Наукова діяльність

Додаткова інформація

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

        Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри пов'язані з використанням інженерно-геодезичних методів в будівництві та експлуатації нафтогазових споруд, атомних електростанцій, екологічних дослідженнях, кадастрі. В останній час працівники кафедри тісно співпрацюють з «Укртрансгазом», НАК України, міністерством транспорту та міністерством екології. В межах цієї проблеми науково – педагогічними працівниками кафедри та студентами проводяться спільні дослідження, які стосуються проблематики використання електронних методів вимірів при геодезичному контролі, врахування сучасних рухів земної поверхні на геодинамічних полігонах, оцінка напружено- деформованого стану технологічного обладнання та конструкцій за результатами геодезичного контролю. Науково-дослідна робота здійснюється поетапно і передбачає постановку проблеми, вибір методів та напрямків дослідження з врахуванням галузевої та регіональної складової, формування методики дослідження та оцінка ефективності в контексті обраного напрямку дослідження, розробка рекомендацій щодо її вдосконалення. Наукова діяльність викладачів кафедри є складовою частиною тематичного плану Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Основним науковим напрямком діяльності кафедри Геодезії та землеустрою є дослідження на тему: “Розробка наукових основ методик геодезичного контролю експлуатаційної надійності споруд і технологічного обладнання”. В цілому робота кафедри присвячена одній з найбільш актуальних і важливих для економіки України проблем – забезпеченню експлуатаційної надійності технологічного обладнання будівель та споруд об'єктів енергетичної галузі взагалі і АЕС зокрема. Це, звичайно, комплексна проблема, усі складові якої важливі в тому числі і геодезичний контроль обладнання найважливішого для ядерної безпеки, який вже зараз вимагається нормативними документами, що регламентують процес експлуатації АЕС. Оскільки безаварійна й ефективна експлуатація цілого ряду життєво-важливого обладнання АЕС, у силу його конструктивних особливостей, можлива лише при дотриманні певних геометричних умов, то для забезпечення й перевірки останніх, під час експлуатації ведеться постійний контроль і рихтування обладнання в необхідних випадках.

        Тематика роботи пов'язана з напрямком ”Розробка технологій для подовження ресурсу, підвищення безпеки та енергоефективності потужних енергоблоків ТЕС, ГЕС і АЕС” Державної науково-технічної програми (ДНТП 2002) Міністерства освіти та науки України. Викладачі кафедри виконують наукові дослідження з раціонального використання та охорони замель; розроблення методів і засобів землевпорядкувальних та кадастрових робіт; удосконалення методів оцінки земель і нерухомості; інтегрованого управління земельними та іншими природними ресурсами; управління річковими басейнами; розроблення проектів землеустрою і конструювання екологічно безпечних ландшафтів; рекультивації порушених і забруднених земель; розроблення проектів екологічної мережі території; дослідження небезпечних процесів (ерозія, паводки) та розроблення заходів щодо попередження їх розвитку; розроблення геоінформаційних систем; застосування GNSS методів для вирішення еколого- господарських проблем Виконують роботи та дослідження по паспортизації магістральних газопроводів, дослідження зсувних процесів, моніторингу земної поверхні. Робота, яка виконується на кафедрі Геодезії та землеустрою як розділ держбюджетної науково-дослідної роботи ”Розробка наукових основ і методик геодезичного контролю експлуатаційної надійності споруд і технологічного обладнання” науковим керівником якої є завідувач кафедри, д.т.н., професор Бурак К.О та в лабораторії геодезичних методів забезпечення експлуатаційної надійності інституту екологічної безпеки природних ресурсів ІФНТУНГ.

                                                                                   Бурак Костянтин Омелянович

     Визначення співвісності та горизонтальності валів та площинності опорних поверхонь турбін,насосів та іншого крупногабаритного обладнання в процесі експлуатації методом електронного мікронівелювання.
     Розроблено методики, спецоснастка, програмний комплекс по обробці результатів. Забезпечується точність визначення горизонтальності - одна кутова секунда, визначення висот точок профілів поверхонь – п’ять мікрон. Використовується для забезпечення експлуатаційної надійності обладнання на ряді АЕС України

1


​​​​​​​                                                          Гринішак Микола Ярославович

      Створення алгоритму пошуку грубих похибок у висотних геодезичних мережах шляхом аналізу нев'язок у полігонах. Розроблено алгоритм автоматизованої побудови замкнутих полігонів у геодезичних мережах шляхом побудови графа класу орієнтованого дерева з коренем. Обгрунтована гранична кількість станцій у полігонах висотної мережі для знаходження грубих похибок. Програмне втілення вказаних вище алгоритмів.

Дослідження можливостей пошуку грубих похибок у висотних геодезичних мережах відомими на сьогодні методами.

1
Рис. 1. Схема тестової нівелірної мережі

 

1
Граф класу орієнтованого дерева з коренем у пункті І, який відображає зв'язки у мережі з рис. 1

                                                              Пилип’юк Ростислав Романович

          Визначення азимута земного предмета із спостереження пари зірок у вертикалі цього ж предмета.
     Розроблена та запатентована методика та програмний пакет для автоматизації обробки результатів та вимірювання.
     Використовується для створення державної геодезичної мережі України.

1

​​​​​​​

                                                                             Грицюк Тетяна Юріївна

Дослідження та визначення короткоперіодичних зміщень напірних трубопроводів гідроенергетичних об’єктів.

Експериментально встановлено залежність виникнення зміщень анкерних опор напірного трубопроводу Тереблє-Ріцької ГЕС (ТРГ) від зміни рівня води у водосховищі.

Визначення короткоперіодичних добових зміщень анкерних опор напірного трубопроводу ТРГ під дією добового технологічного циклу експлуатації ГЕС.

Розроблено методику прогнозу накопичення та попереднього розрахунку систематичних зміщень анкерних опор напірного трубопроводу на основі рядів Фур’є та теорії кінематичних коефіцієнтів.

Розроблено методику опрацювання результатів геодезичного моніторингу зміщень анкерних опор напірних трубопроводів у режимі реального часу.

З метою дослідження можливостей визначення сучасними роботизованими прецизійними тахеометрами короткоперіодичних зміщень напірних трубопроводів розроблено спеціальний пристрій у вигляді рухомого відбивача з мікрометренними гвинтами.

1

Спостереження за зміщеннями анкерних опор напірного трубопроводу ТРГ​​​​​​​

1

​​​​​​​                                                               Відбивач із мікрометренними гвинтами

​​​​​​​

                                                                               ​​​​​​​Михайлишин Володимир Петрович

Вдосконалення геодезичного контролю експлуатаційної  надійності вантажопідіймального обладнання.

Основною метою геодезичних вимірювань при експлуатації підкранових колій є забезпечення нормальної безаварійної роботи вантажопідйомних кранів і підкранових конструкцій. Досягнення цієї мети забезпечується регулярним геодезичним контролем геометрії підкранових колій.

Створення оптимальних методик геодезичного контролю заснованих на використанні сучасних електронних приладів в залежності від виду обладнання.

Дослідження точності визначення геометричних параметрів обладнання електронними методами.

Михийлишин В.П.

​​​​​​​​​​​​​​

Ільків Євген Юрійович

 

Розроблені питання, що стосуються проблем геодезичного забезпечення надійної експлуатації газотранспортної системи України; інвентаризації земель населених пунктів, а також дослідження щодо геодезичної мережі та межових знаків. Результати досліджень опубліковані в 150 наукових роботах, зокрема в трьох монографіях:

1) Моніторинг геодезичних пунктів: монографія. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 214 с. Співавтори Тревого І. С., Галярник М. В.

2) Геодезичний контроль деформацій споруд магістральних газопроводів: монографія. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 181 с. Співавтори Тревого І. С., Кухтар Д. В.

3) Межові знаки України: монографія. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 129 с. Співавтори Тревого І. С., Галярник М. В.

ільків є. ю.