Наукова діяльність

Додаткова інформація

 

Результатами наукової діяльності є такі методичні та технологічні розробки:

- Методика визначення коефіцієнта пористості методом БНК. Авт. Федоришин Д. Д., Догаєв В. І.

- Алгоритм розрахунку місцезнаходження границь пластів за даними ядерно-фізичних методів. Авт. Федоришин Д. Д., Федорів Р. Ф.

- Алгоритм розрахунку впливу дифузійних та уповільнюючих параметрів середовища на покази багатозондового нейтронного каротажу. Авт. Федоришин Д. Д.

- Методика вивчення стану присвердловинної зони пласта геолого-геофізичними методами для нафтових родовищ України. РД-39-4-848-812. Авт. Дуліба Ж. Й.

- Методика комплексного вивчення колекторів і їх кондицій при визначенні підрахункових параметрів. Авт. Грицишин В. І., Гаранін О. А.

- Методика визначення коефіцієнта пористості колекторів сарматських відкладів Більче-Волицької зони акустичним методом. Авт. Федоришин Д. Д., Клейзор Р. Й.

- Методика прогнозування складу притоку із сармат-баденських відкладів Закарпатського прогину. Авт. Грицишин В. І.

- Методика оцінки підвищеної радіоактивності гельветських пісковиків газових родовищ Більче-Волицької зони. Авт. Федоришин Д. Д.

- Методика побудови просторової фільтраційно-ємнісної моделі родовища за геофізичними даними і контролю за динамікою переміщення водонафтових і газоводяних контактів з метою контролю обводнення газоконденсатних родовищ. Авт. Старостін В. А., Карпенко О. М.

- Методика використання геофізичних методів при контролі за сайклінг-процесом при розробці газоконденсатних родовищ. Авт. Старостін В. А., Карпенко О. М.

Зазначені вище розробки впроваджені в організаціях Державного комітету по геології нафти і газу ДГП “Укргеофізика”. Науково-дослідна петрофізична база кафедри дозволяє проводити роботи зі створення петрофізичної основи підрахунку запасів нафти і газу і до 1995р. була єдиною в західному регіоні, яка обслуговувала геофізичні підприємства ДГП “Укргеофізика”. У 1995 році з нашої пропозиції почались роботи зі створення єдиної державної політики в галузі вивчення колекторів – програма “Петрофізика”. Така робота проводиться разом з Інститутом геології і геохімії горючих корисних копалин НАН України.

В рамках основного наукового напряму проводились роботи з інтенсифікації видобутку нафти і газу, з контролю за розробкою та зберіганням газу, побудова фільтраційних моделей, а також уточнення геологічної будови нафтогазових родовищ. Отримано такі результати:

- Петрофізична база підрахунку запасів складно- побудованих порід-колекторів. Авт. Федоришин Д. Д., Гаранін О. А.

- Технологія побудови фільтраційно-ємнісної моделі складно-побудованих порід-колекторів нафтогазових родовищ. Авт. Федоришин Д. Д., Старостін В. А., Федак І. О.

Підготовлено 20 кандидатів наук, 6 докторів наук та багато висококваліфікованих спеціалістів-геофізиків для нафтогазової галузі.

 

Напрями наукових досліджень кафедри нафтогазової геофізики:

- Вивчення тонкошаруватих геологічних розрізів за допомогою ядерно-фізичних методів (кер. Федоришин Д. Д.).

- Свердловинні та лабораторні ядерно-фізичні дослідження порід-колекторів складної будови.

- Геологічна інтерпретація даних ГДС у розрізах тонкошаруватої будови.

- Створення способів і методик оцінки продуктивних характеристик складнопобудованих розрізів свердловин.

- Оцінка насичення складнопобудованих колекторів за даними ядерно-геофізичних досліджень.

- Геофізичний контроль обводнення продуктивних інтервалів свердловин.

 - Удосконалення системи контролю технічного стану свердловин електромагнітними методами.

- Методи та технології рішення прямих і обернених задач гравірозвідки (приклади Рп6, Рп7), магніторозвідки.

- Методика інтерпретації гравімагнітних матеріалів для складнопобудованих геологічних середовищ.

- Методи трансформацій потенціальних полів та методи комплексної інтерпретації геолого-геофізичних матеріалів, спрямовані на  дослідження тектоніки територій.

 

Наукові праці 2017-2021