Вибіркові дисципліни (студенту)

 

Вибір дисциплін здійснюється відповідно до чинного "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін".

Докладна актуальна інформація про процедуру вільного вибору дисциплін наведена на сторінці Навчального відділу.


Вибіркові дисципліни ОП "Геоінформаційні системи і технології" (другий (магістерський) рівень) спеціальність 193-Геодезія та землеустрій

Для формування індивідуальної освітньої траєкторії студента передбачена можливість вибору дисциплін загальним обсягом 25 кредитів із кафедрального та загальноуніверситетського каталогів вибіркових дисциплін.

 

Кафедральний каталог

Магістри, що навчаються на ОП "Геоінформаційні системи і технології" обирають вибіркові дисципліни із кафедрального каталогу загальним обсягом 15 кредитів. Пропонується блочна система вибору. Тобто, протягом першого тижня навчання студент обирає або Блок 1 або Блок 2 шляхом подання паперової чи електронної заяви. Дисципліни з обраного блоку студент буде опановувати протягом І і ІІ семестрів.

 

- Вибірковий блок 1

 Дисципліна Робочі програми
Транспортно-навігаційні ГІС  Завантажити
Прикладна геоінформатика  Завантажити
Інтернет технології в картографії  Завантажити

 

 

 

 

- Вибірковий блок 2

 Дисципліна Робочі програми
Моделювання в геоінформаційних системах  Завантажити
Сучасні науково-технічні проблеми геоінформатики  Завантажити
Обробка цифрових зображень  Завантажити

 

 

 

 

Заповнити форму для вибору дисциплін з кафедрального блоку  (Завантажити бланк заяви)

Із загально-університетського каталогу студенти повинні вибрати три дисципліни для вивчення у ІІІ семестрі загальним обсягом 10 кредитів (дві дисципліни обсягом 3 кредити (форма оцінювання - залік) і одну дисципліну обсягом 4 кредити (форма оцінювання - іспит)).

Вибіркові дисципліни ОПП "Геоінформаційні системи і технології" (загально-університетський каталог) - переглянути. 

Дисципліни вибіркового (75 кредитів) блоку професійного спрямування

"ГЕОІНФОРМАТИКА" для ОПП "Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія" рівня бакалавр спеціальності 103 - Науки про Землю

Назва дисципліни

Кафедра

Іспит,
семестр

Залік,
семестр

Курс. робота,
семестр

Курс. проект,
семестр

Кредитів

Годин

Робоча програма

Програмування в середовищі ГІС

ГБГ

8

 

 

8

8

240

Завантажити

Теоретичні основи геоінформаційних систем

ГБГ

5

 

5

 

8

240

Завантажити

Геостатистика

ГБГ

8

 

 

 

9

270

Завантажити

Основи об'єктно-орієнтованого програмування

ГБГ

 

5

 

 

5

150

Завантажити

Основи геології нафти і газу

ГРН   6     3 90 Завантажити

Фізичні властивості гірських порід

НГГ   7     5 150 Завантажити

Цифрове картографування

ГБГ

5,6

 

 

6

11

330

Завантажити
Буріння свердловин БУР   5     3 90 Завантажити

Методи класифікації при вирішенні геологічних задач

ГБГ

 

6

 

 

4

120

Завантажити

Комплексування геолого-геофізичних методів при вирішенні інженерно-геологічних задач

ГБГ

 

7

 

 

6

180

Завантажити

Геоінформаційні технології в науках про Землю

ГБГ

6

7

7

 

13

390

Завантажити