. Підчас практик на базі університету студенти залучаються до наукових досліджень будови геологічного розрізу території, прилеглої до універистету.

Ознайомитись з перевагами сучасної науки Геофізики (наземної, морскої та повітряної) порівняно з іншими напрямками освіти, а також ознайомитись з кар'єрними перспективами можна за матеріалами презентацій відомих університетів, наприклад University of Houston.

З методами геофізичних спостережень та комп'ютерної візуалізації фізичних полів Землі знайомлять ВАС, наприклад демонстративні матеріали однієї з прикладних геофізичних компаній США.

А, наприклад, ознайомитись з можливостями методів спостережень, комп'ютерної обробки, інтерпретації та візуалізації магнітотелуричних полів можна за перезентацією матеріалів компанії PBG Geophysical Exploration Ltd (Poland).

Із сучасними підходами до інтегрованої інтерпретації даних геології та геофізики можна ознайомитись за презентацією одного з семінарів ASEG DOWNHOLE LOGGING.

Студенти спеціалізації "Геофізика" кожного року, починаючи з 2011 року, приймають участь у Програмі отримання двох дипломів магістра, навчаючись і у Гірничо-Металургійній академії імені Станіслава Сташиця м. Краків, Польська Республіка.

А також наші студенти залучаються до наукових розробок, результати яких Вони доповідають на міжнародних конференціях, тим самим отримуючи цінний досвід публічних виступів та дискусій. Зокрема, у напрямку розвитку трансформацій потенціальних полів (2019, 2020 рр), тривимірного моделювання будови геологічних середовищ (2020 р), розвитку методики моделювання (2019 р) тощо.

Важливо пам'ятати, що гарні знання іноземних мов дозволять Вам отримати можливість проходження навчальних та виробничих практик за кордоном або продовжити навчання за кордоном (OGS, SAGE, University of Zagreb and other).

Також, рекомендуємо ознайомитись з інформацією на сторінці Приймальної комісії  та з матеріалами для Вступника на сторінці Інституту природничих наук та туризму

Ми, кваліфіковані викладачі кафедри нафтогазової геофізики, працюємо заради досягнення однієї мети - набуття Вами якісного вищого фаху з використання та розвитку високотехнологічних фізичних методів дослідження Земних Надр. Ми чекаємо на Вас.