Вступнику

Вступнику

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Спеціальність 174 «АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ  ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА»

Освітня програма – «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

Рівень вищої освіти: Другий магістерський рівень

Термін навчання: 1 рік 4 місяці 

Кваліфікація: Магістр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

Акцент програми зроблений на формуванні фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації, діагностування та супроводження складних комп’ютеризованих систем управління та автоматики і їх компонентів з врахуванням завдань, що стоять перед Industry 4.0.   

В процесі підготовки фахівці отримують знання: з розробки, зокрема інформаційного, математичного та програмного забезпечення, експлуатації та діагностування комп’ютеризованих системи управління та автоматики; з проектування і розробки складних WEB-орієнтованих (розподілених) систем управління на базі сучасних апаратно-програмних засобів, з розробки систем людино-машинного інтерфейсу, у тому числі реального часу, та розробки прикладного програмного забезпечення промислових контролерів.

Підготовку фахівців здійснюють досвідчені вчені та викладачі, які самі беруть участь у модернізації виробництв в різних областях промисловості та розробці, виготовленні і впровадженні складних WEB-орієнтованих систем управління на базі сучасних апаратно-програмних засобів. Заняття проходять у сучасних лабораторіях Центру «Індустрія 4.0» кафедри ІТТС.

Свій багатий досвід практичної роботи з розробки комп’ютеризованих систем управління та автоматики, створенні автоматизованих технологічних і бізнес-процесів викладачі кафедри ІТТС передають студентам у процесі навчання.

Кафедра ІТТС має хороші партнерські відносини із провідними вітчизняними та закордонними фірмами такими, як ТОВ «Мікрол», ТОВ «Західний Інженерно-Технічний Центр», фірмами «Siemens, «Phoenix-Contact», «Honeywell» і ін.

Працевлаштування: Магістр за освітньою-професійною програмою «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» має можливість працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності. Професійні назви робіт за класифікатором професій ДК 003:2010:

- головний фахівець з автоматизованих систем керування (1237.1);

- начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів (1237.2);

- інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики, інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, інженер з комп’ютерних систем (2131.2);

- молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант -галузь інженерної справи (2149.1);

- програміст прикладний, програміст системний (2132.2);

- асистент (2310.2);

- викладач професійно-технічного навчального закладу (2320);

- державний експерт (2419.3)